Valstiečių laikraštis 2011 02 02

Download Valstiečių laikraštis 2011 02 02

Post on 22-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 02 02

TRANSCRIPT

<ul><li><p>2011 m. vasario 2 d., treiadienis Nr. 9 (9028) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt</p><p>etadien VL su prieduetadienis</p><p> iandien VL su priedu</p><p> VL archyvo nuotrauka</p><p>Neabejojame Lietuvos kari profesionalumu, taiau vis pasirodanti prietaringa informacija visuomen priveria klausti: k Lietuva veikia Afganistane, ar Goro provincijoje tik sodiname medelius ir atstatome mokyklas, ar islamistai jau turi moralin teis atakuoti al, o gal jie mums dkingi. EPA-Eltos nuotrauka</p><p> kinink inios Po ilgai trukusios kovos </p><p>buvo pasiekta, kad nuo 2009 m. vaisiams ir darovms sigaliot 5 proc. pridtins verts mokes-tis, taiau visos pastangos perniek nujo per vien mokesi refor-mos nakt.</p><p> Selekcin mokest turs mo-kti jav, raps ir bulvi auginto-jai. Tik kol kas galutinai nesutarta, ar i prievol galios visiems ki-ninkams.</p><p>Sodiet</p><p> Kultros viesuol dkinga likimui u suteikt prog garsinti Ramygal ir jos bendruomen.</p><p> Grai sveika oda mus puoia ir saugo, padeda reguliuoti kno temperatr, alinti nereikalingas mediagas.</p><p>Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt</p><p>Politins partijos per agitacin kampanij neriasi i kailio, m-</p><p>gindamos isiskirti i gausaus b-rio kandidat, nusitaikiusi sa-vivaldybi taryb mandatus. Kai kurie judjimai laviruoja tarp to, kas galima ir ne.</p><p>Nukelta 3 p. f</p><p>Rinkim viliotinyje paad nuogybValdantiesiems priklausantys liberalai per agitacin kampanij prisidengia pusantro tkstanio nuolai-d silanios banko kortels simboliu Smile.</p><p>Mama, a neinau, kieno interesus ginu</p><p>Lietuva taps Europos krepinio centru</p><p>2011 met Europos krepi-nio empionatas vyks rugpjio 31rugsjo 18 dienomis. 24 ko-mandos Europos krepinio pir-menybse dalyvaus pirm kart. Lietuviai ais su ispanais, turkais, britais, lenkais ir antr viet atran-kos turnyre uimsiania ekipa. </p><p>Grsminga Egipto revoliucija</p><p>Maiausiai 150 moni uvo per neramumus, drebinanius Egipt jau vis savait, dar 4 tkst. moni sueisti, prane televizija Al Jazeera, remdama-si Egipto ligonini darbuotojais. Tarp uvusij ir Azerbaidano ambasados Egipte darbuotojas. </p><p>Apie tai 6 p. f Apie tai 18 p. f</p><p>Buvs Specialij operacij pajg karys prakalbo apie tai, kas i ties vyksta Afganistane, ir tikino, kad ten yra uv daugiau Lietuvos kari negu ofi cialiai skelbiama. Valdia visa tai kategorikai neigia.</p><p>Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 23 p. </p></li><li><p>2 2011 m. vasario 2 d. Nr. 9 (9028)Valstiei laikratis</p><p>Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt</p><p>Specialij operacij pajgose (SOP) tarnavs karys tikina, kad Afganistane lietuviai ne vien va-inja motociklais ir sodina mede-lius Goro provincijos monms, ten vyksta kur kas iauresni dalykai. Taiau Lietuvos kariuomens at-stovai Pranczijos legion ivyku-sio kario, kur i ms ginkluotoj pajg atleido u paslapi atsklei-dim, pasakojimus vadina melu.</p><p>Skambutis ir vizitas</p><p>Virginija (tikras vardas ir pavard redakcijai inomi) pirm kart re-dakcij paskambino madaug prie du mnesius. Tada Valstiei laikra-tis publikavo straipsn, kaip Krato apsaugos ministerijoje (KAM) vais-tomasi pinigais, o eilini kari algos tik nedaug lenkia skurdo rib. Tuomet KAM apkaltino leidin usakomja urnalistika. </p><p>Virginija i karto spjo, kad jos telefono gali bti klausomasi. Ko-dl? paklausiau.</p><p>Tiesiog neinau. Nesivaizduo-ju, kur galt bti mano snus ir ar jis dar tebra gyvas, sak Virgini-ja. Js neinote, koki sistem u-kabinote. Batais, kurie skirti kariams vaikioti po kalnus, vaikto karinin-kai tabe, ir apie tai girdjau i pir-m lp.</p><p>Atrod, kad moteris per kelias mi-nutes norjo pasakyti visk, tarsi ur-nalistas neiklausyt iki pabaigos. Gal todl jos sakiniai pasirod padriki.</p><p>Kariai negali kalbti, nes jie pri-klausomi nuo sistemos, o a jau nebe-turiu, k prarasti, nes praradau visk: sn, sveikat, kalbjo Virginija.</p><p>Ji tikino, kad snus Robertas 20082009 metais tarnavo Lietuvos kariuomens Specialij operacij pajgose. Joms priklauso ir Aitvaro eskadronas.</p><p>Suabejojo, kieno interesus gina</p><p>Po dviej mnesi Virginija pati atvyko redakcij. Nustebome. Pir-mojo pokalbio akcentus ji beveik o-dis odin atkartojo. Sistema sn faktikai privert ivykti i Lietuvos. Ir nors jis teorikai turt bti Pran-czijos legione (samdini legionas), vis dlto neinau, ar jis dar gyvas, pasakojo Virginija.</p><p>Ji dst dalykus, kuriais patikti la-bai sunku, nors pokalbio metu mote-ris vartojo karikus terminus, tikslius atskir Afganistano geografi ni srii </p><p>pavadinimus. Beveik per vienus metus Virginija i udaro bdo snaus sui-nojo detali apie jo tarnyb SOP.</p><p>Kai Robertui usiminiau, kad vis-k ikelsiu vieum, jis man pasak: Mama, tavimi vis tiek niekas nepati-ks. Tik dabar susidlioja paveikslas, k jis dar Afganistane ir kuo pavir-to, prisimin Virginija. Noriu vi-siems jaunuoliams pasakyti, kad prie eidami tarnauti labai gerai pagalvot. Eidamas tarnauti jis tikjosi draus-ms, tvarkos, statuto. Juk priesaika mano snui buvo venta, bet vien kart grs i misijos Afganistane jis prasitar: Mama, a neinau, kieno interesus ginu.</p><p>Pirmoji ivyka Kosov</p><p>Aukto gio ir tvirto sudjimo Ro-bertas profesin karo tarnyb pasirin-ko 2008 m. liep. J tikrino speciali komisija. </p><p>Iki 2009 m. sausio Robertas baig karinius mokymus Rukloje. Prisime-nu t iem, kai paskutin mokym savait jis praleido mike spiginant 20 laipsni aliui. J reng kaip jr pstinink artimos kovos subtilybi, jis turjo gerus snaiperio duomenis. Snui net karininkai sak, kad jis turi gimtus sugebjimus audyti, prisi-min Virginija.</p><p>Po Ruklos jis prasitar, kad yra pa-kviestas tarnauti SOP. Staiga vyko karjeros uolis. Vasario 18-osios nak-t jis ivyko pirmj komandiruot. Tada jis kalbjo, kad kelioms dienoms ivyks kakur Europ, o po penki </p><p>par grs prisipaino, kad dalyvavo karinje operacijoje Kosove, pasa-kojo Virginija.</p><p>SOP kariai es buvo atskraidinti kaim, kuriame siautjo nusikalstama grupuot. Robertas pasakojo, kad akis ak susidr su dvimetriniu serbu. Jeigu manikis gro, vadinasi, jis t serb nukov, sak Virginija.</p><p>Nuo visuomens slp sueist kar?</p><p>Per mint operacij Robertas es igelbjo sueist tarnybos draug, nors apie incident KAM visuo-menei neprane. Lietuvos kariuo-mens atstovas spaudai Tomas Balkus tikino, kad SOP kariai 2009 m. vasar apskritai nedalyvavo jokioje karinje </p><p>operacijoje. SOP eskadrono Aitva-ras kariai misijoje Kosove 2009 me-tais nedalyvavo, konstatavo jis.</p><p>Jeigu taip, tuomet kam ruosi SOP kariai pratybose, apie kurias KAM informavo. 2009 m. vasario 11 d. baigsi tris savaites trukusios Lietu-vos kariuomens SOP pratybos, kuri metu du SOP eskadronai Aitvaras atliko skirtingas uduotis, teigia-ma 2009 m. KAM praneime spau-dai. J metu kariai ruosi misijai Afganistane ir prireikus atlikti taikos meto uduotis alies viduje (...). Pra-tyb metu SOP kariai tobulino kovos su terorizmu taktik.</p><p>Valstiei laikratis primena, kad Lietuvos kariuomen kart nuslp SOP kario sueidimo fakt. 2008 m. lapkrit LNK televizija prane, kad spal Afganistane nukentjo SOP ka-rys, taiau incidentas nuo visuome-ns buvo nuslptas. Neofi cialiomis iniomis, sualotasis karys yra klai-pdietis. Jis iki iol tarnavo slaptame antiteroristiniame kari povandeni-nink dalinyje. </p><p>Usimin apie eis uvusius</p><p>I Kosovo Robertas gro lengvai kontzytas, toliau pasakojo Virgini-ja. Tai pasireik tam tikrais epilep-sijos poymiais. Kur laik jis nelaik lapimo ir apie savait reabilitavosi kari gydymo centre Palangoje.</p><p>Vliau misij padaugjo. Jis ne maiau kaip keturis kartus buvo Afganistane, pokalbius su snu-mi prisimin Virginija. I jo paties lp girdjau, kad jis buvo Pande-ro tarpeklyje ir Mahmudraki slnyje. Ar js niekada nesusimstte, kodl Afganistane va britai, amerikieiai, danai, bet tik ne mes?</p><p>Ji pasakojo, kad po vienos operaci-j Robertas gro prislgtas. 2009 m. vasar Afganistane uvo jo drau-</p><p>gas, kur jis igelbjo Kosove. Fer-ganos slnyje vyko SOP persigru-pavimas, nes toje bazje jie visada persirengdavo, nusiprausdavo, pa-siimdavo uvusiuosius ir udaytais langais juos parsivedavo namo, sak Virginija.</p><p>Js norite pasakyti, kad Lietuvos SOP patyr ne vien auk? Kok u-vusij lietuvi Afganistane skaii minjo snus? paklausme.</p><p>Vienas sudeg arvuotyje, keturi valgai i devyni uvo per j ivada-vimo operacij, vardijo Virginija. Ir tas vienas jo draugas Vasilijus.</p><p>Psichikos sutrikimai akivaizds</p><p>Moteris prisipaino neturinti ro-dym, kurie pagrst jos odius.</p><p>Gal jis tikrai iprotjo, nes tos mi-sijos nepraeidavo be pasekmi, pri-simin Virginija. Bnant namuo-se, kai praddavo audyti petardos, jis gridavo po lova. Kai parvaiuodavo namo, pirmiausia jam rpdavo lan-</p><p>gas ir ugnies takai. Snus ten buvo snaiperis smogikas. Reikdavo ir ty-kodavo pasaloje.</p><p>Pasak Virginijos, Roberto psichi-kos sutrikimai bdavo akivaizds.</p><p>J danai persekiodavo nukautj veidai, kuriuos jis matydavo pro opti-n taikikl paleisdamas kulk, sak Virginija.</p><p>2009 m. rugpjt po olini jis prasitar: Sakyk man, kokius Lietu-vos interesus a ginu. Jis pasak, kad ten Afganistane yra aminos skerdy-ns, kurios niekada nepasibaigs, pa-sakojo Virginija. A inau, k ten dar mano snus. T motin ir t u-mut vaik atvilgiu, kas jis toks yra? Bet i karto po to jis pridr, kad yra karys, kuris dav priesaik.</p><p>Beveik visk vadina melu</p><p>Lietuvos kariuomens atstovas spaudai T.Balkus prie atsakydamas Valstiei laikraio klausimus para-, kad informacija apie SOP karius, dalyvaujanius Tarptautini saugumo paramos pajg (ISAF) operacijoje Afganistano pietuose, daugiausia yra susijusi su paslaptimi.</p><p>Js sistuose klausimuose dau-guma minim fakt nra vyk Lietu-vos kariuomenje, tikino T.Balkus. Kariai misijos Afganistano pietuose metu moko vietines pajgas, vykdo specialij valgyb, sukilli identi-fi kavimo, sulaikymo ir neutralizavimo bei kitas aukto intensyvumo kovines uduotis. Jis tikino, kad inios apie Lietuvos aukas Afganistane yra vi-sikas melas.</p><p>mones klaidina sukilliai</p><p>T.Balkus atsiunt nuorod, kurioje ISAF pajg vadas generolas Davidas H.Petraeusas dkoja Lietuvos kariuo-mens vadui generolui majorui Arvy-dui Pociui u lietuvi indl kare.</p><p>Paskutinis snaus pasakojimas buvo apie operacij Pandero tar-peklyje, kur jie turjo surasti vien ta-lib, prisimin Virginija. Snus kalbjo apie galiojim virijim, nes tuo metu kaip tik kilo triukmas, kai amerikieiai suaud degalus vagian-ius civilius. Roberto teigimu, suki-lli vadukai prieais save varydavo civilius gyventojus.</p><p>Jie naudojo mones kaip gyv skyd, tad akivaizdu, kad sunaikino ir vienus, ir kitus, pasakojo Virgi-nija. Paklaustas, ar Lietuvos kariai ne-nusiengia monikumui, Lietuvos kariuomens atstovas T.Balkus tiki-no, kad nusiengimais yra suintere-suoti Afganistano sukilliai, o dalis j skleidiamos informacijos yra skirta visuomenei klaidinti.</p><p>Prarado kariuomens pasitikjim</p><p>Kodl snus buvo privers-tas palikti kariuomen, Virgini-ja neturi vienareikmiko atsakymo. </p><p>Aktualijos</p><p>Kai Robertui usiminiau, kad visk ikelsiu vieum, jis man pasa-k: Mama, tavimi vis tiek niekas nepatiks. Tik dabar susidlioja pa-veikslas, k jis dar Afganistane ir kuo pavirto, prisimin Virginija.</p><p>Delia.Saul teka 8.09, leidiasi 16.56.</p><p>Dien: 0+3Rytoj Porytiandien</p><p>Dien: 0 +3 Dien: 0 +5Orai</p><p>Nakt: -1 -4Nakt: -1 -4 Nakt: -1 -4 iandien per Lietuv slinks atmosferos frontas, tad daug kur numatomi trumpalai-</p><p>kiai krituliai. Diena bus debesuota. Ps stiprokas, gsingas pietvakari, vakar vjas, vietomis gsiai sieks 1517 m/s. Didesnje respublikos dalyje iandien numatomas atodrkis, tik pietrytiniuose rajonuose temperatra iliks silpnai neigiama.Ketvirtadie-nio nakt krituli bus maiau. Beveik visur silpnai paals iki 14 laipsni, susidarys plikledis. Tik prie jros temperatra iliks teigiama. Dien naujas atmosferos frontas daugel alies rajon vl atne gausesni krituli. Stipresnis ir gsingesnis bus ir piet-vakari, vakar vjas. Temperatra dien pakils iki 03 laipsni ilumos. Didesni or pasikeitim neada ir savaits pabaiga. Iliks debesuota, labai vjuota ir su krituliais. Gausiausi krituliai (greiiausiai lietus) prognozuojami etadien. Teres Kaunien</p><p>Kariuomens atstovas spaudai tikino, kad inios apie Lietuvos aukas Afganistane yra visikas melas. EPA-Eltos nuotrauka</p><p>Mama, a neinau, kieno interesus ginu</p></li><li><p>32011 m. vasario 2 d. Nr. 9 (9028)Valstiei laikratis Aktualijos</p><p>Kandidat jroje sieks isiskirti</p><p>Vasario 27 d. vyksianiuose savi-valdos rinkimuose dalyvauja apie 14 tkst. kandidat (arba 2 tkst. dau-giau nei 2007 m. rinkimuose), kurie vairiose savivaldybi tarybose pre-tenduoja 1 526 mandatus. Kandida-t sraus pateik i viso 23 partijos. Kartu su jomis pirm kart dalyvaus ir nepriklausomi, save ikl kandidatai. kart j bus 519.</p><p>Nepriklausom kandidat gausa rinkim numeri skaii iaugino iki 145, o tai nepalanku partijoms, kurios anksiau agitacin kampanij danai susiedavo su rinkim numeriu.</p><p>Politologas Lauras Bielinis neabe-joja, kad per agitacin kampanij par-tijos mgins vairiais bdais atkreipti rinkj dmes save, nes net per rin-kim numeri traukimo procedr j vadovai demonstratyviai rod ne-pasitenkinim rezultatais, tarsi bt labai sieid.</p><p>Kai kurios partijos jau sukl ur-mul. Vyriausioji rinkim komisija (VRK) tiria buvusio Vilniaus mero bei Liberal ir centro sjungos (LiCS) lyderio Artro Zuoko pradt agita-cin kampanij.</p><p>A.Zuokas prie rinkimus kr vi-suomenin judjim Taip! ir visas pajgas sutelk Vilniaus mieste. Ne-seniai jis paskelb akcij Tapk vilnie-iu ir Uupio respublikos pilieiu, per kuri kvieia rinkjus masikai regis-</p><p>truotis viename Uupio but. Jame gyvenamj viet jau deklaravo ga-lin pasaulio empionas ydrnas Savickas, kiti inomi asmenys.</p><p>statymuose aikiai nustatyta, kad gyvenamosios vietos neturintis mo-gus privalo j deklaruoti prie savival-dybs ir tokiu bdu patenka rinkj sraus, sak VRK vadovas Zeno-nas Vaigauskas. Toki moni vien Vilniuje yra apie 15 tkst., tad tiria-me, ar tokia akcija A.Zuokas nepa-pirkinja rinkj.</p><p>Be kita ko, u melaging deklara-vimo duomen pateikim gresia gana velni bauda nuo 20 Lt iki 50 Lt. Antr kart u paeidim grst iki 100 Lt bauda.</p><p>Paadjo alg iki 6 400 lit</p><p>A.Zuokas Valstiei laikraiui aikino, kad statymams nenusieng.</p><p>Mes prie savait klausme VRK, bet atsakymo i jos dar negavome, teisinosi A.Zuokas. Be to, mes ma-tome problem, kad yra moni, ku-</p><p>rie faktikai gyvena Vilniuje, bet dl biurokratini procedr negali le-galizuotis. Mes ir pasilme jiems ieit.</p><p>Tai ne vienintelis meduolis, kur rinkjams silo buvs sostins me-ras. Jis pripaino, es per i rinkim agitacij i partij paad bus labai daug.</p><p>A.Zuokas ir pats ada 20 proc. sumainti vilnieiams ilumos kai-n iki 18 cent u kilovatvaland, o miestiei vidutin alg iki 2020 m. padidinti iki 6 400 lit.</p><p>ilumos kain sumainti galima labai paprastai, nes iandien Vilniaus ilumos tinklai ilumos gamybai pa-naudoja tik 11 proc. biokuro, ai-kino A.Zuokas.</p><p>Jo odiais, jeigu kio ministerija pritart naujo biokuro katilo statybai, vien po io projekto gyvendinimo i-lumos kain bt galima sumain-ti 5 proc.</p><p>Naudoja t pat simbol</p><p>VRK dmes atkreip ir LiCS rin-kim agitacija. i partija naudoja be-siypsant veidel Smile, kuris beveik identikas banko DnB Nord silo-mos nuolaid kortels Daily Card simboliui.</p><p>Nei DnB Nord bankas, nei ban-ko Daily Card mokjimo, nuolaid bei labdaros kortel neremia jokios partijos ar sjungos, nedalyvauja jo-kioje su rinkimais ir rinkim agitaci-ja susijusioje veikloje, sak DnB Nord banko a...</p></li></ul>