valstiečių laikraštis 2011 02 02

Download Valstiečių laikraštis 2011 02 02

Post on 22-Mar-2016

239 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 02 02

TRANSCRIPT

 • 2011 m. vasario 2 d., treiadienis Nr. 9 (9028) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  VL archyvo nuotrauka

  Neabejojame Lietuvos kari profesionalumu, taiau vis pasirodanti prietaringa informacija visuomen priveria klausti: k Lietuva veikia Afganistane, ar Goro provincijoje tik sodiname medelius ir atstatome mokyklas, ar islamistai jau turi moralin teis atakuoti al, o gal jie mums dkingi. EPA-Eltos nuotrauka

  kinink inios Po ilgai trukusios kovos

  buvo pasiekta, kad nuo 2009 m. vaisiams ir darovms sigaliot 5 proc. pridtins verts mokes-tis, taiau visos pastangos perniek nujo per vien mokesi refor-mos nakt.

  Selekcin mokest turs mo-kti jav, raps ir bulvi auginto-jai. Tik kol kas galutinai nesutarta, ar i prievol galios visiems ki-ninkams.

  Sodiet

  Kultros viesuol dkinga likimui u suteikt prog garsinti Ramygal ir jos bendruomen.

  Grai sveika oda mus puoia ir saugo, padeda reguliuoti kno temperatr, alinti nereikalingas mediagas.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Politins partijos per agitacin kampanij neriasi i kailio, m-

  gindamos isiskirti i gausaus b-rio kandidat, nusitaikiusi sa-vivaldybi taryb mandatus. Kai kurie judjimai laviruoja tarp to, kas galima ir ne.

  Nukelta 3 p. f

  Rinkim viliotinyje paad nuogybValdantiesiems priklausantys liberalai per agitacin kampanij prisidengia pusantro tkstanio nuolai-d silanios banko kortels simboliu Smile.

  Mama, a neinau, kieno interesus ginu

  Lietuva taps Europos krepinio centru

  2011 met Europos krepi-nio empionatas vyks rugpjio 31rugsjo 18 dienomis. 24 ko-mandos Europos krepinio pir-menybse dalyvaus pirm kart. Lietuviai ais su ispanais, turkais, britais, lenkais ir antr viet atran-kos turnyre uimsiania ekipa.

  Grsminga Egipto revoliucija

  Maiausiai 150 moni uvo per neramumus, drebinanius Egipt jau vis savait, dar 4 tkst. moni sueisti, prane televizija Al Jazeera, remdama-si Egipto ligonini darbuotojais. Tarp uvusij ir Azerbaidano ambasados Egipte darbuotojas.

  Apie tai 6 p. f Apie tai 18 p. f

  Buvs Specialij operacij pajg karys prakalbo apie tai, kas i ties vyksta Afganistane, ir tikino, kad ten yra uv daugiau Lietuvos kari negu ofi cialiai skelbiama. Valdia visa tai kategorikai neigia.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 23 p.

 • 2 2011 m. vasario 2 d. Nr. 9 (9028)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Specialij operacij pajgose (SOP) tarnavs karys tikina, kad Afganistane lietuviai ne vien va-inja motociklais ir sodina mede-lius Goro provincijos monms, ten vyksta kur kas iauresni dalykai. Taiau Lietuvos kariuomens at-stovai Pranczijos legion ivyku-sio kario, kur i ms ginkluotoj pajg atleido u paslapi atsklei-dim, pasakojimus vadina melu.

  Skambutis ir vizitas

  Virginija (tikras vardas ir pavard redakcijai inomi) pirm kart re-dakcij paskambino madaug prie du mnesius. Tada Valstiei laikra-tis publikavo straipsn, kaip Krato apsaugos ministerijoje (KAM) vais-tomasi pinigais, o eilini kari algos tik nedaug lenkia skurdo rib. Tuomet KAM apkaltino leidin usakomja urnalistika.

  Virginija i karto spjo, kad jos telefono gali bti klausomasi. Ko-dl? paklausiau.

  Tiesiog neinau. Nesivaizduo-ju, kur galt bti mano snus ir ar jis dar tebra gyvas, sak Virgini-ja. Js neinote, koki sistem u-kabinote. Batais, kurie skirti kariams vaikioti po kalnus, vaikto karinin-kai tabe, ir apie tai girdjau i pir-m lp.

  Atrod, kad moteris per kelias mi-nutes norjo pasakyti visk, tarsi ur-nalistas neiklausyt iki pabaigos. Gal todl jos sakiniai pasirod padriki.

  Kariai negali kalbti, nes jie pri-klausomi nuo sistemos, o a jau nebe-turiu, k prarasti, nes praradau visk: sn, sveikat, kalbjo Virginija.

  Ji tikino, kad snus Robertas 20082009 metais tarnavo Lietuvos kariuomens Specialij operacij pajgose. Joms priklauso ir Aitvaro eskadronas.

  Suabejojo, kieno interesus gina

  Po dviej mnesi Virginija pati atvyko redakcij. Nustebome. Pir-mojo pokalbio akcentus ji beveik o-dis odin atkartojo. Sistema sn faktikai privert ivykti i Lietuvos. Ir nors jis teorikai turt bti Pran-czijos legione (samdini legionas), vis dlto neinau, ar jis dar gyvas, pasakojo Virginija.

  Ji dst dalykus, kuriais patikti la-bai sunku, nors pokalbio metu mote-ris vartojo karikus terminus, tikslius atskir Afganistano geografi ni srii

  pavadinimus. Beveik per vienus metus Virginija i udaro bdo snaus sui-nojo detali apie jo tarnyb SOP.

  Kai Robertui usiminiau, kad vis-k ikelsiu vieum, jis man pasak: Mama, tavimi vis tiek niekas nepati-ks. Tik dabar susidlioja paveikslas, k jis dar Afganistane ir kuo pavir-to, prisimin Virginija. Noriu vi-siems jaunuoliams pasakyti, kad prie eidami tarnauti labai gerai pagalvot. Eidamas tarnauti jis tikjosi draus-ms, tvarkos, statuto. Juk priesaika mano snui buvo venta, bet vien kart grs i misijos Afganistane jis prasitar: Mama, a neinau, kieno interesus ginu.

  Pirmoji ivyka Kosov

  Aukto gio ir tvirto sudjimo Ro-bertas profesin karo tarnyb pasirin-ko 2008 m. liep. J tikrino speciali komisija.

  Iki 2009 m. sausio Robertas baig karinius mokymus Rukloje. Prisime-nu t iem, kai paskutin mokym savait jis praleido mike spiginant 20 laipsni aliui. J reng kaip jr pstinink artimos kovos subtilybi, jis turjo gerus snaiperio duomenis. Snui net karininkai sak, kad jis turi gimtus sugebjimus audyti, prisi-min Virginija.

  Po Ruklos jis prasitar, kad yra pa-kviestas tarnauti SOP. Staiga vyko karjeros uolis. Vasario 18-osios nak-t jis ivyko pirmj komandiruot. Tada jis kalbjo, kad kelioms dienoms ivyks kakur Europ, o po penki

  par grs prisipaino, kad dalyvavo karinje operacijoje Kosove, pasa-kojo Virginija.

  SOP kariai es buvo atskraidinti kaim, kuriame siautjo nusikalstama grupuot. Robertas pasakojo, kad akis ak susidr su dvimetriniu serbu. Jeigu manikis gro, vadinasi, jis t serb nukov, sak Virginija.

  Nuo visuomens slp sueist kar?

  Per mint operacij Robertas es igelbjo sueist tarnybos draug, nors apie incident KAM visuo-menei neprane. Lietuvos kariuo-mens atstovas spaudai Tomas Balkus tikino, kad SOP kariai 2009 m. vasar apskritai nedalyvavo jokioje karinje

  operacijoje. SOP eskadrono Aitva-ras kariai misijoje Kosove 2009 me-tais nedalyvavo, konstatavo jis.

  Jeigu taip, tuomet kam ruosi SOP kariai pratybose, apie kurias KAM informavo. 2009 m. vasario 11 d. baigsi tris savaites trukusios Lietu-vos kariuomens SOP pratybos, kuri metu du SOP eskadronai Aitvaras atliko skirtingas uduotis, teigia-ma 2009 m. KAM praneime spau-dai. J metu kariai ruosi misijai Afganistane ir prireikus atlikti taikos meto uduotis alies viduje (...). Pra-tyb metu SOP kariai tobulino kovos su terorizmu taktik.

  Valstiei laikratis primena, kad Lietuvos kariuomen kart nuslp SOP kario sueidimo fakt. 2008 m. lapkrit LNK televizija prane, kad spal Afganistane nukentjo SOP ka-rys, taiau incidentas nuo visuome-ns buvo nuslptas. Neofi cialiomis iniomis, sualotasis karys yra klai-pdietis. Jis iki iol tarnavo slaptame antiteroristiniame kari povandeni-nink dalinyje.

  Usimin apie eis uvusius

  I Kosovo Robertas gro lengvai kontzytas, toliau pasakojo Virgini-ja. Tai pasireik tam tikrais epilep-sijos poymiais. Kur laik jis nelaik lapimo ir apie savait reabilitavosi kari gydymo centre Palangoje.

  Vliau misij padaugjo. Jis ne maiau kaip keturis kartus buvo Afganistane, pokalbius su snu-mi prisimin Virginija. I jo paties lp girdjau, kad jis buvo Pande-ro tarpeklyje ir Mahmudraki slnyje. Ar js niekada nesusimstte, kodl Afganistane va britai, amerikieiai, danai, bet tik ne mes?

  Ji pasakojo, kad po vienos operaci-j Robertas gro prislgtas. 2009 m. vasar Afganistane uvo jo drau-

  gas, kur jis igelbjo Kosove. Fer-ganos slnyje vyko SOP persigru-pavimas, nes toje bazje jie visada persirengdavo, nusiprausdavo, pa-siimdavo uvusiuosius ir udaytais langais juos parsivedavo namo, sak Virginija.

  Js norite pasakyti, kad Lietuvos SOP patyr ne vien auk? Kok u-vusij lietuvi Afganistane skaii minjo snus? paklausme.

  Vienas sudeg arvuotyje, keturi valgai i devyni uvo per j ivada-vimo operacij, vardijo Virginija. Ir tas vienas jo draugas Vasilijus.

  Psichikos sutrikimai akivaizds

  Moteris prisipaino neturinti ro-dym, kurie pagrst jos odius.

  Gal jis tikrai iprotjo, nes tos mi-sijos nepraeidavo be pasekmi, pri-simin Virginija. Bnant namuo-se, kai praddavo audyti petardos, jis gridavo po lova. Kai parvaiuodavo namo, pirmiausia jam rpdavo lan-

  gas ir ugnies takai. Snus ten buvo snaiperis smogikas. Reikdavo ir ty-kodavo pasaloje.

  Pasak Virginijos, Roberto psichi-kos sutrikimai bdavo akivaizds.

  J danai persekiodavo nukautj veidai, kuriuos jis matydavo pro opti-n taikikl paleisdamas kulk, sak Virginija.

  2009 m. rugpjt po olini jis prasitar: Sakyk man, kokius Lietu-vos interesus a ginu. Jis pasak, kad ten Afganistane yra aminos skerdy-ns, kurios niekada nepasibaigs, pa-sakojo Virginija. A inau, k ten dar mano snus. T motin ir t u-mut vaik atvilgiu, kas jis toks yra? Bet i karto po to jis pridr, kad yra karys, kuris dav priesaik.

  Beveik visk vadina melu

  Lietuvos kariuomens atstovas spaudai T.Balkus prie atsakydamas Valstiei laikraio klausimus para-, kad informacija apie SOP karius, dalyvaujanius Tarptautini saugumo paramos pajg (ISAF) operacijoje Afganistano pietuose, daugiausia yra susijusi su paslaptimi.

  Js sistuose klausimuose dau-guma minim fakt nra vyk Lietu-vos kariuomenje, tikino T.Balkus. Kariai misijos Afganistano pietuose metu moko vietines pajgas, vykdo specialij valgyb, sukilli identi-fi kavimo, sulaikymo ir neutralizavimo bei kitas aukto intensyvumo kovines uduotis. Jis tikino, kad inio