valstiečių laikraštis 2011 09 28

Download Valstiečių laikraštis 2011 09 28

Post on 05-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 09 28

TRANSCRIPT

 • kinink inios Lietuvos agrarini ir mi-

  k moksl centro emdirbysts instituto duomenimis, daugelyje alies region iemkeni sjos darbai, jei nebaigti, tai persirito antr pus.

  Dl painiavos ekologiniams kiams keliamuose reikalavi-muose kininkai bt prarad 40 tkst. Lt paramos.

  Moters pasaulis Pakeitus motinysts pa-

  alp mokjimo tvark, tveliai priversti patys suktis i keblios padties.

  Tviks viesa Suskaiiuokime, kiek Lietu-

  voje sudaryta vairiausi komisi-j, uregistruokime ir pasieksime rekord, lenkiant net tuo gars-jani ms kaimyn Lenkij.

  2011 m. rugsjo 28 d., treiadienis Nr. 77 (9096) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedais:

  Daugelis emdirbi abejoja, kad j karvi pienas utertas inhibitoriais, taiau toki atvej vis daugja, o moksliniai tyrimai pateikia netiktin versij.

  Saulius Tvirbutas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Pagarba derliui ir duokl seniesiems amatams

  Vien dien per metus, pas-kutin rugsjo etadien, Varna tampa tikru didmiesiu, o miesto parke bna sunku prasilenkti. Gryb vents tradicija isiaknijo taip, kad retas ms alies gyven-tojas neino kelio miest.

  Apie tai 4 p. f Apie tai 6 p. f

  alyje daugja pieno gamintoj, kuriems abejoni kelia j pieno kokybs tyrimai. Nemaai kinink priversti periodikai nutraukti pieno tiekim, dl aliavoje aptinkam inhibitori praranda daug pajam. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Teral piene detektyvas ir pykdo, ir stebina kininkus

  etadien VL su priedais:etadienisSodybaSveikataGediminas Staniauskas

  VL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Beveik pusimtis nevyriausy-bini visuomenini organizacij (NVO) ragina Seim, Vyriausyb ir Prezident Dali Grybauskai-t neataukti alkoholio reklamos

  draudimo, sigaliosianio nuo 2012 m. sausio 1 d.

  Tok susirpinim blaivybs puoseltojai ireik tada, kai Seime uregistruotos Alkoholio kontrols statymo pataisos, lei-dianios reklamuoti svaigalus ir po 2012 m.

  Apsinuodijimas svaigalais padidjo 17 kart

  Alkoholini grim reklamos draudim numatanias Alkoholio kontrols statymo pataisas Seimas prim dar 2008-aisiais.

  Nukelta 3 p. f

  Nevyriausybins organizacijos spaudia Seim visikai udrausti alkoholio reklam, aludariai i organizacij atstovams silo isiblaivyti.

  Ar udraudus reklam gersime maiau?

  Tvyns iekojimas Vilnijoje

  Staiga ugriuvusi Vilnijos problem aknys slypi istorijoje. Politizuotas konfl iktas dl Vilnijos moni tapatybs ypa pamjo iais metais, kurie yra dedikuoti eslovui Miloui didiajam lie-tuvi kilms lenkui.

  Jau ioje sesijoje bus apsisprsta, ar alkoholio reklama i ties bus u-drausta. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 2 2011 m. rugsjo 28 d. Nr. 77 (9096)Valstiei laikratisAktualijos

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  alyje daugja pieno gaminto-j, kuriems abejoni kelia j pieno kokybs tyrimai. Nemaai kinink priversti periodikai nutraukti pie-no tiekim, dl aliavoje aptinkam inhibitori praranda daug pajam. mons tikina, kad i mediag aptinkama ir sveik, jokiais vaistais negydyt karvi piene. Veterinari-jos gydytojai pastebi, kad inhibi-tori randama ne tik kelias karves laikani moni kiuose, bet ir di-delse fermose, kur higienai skiria-mas ypa didelis dmesys.

  mon Pieno tyrimai neigia emdirbi tarimus, kad pienas ver-tinamas neobjektyviai. Mokslininkai kelia versijas, kad inhibitori piene gali atsirasti ne tik dl antibio tik ir plovikli, bet ir dl vengimo gy-dyti gyvulius.

  Kelia nevilt

  Pro ms kaim pravaiuojanio pienveio garsas man kelia daug nei-giam emocij, pasakojo Lazdij rajone 3 karves laikanti ir pien supir-kimo kooperatyvui parduodanti Al-bina (pavard redakcijai inoma). mnes jai vl neleidiama tiekti pieno dl jame rast inhibitori. Liep taip pat praradau daug dien dl neva ras-t inhibitori, nors pakartotiniai tyri-mai parod, kad pienas visikai varus. Joki priekait neturjo ir Valstybi-ns maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai, teig moteris.

  Zootechnike dirbusi moteris tvir-tino, kad puikai imano gyvuli prie-ir, higienos reikalavimus. Nuo-lat tikrinu, ar karvs neserga mastitu, meliu pagal visas taisykles, nenau-doju joki chemikal, visk plaunu

  tik kartu vandeniu, todl man visi-kai nesuprantama, kodl periodikai gaunu praneimus, kad mano piene rasta inhibitori, stebjosi ji. Nie-kas man nepaaikina ir teral kilms. Arba tai kakokia mistika, arba ban-dymas pasipelnyti. Juk u neva ras-tus inhibitorius raomos nuoskaitos, todl kyla tarim, jog perdirbjams naudinga rasti teral gerame piene, u kur mokama maiau. Per daugel ki susidaryt nemenkos sumos.

  Stebina ir specialistus

  Redakcija sulaukia ir daugiau pa-sipiktinusi kinink praneim apie itin danai j kiuose randamus inhi-bitorius. Jie teigia, kad tai jau tampa masiniu reikiniu.

  Pieno gamintoj asociacijos pir-mininko pavaduotojas veterinarijos gydytojas Virmantas Minkeviius pa-

  stebi, kad neretai skundiasi ir dides-ni ki eimininkai. Kartais atrodo, kad fermoje muss nerastume, bet ap-tinkama inhibitori, kalbjo jis. Labai noriu tikti, kad ms labora-torijos specialistai teikia objektyvius duomenis, bet suprantu ir emdirbius, kuriems kyla visoki tarim.

  Valstybins maisto ir veterinari-jos tarnybos Jurbarko rajono vyriau-siasis veterinarijos gydytojas inspek-torius Romaldas Urbonas sak, kad inhibitoriai piene gali atsirasti dl vairi prieasi. manoma netgi ta versija, kad teral karvs or-ganizm gali patekti i chemika-lais purkiam pasli, esani ne-toli ganyklos. Taip pat neatmestina versija, kad antibiotik likuiai gali persiduoti ir i juos vartojusio mo-gaus rank melimo metu, svars-t jis.

  Kauno rajone dirbantis veteri-narijos gydytojas Danielius Stare-viius tvirtino, kad ne visada galima pasikliauti ir preparat anotacijomis. Kartais jose raoma, kad melti gali-ma prajus 3 paroms po gydymo kur-so, bet vaist likui organizme gali bti aptikta net ir po 820 par, perspjo jis.

  Daugja utertumo atvej

  Valstybins mons Pieno tyri-mai, kuri skelbia verdikt dl pieno kokybs, direktorius Saulius Savickis atmet suokalbio su perdirbjais ga-limyb. Esame visikai atviri ir pieno gamintojams, ir supirkjams, ne kart

  ia buvo atvyk tiesiogiai stebti pie-no tyrim besiginijantys emdirbiai su supirkjais. Visi tyrimo procesai fi lmuojami ir saugomi mnes, labo-ratorijose mginiai yra koduojami, vardijo vadovas.

  Jis patvirtino, kad vis daugja ki, kuri pienas periodikai pripasta-mas nekokybiku. J ypa m gau-sti nuo 2009 m., kai Rusija buvo su-stabdiusi pieno produkt import i Lietuvos dl inhibitori taros, pa-sakojo S.Savickis. Itiriame 35 tkst. pieno gamintoj pien ir daugiau kaip 1 proc. j bna su inhibitoriais. Va-kar Europoje is rodiklis siekia tik 0,10,5 proc.

  Tyrimas okiruoja

  S.Savickis paaikino, kad tiksliai nustatyti inhibitori atsiradimo che-min altin Pieno tyrim laborato-

  rijoje nemanoma. T turt atlikti kitos laboratorijos, bet tai kainuot ne vien tkstant lit, sak jis. Ms laboratorijoje taikomas Euro-pos Komisijos reglamentuotas biolo-ginis metodas.

  Vaizdiai metod apibdinti ga-lima taip: mlynai nudaytame pie-ne apgyvendinamos bakterijos Bacil-lus stearothermophilus var. Calidolactis. Jos pieno mginyje maitinasi cukru-mi, laktoze ir intensyviai dauginasi, todl po 5 val. pienas tampa geltonas ir mginys pripastamas saugiu. Jei piene yra inhibitori, jie naikina bak-terijas ir mginys ilieka mlynas.

  Pieno tyrimai teigia min pas-laptingai atsirandani inhibitori msl. Koki konkreiai mediag likuiai inaikina bakterijas mginy-je, mes neturime aikintis, bet kai to-ki atvej m daugti, pradjome tyrim su Lietuvos veterinarijos aka-demijos mokslininkais, pasakojo S.Savickis.

  Buvo paimta 2 011 pieno mgi-ni su rastais inhibitoriais isamesnei analizei. Paaikjo, kad 63 proc. j turi 110 mln. somatini lsteli mililitre, kurios rodo gyvulio susirgim mastitu (leistina i lsteli norma iki 150 tkst.). Kita mgini dalis taip pat virijo norm, tik kiek maiau. Pas-kui Lietuvos veterinarijos akademi-joje imtos tirti 235 mastitu serganios karvs, kurioms dar nebuvo prad-tas gydymas antibiotikais. 26 proc. j piene rasta inhibitori. Taip pat kai kurios turjo bakterijos, vadinamos auksiniu stafi lokoku, ukrat.

  Koj pakia negydymas

  S.Savickis pripaino, kad aprayt tyrim ivada daugeliui kinink bus nepriimtina ir netgi kels juok, bet ji tokia: inhibitorius pagamina paios karvs organizmas. Jei gyvulys serga mastitu arba paslptu mastitu ir yra il-gai negydomas, jo organizmas prade-da gaminti junginius, kovojanius su ukratu, aikino direktorius. Taip pien patenka natralaus antibioti-ko lizocino, kit natrali mediag, kurios kaip ir chemini antibiotik ar plovikli likuiai neleidia daugintis mgintuvl leistoms sporoms, paro-danioms, ar pienas varus.

  Pasak S.Savickio, sergani ir ne-gydom karvi pienas su natraliais inhibitoriais netinkamas perdirbti kaip ir su kitos kilms inhibitoriais. domu, kad tokios karvs su sise-njusiu mastitu vien kart gali duo-ti visikai var pien, o kit kart, jei ltin liga pamja, jau su biologins kilms inhibitoriais, tvirtino jis.

  Tiems, kuri gyvuli piene nuolat randama inhibitori, nors laikomasi vis reikalavim, patariama itirti pie-n. Jei randama daug somatini lste-li, btina kreiptis veterinarijos gydy-toj ir gydyti gyvul, teig jis. Matyt, kininkai pernelyg bauginti dl anti-biotik likui piene, o kai kurie gal-bt taupumo sumetimais m vengti gydymo antibiotikais. O toks kratu-tinumas, kaip matome, irgi nra ge-rai. Pieno tyrim duomenimis, apie 30 proc. ki, kuri piene randama in-hibitori, i bda pasikartoja nuolat. 80 proc. j tvirtina neduodantys kar-vms joki antibiotik. Ir jais reikia ti-kti, bet tai, kaip minjau, ir yra bdos prieastis, tikino S.Savickis.

  Tiems, kuri gyvuli piene nuolat randama inhibitori, nors laikomasi vis reikalavim, patariama laboratorikai itirti pien.

  Teral piene detektyvas ir pykdo, ir stebina kininkus

  (Us. 608)