upravno pravo

Download UPRAVNO PRAVO

Post on 20-Jan-2016

72 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPRAVNO PRAVO. je del pravnega sistema je samostojna pravna panoga s specifično vsebino in načinom pravnega urejanja - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • UPRAVNO PRAVOje del pravnega sistemaje samostojna pravna panoga s specifino vsebino in nainom pravnega urejanjanajsploneje ga lahko opredelimo kot celoto pravnih norm, ki se nanaajo na naloge (funkcije), organizacijo in postopanje organov in organizacij na podroju javne uprave dravne uprave, lokalne samouprave, javnih slub

 • Uresnievanje javnih interesov- javne slube; lokalna samouprava -

  Izvrevanje oblastiUpravno-pravno razmerjeUPRAVNO PRAVO

 • Naelo polne zakonitosti dela organov (dravne) uprave Upravni organi morajo pri svojem delovanju (e posebej pri odloanju v upravnih zadevah) delovati in ravnati po naelu polne zakonitosti uprave (delovanje secundum legem pravna pravila so temelj vsakega upravnega delovanja in postopanja)

 • USTAVNOST IN ZAKONITOST (ustavne dolobe) 153. len(usklajenost pravnih aktov)

  Zakoni, podzakonski predpisi in drugi sploni akti morajo biti v skladu z ustavo. Zakoni morajo biti v skladu s splono veljavnimi naeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral dravni zbor, podzakonski predpisi in drugi sploni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Podzakonski predpisi in drugi sploni akti morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni. Posamini akti in dejanja dravnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.

 • Obravnavana ustavna norma opredeljuje torej stopnjevitost oz. hierarhijo pravnih norm in pravnih aktov. Obstajajo naslednje vrste (stopnje) pravnih aktov: zakoni, podzakonski predpisi in drugi sploni akti,konkretni (posamini) pravni akti.

 • Pravni akti Vlade RS z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razlenjuje v zakonu ali v drugem aktu DZ doloena razmerja (uredbo za uresnievanje pravic in obveznosti lahko izda le e ima za to izrecno pooblastilo v zakonu) z odlokom ureja vlada posamezna vpraanja ali sprejem posamezne ukrepe, ki imajo sploen pomen, ter sprejema druge odloitve, za katere je to doloeno z zakonom s poslovnikom in sklepi ureja notranjo organizacijo in delo odlobe izdaja o imenovanjih in razreitvah ter v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, kakor tudi o drugih posaminih zadevah iz svoje pristojnosti sklep sprejme vlada, kadar ne odloi z drugim aktom

 • Predpisi ministrstevpravilnik se izda za izvrevanje zakonov, drugih predpisov in aktov DZ, predpisov in aktov vlade ter predpisov EU (izda ga, e tako doloa zakon ali uredba ali e oceni, da je izdaja potrebna za izvrevanje predpisov.druge predpise minister izda, e tako doloa zakon (npr. odredbo, navodilo)

 • Sploni akti obinStatut je temeljni sploni akt obine (vsebuje temeljna naela za organizacijo in dravljane obine, oblikovanje in pristojnosti organov, sodelovanje obanov pri sprejemanju odloitev idr.)Odlok je sploni pravni akt, v katerem obina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (je tipien in najpogosteji sploni akt v obinah)poslovnik, pravilnik, odredba, navodilo

  V organizacijah, ki opravljajo dejavnosti javnih slub in izvrujejo javna pooblastila sta tipina splona pravna akta statut in pravila.

 • 154. len Ustave RS(veljavnost predpisov in njihovo objavljanje)

  Predpisi morajo biti objavljeni, preden zano veljati. Predpis zane veljati petnajsti dan po objavi, e ni v njem drugae doloeno. Dravni predpisi se objavljajo v dravnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same doloijo.

 • 155. len Ustave RS(prepoved povratne veljave pravnih aktov)

  Zakoni, drugi predpisi in sploni akti ne morejo imeti uinka za nazaj. Samo zakon lahko doloi, da imajo posamezne njegove dolobe uinek za nazaj, e to zahteva javna korist in e se s tem ne posega v pridobljene pravice.

  ************