upravni postopek in upravni spor - mpju.gov.si .kazensko pravo gospodarska ureditev (gospodarski...

Download UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR - mpju.gov.si .Kazensko pravo Gospodarska ureditev (gospodarski subjekti, banke, zavarovalnice, ... Upravno materialno pravo 2. Upravno organizacijsko

Post on 01-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPRAVNI POSTOPEK UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPORIN UPRAVNI SPOR

  priprava na strokovni izpit iz priprava na strokovni izpit iz splosplonega upravnega postopkanega upravnega postopka

  Mag. Adrijana Viler KovaiUniv. dipl. pravnica

  Oktober 2011

  2

  GRADIVO (1) - Zakonodaja

  Zakon o splonem upravnem postopku (ZUP, Ur.l. RS, t. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,

  22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010)

  Zakon o upravnem sporu (ZUS-1, Ur.l. RS, t. 105/2006, 62/2010)

  3

  GRADIVO (2) Literatura

 • 4

  Pravni sistem v RS

  Dravna ureditev (ustavna ureditev, organi RS) Pravosodje Upravno pravo Civilno pravo Kazensko pravo Gospodarska ureditev (gospodarski subjekti, banke, zavarovalnice,

  finanni predpisi .) Javne finance Gospodarske dejavnosti Negospodarske dejavnosti Delovno pravo Mednarodni odnosi

  5

  Upravno pravo

  1.1. Upravno materialno pravo Upravno materialno pravo

  2.2. Upravno organizacijsko Upravno organizacijsko

  3.3. Upravno procesno pravoUpravno procesno pravo PodroPodroni predpisi ni predpisi (zakoni in podzakonski akti)(zakoni in podzakonski akti)

  Zakon o sploZakon o splonem upravnem postopkunem upravnem postopku (ZUP) in na njegovi (ZUP) in na njegovi

  podlagi izdani predpisipodlagi izdani predpisi

  Zakon o upravnem sporuZakon o upravnem sporu -- sodni nadzor nad zakonitostjo sodni nadzor nad zakonitostjo

  posamiposaminih upravnih aktovnih upravnih aktov

  6

  Shematini prikazPrietek postopka

  1.Vloga stranke

  2.Po uradni dolnosti

  Organ prve

  stopnje

  Vodi postopek in odloa:

  1.Odloba2.Sklep

  Odloanje po ZUP

  Organ druge stopnje

  Odloa o zakonitosti izdaje upravnega akta na prvi stopnji

  Odloanje po ZUP

  Sodie

  Odloa o zakonitosti upravnega

  akta

  Odloanje po ZUS o pravilni uporabi ZUP

 • 7

  Zgodovina zakonodaje o upravnem postopku pri nas

  1923 okronica pokrajinske vlade Splona naela upravnega postopanja (Steska)

  1925 avstrijski zakon

  1930 jugoslovanski zakon

  1956 stari ZUP - Zakon o splonem upravnem postopku 4 spremembe, nazadnje 1986 (UL SFRJ 47/86) uporaba v RS!

  1999 novi ZUP (UL RS 80/99) od aprila 2000, novele

  8

  Zakon o splonem upravnem postopku

  ZUP, Ur. l. RS, ZUP, Ur. l. RS, t. 80/99, velja od aprila 2000t. 80/99, velja od aprila 2000

  Spremembe Spremembe

  ZUPZUP--A, Ur. l. RS, A, Ur. l. RS, t. 70/00,t. 70/00,

  ZUPZUP--B, Ur. l. RS, B, Ur. l. RS, t. 52/02,t. 52/02,

  ZUPZUP--C, Ur. l. RS, C, Ur. l. RS, t. 73/04,t. 73/04,

  PrePreiieno besedilo ZUPeno besedilo ZUP--UPB1, Ur. l. RS, UPB1, Ur. l. RS, t. 22/05,t. 22/05,

  ZUPZUP--D, Ur. l. RS, D, Ur. l. RS, t. 119/05,t. 119/05,

  SpremembeSpremembe

  ZUSZUS--1, Ur. l. RS, 1, Ur. l. RS, t. 105/06,t. 105/06,

  PrePreiieno besedilo ZUPeno besedilo ZUP--UPB2, Ur. l. RS, UPB2, Ur. l. RS, t. 24/06,t. 24/06,

  SpremembeSpremembe

  ZUPZUP--E, Ur. l. RS, E, Ur. l. RS, t. 126/07t. 126/07

  ZUPZUP--F, Ur. l. RS, F, Ur. l. RS, t. 65/08t. 65/08

  ZUPZUP--G, Ur. l. RS, G, Ur. l. RS, t. 8/2010t. 8/2010

  9

  Sistematika ZUPest delov, znotraj njih pa skupaj dvajset poglavij, prek 300 lenov

  1. del - temeljna naela, pristojnost, stranka in njeno zastopanje, jezik v postopku, obevanje organov in strank, vroanje, roki in naroki, vrnitev v prejnje stanje, vzdrevanje reda, stroki postopka

  2. del obravnava postopek na prvi stopnji: zaetek postopka in zahtevki strank, postopek do izdaje odlobe (splona naela, dokazovanje), odloba, sklep

  3. del obravnava pravna sredstva - pritobo in izredna pravna sredstva

  4. del izvrba

  5. del - nadzor nad izvajanjem ZUP in posebnim upravnim postopkom

  6. del - izvajanja zakona ter prehodne in konne dolobe

 • 10

  Program dananjega dne

  1. del temeljna naela,

  pristojnost,

  stranka in njeno zastopanje,

  jezik v postopku,

  obevanje organov in strank,

  vroanje,

  roki in naroki,

  vrnitev v prejnje stanje.

  11

  Kdaj upravni postopek?

  UPRAVNI POSTOPEK UPRAVNI POSTOPEK je je sistem procesnih pravilsistem procesnih pravil, , 1.1. po katerih ravnajo po katerih ravnajo organiorgani, , 2.2. kadar odlokadar odloajo o ajo o upravnih zadevahupravnih zadevah, tj. , tj. o pravicah, obveznostiho pravicah, obveznostih

  ali ali pr. koristihpr. koristih strank strank 3.3. na podrona podroju upravnega prava.ju upravnega prava.

  Predpostavka za uvedbo in vodenje upravnega postopka je Predpostavka za uvedbo in vodenje upravnega postopka je OBSTOJ UPRAVNE ZADEVE/STVARIOBSTOJ UPRAVNE ZADEVE/STVARI.

  Postopek (Postopek (procesno pravoprocesno pravo) ) je splet pravilje splet pravil o nainu uveljavljanja

  pravic in obveznosti strank, ki jih doloa materialno pravomaterialno pravo!

  12

  Veljavnost zakona Veljavnost zakona 1. len

  (1) Po tem zakonu morajo (1) Po tem zakonu morajo postopatipostopati upravni in drugi drupravni in drugi dravni avni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevahupravnih zadevah, neposredno , neposredno uporabljajouporabljajo predpise, predpise, odloodloajoajo o pravicah, obveznostih ali o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.strank.

  (2) (2) Javno pooblastilo Javno pooblastilo za za vodenje postopka in odlovodenje postopka in odloanje v upravnih zadevah se anje v upravnih zadevah se

  podeli z podeli z zakonomzakonom, , za vodenje postopka in odloza vodenje postopka in odloanje v upravnih zadevah iz anje v upravnih zadevah iz

  izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti pa z izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti pa z odlokomodlokom sveta samoupravne lokalne skupnosti.sveta samoupravne lokalne skupnosti.

 • 13

  Upravna zadeva Upravna zadeva 2. len

  1)1) Upravna zadeva je Upravna zadeva je odloodloanjeanje o pravici, o pravici, obveznosti ali obveznosti ali pravni koristi pravni koristi

  fizifizine ali pravne osebe oziroma druge stranke na podrone ali pravne osebe oziroma druge stranke na podroju ju upravnega prava.upravnega prava.

  (2) (2) teje se, da gre za upravno zadevo, teje se, da gre za upravno zadevo, e je s predpisom e je s predpisom dolodoloeno, da eno, da organorgan v neki stvari vodi upravni postopek, v neki stvari vodi upravni postopek, odloodloa v upravnem postopku ali izda upravno odloa v upravnem postopku ali izda upravno odlobo bo oziroma, oziroma, e to zaradi varstva javnega interesa e to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz izhaja iz narave stvari.narave stvari.

  14

  Sploni in posebni upravni postopki

  SploSploni ni upravni postopek je 1 .

  Zakon o splosplonemnem upravnem postopku

  PosebniPosebni upravni postopki nekaj 100, nekaj 1000? Posebni zakonizakoni in podzakonski aktiin podzakonski akti Exceptio illegalisExceptio illegalis (upravni organ ne sme (upravni organ ne sme

  presojati, ali je podzakonski akt v skladu z presojati, ali je podzakonski akt v skladu z zakonom)zakonom)

  15

  Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP

  Subsidiarna uporaba (3. len ZUP)

  1. Nadrejen le podroni zakon (materialni upravni predpis)2. ZUP lahko nadredi podroni Z le posamezna vpraanja postopka, v

  ostalem se v celoti uporablja ZUP3. e to upraviuje specifinost posameznih upravnih podroij

  DavDavni postopki ni postopki posebnost, samostojen ZDavPposebnost, samostojen ZDavP

  Carinski postopkiCarinski postopki

  InInpekcijski postopki pekcijski postopki

  Gradbeni postopkiGradbeni postopki

  Uveljavljanje pravic na podroUveljavljanje pravic na podroju socialne varnosti ju socialne varnosti

  4. Upravni organi

 • 16

  Subsidiarna in smiselna uporaba ZUP

  Smiselna uporaba (4. len ZUP)

  1. V javnopravnih neupravnih stvareh (javne slube )

  2. ZUP se uporablja kolikor je to mogoe in smotrno (?) glede na naravo zadeve oz. kolikor podroni Z doloa (ZP-1, ZJU )

  3. e podroni zakon nima dolob o postopku

  4. Neupravni organi (univerza, policija, agencije, podjetja, ole )

  17

  Subsidiarna uporaba zakona Subsidiarna uporaba zakona 3. len

  1) Posamezna vpra1) Posamezna vpraanja upravnega postopka so lahko za anja upravnega postopka so lahko za dolodoloeno upravno podroeno upravno podroje je v posebnem zakonu drugav posebnem zakonu drugae e urejenaurejena, kot so urejena v tem zakonu, , kot so urejena v tem zakonu, e je za postopanje e je za postopanje na takem upravnem podrona takem upravnem podroju to potrebno.ju to potrebno.

  (2) Na upravnih podro(2) Na upravnih podrojih, za katera je z zakonom predpisan jih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, se postopa po doloposeben upravni postopek, se postopa po dolobah posebnega bah posebnega zakona. Po dolozakona. Po dolobah tega zakona pa se postopa v vseh bah tega zakona pa se postopa v vseh vpravpraanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom.anjih, ki niso urejena s posebnim zakonom.

  (3) Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih (3) Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih sluslub odlob odloajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov ajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev.njihovih storitev.

  18

  Smiselna raba ZUP v javnopravnih zadevah (4. len)

  1. ni posebnega postopka v podronem zakonu 2. odloanje o pravicah in obveznostih v javnopravnih zadevah

  Primeri: Imenovanj