splo Šni upravni postopek in upravni spor mag. .1 splo Šni upravni postopek in upravni spor mag....

Download SPLO ŠNI UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR mag. .1 SPLO ŠNI UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR mag. Slobodan Rako čević UPRAVNO PRAVO-del pravnega reda države -posebna pravna panoga

Post on 03-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SPLOSPLONI UPRAVNI POSTOPEKNI UPRAVNI POSTOPEKIN UPRAVNI SPORIN UPRAVNI SPOR

  mag. Slobodan Rakomag. Slobodan Rakoevievi

  UPRAVNO PRAVOUPRAVNO PRAVO-- del pravnega reda drdel pravnega reda drave ave

  -- posebna pravna panogaposebna pravna panogaspecifispecifine vsebine ne vsebine specifispecifien naen nain urejanja in urejanja posebna pravna razmerja posebna pravna razmerja upravnopravna razmerjaupravnopravna razmerja

  PRAVNI REDPRAVNI RED= vsi predpisi dr= vsi predpisi drave ave -- obvezna pravila ravnanja (pravne norme)obvezna pravila ravnanja (pravne norme)

  -- splosplono obvezen za vse:no obvezen za vse:posameznikeposameznikeorganizacijeorganizacijedrdravne organeavne organe

 • 2

  SPLOSPLONI PRAVNI AKTINI PRAVNI AKTI= PRAVNI PREDPISI= PRAVNI PREDPISIiizvirni zvirni ((originarnioriginarni)) oodvisni dvisni ((izvedeni, podzakonskiizvedeni, podzakonski))-- ustava ustava -- uredbe uredbe -- zakoni zakoni -- pravilniki itd. pravilniki itd. -- rat. med.rat. med. pogodbe pogodbe

  mmaterialni predpisi aterialni predpisi pprocesnirocesni ((formalniformalni)) predpisipredpisi

  KONKRETNI PRAVNI AKTI KONKRETNI PRAVNI AKTI ((sodbe, odlosodbe, odlobe, sklepibe, sklepi))-- veljajo samo za veljajo samo za konkretne subjektekonkretne subjekte-- podlaga v splopodlaga v splonih aktihnih aktih

  MATERIALNI PREDPISI MATERIALNI PREDPISI urejajourejajo pravna razmerja na razlipravna razmerja na razlinih podronih podrojihjih

  dolodoloajoajo::-- pravice in dolpravice in dolnosti POSAMEZNIH SUBJEKTOVnosti POSAMEZNIH SUBJEKTOV-- pristojnosti organov pristojnosti organov -- pogoje za priznanje pravic ali nalopogoje za priznanje pravic ali naloitev obveznostiitev obveznosti

  PROCESNI PREDPISIPROCESNI PREDPISIurejajo:urejajo:-- nanain uveljavljanja pravic in obveznostiin uveljavljanja pravic in obveznosti-- pravice in dolpravice in dolnosti posameznih subjektov v postopkih nosti posameznih subjektov v postopkih -- pravice in dolpravice in dolnosti organovnosti organov

 • 3

  UPRAVNOPRAVNO RAZMERJEUPRAVNOPRAVNO RAZMERJE-- uudeledeleba drba dravnega organa avnega organa ((organa javne upraveorgana javne uprave))-- ppolooloaj organa v tem razmerju aj organa v tem razmerju -- oobstoj javnega interesabstoj javnega interesa

  Upravnopravno razmerjeUpravnopravno razmerje == razmerje med ( drrazmerje med ( dravnim )avnim )ororganomganom in in posameznimi subjektiposameznimi subjekti (f(fiziizinimi ali pravnimi osebaminimi ali pravnimi osebami))

  Pravni redPravni red -- upravno pravoupravno pravo -- upravnopravno razmerjeupravnopravno razmerje -- javni interesjavni interes drdravaava -- drdravni organavni organ ((organ javne upraveorgan javne uprave))

  UPRAVNA ZADEVAUPRAVNA ZADEVA-- vvsebina: upravnopravna razmerjasebina: upravnopravna razmerja

  -- spada na podrospada na podroje upravnega pravaje upravnega prava

  -- odloodloa se o pravicah,a se o pravicah, obveznostih, pravnih koristiobveznostih, pravnih koristina podrona podroju upravnega pravaju upravnega prava

 • 4

  POSTOPEKPOSTOPEK = = ppredpisana procesna dejanja redpisana procesna dejanja udeleudeleencevencev

  NAMEN: ugotoviti dejansko stanje in realizacija mat.NAMEN: ugotoviti dejansko stanje in realizacija mat.predpisapredpisa

  UPRAVNI POSTOPEKUPRAVNI POSTOPEK == predpisanpredpisan postopekpostopekzaza

  UGOTAVLJANJE in ODLOUGOTAVLJANJE in ODLOANJEANJEo obstojuo obstoju

  PRAVICE, OBVEZNOSTI, PRAVNE KORISTIPRAVICE, OBVEZNOSTI, PRAVNE KORISTIposameznega subjektaposameznega subjekta

  v konkretnv konkretniiUPRAVNI ZADEVIUPRAVNI ZADEVI

  UPRAVNI POSTOPEKUPRAVNI POSTOPEK

  -- SPLOSPLONI NI ------ ZUPZUP-- POSEBNIPOSEBNI ------ Posebni procesni predpisiPosebni procesni predpisi

  SUBSIDIARNA UPORABA ZUP=PODREJENA UPORABASUBSIDIARNA UPORABA ZUP=PODREJENA UPORABA PRAVIL ZUPPRAVIL ZUP

  SMISELNA UPORABA ZUPSMISELNA UPORABA ZUP

  UPORABA ZUP V DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAHUPORABA ZUP V DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAH

 • 5

  ZGRADBA IN SISTEMATIKA ZUPZGRADBA IN SISTEMATIKA ZUP-- ttemeljna naemeljna naela in sploela in splona vprana vpraanjaanja

  -- ppostopek na prvi stopnjiostopek na prvi stopnji

  -- ppravna sredstva: ravna sredstva: pritopritobabaizredna pravna sredstvaizredna pravna sredstva

  -- iizvrzvrbaba

  --nadzor nadnadzor nad iizvajanjem zakona inzvajanjem zakona in--izvajanje zakonaizvajanje zakona

  TEMELJNA NATEMELJNA NAELAELA-- temelj celotnega postopkatemelj celotnega postopka

  -- pot za pravilno uporabo dolopot za pravilno uporabo dolob postopkab postopka

  -- sistemske naravesistemske narave--izraz pravnega redaizraz pravnega reda

  -- omogoomogoajo presojo pravilnosti dela organoajo presojo pravilnosti dela organovv

  -- zagotovilo strankam za njihove pravicezagotovilo strankam za njihove pravice

 • 6

  NANAELO ZAKONITOSTIELO ZAKONITOSTImaterialna materialna // formalna (procesna) formalna (procesna)

  OdloOdloanje poanje poprostem preudarkuprostem preudarku

  OkviriOkviri::

  -- pooblastilo in namenpooblastilo in namen

  NANAELO VARSTVA PRAVIC STRANK ELO VARSTVA PRAVIC STRANK IN JAVNIH KORISTIIN JAVNIH KORISTI-- nevednost in neukost strankenevednost in neukost stranke

  -- ne v ne v kodo drugih oseb ali javnih koristikodo drugih oseb ali javnih koristi

 • 7

  NANAELO MATERIALNE RESNICEELO MATERIALNE RESNICEggotovost otovost -- ppreprireprianje anje -- vverjetnosterjetnost

  SSKLADNOST OBSTOJEKLADNOST OBSTOJEIH in UGOTOVLJENIH DEJSTEVIH in UGOTOVLJENIH DEJSTEV

  IZJEMA: IZJEMA: vverjetno izkazana dejstvaerjetno izkazana dejstva

  NANAELO ZASLIELO ZASLIANJA STRANKEANJA STRANKE

  ppravica stranke ravica stranke ddololnost organa omogonost organa omogoiti strankiiti stranki

  da se da se izjavi o vseh pravno relevantnih dejstvihizjavi o vseh pravno relevantnih dejstvih

  PREKLUZIJA STRANKE = IZGUBA PRAVICE STRANKEPREKLUZIJA STRANKE = IZGUBA PRAVICE STRANKE

 • 8

  PROSTA PRESOJA DOKAZOVPROSTA PRESOJA DOKAZOVDODOKKAZIAZI

  analizaanaliza / / primerjavaprimerjava // sintezasinteza

  nnevezanost uradne osebe na dokazna pravilaevezanost uradne osebe na dokazna pravila

  iizjeme:zjeme:

  -- zakonite domnevezakonite domneve-- zakonite fikcijezakonite fikcije

  DOLDOLNOST GOVORITI RESNICO IN NOST GOVORITI RESNICO IN POPOTENA UPORABA PRAVICTENA UPORABA PRAVIC

  ssankcija za strankeankcija za stranke-- izpodbojnost odloizpodbojnost odlobebe

 • 9

  SAMOSTOJNOST PRI ODLOSAMOSTOJNOST PRI ODLOANJUANJU

  -- organ organ

  -- uradna oseba organauradna oseba organa

  PRAVICA DO PRITOPRAVICA DO PRITOBEBE

  rredno pravno sredstvo edno pravno sredstvo ustavna pravicaustavna pravica

  ppritoritoba zoper vse odloba zoper vse odlobe na be na II. stopnji. stopnji

  iizjeme:zjeme:

  -- e zakon drugae zakon drugae doloe doloii

  -- odloodlobe vlade in drbe vlade in dravnega zboraavnega zbora

  -- ministrstvaministrstva,, razen razen e zakon pritoe zakon pritobo dovolibo dovoli

  Zoper odloZoper odlobe be IIII. stopnje prito. stopnje pritoba ni dovoljenaba ni dovoljena!!

 • 10

  NANAELO EKONOMIELO EKONOMINOSTI NOSTI POSTOPKAPOSTOPKA

  -- im manjim manji stroi strokiki

  -- im manj zamud im manj zamud

  ((NE NA NE NA KODO DRUGIH NAKODO DRUGIH NAELEL!)!)

  P R I S T O J N O S TP R I S T O J N O S T

  STVARNA STVARNA KRAJEVNAKRAJEVNA((podropodrojeje)) ((obmoobmojeje))

  SPOR O PRISTOJNOSTISPOR O PRISTOJNOSTI((pozitiven ali negativenpozitiven ali negativen))

  PREPOVED prevzema in prenosaPREPOVED prevzema in prenosa

  Prostorska omejitev Prostorska omejitev

  Pravna pomoPravna pomo

 • 11

  IZLOIZLOITEV PREDSTOJNIKA oziroma ITEV PREDSTOJNIKA oziroma POOBLAPOOBLAENE URADNE OSEBEENE URADNE OSEBE

  Razlogi za obvezno izloRazlogi za obvezno izloitevitev

  IzloIzloitev na zahtevo strankeitev na zahtevo stranke

  Pristojnost za odloPristojnost za odloanje o izloanje o izloitviitvi

  S T R A N K AS T R A N K A

  ppasivna asivna aaktivnaktivna(stranski udele(stranski udeleenec)enec)

  lastnostilastnosti

  pravna sposobnost pravna sposobnost procesna s. procesna s. stvarna legitimacijastvarna legitimacija

  zakoniti zastopnizakoniti zastopnikk

  ((zakon ali odlozakon ali odloba organaba organa))

  zazaasni zastopnik pooblaasni zastopnik pooblaenecenec((organ, ki vodi postorgan, ki vodi postopek)opek) ((stranka, zak.stranka, zak. zzastastopnik)opnik)

  ((skupni predstavnikskupni predstavnik, , ststrokovni pomorokovni pomoniknik))

 • 12

  JEZIK V POSTOPKUJEZIK V POSTOPKU

  URADNI JEZIK URADNI JEZIK -- slovenski jezikslovenski jezik

  na obmona obmojih,jih, kjer kjer ivita italijanska inivita italijanska inmmadadarska narodna skupnost TUDI arska narodna skupnost TUDI italijanski ali maditalijanski ali madarski jezikarski jezik

  V L O G EV L O G E((zahteve,zahteve, predlogi, propredlogi, pronje, pritonje, pritobe ipd.be ipd.))

  PISNAPISNAv fiziv fizini ali v elektronski oblikini ali v elektronski obliki

  USTNAUSTNA dana pri organu na zapisnikdana pri organu na zapisnik

  VSEBINA:VSEBINA: splosploni podatkini podatkizahtevekzahtevekdruge sestavine druge sestavine ((prilogepriloge))

  SPREJEM VLOGSPREJEM VLOG-- asas-- ravnanje z vlogoravn

Recommended

View more >