polina pirs-organska bašta encyclopedia of organic gardening, by polina pirs

Download Polina Pirs-Organska bašta  Encyclopedia of Organic Gardening, by Polina Pirs

Post on 14-Aug-2015

719 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polina PirsORGANSKABATAVelika enciklopedijaorganskog batovanstvaIzdava: Imhotep, BanjalukaPrevod: Marko Branitampa: LeonDistribucija: BiH: 065-415-765, Srbija: 064-089-6937, Hrvatska: 095-899-3564Makedonija: 070-218-374

TRANSCRIPT

Organska bata

Naslov originala: Encyclopedia of Organic Gardening, by Polina Pirs Izdava: Imhotep, Banjaluka Prevod: Marko Brani tampa: Leon Distribucija: BiH: 065-415-765, Srbija: 064-089-6937, Hrvatska: 095-899-3564 Makedonija: 070-218-374

Polina Pirs

ORGANSKA BATAVelika enciklopedija organskog batovanstva

4

Sadraj- Organsko batovantstvo: uvod . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - Organsko po projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 OSNOVE - Zemljite i briga o njemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - Voda i zalivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - Korov i njegovo suzbijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - Zdravlje biljaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 - Gajenje biljaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 DOBAR IZGLED - Okvir za batu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Drvenaste biljke i penjaice . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Batensko cvee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Travnjaci i njihova nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Batovanstvo za ivotinjski svet . . . . . . . . . . . . . . . - Batovanstvo u saksijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Batovanstvo u staklenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 144 160 176 189 202 215

GAJITE SAMI - Gajenje voa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 - Gajenje zainskog i lekovitog bilja . . . . . . . . . . . . . 284 - Gajenje povra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 KATALOG BILJAKA - Povre i salatne biljke, od A do . . . . . . . . . . . . . . 341 - Problemi s biljkama, od A do . . . . . . . . . . . . . . . 397 - Gajenje povra na naim prostorima . . . . . . . . . . . . 440 - Organski vodi za batovane . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 - Izvori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 - Kolorne slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

6

Uvod

Organsko batovanstvoOrganski metodi omoguuju vam da stvorite batu kakvu elite; metodi su praktini i jednostavniProsto reeno, organsko batovanstvo je stil batovanstva koji vodi rauna o zatiti prirodne sredine i oveka. Metode ovog batovanstva moe da primenjuje svako, s ciljem da se stvori i odri bata gotovo svakog oblika, veliine i stila, na bilo kom mestu, od centra grada do seoske idile. Organsko batovanstvo prua vam priliku da stvorite batu kakvu elite, uz saznanje da doprinosite zatiti ire okoline u kojoj svi moramo da ivimo. Od hrane do cvea Organski pokret nastao je, u stvari, sredinom 20. veka, kad su napredni, vizionarski pojedinci Lorens Hils i Iv Balfur poeli da dovode u pitanje pravac kojim je krenula proizvodnja hrane, a tu su i poeci organskog batovanstva. Oni su naroito bili zainteresovani za zdravu proizvodnju hrane i upravo je u oblasti proizvodnje hrane organsko gajenje ostvarilo najvei napredak. Meutim, organski metodi nisu samo za vonjake i povrtnjake. Oni mogu da se primene na sve oblasti batovanstva, od travnjaka do cvetnih leja i saksija na prozorima. Danas raste interesovanje za organsko odravanje javnih parkova, sportskih terena, igralita, pa ak i parking prostora. Budunost je organska U protekloj deceniji zabeleen je fenomenalan porast interesovanja za sve to je organsko. Organski pokret - koji su dugo inili energini, posveeni, aktivni, ali relativno malobrojni entuzijasti - zaista je sazreo. Organska hrana je u irokoj ponudi u velikim lancima samoposluga, ali i u specijalizovanim prodavnicama irom sveta. Vlade mnogih drava podravaju organsku zemljoradnju i istraivanja u toj oblasti, a sve vie ljudi se okree organskim metodima u batovanstvu. Svaki put kad se dogodi neki incident koji ugroava bezbednost korienja hrane ili kad opasnost od primene novog pesticida izae na videlo, sve vie ljudi poinje da jede i gaji organsku hranu.

RazvOj ORganSkOg POkRetaIako su mineralna ubriva stvorena pre 150 godina, ona nisu bila iroko prihvaena sve do sredine 40-ih godina prolog veka, neposredno posle Drugog svetskog rata. Zemljoradnici su dugo bili nepoverljivi prema mineralnom ubrivu, uvereni da jedino stajnjak daje duu zemlji. Savremeni pesticidi, od kojih su mnogi razvijeni kao nervni otrovi tokom ratnih godina, imaju slinu kratku istoriju. Pre 1950. godine, broj hemikalija koje su zemljoradnici koristili u borbi protiv tetoina bio je iznenaujue ogranien. Uprkos tome, bilo bi pogreno misliti da je zemljoradnja na prelazu iz 19. u 20. vek bila ista kao i organsko gajenje koje se praktikuje danas. Osnove se moda nisu mnogo promenile, ali savremene, usavrene tehnike, oprema i obilje varijeteta biljaka koje koriste dananji organski proizvoai zapanjili bi njihove viktorijanske pretke. Pioniri organskog gajenja Godine posle Drugog svetskog rata bile su obeleene ogromnim podsticajima ne-

8

ORGANSKA BATA

kih drava da se povea poljoprivredna proizvodnja. Veina zemljoradnika prikljuila se primeni hemikalija koju su favorizovale dravne subvencije i drugi oblici podsticaja. Kao posledica toga, potpomognuti usavravanjima tehnika proizvodnje, prinosi biljaka su dramatino porasli. Pokazalo se da je nova politika bila neosporno uspena, a ipak, jo na samom poetku, uo se izvestan broj glasova protesta. Njihova osnovna briga bila je da e zamena prirodnog ubriva mineralnim ugroziti zdravlje zemljita. Osiromaeno zemljite, obrazlagali su oni, proizvee nezdrave biljke koje e ugroziti zdravlje ljudi i ivotinja, umesto da mu doprinesu. Iv Balfur, jedan od glavnih zagovornika ove teorije, osnovala je 1945. godine Asocijaciju za zemljite s ciljem da naglaava ivotnu povezanost zdravlja zemljita, biljaka, ivotinja i oveka. To je oznailo poetak Organskog pokreta u Velikoj Britaniji. Bilo je potrebno imati veliku hrabrost i otvoreno se suprotstaviti savetima vlade i tadanjeg naunog i istraivakog establimenta i onovremenoj vladajuoj doktrini. U naelu, zemljoradnici su bili ti koji su primeivali propadanje zemljita ili tete prouzrokovane upotrebom pesticida, pa su se oni i okupljali u prvim godinama pokreta oko pobornika organskog gajenja. I u batama tog vremena, elja da se bude moderan ubedila je mnoge ljude da preu na instant ubriva i udotvorne preparate kao to je DDT. Meutim, i tu se pojavila manjina koja se vrsto usprotivila - meu njima i Lorens Hils, koji je bio jedan od osnivaa britanske Asocijacije za zemljite. On je 1958. godine osnovao organizaciju za organsko batovanstvo, nazvavi je Istraivaka asocijacija Henri Dabldej. Ona je danas poznatija pod skraenicom H.D.R.A. (Henry Doubleday Research Association), a naziv je dobila po eksperimentalnom hortikulturisti iji rad i filozofiju je Hils veoma cenio.

Pokret narasta U godinama koje su sledile, interesovanje za organske principe poraslo je i u SAD. Derom Rodejl je 1942. godine pokrenuo asopis Organska zemljoradnja i batovanstvo, jedan od prvih koji je promovisao metode organskog gajenja. Jedan deo amerikih zemljoradnika usvojio je organsku praksu, a mnogi batovani postali su svesni mogunosti koje ona prua. Tokom 60-ih godina prolog veka, nastala je ira reakcija na upotrebu pesticida, podstaknuta otkriima Rejel Karson, iznetim u njenoj upeatljivoj knjizi Tiho prolee, u kojoj je istakla tetne posledice ovih hemikalija po ivotnu sredinu. Taj proces se ubrzao zato to je u javnosti tokom 70ih i 80-ih godina poveana svest o problemima zatite ivotne sredine. U to vreme poela je da se prodaje organska hrana, iako samo u malim, specijalizovanim prodavnicama. Tokom poslednje decenije 20. veka, niz incidenata vezanih za industrijski proizvedenu hranu, ukljuujui pojavu bolesti ludih krava i genetski modifikovane hrane (vidi str. 296), doveo je do eksplozije u potranji organski proizvedene hrane. Danas, u novom milenijumu, perspektiva organske proizvodnje ne moe biti sjajnija. Neki ak predviaju da e, po sadanjoj stopi rasta, organska zemljoradnja u sledeih 25 godina zameniti klasinu. Dakle, ko je danas taj ko e da kae ta je organsko? Ako hrana treba da ponese oznaku organska, potroa mora da bude siguran da je ona zaista organski odgajena. Da bi se odralo poverenje potroaa, u mnogim zemljama zabranjena je prodaja hrane kao organske ukoliko ne nosi registrovanu oznaku kojom se potvruje da je odgajena po odobrenim organskim standardima. Ti standardi - koji su praktina primena osnovnih organskih naela - pokrivaju sve aspekte gajenja, skladitenja i prerade hra-

UVOD

9

ne, ukljuujui obradu zemljita, brigu o ivotinjama i suzbijanje tetoina i korova. U trenutku kad je ova knjiga pisana, nisu postojali zakonski standardi kojima se ureuje odravanje javnih zelenih povrina parkova, bata, terena za golf, parkiralita itd. - meutim, postoje izgledi da e takvi standardi biti usvojeni u budunosti za mnoge od njih. Organski batovani znaju da je savreno mogue ureivati celu batu - ukljuujui ruinjake, travnjake, bunje i cvetne leje - bez korienja mineralnih ubriva i prskanja. Pa zato isto naelo ne bi bilo primenjeno na javne bate i parkove, kolska dvorita i slino? U nekim zemljama, kao to su Nemaka, Danska i vajcarska, takve inicijative ve su pokrenute. U Velikoj Britaniji H.D.R.A. sarauje sa predstavnicima hortikulturne industrije na nacrtu organskih standarda za javne zelene povrine. Batovani iz svih zemalja imaju mogunost da rade po Organskom vodiu za batovane H.D.R.A. (vidi str. 442), koji je napisan na osnovu standarda za komercijalnu proizvodnju. Podaci izneti u ovoj knjizi zasnovani su na tom vodiu. Batovanstvo, bez obzira na kom nivou, oigledno ima mnoge aspekte. Tu su travnjaci i poploani delovi, koji se ne tiu zemljoradnika. Vodi H.D.R.A. pokriva i neka od ovih podruja koja se ne odnose na proizvodnju hrane, a razmatra se i uvoenje drugih oblasti. Proizvodi za organsko batovanstvo Proizvodi za bate - ubriva, zemlja za saksije i pesticidi, na primer, jedan su od aspekata batovanstva za koji bi bilo veoma korisno