okrug broj 193

Download OKRUG broj 193

Post on 11-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

26.09.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 26. SEPTEMBAR 2012. * BROJ 193, GODINA IV

  30RSD

  Naprednjaci najjai u parlamentustr. 4

  Fudbal: Mladi radnik - Sloboda aak 2:0

  Vraanje na pravi kolosekstr. 15

  OKRUG

  Uposleno 400 radnika

  Str. 5

  Pazite se hladnih noi!!!

  SSSSkkkkuuuupppptttt iiiinnnnaaaa iiiippppaaaakkkk ddddoooonnnneeeellllaaaa pppprrrroooommmmeeeennnneeee

  Malo Crnie

  Prekomponovanjevlasti?

  str. 2

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 19326.09.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prijatelju, proe jo jednanedelja... u ovoj je odrana jojedna Skuptina grada. Iako seznalo da nee jer je takav dogo-vor postignut, ruku na srce, ipakse oekivalo, da bi na tapetmogla da doe pria oko pre-komponavanja vlasti, jer se veuveliko pregovara izmeu dvestrane, socijalista i naprednjaka.Morao je neko da zapodene barslovce, da bi krenula polemika.No, ne bee tako. Ovako, samose odluivalo o prostornomplanu, naravno nije to samo, toje bitan akt. Od skuptinskih no-vina jo je i to da se ugasilia od-bornika grupa radikala. Naime,Valjarevi i Reljin pristupili soci-jalistima. Dugo se nagaalo,sada se obistinilo. Saa je izneorazloge prelaska, kae nemaadekvatne komunikacije sa cen-tralom, i da ga interesuje lokaliskljuivo. Kae, najblii je pro-gramu socijalista. To je OK, uko-liko je prepoznao. Videemo tadonosi budui period, svakakobie sve samo ne dosadno.

  Kad sam ve kod politike,bitno je da ti napomenem da sei u okviru demokrata odravajuizbori. Ustvari to ve zna. Po-arevaki odbor pruio ubedljivupodrku Borisu Tadiu. Podrkudali i petrovani, graditanci...

  Prole subote, bio sam naprvom moto skupu u Reici...bilo je super, oko 50 bajkera pri-stiglo, sa svih strana, u Reicu.Organizatori nadmaili sebe... nimnogo stariji klubovi iz Srbije nemogu da organizuju ovakvesvetkovine.

  U nedelji iza dosta je bilo ak-cija nevladinih organizacija, asve sa istim ciljem, a to je bue-nje svesti kod pojedinca. Patako smo imali odlepljivanja pla-kata, saobraajne akcije itd.

  to se sporta tie, Mladi rad-nik se vraa na kolosek. U derbimeu na svom terenu savladaoje aansku Slobodu. Stvari sevraaju u normalu. Bitan jesamo kontinuitet.

  To je to, to se ove nedeljetie... Do sledee budi dobar.

  SKICA ZA PORTRET DRAGANA MEDOJEVIA

  IVOT POSVEEN HUMANITARNOM RADUKada su se nedavno okupili uesnici

  obeleavanja svetskog dana pruanjaprve pomoi, meu aktivistima razliitestarosti i opredeljenja, naao se i DraganMedojevi, vii medicinski tehniar, pen-zioner. On je ceo svoj ivot posvetio hu-manitarnom radu, pre svega u okviruorganizacije Crvenog krsta. Ni danas, tose tie humanosti, on nije u penziji. Vre-dno radi na edukaciji u okviru programapruanja prve medicinske pomoi, ali i udrugim programima Crvenog krsta.

  Povodom svetskog dana prve po-moi, 11. septembra, pojaana je i kodnas aktivnost na edukaciji, kako bi svigraani a posebno mladi i ugoene kate-gorije graana bili u stanju da u sluajupotrebe mogu da pomognu sebi i dru-gima. Na teritoriji grada Poarevca delujevei broj licenciranih predavaa i instruk-tora prve pomoi, od kojih je jedan i Dra-gan Medojevi.

  - Volonterski ili dobrovoljni rad je slo-bodno i po linom izboru odabrana po-vremena, privremena ili kontinuiranaaktivnost, a radi doprinosa drutvu, ne-posrednom okruenju, porodici i sebi. Vo-lonterski rad obavljam sa ljubavlju, jer

  time dajem doprinos sprovo-enju osnovnih prin-

  cipa Crvenogkrsta: humanost,dobrovoljnost,nepristrastnost,neutralnost, ne-zavisnost, jedin-

  stvo iuniverzalnost, na-

  glaava Medojevi. Volonterski sam se

  angaovao u komisiji za delovanje Crve-nog krsta Srbije u vanrednim situacijama.Novina je da smo osmislili sistem optin-skih, okrunih i republike jedinice sa2.700 lanova-aktivista. Oni su obueni iopremljeni sredstvima za delovanje uvanrednim uslovima.

  ovek iji portret ovde samo skici-ramo, tokom radnog veka uknjiio je ne-brojano mnogo akcija, kurseva,predavanja, pokaznih vebi, pisanihpredloga, programa, projekata... Dodanas, bio je izvoa pokaznih vebi naterenu, lan i organizator raznih komisijai odbora Crvenog krsta. U dva mandatapredstavljao je Poarevac u republikojorganizaciji.

  Kada je i kako pristupio Crvenomkrstu i postao njegov aktivista?

  - Moj prvi kontankt sa organizacijomCrvenog krsta bio je juna 1964. godine,objanjava Dragan Medojevi. Jednagrupa nas uenika Medicinske kole uPoarevcu pripremala se za uee uomladinskom spomen maru sa nasta-vnikom dr Gavrilom Mudrinskim. Zadataknam je bio da preuzmemo sanitetski ma-terijal za prvu pomo, potreban na spo-men maru. Od tada nisam propustio nijednu akciju humanog karaktera koji je iz-vodila moja kola. U naredne dve godinesa nastavnicima Medicinske kole i dru-govima ukljuivali smo se u aktivnostipreventivno-medicinskog rada u okviruCrvenog krsta Poarevac. Kroz tu aktiv-

  nost sve vie sam bogatio saznanja o tojorganizaciji.

  Zavretkom kole i zaposlenjem uZavodu za zatitu zdravlja u Poarevcuna odeljenju za zdravstveno vaspitanje,poinje i moje intenzivno angaovanje uCrvenom krstu...

  - Apelujem naake i uoptemlade ljude da seopredele za do-brovljni volonter-ski rad. Naprimer, kao vo-lonteri u Crve-nom krstukorisno e upo-trebiti svoje slo-bodno vremeumesto da se do-sauju, uvek susa istomiljeni-cima to je dobroza mentalnozdravlje jer ovekje socijalno bie,

  ispolje unutranju potrebu da pomaudrugima, ine neto novo u ivotu neupadajui u monotoniju svakodnevnice,stiu nove vetine, nova iskustva, novapoznanstva i prijateljstva...

  B. ivanovi

  HRONIKA OPTINE MALO CRNIEPREKOMPONOVANJE VLASTI?

  Praksa iz prolog man-data vlasti nastavlja seirom Srbije. Ni politikiduhovi malocrnike ko-mune nisu ostali imuni.Rukovodstva politikih or-ganizacija i njihove koali-cije su operativnoangaovani kako bi unovoj podeli karata zapo-seli to bolje pozicije. Zva-

  ninih izjava nema, ali sudei po glasinama, najdalje za mesec danapozicija i opozicija zamenie mesta na funkcijama u Skuptini optine,upravi i javnim preduzeima i ustanovama, ne raunajui SPS koji je do-bitna kombinacija u oba tabora. Na treoj sednici lokalnog parlamenta, umimohodu, arke su razmenili predstavnici vlasti i odbornici opozicije.Goran Dai vie za sebe je prokomentarisao da predsednik optine drEsidol Peri nije obaveten da nee jo dugo biti na toj poziciji, nata muje ovaj odgovorio: Neu biti ja ali nee biti ni ti.

  Matematika sadanje lokalne vlasti je od prvog dana bila mrava, jerje odnos snaga 15:14. Matematika opozicije je manjkava jer je ini veibroj odbornikih lista.

  FEDRASZa petak 28. septembra zakazana je sednica umetnikog saveta 41.

  Festivala dramskih amatera sela Srbije. Na sednici e se utvrditi kon-cepcija i program ovogodinjeg Fedrasa.

  STAZE URE JAKIABranievsko-stika knjievna zajednica i Biblioteka Srboljub Miti

  Malo Crnie organizovali su manifestaciju pod nazivom Stazama ureJakia. Na manifestaciji e uestvovati pesnici okupljeni na 49. Meu-narodnom susretu pisaca u Beogradu.

  B. .

  zajedniki snimak uesnika kursaprve pomoi u Dragovcu iz 1976. g.

 • BROJ 193 STRANA 326.09.2012. www.novineokrug.rs

  Posle zasedanja lokalnog parlamenta

  SSSSkkkkuuuupppptttt iiiinnnnaaaa iiiippppaaaakkkk ddddoooonnnneeeellllaaaa pppprrrroooommmmeeeennnneeeeProlog etvrtka odrana je 3.

  sednica Skuptine grada sa samojednom takom - donoenje Pros-tornog plana grada Poarevca. Iakoje bilo jasno da se do tog zasedanjanee znati epilog dogovora okoprekomponavanja vladajue veinekoji se vodi izmeu stoera vlastiSPS-a i trenutno opozicione partijeu poarevakom parlamentu, SNS-a, neke promene su se ipak do-godile.

  Sve to je pomalo bacilo u za-peak ovu izuzetno vanu takudnevnog reda koja je neophodna zabilu kakvu misao o pravilnom i plan-skom razvoju Poarevca. Biviprostorni plan grada, tadanje op-tine, donet je jo 1988. godine,dakle pre 24 godina. Za to vrememnogo toga se izmenilo pa je takodonoenje novog plana koji bi imaorealno uporite na terenu biloneophodno. Iako je mogue, zah-valjujui novim momentima da ubudunosti doe do promena iovog, najnovijeg prostornog plana,bilo ga je potrebno usvojiti zbog,izmeu ostalih razloga, i gasifikacijeovog kraja. Nakon sednice na kojojje prostorni plan usvojen, taj mom-enat objasnio je predsednikgradske skuptine arko Pivac.

  - Ovaj plan omoguava trasir-anje gasovoda

  kako visokogtako i sred-njeg pritiskaija jesveukupnav r e d n o s t

  oko 15 mil-iona evra, to

  je ini jednom odnajznaajnijih investicija. Sadruge strane znaaj plana seogleda i u tome to detaljnoobrauje infrastrukturu svakogpojedinanog naselja, a pre-duslov je i za budui razvoj ener-getike, vodosnabdevanja i zatiteivotne sredine ovoga kraja. -kazao je Pivac.

  Gradonaelnik Ili jenapomenuo da je bitan segmentovog prostornog plana i deo koji seodnosi na posebne namene, tanijena razvoj kopova u Kostolcu to je,kako je napomenuo, razvojnaansa ne samo za energetski sek-tor republike ve i za ostale prateedelatnosti ali i za lokalnu infrastruk-turu.

  - Prostorni plan posebnenamene predvia

  i odreene tur-i s t i k esadraje i in-frastrukturukoja se uk-lapa u re-

  p u b l i k iprostorni plan.

  Drugi deo planaukupne povrine gradaPoarevca zasniva se na razvojuagrara, revitalizaciji stare i formi-ranju nove industrijske zone kojebi imale znaajne proizvodne ka-pacitete iz domena