okrug broj 190

Download OKRUG broj 190

Post on 29-Mar-2016

238 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

05.09.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 5. SEPTEMBAR 2012. * BROJ 190, GODINA IV

  30RSD

  Ministar prosvete u Poarevcustr. 4

  Fudbal: Polet - Mladi radnik 0:1

  Radnik preleteo Ljubistr. 15

  OKRUG

  Sve spremno za remont B1

  Str. 5

  Za mene nema skupoe!!!

  ZZZZaaaavvvvrrrreeeennnneeee LLLLjjjjKKKKIIII ---- SSSSiiiinnnniiiiaaaa SSSSttttooookkkkiiii ppppiiiieeee iiiissssttttoooorrrr iiii jjjjuuuu

  Kuevo - 45. HOMOLjSKI MOTIVI

  Kad vekovi uopanak stanu

  str. 7

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 19005.09.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prikane po esti put SiniaStoki postade Vitez Ljubiev-skih konjikih igara... svakaast... Samim tim to znai daje sputena zavesa na ovogo-dinje igre. I ove godine onesu privukle veliki broj ljubiteljakonjikog sporta na Hipodrom.Bilo je i stranaca ali i ljudi izcele zemlje. U jednoj od trkaprvo mesto odnelo je Ljubiev-sko grlo Esteban, to je izaz-valo veliko oduevljenje kodsvih prisutnih. Ma, bilo je dostauzbuenja u nedelju na Hipo-dromu. Kao to to jedan takavdan donosi, bilo je radosti, pro-testa, svaa, padova sa konja,naravno bez posledica, damasa eirom itd.

  Kao to zna kad su Igre,onda i dani pre istih obilujuprogramom. Tako kroz prateemanifestacije Poarevljani sumogli da uivaju uz zvuketruba, koncerata ede Marko-via, Legendi, Nevernih beba,Dragane Mirkovi. Poslednjanabrojana odrala je koncertna dan otvaranja kad je biodefile. Zaboravih, u subotu,moto klub iz Poarevca, orga-nizovao koncert na Laguni, Jugrupe... bilo je pretesno.. Ljudisu se parkirali i po nekoliko ki-lometara daleko od samogkoncerta.

  Nisu Poarevljani samouivali uz muziku, imali su tai da pogledaju. Priao sam ti okarnevalu, a ove nedelje je biofolklor, bila je ulica kulture,umetnike veeri, raznorazneizlobe, od slika preko medado izlobe pernatih ljubimaca ikonja svih rasa. Za svakog poneto. Bogato ispunjen pro-gram u poslednjoj nedelji u av-gustu. Kad spomenu avgust,sa njime ode i raspust, etokolaraca ponovo u klupama.Po seanju, nisam nikad biooduevljen poetkom septem-bra.

  To bi bilo to, to se tie re-ferata za ovu nedelju, do sle-dee ujemo se i budi dobar.

  Izloba meda u parkuIzloba meda i pelinjih proizvoda odrala se u petak

  i subotu u gradskom parku u Poarevcu. Po tradiciji naovoj svojevrsnoj manifestaciji uee su uzeli i malianiiz Predkolske ustanove Ljubica Vrebalov, koji su pri-godnim programom razveselili sve prisutne.

  Uestvovala su 9 proizvoaa iz Poarevca, a zain-teresovani Poarevljani imali su prilike da proizvodepogledaju i degustiraju u periodu od 7 do 19 asova.

  Predsedn ikUdruenja pe-lara u PoarevcuDejan Miloevikae da je nam-era da se odnaredne godineizlobi prikljue iuesnici iz drugihmesta uBran ievskomokrugu.

  Grad Poare-vac je podraom a n i f e s t a c i j ukoja se prvi put odrava u okviru konjikih igara. Lela Mi-lai iz gradske uprave kae da Agrarni fond Poarevcapelarima omoguava beskamatne bankarske kredite do500.000 dinara.

  Na samom otvaranju u petak prisustvovali su i pred-stavnici grada Poarevca. Gradonaelnik Miomir Ili,ovom prilikom je istakao da ova manifestacija iz godineu godinu dobija na znaaju, ime je i grad podrao. Onistie da je celokupan na kraj, izmeu ostalog poznatpo proizvodnji kvalitetnog meda. D. O.

  Izloba konja svih rasaNa Gradskom hipodromu u Poarevcu odrana je

  regionalna izloba konja svih rasa.Na ovom takmienju uestvuju grla iz Poarevca i

  okolnih mesta u pet kategorija. Fond nagrada je250.000 dinara. Predsednik Konjikog drutva KnezMihailo u Poarevcu, Izloba se odrava svake godinepred otvaranje konjikih igara.

  Radia Joti kae da su na izlobi prikazana najk-valitetnija grla koja su ve prola predselekciju.

  Ove godine uestvovala su grla u kategorijamapriplodnih pastuva i kobila, mladih grla, dvogodaca iukrasnih konja.

  Pokrovitelj izlobe je preduzee Rekultivacija i oze-lenjavanje iz Kostolca, ija je direktorka Nataa Savi,na otvaranju istakla da ova izloba predstavlja pravuuvertiru pred igre, i da je lepo videti na jednom mestuveliki broj izlagaa sa svojim konjima.

  Konana lista popisivaa poljoprivredeOdreena je konana lista popisivaa poljoprivrednih gazdin-

  stava na podruju Grada Poarevca.Na listi su imena 50 popisivaa za podruje Poarevca i devetoro

  za Kostolac.Poarevcu je potrebno ukupno 37 popisivaa, tako da su

  mogue izmene, kae predsednik Komisije za popis poljoprivrede ugradu Miroslav Ungurjanovi.

  Sve popisivae sa liste oekuje polaganje predtesta, obuka i za-vrni test, nakon ega e biti poznato koliko e ljudi biti u rezervi,navodi on.

  Komisija za izborpopisivaa razma-trala je ukupno 330prijava koje su bileuredne, a kandidatisu po prioritetu ran-girani po naseljimau kojima e se vritipopis poljoprivred-nih gazdinstava. Zamanji broj sela popise vriti ljudi iz okol-nih mesta.

  Naknade po popunjenom upitniku iznose 600 dinara, a svakipopisiva e imati obavezu da ispuni oko 100 upitnika, a zajednosa svim pripadajuim nakandama, oekivana zarada je oko 80.000dinara, naveo je Ungurjanovi.

  Ungurjanovi je naglasio da se popis gazdinstava vri iskljuivou statistike svrhe i nee biti korien za druge potrebe.

  Popis se obavlja u periodu od 1.oktobra do 15.decembra ove go-dine.

  Izloba sitnih ivotinjaNa dragovakom putu u Poarevcu

  otvorena je meunarodna izloba sitnihivotinja.

  Izloba se odrava 32. put i najstar-ija je pratea manifestacija Ljubievskihkonjikih igara. Ove godine uestvujepreko 500 izlagaa sa 2.000 eksponata.Izlobu je otvorila zamenik gradonael-nika Vukica Vasi. Ona je istakla da jeizloba prilika da se posetioci saznajuneto vie o ivotinjama koje suizloene i da kao takva razvija odnosoveka prema prirodi.

  Na izlobi se mahom mogu videtipernate ivotinje, ukrasni golubovi,kokoke, fazani, urke, guske, ali irazne vrste zeeva i kunia.

 • BROJ 190 STRANA 305.09.2012. www.novineokrug.rs

  Posle defilea i otvaranja Ljubievskih konjikih igara

  UUUU ssssuuuussssrrrreeeetttt jjjjuuuubbbbiiii lllleeeejjjjuuuu

  Godina e brzo proi, tako da eve lagano poeti pripreme za 50. kon-jike igre. Prema reima organizatora,moemo se nadati najboljem, ali nemoe se rei da i ove nisu protekle kakovalja. Uz bogat program koji je pretho-dio centralnom, kao I prateim mani-festacijama, u kojima su podjednakouivali i poarevljani i gosti grada, onoto su svi sa radou oekivali jeste de-file, odran poslednjeg dana avgusta.

  Manifestaciju je zapoeo Gradskienski hori Barili pod rukovodstvomprof. mr Katalin Tasi, izvodei himnuBoe pravde. GradonaelnikPoarevca i predsednik Organiza-cionog odbora 49. LJKI, Miomir Ili,pozdravio je sve goste, uesnike defileai publiku, koja je dola u ne malombroju.

  Poarevac i Branievski kraj uvekje negovao i negovae i uvae tradicijukonjikog sporta, vitetva I junatva.Na grad je izuzetno srean grad, kada

  u prvoj nedeljiseptembra evo-cira uspomenena KnezaMiloa, KnezaMihajla iKneginju Lju-bicu, koji su po-darili ergeluLjubievo, kaoznaajno mestoza uzgoj i rastkvalitetnih i ras-nih konja. Grlaiz Ljubieva suostvarivala dosada znaajnerezultate, kako

  u zemlji tako i inostranstvu. - istakao jegradonaelnik Miomir Ili.

  Ministar zdravlja u Vladi RepublikeSrbije, Slavica uki - Dejanovi, pro-glasila je otvorenim 49. Ljubievskekonjike igre i naglasila originalnost tur-

  i s t i ko-spor tskemanifestacije, jedin-stvene u zemlji.

  Poarevac saljubievskim kon-jikim igrama kojesu izrasle u institu-ciju, nacionalnog im e u n a r o d n o gnivoa i dokazanihtradicija vetine,simbol je za ljubav,ne samo premasportu I prirodi, vei svakog uesnikapodjednako, pod-setila je uki De-janovi izrazivielju da jubilarne doekamo u zado-voljstvu linih i profesionalnih uspeha.

  Na elu defilea, kako tradicijanalae, bio je Komandant, viestrukiLjubievski vitez i trener viebojacaRade Milovanovi, zatraivi je od

  gradonaelnikadozvolu da za-pone defileuesnika ovo-godinjih igara.Pro logod in j ivitez, IvanS t a n k o v i ,predao je gradon-aelniku na u-vanje sabljuviteza Lju-bievskih kon-jikih igara, kojuje uvao donedelje, kada juje predao novom starom vitezu,

  Sinii Stokiu, koji je ovu titulu osvojiopo esti put.

  Nakon parade uesnika na ijemelu su bili uesnici vieboja koji su seborili za titulu viteza ovogodinjih lju-bievskih konjikih igara, gradskimtrgom prodefilovali su i pripadnici kon-jike brigade Beogradske policije, aposebna atrakcija kao i svake, pa i ovegodine su bili mali voltieri u fijakerima.Usledio je nastup plesnog studijaBolero, koji ve 22. godine, negujeklasine i moderne plesove, a kroz ovajstudio, proao je veliki broj generacijatalentovanih plesaa. Vatromet ni ovegodine nije izostao, a njemu se nekakouvek najvie obraduje najmlaa popu-lacija. Posle viegodinje pauze,poarevaka publika je imala priliku dauiva u nastupu estradne umetniceDragane Mirkovi. Ovaj koncert jeujedno bio i poslednja taka u okvirudeavanja na gradskom trgu.

  M. Vajner

  Zavrene 49. LJKI

  Sinia Stoki pie istorijuSinia Stoki esti

  put je pobedio u viebojuna Ljubievskim kon-jikim igrama. Mani-festacija je zavrena unedelju takmienjima nahipodromu. Stoki je na-jnovijom pobedom uovom jedinstvenom kon-jikom takmienju postaorekorder igara. On je nagrlu Tajfun KM trijum-fovao u disciplinamasea sabljom, kurirsko ja-hanje i gaanje kopljem,strelom i topuzom. Osimnovane nagrade od300.000