okrug broj 186

Download OKRUG broj 186

Post on 25-Mar-2016

237 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

08.08.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 8. AVGUST 2012. * BROJ 186, GODINA IV

  30RSD

  Vei kapaciteti vrtiastr. 2

  Kree misijapovratka u Prvu ligu

  str. 15

  OKRUG

  Dan optine V. Gradite

  Str. 4

  Najtoplije leto do sad!!!

  Premijer Dai na proslavi Dana PD TE - KO Kostolac

  Dom zdravlja Malo Crnie

  Poslovanje beznepravilnosti

  str. 7

  www.novineokrug.rs

  Str. 3 i 8

 • STRANA 2 BROJ 18608.08.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Otile temperature napreko 40 stepeni za sve osimza hidrometeorologe, paklenavruina, al nee to dugo da sezadri, ma ne smeta. Olimpi-jada u jeku, doli smo i dostote medalje... da nema stre-laca, teko bi bilo ostvariti tajcilj. Verujem da e i vaterpolistida nas obraduju, jaki su kozemlja.

  U nedelji iza u naem krajuprilino svearska atmosfera...ostavili smo Svetog Iliju, naj-veu letnju slavu. Nju su pro-slavili i radnici poarevakeElektromorave. Takoe, pro-slavljen je na prikladan nain iDan rudara, 6. avgust. Imali suKostolani ta da vide. Sve jepoelo dan ranije. Prvo RTS-ova ikina arenica u Vimina-cijumu, pa gostovanje Crvenezvezde ali to bolje da nespomninjem, pa to vee kon-cert narodne muzike, a za samdan upriliena je Sveanaakademija, kako i dolikujeovako velikom prazniku. Sveestitke. Takoe, sveano jebilo i u graditanskom kraju,naime, proslavljen je Dan op-tine, nagraeni su najbolji po-jedinci i ustanove.

  Kaem ti, prilino sveanou kraju... tako e biti i u nared-nom periodu, sledi nam Danmladih. U Poarevcu nampredstoji festival Motiv kultiva-tor, oekujem da e proi odli-no, ali o tome ti piemsledee nedelje. I Kancelarijaza mlade je aktivna.

  Vidi i sam da ti politiku nespominjem, tu je dolo dosplasnjavanja, bar kada jepria u pitanju. Nagaanja suprestala, ostaje samo da seeka i vidi ta e da se dogodi.

  ta da ti kaem za kraj...ako moe iskluliraj ovo toplovreme negde uz vodu, do sle-deeg pisanja budi dobar.

  Gradsko vee poveava kapacitet vrtiaNajznaajnija taka ovog gradskog

  vea se odnosila na davanje saglas-nosti na uputstvo za pripremu budetagrada Poarevca za 2013. godinu a po-janjenje o tome na konferenciji zamedije dala je zamenica gradonael-nika Vukica Vasi.

  Ona je podsetila da vladin izvetajo fiskalnoj strategiji koji je osnova zadonoenje konanih smernica jo nijeusvojen, te da e po njegovomdonoenju i postojee smernice Grad-skog vea biti korigovane.

  - Projekcije najavljuju rast brutodrutvenog proizvoda u visini od 4,5 %dok se inflatorna kretanja procenjuju nastopu od 4%. Ove smernice pretpostavl-jaju da budet u 2013. godini i dve godinekasnije nee imati dodatna zaduivanja.U sluaju da ih ipak bude, eventualni nivozaduivanja bie definisan posebnom od-

  lukom Skuptine grada. kazala je za-menica gradonaelnika.

  Gradonacelnik grada PoarevcaMiomir Ili je u vezi smernica za izradubudeta jo dodao da su eventualnaposkupljenja u poarevakim Javnimpreduzeima dozvoljena tek od aprila

  2013. godine i to umaksimalnom iznosuod 4%. On je jonaveo da postojiproblem u potrai-vanju dugovanja narelaciji poarevakaJavna preduzea - re-publike institucije.

  - Naa stremljenjada se ti dugovi namirenemaju nikakve vezesa politikom, ve samosa ekonomijom. Ja kaogradonaelnik samduan da obavestimministarstva o tome i da

  reavamo te probleme na obostranozadovoljstvo. Nije sve stvar u novcu, vee se pokuati i sa prokomponovanjemobaveza koje imaju prema naim Javnimpreduzeima. kazao je Ili.

  U nastavku je gradonaelnikobavestio medije da je taka koja seodnosi na izmenu plana i programaposlovanja za 2012 godinu Direkcijeza izgradnju vraena na njegov zahtevusled nepotpune dokumentacije idodao da e u budunosti sleditisankcije nadlenim slubama i odel-jenjima zbog propusta u izradi doku-

  mentacije, i u toj nameri bio potpunojasan.

  - Pregledao sam izvetaje svih odel-jenja i imam potpun uvid u to kako seradi. Ko ne eli da radi i ko ne eli da imasvoje obaveze i ko misli da moe da radikao ranije nee imati moju podrku. Ili ese popraviti, ili e snositi odgovarajuesankcije a to se posebno odnosi nanaelnike odeljenja. otro je proko-mentarisao gradonaelnik.

  Od znaajnijih odluka izdvajamojo i dozvolu da se povea broj dece uvaaspitnim grupama predkolske us-tanove Ljubica Vrebalov. Za vrtikugrupu dece od 6 meseci do 1 godineodobreno je poveanje sa 7 na 8 mal-iana po grupi, za grupu od 1 do 2 go-dine starosti poveanje je za dvamesta po grupi. Za decu starosti od 2do 3 godine vrtii mogu da poveajubroj dece za tri, za vrtiku grupu od 3do 4 godine odobreno je poveanje sa20 na 24 mesta i za grupu od 4 godinado polaska u kolu dozvoljeno jepoveanje broja mesta za 5 maliana.

  Poveanje broja slobodnih mestau vrtiima poinje sa primenom od 1.septembra. Gradsko vee je odobrilododatna sredstva u visini od 330.000dinara moto klubu Vatreni za orga-nizovanja koncerta YU grupe. Gradon-aelnik je izjavio da e koncert bitiodran u subotu 1. septembra u okviruprateih manifestacija 49. Lju-bievskih konjikih igara na prostoruMoravske lagune.

  Saa Stojadinovi

  SSSSvvvv.... IIII llll iiii jjjjaaaa zzzzaaaatttt iiii ttttnnnniiiikkkk iiii ppppooooaaaarrrreeeevvvvaaaakkkkeeee EEEElllleeeekkkktttt rrrroooommmmoooorrrraaaavvvveeeeProslava slave ovog uspenog privrednog

  drutva bila je povod za jo jedan znaajan dogaajkoji e, ini se, sluiti najvie na zadovoljstvograana koji plaaju svoje raune, a to je nova salaza naplatu, popularna pasarela.

  U prepodnevnim asovima u Sabornojcrkvi u Poarevcu izvren je obred pre-rezivanja slavskog kolaa. Ovogodinjikolaar Zlatan Markovi predao je svojudunost narednom, a to e biti VladimirStojkovi.

  Nakon toga, direktorka PD ED Elek-tromorava Poarevac Marija Lazi jenapravila prijem za visoke zvanice kojesu, pored rukovodioca Elektromoraveinili i predstavnici poarevacke lokalnesamouprave na elu sa zamenicom gra-donaelnika Vukicom Vasi i zamenikompredsednika skuptine grada Miliem Jo-vanoviem. Prisutan je bio i direktorprivrednog drutva PD Centar dooKragujevac dr Gvozden Ili. Najpre seprisutnima obratila Marija Lazi koja jegovorila o delu aktivnosti poarevake Elektro-morave u prethodnom periodu i najavama za budueinvesticije. Ona je istakla da su u cilju sigurnog ikvalitetnog napajanja elektrinom energijom, sman-jenja broja kvarova i gubitaka u distribuciji struje zanaponski nivo 10Kv i 0,4.

  - Izgraeno je jedanaest novih trafo stanicaprenosnog odnosa 10 na 0,4. Izvrena je izgradnja i

  rekonstrukcija 10 kilometara dalekovoda 10 Kv i 27 kilo-metara niskonaponske mree 0,4. U trafo stanicama35/10 postavljeni su novi vakumski prekida. Vrili smo iizgradnju neenergetskih objekata. U toku su zavrniradovi na adaptaciji ulaznog hola u PD Elektromorava

  Poarevac. kazala jeLazi o samo jednomdeliu aktivnostiprivrednog drutva naijem je elu.

  Nakon prijema, sviprisutni su obisli novualter salu uraenu ponajsavremenijim stan-dardima svetskearhitekture i unutran-jeg dizajna in-spirisanu poznatompoarevakom umet-nicom MilenomPavlovic Barili. Muz-ika kola izPoarevca izvela je

  prigodan program a takoe je predstavljena i mono-grafija pod nazivom Istorija pisana strujom. Kakosmo saznali, do zvaninog putanja u rad ovog holaili alter sale ostalo je manje od mesec dana, tako dae graanima Poarevca plaanje elektrine energijeu budunosti biti jo vee zadovoljstvo.

  S. Stojadinovi

  Marija Lazi

 • BROJ 186 STRANA 308.08.2012. www.novineokrug.rs

  U Kostolcu obeleen 6. avgust, Dan rudara Srbije i PD TE - KO Kostolac

  Meu najuspenijima u SrbijiU Kostolcu je sveano obeleen 6.

  avgust, Dan rudara Srbije i Dan Pri-vrednog drutva Termoelektrane i ko-povi Kostolac. Sveanoj akademiji kaocentralnom dogaaju proslave DanaPrivrednog drutva prisustvovali su i za-posleni koji su u periodu izmeu dvapraznika otili u zasluenu penziju, bividirektori kostolakog energetskog ko-lektiva, predstavnici EPS-a, lokalne i dr-avne vlasti.

  Direktor Privrednog drutva Ter-moelektrane i kopovi

  Kostolac, DraganJovanovi, poz-

  dravljajui svezvanice pose-bno se zah-valio ljudimakoji su radnivek proveli u

  Kostolcu i do-prineli da on izra-

  ste u respektabilnideo srpske elektroprivrede.

  - Posebna panja posveena je in-vesticionim projektima u osnovnom teh-nolokom procesu, ali i oblasti zatiteivotne sredine. Za aktivnosti koje jesprovelo na ekolokom polju Pri-vredno drutvo je 2010. godine do-bilo Nacionalnu nagradu zadrutveno odgovorno poslovanjekoje dodeljuje Privredna komoraSrbije. Od 2006. do 2011. godineostvareni su rekordni nivoi proizvo-dnje u sve tri oblasti. Prvi put u istorijikostolakih kopova protekle godineproizvedeno je 39,5 miliona kubika ot-krivke, dok je proizvodnja uglja od 9,2miliona tona do tada bila najvea ostva-rena. I u domenu proizvodnje elektrineenergije ostvaren je rekord od 6,2 mili-jarde kilovat sati. U toj godini netosnaga energetskih blokova po prvi putbila je 863,7 megavata. Proizvodnja ot-krivke poveana za 42 procenta, proiz-vedeno je 34 procenta vie uglja i 43odsto vie elektrine energije. Sve todovelo je do poveanja poslovnog pri-hoda.

  - Razvojni programi PDTE-KO Kostolac ii e u dvapravca. Postojei energetskikapaciteti rade korienjemuglja iz kopa Drmno, a po di-namici poklapa se ivotni vekkopa sa trajanjem revitalizo-vanih blokova. Na bazi razvojakopa Drmno deo energetskihkapaciteta e se dinamikipovlaiti iz proizvodnje, na nji-hovom mestu gradie