okrug broj 182

Download OKRUG broj 182

Post on 07-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

27.06.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 27. JUN 2012. * BROJ 182, GODINA IV

  30RSD

  Voda na bazenu ispravnastr. 2

  Dupla kruna FK PRESINGstr. 15

  OKRUG

  Ostvareni predvieni ciljevi

  Str. 5

  Daak vetra je dovoljan!

  Dan dobrovoljnog davalatva krvi

  Prva vanredna sednica

  Gradskog veastr. 3

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 18227.06.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prikane, teta to nisi uspeoda se bar na kratko pojavi naproslavi 15 godina mature, biloje ludo, lep provod je bio. Evoci-ranje uspomena, iako ne delujeali dosta toga se izdeavalo kodsvakog u pomenutom periodu.Opravdao sam te kod razredne,kao u stara dobra vremena.

  Idemo dalje. Nedelja izanaizgled mirna, u stvari takva jei bila, kada se bolje razmisli. Ugradskom zdanju organizovanprijem za humane junake, upravom smislu rei. Tu mislim nadobrovoljne davaoce krvi.ovee, ima heroja koji su preko100 puta pomogli nekom, tj. dalikrv, zbog toga su dobili za-sluena priznanja. Takvi ljuditreba da dobiju svoju ulicu, akose ja pitam. Zamisli, ako daju krvna tri meseca, to znai da 25 go-dina kontinuirano pomauljudima, cifra za ponos. Ili jo luipodatak, ako se proseno daje 3dl krvi to znai da preko 30 litarasu dali, ako me matematikadobro slui, mada sam oduvekbio tanak, kada je ova naunadisciplina u pitanju. Jo jednom,sve pohvale.

  Jo jedna dobra stvar se de-sila u nedelji iza. Pisao sam ti dasmo imali dobar odziv u akcijiOistimo Srbiju. Zbog toga, smoi nagraeni, naravno mislim nagrad. Dobijeno 60 novih kontejn-era. Taman e postojei ka-paciteti da se osvee, a samimtim i usluga e biti pojaana.Dakle, svi zadovoljni.

  Leto, pored hroninogslabljenja pritiska vode, donosi inove razonode, u smisludruenja. Neko planira leto-vanje, neko je ve tamo, drugipak smiljaju razonode. Tako jeovog vikenda odran turnir urukometu na pesku. Lepo zaigru ali lepo i za gledanje. Nar-avno, ne treba biti profi, kako bise upustio u ovu avanturu, bitnoje samo da volja postoji.

  Dosta pisanja za ovunedelju. Idem negde da se rash-ladim. Kau da je voda na grad-skom bazenu strava... idem daje proverim. Ajd, do sledeenedelje, veliki pozdrav.

  Voda u bazenu ispravnaPrema poslednjim rezultatima Zavoda za javno

  zdravlje voda u malom i velikom bazenu Sportskogcentra Poarevac je bakterioloki i hemijski ispravnaispravna.

  Iz ZZJZ su kazali da je godinama unazad voda nabazenu Sportskog centra Poarevac u redu i da se pre-poruuje kupaima.

  Na osnovu zahteva i potpisanih ugovora ZZJZ re-dovno kontrolie vode za kupanje i u Branievskom i Po-dunavskom okrugu. Osim bazena Sportskog centraPoarevac , u Branievskom okrugu se kontroliu 2zatvorena bazena drelo i Kuevo . Ove godine potpisanisu i novi ugovori za kontrolu prometnijih kupalita kae drTeodora Marjanovi.

  - Sada imamopotpisan ugovor i zakontrolu 5 bazena naSrebrnom jezeru kojie se kontrolisati 2puta meseno, zakontrolu bazenaVlaki dragulj u Alju-dovu koji e da sekontrolie jedanputmeseno, kao i za

  bazen Olimpik ija e provera biti 2 puta meseno. - istiedr Marjanovi.

  Marijanovieva istie da se na temperaturi vode preko20 stepeni mikrooganizmi bre razmnoavaju, tako da jei vei rizik da voda postane zagaena. Ona jo savetujeda se kupai pre nego to dou na bazen istuiraju kao inakon izlaska iz vode. Osobe sa gnojnim promenama nakoi bi trebalo da izbegavaju odlazak na kupalita.

  ZZJZ oekuje i rezultate vode za pie, koja je takoeu procesu provere kvaliteta.

  Boom 93

  34 miliona RSD za estinfrastrukturnih projekata

  Budetski fond za zatitu ivotne sredine u 2012. godiniraspolae sa oko 34 miliona dinara, a ovim sredstvima trebalobi da se finansira 6 projekata u gradu.

  Iz fonda bi trebalo da se finansiraju projekti koji se tiuodvoenja otpadnih voda, daljeg irenja toplifikacione mree ivodosnabdevanja.

  Najvie sredstava, oko11 miliona dinara trebalo bida se usmeri u naknadneradove za izgradnjufekalnog kolektora uDunavskoj ulici. Za zavre-tak fekalnog kolektora uulici Vojske Jugoslavijepredvieno je oko 4, 5 mil-iona dinara.

  Za projekte vodosnbde-vanja predvieno je 17,6

  miliona dinara. Ovim sredstvima bi trebalo da se zavri elabo-rat o rezervama podzemnih voda na izvoritima, idejni projekatpostrojenja za preradu vode na izvoritu Lovac i okona pro-jekat smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu Poarevca.

  Za zavretak toplifikacije Klenovnika utroilo bi se oko 1,2miliona dinara.

  Ministarstvo je dalo saglasnost za program raspodele sred-stava, o emu bi u sredu trebalo da se izjasne odbornici skup-tine grada.

  Na Srebrnom jezeru

  Udavio se naoigled oca

  Mario S. (23) tokom vikenda udavio se na Srebrnomjezeru, kod Velikog Gradita. On je sa svojim ocem van ku-paline zone pecao iz amca, koji se nalazio na suprotnojstrani jezera obraslim ibljem i renim biljem. Pokojni Mario,koji je bio nepliva, u jednom trenutku elei da se rashladispustio je duek u jezero i legao na njega. Posle kraegleanja on se spustio u jezero drei se za duek. Za sada izneutvrenih razloga, Mario je ispustio duek i poeo da tone.Poto nije znao da pliva poeo je oajniki da doziva pomo.Njegov otac koji je pecao iz amca uo je njegov vapaj zapomo ali nije skoio za njim, jer je takoe bio nepliva. On jedoveslao amac do obale i trei poeo da traio poma zaspas njegovog sina. Na alost, pomo je kasno stigla i neko-liko plivaa koji su doli na lice mesta nisu uspeli da dou dodavljenika, jer je on potonuo u jezero i nisu mogli da ga pron-au.

  Inae, jezero je tu duboko desetak metara i obraslo travomi vodenim biljem. Poto telo utopljenika nije isplivalo angao-vani su ronioci iz andarmerije. Oni su tokom dana uspeli dapronau telo utopljenika i da ga predaju porodici.

  Ove godine ovo je prvi sluaj davljenja na Srebrnomjezeru, dok je prole godine troje mladia izgubilo ivot na ovajnain.

  M.Veljkovi

  Zakup mesta za Ivandanski vaarIzdavanje mesta u zakup za Ivandanski vaar bie obavl-

  jeno u nedelju, 1. jula u vremenu od 9 do 15 asova na mestuodravanja vaara u organizaciji JKP Komunalne slubePoarevac.

  Tana cena zakupa znae se u sredu, 27. juna reeno jeu slubi Pijane usluge.

  Ovogodinji Ivandanski vaar odrava se u Poarevcu 6,7, i 8. jula (petak, subota i nedelja).

  Izvritelji plene zbog duga RTS-u?Na vrata oko 400.000 porodica koje ne plaaju RTV pret-

  platu uskoro bi na zahtev RTS-a mogli da zakucaju sudskiizvritelji za prinudnu naplatu duga, piu beogradski dnevnilistovi.

  Izvritelji e, osim neophodnog kunog nametaja,kunih ljubimaca i ortopedskih pomagala, iz kue moi daodnesu sve, pa ak i televizore.

  Neki graani su se alili da im je na majskim raunima zastruju, pored duga za RTV pretplatu prvi put pisalo prenetoiz prethodnog perioda, prinudna naplata.

  - ta znai ta prinudna naplata kada smo pre samo etiridana dobili poslednju opomenu pred utuenje na kojoj pieda dugujemo 29.502 dinara, kae jedan od sagovornika.

  Poarevljani sa kojima smo razgovarali kau da nisuprimetili bilo kakvu promenu na raunima. Oni koji plaajukau da su mirni. Drugi, negativno komentariu mogunostda im izvritelji dodju na vrata.

  Advokat Slobodan Kremenjak objanjava da graanimasudski izvritelji ne mogu da zakucaju na vrata za prinudnunaplatu dok ne dobiju reenje o izvrenju.

  - RTS moe, i bez slanja opomena graanima, da pod-nese zahtev sudu za prinudnu naplatu na osnovuneizmirenih rauna. Sam raun je opomena. Reenje oizvrenju koje e donositi ili sud, ili privatni sudski izvriteljidostavlja se graanima, koji imaju rok od pet dana da uloeprigovor. Ukoliko uloe prigovor na osnovu dokaza da suizmirili dug, stvar ide u parnini postupak, a ako to ne uine,smatra se da priznaju dug. U tom sluaju mogu da oekujuda ih posete izvritelji. - kae Kremenjak.

 • BROJ 182 STRANA 327.06.2012. www.novineokrug.rs

  Sednica je sadrala ukupno 10taaka od kojih se najznaajnija odno-sila na odluke upravnih odbora onih ja-vnih preduzea sa teritorije grada kojajo nisu opredelila 40% od dobiti ugradsku kasu.

  To su ovom prilikom uradili JP Lju-bievo, JRDP Radio Poarevac, JPToplifikacija i JP Direkcija za izgra-dnju grada Poarevca. Trea taka seodnosila na izmenu finansijskog planaJP Direkcija za izgradnju grada Poa-revca. za 2012. godinu a razlog je bilajedna uteda koju je ovo preduzeeimalo. Naime u Deanskoj ulici gde jevrena popravka asfaltnog kolovoza jeutroen manji iznos od planiranog, akako je kazao poarevaki gradonael-nik Miomir Ili slina situacija se desilai kada je u pitanju izgradnja trotoara uHajduk Veljkovoj ulici. U ova dva slu-aja uteeno je 735.000 dinara i tasredstva e biti preusmerena za po-trebe izgradnje zatitnih zona okoosnovnih kola Kralj Aleksandar I iVuk Karadi.

  Gradonaelnikse jo osvrnuo najedan detalj kojinije imao veze sadananjim dne-vnim redom a od-nosi se nazapraivanje protivkomaraca. Kako jekazao, ugovor safirmom Ekosan jeve potpisan, ali suneophodni jo nekiinioci da bi seposao realizovao.

  - Aktivnost iakcija e se sprovesti onda kada seispune meteoroloki uslovi. Naime,akcija ne bi urodila plodom kada bise izvodila pri temperaturi veoj od30 stepeni celzijusovih i kada jevetar ili kia. Procena strunjaka jeda e se ti uslovi ispuniti tokom ovenedeljei da e akcija biti izvedena uzkontrolu gradske komisije koja je

  ve formirana i koja je duna da tuakciju isprati. kazao je gradonael-nik i dodao da je ista firma zaduena iza tretiranje protiv k