okrug broj 174

Download OKRUG broj 174

Post on 08-Mar-2016

234 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

03,05,2012,

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  ETVRTAK, 3. MAJ 2012. * BROJ 174, GODINA IV

  30RSD

  Stranake aktivnostistr. 2

  MOTRIMO NA VAS !!!

  rukomet:: RK Partizan - MRK Poarevac 22:22

  Poarevljani nadigrali ampionastr. 15

  OKRUG

  Konvencija GO DSPoarevacKonvencija GO DSPoarevac

  Str. 8

  Ja sam prva na svim listama !!!

  LJUBIEVO IMA ZASTAVU

  GGGG LLLL AAAA SSSS AAAA JJJJ TTTT EEEE PPPP RRRR EEEE IIII ZZZZ BBBB OOOO RRRR AAAAwwww wwww wwww.... nnnn oooo vvvv iiii nnnn eeee oooo kkkk rrrr uuuu gggg .... rrrr ssss

 • STRANA 2 BROJ 17403.05.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Drue, hvala Bogu to dolaziova predizborna tiina, ili to birekla naa nekadanja braa, alii neprijatelji i prijatelji, USA, adap. Ajd sad da utimo..... evo i jadva reda utim

  E, pa dosta sam utao. Ve-rujem da svako ima svoga u gla-sanju, verujem drue da i tiima... Ja sam odluio, a odlu-io i Bokan i njegova familija, a imoja familija, tvoja kumica imala i vea, odnosno starija...ta da ti kaem, dosta nam je li-cemerja, pretvaranja, mora dase ispotuje ono to je zapo-eto... ma za glasanje ne moda bude ni mator ni star, vemora da se preuzme odgovor-nost, mora da se bude mobili-san, mora da bude spremankao komadnos.

  Ma, dosta mi je pustih obe-anja, ma dosta mi je veegstandarda, ekspresnog zapo-ljavanja, dinara jaeg negoevra, nepartijskog zapoljavanjaili partijskog, penetracije beztruda nikad bolje, industrijskezone... ma kakva zona, ajmo daradimo. Takoe dosta mi je boja,ne znam ni kojim redom da kre-nem, da se svi ne uvredimo...Ispada da je moja omiljena ci-klama, mada ni sam ne znamkoja je, niti kako izgleda. Madaovih dana ne izgledam nikadcrnje...

  Ipak, ini mi se, da se nikone uvredi, a svi znaju, iji sam,ko sam i ta sam. - to bi rekoGoribor.

  Al mirne due mogu dakaem da u naem gradu po-stoje ljudi, a ovde ne priam oopcijama koji mogu da doneseboljitak, samo u reklamama. Tosu mladi ljudi, ili relativno mladi!To su ljudi izmeu 35 i 50 go-dina. To nam treba. E kad bi seudruili... Moda i to ne valja. Amoda i valja. Svi smo mi pomalo i Milosavljevii, Arsii, Va-ljarevii, Ilii, Pivac, Spasovii,Matii, a ima nas i...

  Ipak najmanji zajdneki sa-dralac je da smo svi Poarev-ljani..... I TAKA.

  Ajd drue, iv bio.

  SNS: Industrijska zona i borba protivkorupcije prioriteti:

  Borba protiv ko-rupcije i iskoria-vanje gradskihlokacija za izgradnjuindusttrijske zone,glavni su prioritetiukoliko Srpskanapredna stranka os-voji vlast uPoarevcu.

  Predsednik okrunog odbora SNS-a Veroljub Arsi iz-javio je da e ova stranka ukoliko osvoji vlast iskoristitinajpovoljnije lokacije i zemljite u gradu kako bi izgradilaindustrijsku zonu.

  Uvoenje sistema javnih nabavki u gradskoj upravi uPoarevcu, osnivanje komisije i javnosti u radu su meh-anizmi kojima e se ova stranka boriti protiv korupcije is-takao je kandidat za gradonaelnika SNS-a BaneSpasovi.

  Pomo civilnom drutvu pre svega:Kandidat za

  gradonaelnika SRS-a Saa Valjarevi iz-javio je da e se ovastranka zalagati zapokretanje privredegrada jer je to glavniprioritet.

  Nezaposlenost,manjak investicija i

  lo ivotni standard jesu problemi koje graanePoarevca tite istakao je on i napomenuo da e se nji-hov zadatak odnositi pre svega na pomo civilnomdrutvu.

  On je rekao da se prvo mora pomoi obinomgraaninu jer je to trenutno prioritet, a da e se na nekedruge oblasti poput infrastrukture saekati.

  Valjarevi je pozvao sve graane da 6.maja izau naizbore i glasaju.

  Potpisivanje inicijative za izgranjuzatvorenog bazena:

  Srpska naprednastranka u Poarevcuprikupljala je ispredTC Novi dom pot-pise za izgradnjuzatvorenog bazena.

  Kandidat zagradonaelnika SNS,Bane Spasovi kaeda je ova strankapredvidela svojim

  programom razvoj bazinih sportova u gradu kao i iz-gradnju zatvorenog bazena, sportskih terena i fiskul-turnih sala kolama koje nemaju iste.

  On je dodao da grad Poarevac zasluuje meukol-ska sportska takmienja iji e nosilac i organizator bitigradska uprava.

  lan saveta za spot i omladinu gradskog odboraSNS-a i kadidat za odbornika ispred MZ Braa Vujovi,Nenad Mati izjavio je da zatvoreni gradski bazen tre-balo bi izgraditi na lokaciji Sportskog centra izmeusportske hale i otvorenog bazena, gde je i predvien.

  Kako istie kandidat za gradonaelnika PoarevcaVladimir Ili sitaucija nakon 2000.godine se nije mnogopromenila u Poarevcu jer nije bilo stranih investicija iulaganja.

  On napominje da bi MIP trebalo da bude jedan odglavnih agroindustrijskih centara u Poarevcu.

  Obnova letnjikovca kao i pomo penzionerima i trud-nicama su takoe jedni od glavnih prioriteta ukoliko ovastranka osvoji vlast, istie Ili.

  Ili je pozvao sve sugraane da 6.maja izau na iz-bore i glasaju.

  DS zasadila hrastove:elni ljudi

  Demokratskes t r a n k ePoarevca ipartije Zelenizasadili 68sadnica hras-tova u Lju-bievu. Ovedve partije su

  potpisale sporazum o saradnji na lokalnom nivou. Jednaod stavki iz potpisanog sporazuma u vezi je sa ozelen-javanjem i poumljavanjem ovog prostora, istakao jeposlanik demokratske stranke arko Pivac. On je takoerekao da u budunosti oekuje saradnju sa partijom ze-lenih.

  Partija zelenih se zalae za ekoloke vrednosti u Sr-biji i sa tom idejom e delovati i u Poarevcu. Investicijeu koje e Partija Zelenih ulagati jesu bitne za Poarevac, naglasio je predsednik ove partije Ivan Kari.

  Kari je istakao da zelena pria u Branievskomokrugu moe da nae svoje uporite .

  Izborna konvencija DS u Poarevcu:Odrana izborna

  k o n v e n c i j aD e m o k r a t s k estranke za gradPoarevac i grad-sku optinu Kosto-lac.

  U Kostolcu, naizbornoj konvenciji

  Demokratske stranke za grad Poarevac i gradsku opt-inu Kostolac, predstavljeni su kandidati za odbornike uGradskoj skuptini, meu kojima je i 12 lanova optin-skog odbora Demokratske stranke u Kostolcu.

  Jedino Demokratska stranka ima tim za Evropu,rekao je na izbornoj konvenciji Aleksandar Popov,predsednik Optinskog odbora Demokratske stranke uKostolcu. Mi nudimo put ka evropskoj porodici narodakojoj i pripadamo.

  Srbija e, rekao je Popov, zahvaljujui evropskim fon-dovima, postati moderna zemlja i obezbediti bolji stan-dard graana.

 • BROJ 174 STRANA 303.05.2012. www.novineokrug.rs

  Direktor Javnog preduzea Ljubievo Vladan Jankovi predstavio jesredinom prole nedelje zastavu Ljubieva. Naime, odmah kod ulazapostavljeno je etiri jarbola, od kojih na prvom stoji pomenuta zastava lju-biaste boje sa kapijom u sredini.

  On je rekao da je ovojedinstvena prilika da Lju-bievo dobije simbol pokome e biti prepoznatljivo.

  - Smatram da Lju-bievo bi trebalo da imasvoju zastavu. Na zastavise nalazi kapija koja je za-titini znak ovog javnogpreduzea. Simbol je za-tien u odgovarajuoj in-stituciji. Ovo je uraenokako bi Ljubievo imalosimbol po kojem se pre-poznaje. - rekao jeJankovi i dodao:

  Osim zastave Lju-bieva vske Jankovi je podigao jo tri zastave, Poarevca, drave Srbije i zas-tavu Evropske Unije.

  Jankovi je izjavio i da je za protekle tri godine koliko je na funkciji u Ljubievodolazilo mnogostranih dravl-jana u posetu.On je istakaoda je jedan odosnovnih ciljevada Ljubievopostane poz-nato i vano tur-istiko mesto.

  - Ranije up-ravna zgradanije bilafunkcionalna,sada je renovi-rana i izgledap r e d i v n o .Takoe je iz-graen preleppark kneginje Ljubice. Dvorite kompletnog preduzea je dovedeno u red, sadaje reprezentativan. Dosta je uinjeno da preduzee, odnosno kompletan ambijentbude mamac za sve nae sugraane, ali i sve one koji dou u Poarevac.

  U toku su radovi na renoviranju restorana Konak. Sa zavretkom, restoranpostaje reprezentativni deo turistike ponude Ljubieva.

  N. P.

  Na lokaciji merno - regulacionestanice kod reciklanog centra, uPoarevcu sveano su otvoreniradovi na izgradnji distributivnegasne mree.

  Vrednost je izgradnje gasifikacije uPoarevcu je 13 miliona evra, a duinamree je oko 300 km.

  Grad Poarevac pot-puno e biti pokrivenmreom niskog i srednjegpritiska, rekao je izvrnidirektor za investicije Sr-bijagasa, Jovica Budimir.On je dodao da je rok iz-gradnje tri godine.

  Budimir jenapomenuo da bi magis-tralni gasovod doPoarevca trebalo da sezavri do kraja 2012.go-dine.

  - Do kraja godineplaniramo da zavrimogasovod visokog pritiska.Ukupno Srbijagas planira da uloi oko20 miliona evra, rekao je on.

  Korisnici u Poarevcu gas e dobi-jati sukcesivno, kako se mrea budeirila, rekao direktor za gasifikaciju GasInvesta Ljubomir Sikora.

  - Planirano je daima oko 20.000 ku-bika jednovremenepotronje. Objekti ese graditi u osamfaza, to znai da egrad sukcesivno do-bijati gas, kako sebude koja merno -regulaciona stanicazavrila. Na taj naingas e postepenoulaziti, da bi graanishvatili blagodetigasa. Nadam se dae projekat biti za-vren na vreme.

  Gas Invest jeizvoa radova na gasifikaciji.

  Gradonaelnik Poarevca MiodragMilosavljevi istakao je da nekoliko go-dina u Poarevcu nije bilo aktivnosti naizgradnji distributivne gasovodnemree, ali da se nakon napornih pre-govora dolo do reenja.

  - Vano je da je cena prikljukajedinstvena za sve gradove u zemlji ida ne bi trebalo da bude via od 650evra. - rekao je on i dodao da e mreabiti rasprostranjena na itavom po-druju grada.

  Ljubievo ima zastavu GGGGaaaassssiiii ffff iiiikkkkaaaacccciiii jjjjaaaa PPPPooooaaaarrrr