okrug broj 202

Download OKRUG broj 202

Post on 26-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

05.12.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 5. DECEMBAR 2012. * BROJ 202, GODINA V

  Lake do dozvolastr. 2

  odbojka: Mladi radnik - Ribnica 0:3

  Zaleeni odbojkaistr. 15

  OKRUG

  Izvesne investicije sledee godine

  Str. 5

  Oseam se sjajno!

  Predsednik Skuptine Poarevca i Gradskog odbora DS-a, arko Pivac, preao u SNS

  DDDDeeeemmmmooookkkkrrrraaaattttaaaa ppppoooossssttttaaaaoooo nnnnaaaapppprrrreeeeddddnnnnjjjjaaaakkkk

  Ambasador Japana uruio donaciju

  Domu zdravlja Kuevostr. 4

  Donacije su namneophodne

  str. 11

  30RSD

  U Poarevcu

  Studenti bezstipendije

  str. 7

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 20205.12.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  ta rei, poelo da prove-java. Najavljivali su i najavljujuse padavine, na svim ni-voima. Sneg je odmah doneopometnju... popularna bljuz-gavica kao pojam vratila se unae svakodnevne prie. No,dobro sneg pada kad muvreme jeste, zbog toga i netreba aliti i kukati.

  Ono to je obeleilo nede-lju iza svakako je prelazakPivca u naprednjake. Mnogose u poslednje vreme prialoo tome, tako da to predstavljau velikoj meri oekivan potez.ta e on doneti, mislimpotez, videe se u narednomperiodu. Situacija se kompli-kuje. Skuptina e donetimnoga razjanjenja a kada eona biti jo se ne zna. Sa Piv-cem je prelo i nekoliko od-bornika, konana brojka e seznati tada. Naravno ogromanbroj komentara donela je nje-gova odluka, ima ih svakoja-kih od odpbravanja do osude,od podrke do kuenja. Timpovodom u Beogradu je odr-ana konferencija za tampu.

  Iz svih stranaka gotovo uglas najavljuju nova iznena-enja. Kraj godine, po svemusudei donee dosta uzbue-nja. Videemo ta e politi-ki Deda Mraz donetistrankama. Moe da budeona uvena reenica: Ho,Ho, Ho, nova skuptinska ve-ino...

  Manimo politiku... Nego,da ti kaem, ja u petak idem uprovod... u Poarevcu, tanijeu Kb-u gostuje SARS... toznai provod zagarantovan.Oseam da e biti ludnica.

  A, da na ulasku u decem-bar obeleen je i Svetski danborbe protiv side, u PO-u nikia nije omela volontere daukau na znaaj prevencije.

  Ajd pa se gledamo u bu-dunosti.

  Optina Kuevo na 4. Sajmu lokalnih samouprava u Beogradu

  Prirodni potencijali - za ekonomski razvojPosetiocima sajma predstavljeni ekonomski, prirodni, turistiki i kulturni potencijali

  Na ovogodinjem 11. Meunarodnomsajmu preduzetnitva Biznis Baza2012. i 4. Sajmu lokalnih samouprava ijije moto Povei se koji se zavrio u Beo-gradu zajedno sa ostalim optinama Bra-nievskog okruga prestavila se i optinaKuevo koja ima sve preduslove da po-stane jedna od vodeih u razvoju konti-netalnog i speleolokog turizma u Srbiji.Sajam je i prilika da se optina Kuevopokae u najboljem svetlu, predstavisvoje prirodne i ljudske potencijale i sveono to mogu da ponude u pravcu loka-nog ekonomskog razvoja i doprinosaboljem ivotu svojih graana. Zato u ovojZvikoj optini ele da razviju privredu ida uine boljim za ivot graana, kao ida stvore bolji privredni ambijent.

  - Tim kancelarije za Lokalni ekonom-ski razvoj za ovaj sajam pripremio je bo-gatu prezentaciju ukljuujui sve razvojnepotencijale optine Kuevo, od prirodnih,energetskih, turistikih, kulturnih pa svedo poljoprivrednih i potencijala koji pred-stavljaju vanu ulogu u razvoju ovogakraja. U ovoj pripremi imali smo dobru sa-radnju sa ostalim optinskim institucijamakao to su centar za kulturu Veljko Du-goevi, Turistika organizacija, Direk-cija za izgradnju naselja, sektror zaurbanizam, kao i pojedinih privrednika sapodruja nae optine. Ono to je vanoza ovaj sajam, a to je, to smo u tri danakoliko je trajala ova manifestacija, imalikontakte sa predstavnicima poev iz ne-razvijenih pa sve do najrazvijenih optinai gradova u Srbiji kao i razmenom odre-enih iskustava dogovorili o nekoj budu-oj saradnji i pomoi. - naglasila jerukovodilac kancelarije za Lokalni eko-nomski razvoj optine Kuevo, SuzanaMarkovi.

  Optina Kuevo je i ovde prepoznatakao sredina koja u mnogo emu pred-njai u privlaenju investicija, njihovoj im-plementaciji u lokalnu zajednicu,poboljanju efikasnosti uprave i preduzi-manju niza akcija usmerenih ka porastuzapoljavanja i otvaranju novih radnihmesta. U ovoj zvikoj optini svesni suda je pred njima jo puno posla u ovojoblasti. Zato ele da, izmeu ostalog, i naovakvim manifestacijama ostave peat iostvare to vie korisnih susreta sa dru-gim uesnicima i posetiocima sajma, toje ova tri dana trajanja sajma i dalo re-zultate.

  - Mi smo posetioce sajma i potenci-jalne investitore upoznali na koji nain ita mogu da ulau u nau optinu. anseoptine Kuevo nalaze se u povezivanjuturistike ponude regiona, razvoju atrak-tivnih vidova turizma, praenju trendovau proizvodnji, veem korienju alterna-tivnih izvora energije, pronalaenju novih

  investitora za ulaganje u razvojprivrede , ukljuivanju ljudi iz di-jaspore u privredna kretanja,kao i vee korienje fondovaEU i dravnih fondova. - ista-kao je saradnik kancelarije zaLER optine Kuevo, LjubomirMii.

  Ono to je veoma znaajnoi to je ova homoljska optinapredstavila u okviru turistikeponude mnogobrojnim pose-tiocima su njeni glavni aduti ato su etiri velepne peine Du-boka, evika, Ceremonja iRavnitarka kao i staro veko-

  vima zanimanje ispiranje zlata na Peku.Pored peina optina Kuevo je poznatai po mnogobrojnim kulturnim manifesta-cijama od kojih je najpoznatija Smotra iz-vornog narodnog stvaralatva Homoljskimotivi.

  U cilju poboljanja kvaliteta turistike

  ponude optina i Turistika organizacijaKuevo rade na negovanju homoljskogarma i na tradiciji uvanja narodnih obi-aja koji se u ovom kraju prenose sa ko-leno na koleno i traju vekovima.

  Optina Kuevo je jedna od loklanihsamouprava koja vodi brigu i o kadro-vima. U gradu na Peku koluju se mladiu oblasti turizma jednom od prioriteta uprivrednom razvoju ovog kraja.

  Programom ruralnog razvoja predvi-eno je da se organskoj poljoprivrednojproizvodnji ubudue posveti posebnapanja. Nacionalni program bavie se iorganizovanjem aktivnosti na selu, kaoto su razvoj seoskog turizma i ouvanjestarih zanata. Kako kau kuevaki po-ljoprivrednici ovde vide svoju ansu uveoj proizvodnji zdrave hrane, negova-nju tradicije ovog kraja kao i pruanjausluga u okviru odmora na selu za do-mae i strane turiste.

  J.Radovanovi

  Grad Poarevac

  LLLLaaaakkkkeeee ddddoooo ddddoooozzzzvvvvoooollllaaaaGrad Poarevac je konkurisao i dobio tehniku podrku Programa MSP - IPA

  2007 pod nazivom Dobra uprava, planiranje i pruanje usluga sa zahtevom zaunapreenje procesa izdavanja graevinskih dozvola i komunikacija vezanih zanjih. Projekat se sprovodi od aprila meseca, kada je potpisan Memorandumizmeu Grada i Programa.

  Ne moramo biti pravna lica a da baremjednom nismo bili u prilici da izvadimo dozvoluza neto od nekoga i bili izloeni ogromnojkoliini stresa. Kao u Kafkinom romanu Pro-ces ovek se u tim situacijama osea kao dase birokratija poigrava sa njegovim dosto-janstvom a zapravo u stvarnosti i ti ljudi izaaltera su pod ogromnim optereenjem usledloeg sistema. Shvatajui vlastitu odgovornostza ugled i kvalitet administracije lokalnesamouprave i njenih javnih preduzea,rukovodstvo Grada je odluilo da, u granicama svojih ovlaenja, ubrza i pojed-nostavi ovaj proces. Protokol o unapreenju saradnje Grada i lokalnih javnih pre-duzea preteno komunalnog karaktera koji je protekle nedelje potpisan je samodeo sveobuhvatnijeg projekta. Ovim protokolom strane potpisnice izraavaju voljui spremnost da koordiniraju meusobnu komunikaciju, organizaciju, razmenu in-formacija i dokumentacije na nain koji e omoguiti bre i jednostavnijeishodovanje dozvola za gradnju, a lien nepotrebnog uznemiravanja klijenata.

  - Svedoci smo brojnih primedaba graana na aurnost pri izdavanjuraznih dozvola, kako za objekte koji se grade tako i za one koji su u procesulegalizacije. Ono to smo danas potpisali nee ostati samo mrtvo slovo napapiru ve e se blagodeti protokola osetiti uskoro. Garant toga je i Vlada Sr-bije koja stoji iza ovog projekta i koja je problem najpre uoila a potom dalanalog lokalnim institucijama da ovu oblast reguliu na na jedan kvalitetniji apre svega aurniji nain. - kazao je poarevaki gradonaelnik Miomir Ili koji jebio jedan od potpisnika.

  Ovaj protokol prvenstveno promovie mere podsticanja ubrzavanja obrade za-hteva kod lokalnih javnih preduzea i Odeljenja za urbanizam i graevinskeposlove GU Poarevac, pruanje sveoubuhvatnih informacija o izgradnji, efikasnui pravovremenu razmenu podataka izmeu nadlene uprave i javnih - komunalnihpreduzea, smanjenje trokova i uteda vremena za analizu, procesiranje i odobra-vanje graevinskih dozvola, potovanje prava, interesa i dostojanstva investitora.Kao ciljevi koje ostvaruje ovaj dokument su prvenstveno ubrzavanje izdavanja sa-glasnosti, dozvola, uslova i drugih formi uea u ovom procesu i obavezivanje narokove koji iznose pet radnih dana od dana prispea zahteva za sva javna pre-duzea, kao i petnaest radnih dana za ED Elektromorava Poarevac ili druga re-publika preduzea. Kako je napomenula koordinator projekta Danijela Tufegdi,protokol takoe podrazumeva i uvoenje sistema 48 sati kojim graani moguobavestiti nadlene o svakom komunalnom problemu, zatraiti i dobiti sve u tomvremenskom periodu informacije od znaaja za njihove interese iz nadlenostilokalne samuprave, ukljuujui i izvetaj o statusu zahteva podnetog lokalnimjavnim preduzeima.

  Saa M. Stojadinovi

 • BROJ 202 STRA