okrug broj 194

Download OKRUG broj 194

Post on 12-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

03.10.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 3. OKTOBAR 2012. * BROJ 194, GODINA IV

  30RSD

  Teko do nove vladajue koalicijestr. 2

  Rukomet: Rudar - Crvena zvezda 30:25

  Zvezda potamnela u Kostolcustr. 15

  OKRUG

  Jalovinski sistem u remontu

  Str. 5

  Pogledajte istini u oi!!!

  RRRRIIIIOOOO ddddoooobbbbiiiioooo nnnnaaaaggggrrrraaaadddduuuu zzzzaaaa ddddoooobbbbaaaarrrr ddddiiii zzzzaaaajjjjnnnn nnnnaaaa MMMMeeeeuuuunnnnaaaarrrrooooddddnnnnoooommmm ssssaaaajjjjmmmmuuuu ttttuuuurrrr iiii zzzzmmmmaaaa uuuu NNNNoooovvvvoooommmm SSSSaaaadddduuuu

  Poarevcu priznanjeza pristup informacijama

  od javnog znaajastr. 3

  www.novineokrug.rs

 • STRANA 2 BROJ 19403.10.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prikane, ostade jo jednanedelja iza nas, a samim tim imesec septembar. ini mi senikad topliji mesec. Sve je po-stalo sumanuto. Ne bi me iz-nenadilo da u oktobru zabeli...odnosno da padne sneg. Svese nekako okrenulo. No, to jenebitno za ove redove...

  Odran Sajam turizma uNovom Sadu... grad Poare-vac se predstavimo svim po-setiocima... dok je kostolakiRIO dobio prestinu nagradu...ime potvruje da je uspenopreduzee... u svakom vidu..

  Kako se gde okrene samose pria o poskupljenjima, toovo te ono, prosto je nepodno-ljivo.... a na sve to kasneplate i u dobrostojeim predu-zeima, pa ti vidi kako je. Negledaju mi se vie vesti, samonove informacije i neke trage-dije, prosto se ovek izdepri-mira posle gledanja istih.

  Bio sam u agubici naDanu optine. Ispostavilo seda je proslava ba na moj ro-endan... Lepo sam se pro-veo, ruak je bio na Vrelu, bilodosta zvanica iz kompletnogBranievskog okruga.

  Sa druge strane sve sesprema za jo jedan Fedras uCrniu. Kazuju organizatori daje i on pod krizom... Pa se tuvraamo na poetak. Pitanje:Ko danas nije pod krizom?

  to se politike tie, ta da tikaem... pregovaraju napred-njaci i socijalisti... ali neto za-pinje... pretpostavljam da su toizuzetno teki pregovori. Doksu demokrate zaokupljenje in-ternim izborima. I tu e dabude cirkus, bar se tako nago-vetava preko informativnogprograma.

  Za kraj sport, fudbaleri Mla-dog radnika izgubili u prven-stvu, to je nedopustivo uovom rangu takmienje... Od-bojkai se uigravaju za startprvenstva, nalaze se u Bugar-skoj na jakom turniru... Ve-baju za Evropu.

  Ajd do sledee nedelje,budi dobar.

  Nastavak pregovora SPS - SNS

  TTTTeeeekkkkoooo ddddoooo nnnnoooovvvveeee vvvvllllaaaaddddaaaajjjjuuuueeee kkkkooooaaaallll iiiicccciiii jjjjeeee

  U Poarevcu je prole sredeodran trei nastavak pregovoraizmeu SPS i SNS o formiranjunove vladajue koalicije, ali se dokonanog dogovora ni ovog putanije dolo. Na elu lokalnih na-prednjaka bio je narodni poslanikVeroljub Arsi, dok su se socijali-sti pojavili bez svog elnika, gra-donaelnika Miomira Ilia. Naovom sastanku, zatvorenom zajavnost, usvojena je samo zajed-nika politika platforma njihovogeventualnog budueg delovanja.

  Kako nam je rekao jedan lo-kalni funkcioner SPS-a njihov stavje da u pregovorima SNS-u po-nude mesta koja imaju demokrateu sadanjoj koaliciji, dok SNS jesuprotnog miljena i trai da se upodeli funkcija pone iz poetka ito po znazi u parlamentu, to znaida e kao najaa odbornikagrupa traiti najznaajniju funk-ciju, mesto gradonaelnika.

  Ovakav stav SNS-a nikako neodgovara socijalistima, pa oni nasve naine pokuavaju da odu-govlae to due pregovore, kaobi dobili na vremenu.

  I u ovoj turi pregovora kamenspoticanja izmeu ove dve stranke idalje je ostala raspodela funkcija.

  - Socijalisti su spremni da na-prednjacima prepuste samo onamesta koja su pripala DS-u, a to sumesto predsednika Skuptine gradai zamenika gradonaelnika, kao i ne-koliko direktorskih mesta u javnimpreduzeima i ustanovama.. Meu-tim, SNS eli i ono to imaju socijali-sti, a to su mesta gradonaelnika idirektora Toplifikacije, gradskogpreduzea sa najviim zaradama,kao i Javno komunalno preduzee ijo neka znaajnija preduzea i usta-nove. - kae na izvor blizak SPS-u.Zbog toga je na poslednjim pregovo-rima odlueno da obe strane dostavesvoje pisane zahteve, o kojima e seraspravljati naredne srede

  - U pregovorese sada ukljuila ikoalicija PUPS-JS, koja je neza-d o v o l j n atretmanom socija-lista napustiopredizbornu koali-ciju sa njima i zasebe sada traivie mesta la-nova Gradskogvea i vei brojmesta u upravnimodborima, kao idva direktorska

  mesta u javnim preduzeima. - kaena izvor.

  On navodi da su se poalili mini-stru prosvete arko Obradovi(SPS), prilikom nedavne posete po-vodom obelaavanja 150 godinaPoarevake gimnazije na ala-vost naprednjaka, nata im je mini-star sugerisao da nastave pregovore,ali laganao, i, ako, druga strana idalje bude oteavala, tada e seodluiti o novim koracima.

  Kako saznajemo na sve potezesocijalista naprednjaci imaju spre-man odgovor i da e PUPS-u po-nuditi duplo vie od onoga to imnudi SPS.

  Naprednjaci smatraju da im pri-pada mesto gradonaelnika, i odtoga nee odustati, jer u lokalnomparlamentu imaju najvei broj odbor-nika, ukupno 18, dok DS ima 17, aSPS 15. Ipak, pojedinano gledano,najjaa stranka je DS, jer ona jedinanastupa samostalno, dok su i SNS iSPS u koalicijama sa drugim stran-kama.

  - Ukoliko se ne postigne dogovorizmeu naprednjaka i socijalista, mo-gue je da e se desiti isto to i uSmederevskoj Palanci, gde su vla-dajuu koaliciju formirali SNS i DS,kae na izvor. Jo jedna moguakombinacija je da u Poarevcu i daljena vlasti ostane koalicija socijalista idemokrata, ukoliko za tako netoodobri centrala SPS-a, ako uvide daim se ne isplati da prave koaliciju saSNS-om.

  M.Veljkovi

  Izbori DS-a u Branievskom okrugu

  Branievske demokrate veinom za Borisa TadiaIzbori demokrata u Branievskom okrugu, na kojima lokalni odbori te

  stranke treba da izaberau kandidata za predsednika stranke, privode sekraju. Od devet lokalnih odbora koliko DS ima u Branievu, sedam njihsu se ve izjasnili. est odbora dala je podrku Borisu Tadiu, dok jesamo jedan podrao Dragana ilasa za predsednika, pa se moe rei,iako ima jo dva Optinska odbora Ds-a u okrugu da se izjasne, da suse Branievske demokrate velikom veinom opredelile da kandidat zanovog predsednika DS-a bude Boris Tadi.

  Nakon to je Gradski odbor DS-a u Poarevcu podrao Borisa Ta-dia, to su isto uinili i odbori demokrata u Petrovcu na Mlavi, VelikomGraditu, agubici, Kostolcu i Golupcu, dok su demokrate u Kuevu gla-sale za Dragana ilasa. Jo ima da se izjasne Optinski odbori DS-a uabaru i Malom Crniu.

  Ovako su glasali odbori demokrata u Branievskom okrugu:

  Poarevac: Boris Tadi 40 - Dragan ilas 12Petrovac na Mlavi: Boris Tadi 35 - Dragan ilas 4Veliko Gradite: Boris Tadi 11 - Dragan ilas 3agubica: Boris Tadi 15 - Dragan ilas 0Kostolac: Boris Tadi 15 - Dragan ilas 1Golubac: Boris Tadi 9 - Dragan ilas 2Kuevo: Jednoglasno za Dragana ilasa

  M.Veljkovi

  Socijalisti nevoljno pregova-raju sa naprednjacima, jer je nji-hova elja da i dalje nastavesaradnju sa demokratama, sa ko-jima su na vlasti od 2008. godine.Za nastavak ove saradnje su sviu lokalnom SPS-u, sem jednognjenog potpredsednika, kaena izvor blizak SPS-u.

 • BROJ 194 STRANA 303.10.2012. www.novineokrug.rs

  Sajam turizma u Novom Sadu

  Sve usmereno ka pedesetim LjKINa meunarodnom SajmuLORIST u Novom Sadu

  Kostolaki RIO podrugi put nagraenPod okriljem LORIST-a u Novom Sadu od 25. do 30. sep-

  tembra odran je 45. Sajam lova, ribolova i sporta, 19. Sajamhortikulture i 21. Sajam Eko svet. U istom terminu je organi-zovan i drugi Sajam umarstva.

  P r i v r e d n odrutvo Rekul-tivacija i ozele-n j a v a n j ezemljita iz Ko-stolca predsta-vilo je po drugiput svoju delat-nost u NovomSadu. Posleprologodinjenagrade za ure-enje parkova,koju je ovo pre-duzee dobilood Novosad-skog sajma,ove godine RIOje dobitnik na-grade za najbo-

  lji dizajn. Da je ova nagrada znaajna govori podatak da je istudodelila Privredna komora Vojvodine. Direktor PD RIO KostolacNataa Savi, nije krila zadovoljstvo dobijenom nagradom.

  - Ovakve manifestacije i slue da se pokau svoji potenci-jali. Zadovoljna sam dobijenom nagradom. Lini utisak je takavda mislim da je ove godine neto manji broj izlagaa, to je ve-rovatno uzrokovano kompletnom drutvenom situacijom. Saj-movi su dobra prilika da se uspostave neophodni poslovnikontakti i prezentuju mogunosti. rekla je direktor NataaSavi.

  Turistika organizacija Poarevac pred-stavila se na sajmu turizma u Novom Sadu.

  Poarevcu je okrenut podruju Vojvodine izkoje dolazi najvie domaih turista u grad, rekaoje direktor TOP-a Dejan Savi.

  - Ovde postoji kulturakoja naginje ka nekim naimkulturolokim i tradicionalnimobiajima. Oni veoma po-tuju konjarstvo, to nam jebitno zbog ergele Ljubievo ikonjikih igara. - rekao jeSavi.

  Okosnica ponude nasajmu bile su upravonaredne, 50.Ljubievskekonjike igre koje grad nam-erava da pripremi sa poseb-nom panjom, s obzirom najubilej.

  Osim LJKI na tanduTOP-a istaknuto je arhe-oloko nalazite Viminaci-jum, kao i parkPoarevakog mira 1718.

  Turistika organizacija jei ove godine nagraena na sajmu. Pripala im jezlatna medalja za pruanje usluga u oblasti tur-izma.

  - Nagrada se odnosi na rad turistikog infor-mativnog centra koji posluje od 2009. godinekoja osim informacija koje prua posetiocima usvojoj prodajnoj postavci ima veliki asortimansuvenira. - rekao je Savi.