okrug broj 195

Download OKRUG broj 195

Post on 20-Mar-2016

254 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

10.10.2012.

TRANSCRIPT

 • PRAV

  IPOG

  LED

  NABR

  ANI

  EVSK

  IOKR

  UG

  SREDA, 10. OKTOBAR 2012. * BROJ 195, GODINA IV

  30RSD

  SPS i SNS se dogovorili?str. 3

  Fudbal: Mladi radnik - elezniar 1:0

  Pobeda u pravom trenutkustr. 15

  OKRUG

  Zatvaranje deponije pepela

  Str. 5

  Na ijoj ste strani?

  ZZZZaaaavvvvrrrreeeennnn kkkkoooolllleeeekkkkttttoooorrrr kkkkoooodddd ZZZZaaaabbbbeeeellll eeee ---- kkkkaaaannnnaaaallll iiiizzzzaaaacccciiii jjjjaaaa zzzzaaaa 555500000000 ddddoooommmmaaaaiiiinnnnssssttttaaaavvvvaaaa

  PoarevakaPolitehnika kola

  obeleilagodinjicupostojanja

  str. 2

  www.novineokrug.rs SO KuevoUsvojen

  rebalans budetastr. 6

  Gradska optina Kostolac

  Predstavljen predlog nacrtabudeta za 2013. godinu

  str. 4

 • STRANA 2 BROJ 19510.10.2012. www.novineokrug.rs

  Izdava: OKRUG D. O. O. PoarevacSedite: ede Vasovia 4/15.Redakcija: Bogdan ivanovi, Aleksandar Capteni, Dragana Nikoli,Jelena Radovanovi.Direktor, glavni i odgovorni urednik: Nenad Petrovi.Tehniki urednik: Bokan Nastasijevi.Telefon: 012/541-725, fax:012/541-726, 061/6837-321, 060/0222-634.e-mail: novineokrug@yahoo.com i okrugnovine@yahoo.comRukopisi i fotografije se ne vraaju.tampa: GPK TAMPARIJA BORBA, Kosovska 26, 11000 Beograd

  ISSN - 1820 - 9688

  Pismaprijatelju

  Prikane, jo jedna nedeljaproe... kae se da preivlja-vamo. ini mi se da sve stoji.Na sve strane samo kukanje!!!Mislim ivotno. Nikom ne od-govara ovo stanje. Krenulahapenja u vrhu i to je poredparade, glavna tema za priumeu graanima. Poskuplje-nja su ve zaboravljena... ve-rovatno to para nema. Madanema ni parade.

  U ovoj nedelji obeleenadeija sedmica... maliani suuveselili gradsko zdanje, pa suposetili stadion Mladog rad-nika, ma bilo je svakojakih de-avanja. Sada ide priprema zaDan osloboenja, imasvaega, od akademije dokoncerata, fudbalskih utak-mica... za svakog po neto,to bi se reklo. U prilog timmojim reenicama ide i to dase sakupilo, povodom ovogdatuma, i otvaranje i irenjevodovodne i kanalizacionemree kao i irenje toplifika-cione mree. ini mi se da jeipak ovo veoma znaajandatum za nas.

  Ono to ti trebam jo kastije i to da je Politehnika kolaproslavila jubilej.... bio sam, ibilo je extra. Ono to sam ibata Bokanu rekao je to da jeono najmlai i najbolji kolektivu Poarevcu, prosto da ti jemilina da ti dete ide u tu kolu.Kompletna sveanost je bilana jako visokom nivou. Za sle-deu nedelju je planiran jubilejPoljoprivredne kole, i tu nesumnjam da e biti veomadobro... Takav je red.

  Za pred kraj da ti kaem dai sam zna da u mladostinismo voleli policajce, pogo-tovo interventnu jedinicu. Dase najei. E pa sve pohvalena njihov raun... spasili sta-ricu od sigurne smrti, samou-bistva.... Svaka im ast,zahtevalo je to pribranost.

  Za kraj poraz rukometaa,pobeda fudbalera. Lagano seekaju odbojkai. Pa da nam isportisti zablistaju......

  Ajd pa do sledee nedeljebudi dobar.

  Kanalizacija za 500 domainstavaPredstavnici poarevake lokalne

  samouprave obili su u ponedeljak fekalnikolektor u Dunavskoj ulici, koji e kada se pot-puno pusti u funkciju uveliko olakati ivotmetanima koji ive u okolini. Ukupna duinaovog fekalnog kolektora je 3120 metara, asama investicija je vredna 55 miliona dinara.U sklopu istog projekta izgraene su i tricrpne stanice kanalizacije. Okonanjem ovihradova stvorili su se uslovi i za izgradnjusekundarne mree ijim e za-vretkom preko 500 domainstava naovom potezu moi da se prikljui nakanalizacionu mreu. Govorei oplanu da se uskoro kompletna teritorijagrada pokrije kanalizacijom MiomirIli, gradonaelnik grada Poarevca jekazao da je ovo uspeh ne samojednog preduzea, ve i kompletnegradske uprave.

  - Ovo je uspeh grada Poarevcazato to disciplinovano potuje svejavne nabavke velike vrednosti,mada to ponekad donosi izvesnazakanjenja usled specifinostipostupka. Taj postupak ima svojerokove kao i prostor za prigovore i tubeali u ovom trenutku mogu rei da smopreko naih javnih preduzea ispotovalisve korake u tom procesu. - istakao jegradonaelnik napominjui da je, kada je ovajkonkretan projekat u pitanju, izuzetno vanoreavanje pitanja ouvanja ivotne sredine.

  Nenad Rati, direktor JKP Vodovod iKanalizacija je naroito zadovoljan okonan-jem izgradnje ovog fekalnog kolektora zbogproblema koji su metani okolnih mesnih za-jednica imali sa nepostojanjem kanalizacije.

  - Mi smo konkurisali kod ministarstvaza zatitu ivotne sredine i sa njihovimsredstvima i sredstvima grada uspeli smoda privedemo investiciju kraju. Naroitoistiem pomo grada Poarevca koji jeuvideo znaaj irenja mree fekalne kanal-izacije. - kazao je Nenad Rati napominjuida je ovaj poduhvat samo jedan u nizu onih

  koji imaju za cilj poboljanje kvaliteta ivotagraana. U tome se sloio i predsednikskuptine grada Poarevca arko Pivac. Onje najpre podsetio naprojekte koji su delom fi-nansirani od strane istog ministarstva uzuee sopstvenih fondova a to je izgradnjaprve faze kinog kolektora, fasade u ODositej Obradovi i ovaj fekalni kolektor kojije procenjen na 58 miliona dinara, ali jeodreenim utedama na kraju izneo 3 miliona

  manje. - Grad je u ova tri projekta uloiovie od 60 miliona dinara a RS oko 50 mil-iona dinara. Za nas je izuzetno znaajnoda se ovakvi projekti i dalje finansiraju odstrane drave jer pored dobrobiti graan-ima donose i poslove domaim firmama.Moram da napomenem da je deo sred-stava od naeg uea iao od novca kojeje grad dobio od fonda za zatitu ivotnesredine. - kazao je Pivac i dodao da je gradpre nekoliko dana dobio reenje ministarstvaza zatitu ivotne sredine po kome bi u grad-sku kasu u narednih godinu dana trebalo dase slije oko 400 miliona dinara. Ta sredstva bitrebalo da garantuju skori zavretak i kom-pletnog projekta kinog kolektora kao i sekun-darnu mreu fekalne kanalizacije uDunavskoj ulici i celom kraju za oko 500 do-mainstava.

  Saa M. Stojadinovi

  DDDDeeeeiiii jjjj iiii ggggllllaaaassss rrrraaaazzzzuuuummmmaaaaIako se ponekad njihove elje i ideje povezuju iskljuivo sa nerealnim matanjima, tokom

  Deje nedelje njihov glas ipak biva sasluan. Najmlai Poarevljani su prolog etvrtka priml-jeni u zgradu Naelstva od strane predstavnika lokalne samouprave to ve postaje tradicijatokom prve nedelje oktobra.

  Tradicija obeleavanja Deje nedelje u svetu i kod nasmeri se decenijama. Deja nedelja je prvi put obeleena1934. godine na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije.Deja nedelja je 1987. godine precizirana Zakonom odrutvenoj brizi o deci. Ova tradicija u Srbiji se meri akcijama,brigom i delovanjem. Deja nedelja se menjala kroz vreme,ali je njena sutina uvek izraavala svestranu saradnjudrave, razliitih civilnih i pojedinaca i strukovnih organizacijau interesu dejeg razvoja, skretanje javne panje na poseb-nost dejeg sveta i detinjstva, ukazivanje na nepravde premadeci, opomena na odgovornost porodice, kole, drave zazdrav rast i razvoj sve dece, sagledavanje stvarnog poloajadeteta u naem drutvu kao i pokretanje inicijativa i programakoji e doprinositi poboljanju poloaja dece u Srbiji. Jedanod njih je svakako i prijem dece u sveane salone gradskogzdanja koji, ini se, nikada nisu bolje izgledali. Mnogo decei njhovih vaspitaa i uitelja okupilo se da predaju svoju listuelja i predloga ta u gradu treba promeniti i kako ga uinitijo lepim. Predstavnici lokalne samouprave na elu sagradonaelnikom Miomirom Iliem, njegovom zamenicom

  Vukicom Vasi i zamenikom predsednika skuptine Miliem Jovanoviem pomno su slualita deca imaju da im kau. Da sve bude i zvanino, posle kraeg programa koji su decapripremila, proitana je povelja Dejih elja. Povelju je proitala Jovana Jeli iz Osnovne koleDesanka Maksimovi. Svake godine odreeni zahtevi se ponavljaju, a mladi poarevljani odonih koji upravljaju gradom trae vie dejih igralita i zelenih povrina, ureena izletita, os-vetljen park sa dejim rekvizitima, zatvoreni bazen, bioskop, klizalite, funkcionalan Bambipark, preureenu robnu kuu u centru, istije povrine i Mek Donalds. Nakon uruivanjapovelje, Miomir Ili se ispred Gradske uprave zahvalio najmlaim sugraanima.

  - Ova povelja koja nam je data i zadaci koji su stavljeni pred nas u periodu Dejenedelje nas obavezuju da je sprovedemo u delo. Bez zdravog detinjstva nema ni dobrebudunosti. Ja elim svima vama i vaim roditeljima dobrog vaspitanja, zdravlja i lepei srene budunosti. - kazao je gradonaelnik Miomir Ili, ili ika gradonaelnik, kako se pred-stavio deci. Na prijemu se obratio i predsednik Drutva prijatelja dece u Poarevcu Radiaorevi koji je rekao da je deja nedelja povod da se odrasli zapitaju da li je ono to se iniza decu dovoljno, da li je najvanije za njih i da li je to sve to moe da se uradi.

  Saa M. Stojadinovi

  Poarevaka Politehnika kola

  obeleila godinjicu postojanja

  Kolektiv, direktor i uenici Po-litehnike kole u Poarevcu obeleili su22 godine rada i postojanja. To je bilaprilika za sveanost u maloj sali Centraza kulturu gde je upriliena predstava uprodukciji kole uz glumaki ansamblsamih uenika, ali su pre toga prisutnisasluali obraanje direktora kole drDejana Savia. On je podsetio na us-pehe uenika koji su proslavili ime kolena raznim takmienjima.

  - Iako najmlaa kola u okolini, Poli-tehnika kola je u

  proteklim godi-nama uvrstilasvoje temelje istala rame uzrame sa naj-boljima. Ipak,kada govorimo

  o tradiciji,moram napome-

  nuti da uspenouvamo tradiciju legata Trgovake om-ladine u kome se nalazimo, a njegove82 godine su svakako za potovanje. Tuposebno imamo u vidu plemenitost iznaaj zadubinara Mirkovia i Pavlo-via, kao i njihova dela. Kao pokazateljuspenosti nismo se oslanjali samo natradiciju mesta u kome se nalazimo, vese moemo pohvaliti i novim kabinetomza informatiku i raunarstvo, novim au-tomobilom za potrebe obuke uenika Bkategorije iz sopstvenih sredstava uzsufinansiranje iz budeta grada. Izuze-tan uspeh kole je i rezultat na takmie-nju o saobraaju u a