upravno pravo.docx

Download UPRAVNO PRAVO.docx

Post on 27-Jan-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UPRAVNO PRAVO

UPRAVNO 20 UPRAVNO Z A K O NO UPRAVNIM SPOROVIMAI - OSNOVNE ODREDBElan 1.Radi ostvarivanja sudske zatite prava graana, privrednih i drugih drutava, ustanova i drugih pravnih lica (u daljnjem tekstu: pravna lica) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantonu, gradu i opini i radi osiguranja zakonitosti, sudovi u upravnim sporovima odluuju o zakonitosti akata kojima organi uprave i slube za upravu u opini i gradu (u daljnjem tekstu: sluba za upravu), odnosno privredna i druga drutva, ustanove i druga pravna lica koja imaju javna ovlatenja (u daljnjem tekstu: institucije koje imaju javna ovlatenja) rjeavaju o pravima i obavezama pojedinaca i pravnih lica u pojedinanim upravnim stvarima.lan 2.Pravo pokretanja upravnog spora ima pojedinac ili pravno lice ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeeno neko pravo ili neposredni lini interes zasnovan na zakonu, te pod istim uvjetima pojedinac ili pravno lice koji su uestvovali u upravnom postupku radi zatite svojih prava ili pravnih interesa (zainteresirano lice).Organ uprave, sluba za upravu, poslovna jedinica privrednih i drugih drutava, naselje ili grupa lica i slino, iako nemaju svojstvo pravnog lica, mogu pokrenuti upravni spor ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rjeavalo u upravnom postupku.Upravni spor moe pokrenuti i nadleni pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeen zakon na tetu Federacije, kantona, grada ili opine koju on po zakonu zastupa , kao i u drugim sluajevima odreenim zakonom.U sluaju iz stava 3. ovog lana svi organi uprave, slube za upravu i pravna lica duni su da o takvim aktima, kad za njih saznaju, obavijeste nadlenog pravobranioca.Upravni spor moe pokrenuti i ombudsmen, a i intervenirati u postupku koji tee kad u obavljanju poslova iz svoje nadlenosti nae da je upravnim aktom povrijeeno ljudsko dostojanstvo, prava i slobode pojedinca zajameni Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije) i instrumentima navedenim u Aneksu tog Ustava..lan 3.Presude sudova donesene u upravnim sporovima obavezne su.lan 4.Pod pojmom organ, u smislu ovog Zakona, podrazumijevaju se organi uprave i upravne ustanove Federacije i kantona, gradonaelnik i opinski naelnik i gradske i opinske slube za upravu, kao i institucije koje imaju javna ovlatenja kad u vrenju javnih ovlatenja rjeavaju u upravnim stvarima (u daljnjem tekstu: nadleni organ).II - NADLENOSTlan 5.Upravne sporove rjeava kantonalni sud i to prema sjeditu prvostepenog organa odnosno njegove organizacione jedinice.lan 6.U upravnim sporovima sudi sudija pojedinac. Izuzetno, u sloenim predmetima upravnog spora sudi se u vijeu od trojice sudija, o emu odluuje predsjednik vijea za upravne sporove.lan 7.Sukob nadlenosti izmeu kantonalnih sudova u pogledu rjeavanja upravnog spora rjeava Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud Federacije).Rjeenje iz stava 1. ovog lana je pravosnano i obavezujue.III - UPRAVNI SPORlan 8.Upravni spor moe se voditi samo protiv upravnog akta.Upravni akt, u smislu ovog Zakona, jeste akt kojim nadleni organ iz lana 4. ovog Zakona rjeava o izvjesnom pravu ili obavezi pojedinca ili pravnog lica u nekoj upravnoj stvari (u daljnjem tekstu: upravni akt).lan 9.Upravni spor moe se pokrenuti protiv upravnog akta koji je donesen u drugom stepenu.Upravni spor moe se pokrenuti i protiv prvostepenog upravnog akta, ako zakonom nije doputena alba na taj akt u upravnom postupku.lan 10.Upravni spor moe se pokrenuti i kad nadleni organ o zahtjevu, odnosno o albi stranke nije donio odgovarajui upravni akt u upravnom postupku, pod uvjetima odreenim u lanu 20. ovog Zakona da se prethodno pisano obratila nadlenoj upravnoj inspekciji koja u roku od 30 dana nije postupila po njenom zahtjevu.lan 11.Upravni spor se ne moe voditi: protiv akata donesenih u stvarima u kojima je sudska zatita osigurana izvan upravnog spora; protiv akata donesenih u stvarima o kojima se po izriitoj odredbi zakona ne moe voditi upravni spor; u stvarima o kojima neposredno, na osnovu ustavnih ovlatenja, odluuju domovi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i jedan od potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine odnosno zakonodavno tijelo kantona.U stvarima iz ta. 2) i 3) stava 1. ovog lana moe se voditi upravni spor kad je nadleni organ pri donoenju upravnog akta prekoraio granice svoje nadlenosti ili upravni akt nije donio neposredno na osnovu ustavnih ovlatenja.lan 12.Upravni akt moe se pobijati: ako akt sadri takve nedostatke koji spreavaju ocjenu njegove zakonitosti ili nedostatke koji ga ine nitavnim; to ako u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon, propis zasnovan na zakonu ili opi akt; ako je akt donesen od nenadlenog organa; ako se u upravnom postupku koji je prethodio aktu nije postupilo po pravilima postupka, a naroito ako injenino stanje nije potpuno i pravilno utvreno, ili akoj e iz utvrenih injenica izveden nepravilan zakljuak u pogledu injeninog stanja; ako je nadleni organ, rjeavajui po slobodnoj ocjeni, prekoraio granice ovlatenja koja su mu data pravnim propisima i odluio suprotno cilju u kome je ovlatenje dato.lan 13.U upravnom sporu moe se traiti i povrat oduzetih stvari, kao i naknada tete koja je tuiocu nanesena izvrenjem upravnog akta koji se osporava.lan 14.Tuilac u upravnom sporu moe biti pojedinac, pravno lice i druga lica iz lana 2. ovog Zakona, pod uvjetima utvrenim tom odredbom.lan 15.Kad je pojedincu ulanjenom u neku drutvenu organizaciju ili udruenje graana koja prema svojim pravilima (statutu) ima zadatak da titi odreena prava i interese svojih lanova, upravnim aktom povrijeeno neko takvo pravo ili interes, ta drutvena organizacija odnosno udruenje graana moe, po pisanom pristanku svog lana, u njegovo ime podnijeti tubu i voditi upravni spor protiv takvog upravnog akta.Organizacija odnosno udruenje iz stava 1. ovog lana moe u svakom stadiju postupka, sa pravima sporednog umjeaa, stupiti u ve pokrenuti spor na strani takvog pojedinca i u njegovu korist preduzimati sve radnje i koristiti sva pravna sredstva, ukoliko to nije u suprotnosti sa izjavama i postupcima samog pojedinca.lan 16.Tuena strana u upravnom sporu je organ iji se upravni akt osporava.lan 17.Tuba, po pravilu, ne spreava izvrenje upravnog akta protiv kog je podnesena, ako zakonom nije drugaije odreeno.Po zahtjevu tuioca, organ nadlean za provoenje izvrenja osporenog upravnog akta odloit e izvrenje do donoenja sudske odluke, ako bi izvrenje nanijelo tuiocu tetu koja bi se teko mogla popraviti, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanijela vea nenadoknadiva teta protivnoj stranci. Uz zahtjev za odlaganje mora se priloiti dokaz o podnesenoj tubi. Po svakom zahtjevu nadleni organ mora donijeti rjeenje najkasnije u roku od tri dana od prijema zahtjeva za odlaganje izvrenja.Nadleni organ iz stava 2. ovog lana moe i iz drugih razloga odloiti izvrenje osporenog upravnog akta do donoenja sudske odluke, ako to javni interes dozvoljava.Pod uvjetima iz st. 2. i 3. ovog lana o odlaganju izvrenja upravnog akta protiv kojeg je podnesena tuba moe odluiti i nadleni sud kome je tuba podnesena, ako to pisano zatrai tuilac. Ovaj zahtjev tuilac moe postaviti samo ako prethodno nije traio odlaganje izvrenja rjeenja kod organa iz stava 2. ovog lana.IV - POSTUPAKlan 18.Upravni spor pokree se tubom.Tuba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci koja podnosi tubu.Rok iz stava 2. ovog lana vai i za nadlenog pravobranioca i ombudsmena kada su ovlateni za podnoenje tube ako im je upravni akt dostavljen, a ako im akt nije dostavljen tubu mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci u iju je korist upravni akt donesen.lan 19.Tuba se predaje nadlenom sudu neposredno ili mu se alje potom preporueno.Tuba se moe izjaviti i na zapisnik kod nadlenog suda ili ma kog drugog suda. Dan predaje tube poti preporueno, odnosno dan izjavljivanja tube na zapisnik smatra se danom predaje nadlenom sudu.Ako tuba nije predata nadlenom sudu nego drugom organu, a stigne nadlenom sudu poslije isteka roka za podnoenje tube, smatrat e se da je na vrijeme podnesena ako se njeno podnoenje tom organu moe pripisati neznanju ili oiglednoj omaci podnosioca tube.Za lica koja se nalaze u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine na obaveznoj vojnoj slubi, dan predaje tube vojnoj jedinici, odnosno vojnoj ustanovi ili tabu smatra se danom predaje nadlenom sudu.Odredba stava 4. ovog lana odnosi se i na ostala lica u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine na slubi u vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama ili tabovima u mjestima u kojima ne postoji redovna pota.Za lica liena slobode dan predaje tube upravi ustanove u kojoj se ta lica nalaze smatra se danom predaje nadlenom sudu.lan 20.Ako u upravnom postupku drugostepeni organ nije u roku od 30 dana ili u posebnim propisom odreenom kraem roku donio rjeenje po albi stranke protiv prvostepenog rjeenja, a ne donese ga ni po zahtjevu upravne inspekcije kojoj se stranka obratila u skladu sa lanom 10. ovog Zakona, stranka moe pokrenuti upravni spor kao da joj je alba odbijena.Na nain propisan u stavu 1. ovog lana moe postupiti stranka i kad po njenom zahtjevu u upravnom postupku nije donio rjeenje prvostepeni organ protiv ijeg akta zakonom nije dozvoljena alba.Ako u upravnom postupku prvostepeni organ protiv ijeg akta je dozvoljena alba nije u roku od 60 dana ili u posebnim propisom odreenom kraem roku donio rjeenje po zahtjevu, stranka ima pravo obratiti se svojim zahtjevom drugostepenom organu. P