11 - 2015. upravno pravo - . upravno pravo.pdf · upravno pravo - 4 - opisan način pogibije z.r....

Download 11 - 2015. UPRAVNO PRAVO - . UPRAVNO PRAVO.pdf · UPRAVNO PRAVO - 4 - opisan način pogibije Z.R. prilikom

Post on 21-Jan-2019

248 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UUPPRRAAVVNNOO PPRRAAVVOO

U P R A V N O P R A V O

- 2 -

NAELO ZAKONITOSTI

(lan 5. Zakona o optem upravnom postupku)

11.. Organ vlasti koji reava po podnetom zahtevu za pristup informaciji od javnog znaaja, protiv ije odluke je dozvoljeno izjavljivanje albe, ima procesni poloaj prvostepenog uprav-nog organa, pa u toj stvari ne moe istovremeno da ima i poloaj stranke i da bude tuilac u upravnom sporu.

Iz obrazloenja: Prema odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja ("Slubeni glasnik RS", br.120/2004), podnoenje zahteva i ostvarivanje prava na pristup informaciji od javnog znaaja je upravna stvar, pa se zahtev za pristup informaciji od javnog znaaja reava primenom od-redaba Zakona o optem upravnom postupku. Organ vlasti od koga se trai informacija, protiv ije odluke je dozvoljeno podnoenje albe, ima poloaj prvostepenog upravnog organa. Poto, u smislu l. 1. i 2. Zakona o optem upravnom postupku i lana 5. Zakona o upravnim sporovima, organ vlasti koji u dvostepenoj upravnoj stvari reava u toj stvari ne moe istovremeno da ima i poloaj stranke i da bude tuilac u upravnom sporu. Prema lanu 12. ovog Zakona, tuilac u upravnom sporu moe biti fiziko lice, pravno lice ili druga stranka ako smatra da joj je upravnim aktom povreeno neko pravo ili na zakonu zasnovan interes. U konkretnom sluaju, Okruni sud nije stranka, jer reenjem Poverenika za informacije od jav-nog znaaja Republike Srbije, nije reavano o nekom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu tog suda, ve je reavano o dunosti Okrunog suda da kao nadleni organ javne vlasti postupi po zah-tevu stranke, traioca informacije. Zbog toga Okruni sud nema pravni interes za podnoenje tube, a time ni legitimaciju u uprav-nom sporu.

(Iz reenja Vrhovnog suda Srbije, U. 6748/05 od 01.02.2006. godine)

NAELO SASLUANJA STRANKE (lan 9. Zakona o optem upravnom postupku)

22.. Ako su u konkretnom sluaju sve odlune injenice utvrene pismenim dokaznim sredstv-

ima, organ koji vodi upravni postupak i reava o pravu zaposlenog moe oceniti da sasluanje stranke pre donoenja reenja nije neophodno.

U P R A V N O P R A V O

- 3 -

Iz obrazloenja: Tubom se navodi da je u upravnom postupku povreeno naelo sasluanja stranke iz lana 9.

Zakona o optem upravnom postupku. Po oceni Vrhovnog suda Srbije, ovi navodi su neosnovani i to stoga to je stavom 2. iste odre-

dbe propisano da se reenje moe doneti i bez prethodnog sasluanja stranke u sluajevima kada je to zakonom doputeno.

Naime, prema okolnostima sluaja, organ ceni da li je potrebno posebno sasluanje stranke radi zatite njenih prava odn. pravnih interesa ili je konkretna stvar takva da se sasluanje stranke pokaz-uje suvinim.

Izjava stranke se uzima ako za utvrivanje odreene injenice ne postoji neposredni dokaz ili se takva injenica ne moe utvrditi na osnovu drugih dokaza lan 172. stav 1. Zakona o optem upra-vnom postupku.

Prvostepenim reenjem odreen je koeficijent na osnovu konanog reenja o rasporeivanju a primenom odredaba Zakona o platama dravnih slubenika i nametenika. Zbog toga, i po oc-eni Vrhovnog suda Srbije, sasluanje stranke pre donoenja reenja nije bilo neophodno, jer su za primenu ovog zakona u konkretnom sluaju sve odlune injenice utvrene pismenim dok-aznim sredstvima.

(Iz Presude Vrhovnog suda Srbije, U. 3691/07 od 10.04.2008. godine)

NAELO OCENE DOKAZA (lan 10. Zakona o optem upravnom postupku)

33..

Kod postojanja pisanih dokaza da je lice Z.R. poginulo kao vojnik na prostoru vojnog poligona S... nadleni organ je u obavezi da izjavu svedoka M.P. o toj injenici ceni kao do-punsko dokazno sredstvo u nedostatku drugih dokaza okolnostima iz l. 2. i 3. Zakona o osnovnim pravima boraca vojnih invalida i porodica palih boraca cenei sve dokaze u skladu sa naelom ocene dokaza iz lana 10. Zakona o optem upravnom postupku a u cilju utvriva-nja odlunih injenica prema naelu istine iz lana 8. istog zakona.

Iz obrazloenja: Iz spisa predmeta proizilazi da je Okruni sud po tubi S.R. u upravnom sporu ocenio pravilnim

reenje tuenog organa Sekretarijata za socijalnu i deiju zatitu Gradske uprave grada B... u pred-metu priznavanja prava na porodinu invalidninu, te da je pravilan zakljuak tuenog organa da tu-ilja S.R. ne ispunjava uslove iz lana 13. u vezi lana 78. Zakona o osnovnim pravima boraca, voj-nih invalida i porodica palih boraca (Sl. list SRJ br. 24/98) jer iz dokaza u spisima predmeta pro-izilazi da je suprug tuilje Z.R. kao civilno lice na slubi u Vojsci Jgoslavije nestao 5.8.1995. godi-ne na vojnom poligonu S... i da je oglaen umrlim reenjem Optinskog suda, zbog ega je ne-sporno da suprug tuilje nije poginuo, umro ili nestao pod okolnostima iz lana 2. i 3. tog zakona.

Ispitujui pobijanu presudu Vrhovni sud Srbije nalazi da se ovakvo zakljuivanje Okrunog suda u B... ne moe prihvatiti kao pravilno, jer je u spisima predmeta priloena izjava svedoka M.P. u kojoj je

U P R A V N O P R A V O

- 4 -

opisan nain pogibije Z.R. prilikom napada hrvatske vojske te je nadleni organ bio u obavezi da izjavu tog svedoka ceni kao dopunsko sredstvo a u nedostatku ostalih dokaza okolnostima iz lana 2. i 3. citira-nog zakona i primenom lana 10. Zakona o optem upravnom postupku i lana 8. utvrdi prema naelu istine odlune injenice od kojih zavisi zakonitost odluke u ovoj upravnoj stvari.

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu Uvp. 106/03 od 30.09.2004. godine)

NAELO DVOSTEPENOSTI U REAVANJU (PRAVO NA ALBU )

(lan 12. Zakona o optem upravnom postupku)

44.. Ako je stranka pogreno upuena da protiv donetog reenja moe pokrenuti upravni spor,

umesto da podnese albu, tuba se odbacuje, a rok za albu tee od prijema reenja o odbaa-ju tube.

Iz obrazloenja: Imajui u vidu da se tubom osporava prvostepeno reenje, te da protiv reenja donetog u prvom stepenu stranka ima pravo na albu, u skladu sa naelom dvostepenosti iz lana 12. Zakona o op-tem upravnom postupku, a da prema citiranim odredbama ovog zakona tueni organ, kao prvoste-peni, nije bio nadlean za donoenje osporenog reenja, Vrhovni sud nalazi da je protiv osporenog reenja doputena alba u upravnom postupku, te da je tim reenjem data pogrena pravna pouka o mogunosti neposrednog pokretanja upravnog spora. Ovo sa razloga, to se po nalaenju Vrhovnog suda Srbije, pravo na voenje upravnog spora protiv prvostepenog upravnog akta ne moe zasnovati neovlaenim preuzimanjem i reavanjem odreene upravne stvari iz nadlenosti drugog organa su-protno odredbi lana 19. ZUP-a. Sa iznetih razloga, Vrhovni sud je odbacio podnetu tubu primenom odredbe lana 28. stav 1. taka 4. Zakona o upravnim sporovima, s tim to rok za albu nadlenom drugostepenom organu za stranku tee od dana dostavljanja ovog reenja sudu, u smislu lana 200. stav 6. ZUP-a.

(Iz reenja Vrhovnog suda Srbije, U. 3270/03 od 11.06.2003. godine)

NAELO PRAVNOSNANOSTI REENJA (lan 13. Zakona o optem upravnom postupku)

55.. Pravnosnana odluka doneta u upravnom postupku, moe se ukloniti iz pravnog poretka

samo primenom nekog od vanrednih pravnih sredstava koja su propisana Zakonom o optem upravnom postupku, na nain i u postupku propisanim tim zakonom.

U P R A V N O P R A V O

- 5 -

Iz obrazloenja: Pravnosnano reenje (protiv koga se ne moe izjaviti alba niti pokrenuti upravni spor), a ko-

jim je stranka stekla odreena prava odn. kojim su stranci odreene neke obaveze - moe ponititi, ukinuti ili izmeniti samo u sluajevima koji su predvieni zakonom - lan 13. Zakona o optem upravnom postupku.

Tueni organ, kao ni prvostepeni organ - po oceni Vrhovnog suda Srbije - u postupku donoenja osporenog reenja odn. oalbene odluke, nisu postupili na nain propisan citiranom odredbom zako-na, ime su povredili pravila postupka na tetu tuioca.

Naime, navedenom oalbenom odlukom predsednika optine od 14.04.2008. godine uklonjena je iz pravnog poretka naznaena odluka istog organa od 28.12.2007. godine, kojom je odlueno da se tuiocu d u zakup predmetno poljoprivredno zemljite u dravnoj svojini. Odluka je postala pravnosnana u upravnom postupku, a to se - u skladu sa navedenom odredbom lana 13. Zakona o optem upravnom postupku - moglo uiniti samo primenom nekog od vanrednih pravnih sredstava koja su propisana tim zakonom i to na nain i u postupku propisanim istim Zakonom.

Meutim, ni iz osporenog reenja, kao ni iz odluke prvostepenog organa ne vidi se primenom kog vanrednog pravnog sredstva prvostepeni organ stavlja van snage postojeu pravnosnanu odluku kojom se tuiocu daje u zakup poljoprivredno zemljite u dravnoj svojini.

Kod ovakvog stanja stvari tueni organ je, odluujui o tuioevoj albi izjavljenoj protiv odlu-ke prvostepenog organa od 14.04.2008. godine, trebalo da tu odluku, kao upravni akt, poniti prime-nom odredbe lana 232. Zakona o optem upravnom postupku, imajui u vidu povrede pravila po-stupka uinjene od strane prvostepenog organa.

Kako tueni organ nije postupio na navedeni nain i u skladu sa navedenom odredbom Zakona, to je i sam povredio pravila postupka propisana odredbom lana 199. Zakona o optem upravnom postupku na tetu tuioca.

(Iz Presude Vrhovnog suda Srbije, U. 4520/08 od 16.04.2009. godine)

66.. Dispozitivom reenja kojim se ustupaju na upravljanje i korienje sredstva na osnovu lana 11. Uredbe o zatiti imovine delova preduzea ije je sedite na teritoriji bivih republi-ka SFRJ, mora se odluiti o reenju kojim su ista sredstva prethodno data na korienje odre-enom preduzeu, odnosno drugom pravnom subjektu.

Iz obrazloenja: Prema podacima u spisima predmeta reenjem Ministarstva trgovine i usluga Republike Srbije broj _____________od 8.9.1992. godine sredstva pr