upravno poslovanje

Download Upravno poslovanje

Post on 12-Dec-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

  Direktorat za javni Direktorat za javni Direktorat za javni Direktorat za javni sektorsektorsektorsektor

  UpravnaUpravnaUpravnaUpravna akademijaakademijaakademijaakademija

  UPRAVNO POSLOVANJE

  Mag. MILENA PEOVNIK

  Avgust 2015

  SMERNICE POSLOVANJA ORGANOV JAVNE UPRAVE

  opravljanje javnih storitev zakonitost preglednost in odprtost uinkovitost

 • VREDNOTE NOVEGA JAVNEGA MANAGEMENTA

  uspenost in uinkovitost izboljanje kakovosti storitev veje zadovoljstvo uporabnikov

  dravljanov pravnih oseb

  SPREJEM USTREZNIH PREDPISOV

  zakon o javnih uslubencih uredba o upravnem poslovanju uredba o delovnem asu v organih dravne uprave zakon o dostopu do informacij javnega znaaja zakon o informacijskem pooblaencu uredba o posredovanju in ponovni uporabi

  informacij javnega znaaja

 • ZAKON O SPLONEM UPRAVNEM POSTOPKU

  Uradno preieno besedilo( ZUP- UPB- 2), Uradni list RS, t. 24/06

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splonem upravnem postopku( ZUP- E), Uradni list RS, t. 126/07

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splonem upravnem postopku(ZUP- F), Uradni list RS, t. 65/08

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splonem upravnem postopku(ZUP- G), Uradni list RS, t. 8/1

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splonem upravnem postopku(ZUP- H), Uradni list RS, t. 82/13

  PODZAKONSKI PREDPISI

  Pravilnik o izvrevanju uredbe o upravnem poslovanju Uradni list RS t. 75/05,86/06,47/08

  Pravilnik o strokih v upravnem postopku Uradni list RS, t. 86/05

  Pravilnik o potrjevanju dokonnosti in pravnomonosti upravnih aktov Uradni list RS, t. 86/05,94/07

 • KATERI ORGANI POSTOPAJO PO ZUP IN KDAJ

  organi dravne uprave, drugi dravni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih slub

  e gre za upravno zadevo, e gre za neposredno uporabo predpisov, e se odloa o pravicah, obveznostih ter pravnih koristih

  JAVNO POOBLASTILO

  ustava doloa, da lahko z zakonom samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo

  na podlagi javnega pooblastila opravljajo nekatere funkcije dravne uprave

 • ZGRADBA IN SISTEMATIKA ZUP

  ZUP ima est delov, razlenjenih v dvajset poglavij ( ve kot 325 lenov)

  temeljna naela in splona vpraanja

  postopek na prvi stopnji

  pravna sredstva

  izvrba

  nadzor nad izvajanjem ZUP in posebnim upravnim postopkom

  izvajanje zakona ter prehodne in konne dolobe

  TEMELJNA NAELA ZUP I

  temelj celotnega postopka, povezujejo vsebino zakona v celoto in so osnova za osmiljanje zakona

  pot za pravilno uporabo predpisov izraz pravnega reda omogoajo presojo pravilnosti dela organov zagotovilo strankam za njihove pravice

 • TEMELJNA NAELA ZUP II

  - naelo zakonitosti- varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi- naelo materialne resnice- naelo zaslianja stranke- prosta presoja dokazov- dolnost govoriti resnico in potena uporaba pravic- samostojnost pri odloanju- pravica pritobe- ekonominosti postopka

  PRISTOJNOST

  stvarno pristojnost doloa podroje dela krajevno pristojnost doloa obmoje

  ( teritorij) delovanja - krajevna in stvarna pristojnost upravnih enot je

  usklajena z Zakonom o dravni upravi- krajevna in stvarna pristojnost lokalnih skupnost pa

  z Zakonom o lokalni samoupravi

 • STVARNA PRISTOJNOST I

  za odloanje o upravnih zadevah iz izvirne dravne pristojnosti so na prvi stopnji stvarno pristojne upravne enote, e zakon ne doloa drugae

  IZJEMA: podroje upravnih davnih stvari, podroje obrambe, carine, inpekcij in geodetskih oziroma katastrskih zadev

  na drugi stopnji so stvarno pristojna ministrstva

  STVARNA PRISTOJNOST II

  stvarna pristojnost organov lokalne skupnosti za odloanje na prvi stopnji o upravnih stvareh iz njihove izvirne pristojnosti je dana obinski upravi

  na drugi stopnji je stvarno pristojen upan

 • VODENJE IN ODLOANJE

  uradni postopek lahko vodi in v njem odloa le uradna oseba: ki je pooblaena z zakonom (predstojnik,

  inpektor, upan) ki ima pooblastilo predstojnika predsednik kolegijskega organa poslovodni

  organ kot predstojnik izpolnjevanje predpisanih pogojev

  ( izobrazba in strokovni izpit)

  PRAVNA POMO

  za opravo posameznega dejanja v postopku, ki ga je treba opraviti izven obmoja pristojnega organa

  pisno zaprosilo obvezna upravni organi med seboj fakultativna sodia le e zakon tako doloa tuji organi po mednarodnih pogodbah

 • STRANKA

  stranka v postopku je vsaka fizina oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je zaet postopek ali zoper katero tee postopek

  aktivna ali pasivna legitimacija stranski udeleenec izkazan pravni interes zastopnik javnega interesa

  JEZIK V POSTOPKU

  slovenski jezik in jezik avtohtone narodne skupnosti (madarski in italijanski) ter jezik telesno prizadetih oseb

  pravica do tolmaa ( pripadniki narodnih skupnosti izven obmoij obin, kjer ivijo)

  stroki bremenijo organ

 • OBEVANJE ORGANOV IN STRANK

  osnovne oblike in naini obevanja:- vloge: zahteve,predlogi, ugovori, prijave, pritobe,

  dopisi- oblike: predpisani obrazci, obrazci za pomo- pisno ali ustno na zapisnik- enotne vstopne toke vloge v fizini ali elektronski

  obliki

  VLOGA

  v fizini obliki: lastnorona ali natisnjena z lastnoronim podpisom

  v elektronski obliki: s kvalificiranim potrdilom s polje informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vroanje in obveanje

  ustna vloga na zapisnik: vsak delovnik, po telefonu ( uradni zaznamek)

 • SPREJEM VLOGE I

  dolnost sprejeti vlogo opozorilo, da organ ni pristojen odstop pristojnemu organu z obvestilom stranki rok za pregled vloge: 5 delovnih dni poziv za dopolnitev vloge V OBLIKI DOPISA

  rok poziv za plailo takse ( 15 dni za plailo) sklep, da se vloga zavre opozorilo

  SPREJEM VLOGE II

  vloga mora biti razumljiva obsegati mora: navedbo organa, zadevo z

  zahtevkom ali predlogom, osebno ime vlagatelja ( firmo) in naslov, podpis

  vsebovati mora e druge sestavine, ki jih doloa zakon ali drug predpis

  ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodijo dravni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil

 • PRAVOASNA VLOGA

  e vloga prispe do izteka roka na organ ali informacijski sistem

  zadnji dan roka poslana po poti priporoeno pravoasno vloena vloga - nepopolna ali

  nerazumljiva - odprava pomanjkljivosti v roku pravoasna vloga

  VABILA

  pisno, elektronsko, javno naznanilo tistemu, katerega navzonost je potrebna

  osebna vroitev - kot kaj je vabljen opozorilo na posledice: denarna kazen,

  prisilna privedba, stroki povabljeni se mora odzvati vabilu opraviilo z dokazilom - npr: zdravniko

  potrdilo

 • ZAPISNIK

  o ustni obravnavi, o pomembnih dejanjih v postopku, pomembnih izjavah

  obvezne sestavine: ime in sede organa, kraj, datum, ura, navzoi natanno in kratko potek in vsebino dejanj in izjav procesni sklepi zakljuek, sklenitev, podpisi, tevilke strani,

  verifikacija strani

  URADNI ZAZNAMEK

  kratek, enostaven in strnjen pisni sestavek naredi ga uradna oseba samostojen uradni dokument dostop do informacij javnega znaaja

 • VROANJE

  pomen in pravne posledice nain vroanja: po poti, elektronski poti,

  uradni osebi organa, fizini ali pravni osebi, ki opravlja dejavnost vroanja

  osebno posredno po potnih predpisih

  ROKI IN NAROKI

  rok - doloeno asovno obdobje ali doloena asovna toka

  narok na doloeno asovno toko odrejeno dejanje

  materialni, procesni absolutni, relativni objektivni, subjektivni

 • RAUNANJE ROKOV

  po dnevih, mesecih in letih rok doloen po dnevih nepretrgano tetje po

  dnevih, dan vroitve ali dogodka se ne vteje rok doloen po mesecih ali letih - kona v

  dnevu, ki se po tevilki ujema z dnem vroitve ali dogodka

  rok se ne more se iztei na dan, ko organ ne dela, iztee se s pretekom prvega naslednjega delavnika

  VRNITEV V PREJNJE STANJE

  opravieni razlogi predlog stranke z navedbo okoliin, ki jih

  mora vsaj verjetno izkazati rok subjektivni 8 dni, objektivni 3 mesece sklep

 • VZDREVANJE REDA

  odgovornost uradne osebe ukrepi:

  - opomin stranki- odstranitev stranke ali pooblaenca- denarna kazen

  STROKI POSTOPKA

  sploni, posebni, osebni stroki strank STROKI ORGANA: izdatki za prie,

  izvedence, ogled, potni stroki uradnih oseb, oglasi

  STROKI STRANKE: pravno zastopanje (odvetniki), strokovna pomo, osebni stroki (prihod, izguba dohodka, izguba asa)

  pravilnik o strokih v upravnem postopku

 • NAIN ODLOANJA O STROKIH

  v izreku odlobe izjemoma s posebnim sklepom oprostitev plaila strokov obrono, odloeno plailo do 5 let

  POSTOPEK NA I. STOPNJI

  na zahtevo stranke po uradni dolnosti pridobivanje podatkov iz uradne evidence

  brezplano pisna privolitev: davna tajnost, zdravstveni

  podatki, politino ali versko preprianje. pravna podlaga 7.odst.139. l. ZUP

 • PREIZKUS ZAHTEVE ZA ZAETEK POSTOPKA I

  ali gre za upravno zadevo stvarna legitimacija vlonika pravoasnost zahteve ali o isti zadevi e tee postopek ali je bilo o isti zadevi e pravnomono

  odloeno

  PREIZKUS ZAHTEVE ZA ZAETEK POSTOPKA II

  nekaj pojasnil: PRAVNOMONOST= nespremenljivost

  odloenega las