stappenplan adoptiesoort

Download Stappenplan Adoptiesoort

Post on 20-Feb-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stappenplan Adoptiesoort

TRANSCRIPT

 • Adopteer een soort: Stappenplan

  Fase 1: Voorbereiding & overleg

  1 Informeer welke acties (provinciaal) al lopen en waar je ondersteuning kan krijgenDe keuze van een adoptiesoort gebeurt weloverwogen. Probeer zo veel mo-

  gelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Ga na of jouw provincie reeds

  een soortbeschermingsproject heeft lopen.

  In de actiekit

  Bijlage 1.1 Overzicht soortbeschermingsprojecten van de provincie

  Bijlage 1.2 Contactadressen voor specifieke ondersteuning bij adoptieprojec-

  ten

  Bijlage 1.3 Soortbeschermingsmap Biodiversiteit in jouw gemeente

  2 Zoek partners om het project uit te voerenZoek partners voor de uitvoering van dit soortbeschermingsplan. Durf daarbij

  buiten de lijntjes te kleuren en spreek naast de gemeente, een vereniging of

  een buurtcomit ook bedrijven en landbouwers aan. Ga voor de keuze van de

  adoptiesoort zeker te rade bij de lokale Natuurpunt-afdeling. Probeer ook de

  lokale Milieuraad te betrekken in dit overleg.

  Bezorg je partners informatie waarin je het adoptieproject schetst en vraag

  hun medewerking. Geef duidelijk aan wat je verwacht van de partner.

  3 Overleg en verdeel takenPlan een overleg met de verschillende partijen. Zorg dat je een duidelijke

  agenda/taakverdeling hebt. Zo creer je rele verwachtingen en maak je

  goede afspraken.

  Hou rekening met de volgende vragen bij de keuze van de adoptiesoort:

  * Is de soort voldoende aaibaar?

  * Kan je er een verhaal aan ophangen?

  * Komt de soort voor in de gemeente?

  * Heeft de gemeente het juiste biotoop?

  * Wat zijn actiemogelijkheden rond deze soort?

  Heb je meer specifieke informatie nodig dan kan je terecht bij Natuurpunt

  Studie, het INBO, ANB of de provinciale samenwerkingsondersteuner.

  De gemeente staat meestal in voor de logistieke en financile ondersteuning.

  Zij beschikken ook over communicatiekanalen naar alle inwoners. Gemeen-

  ten hebben daarom een belangrijke sensibilisatierol.

  Natuurverenigingen hebben heel wat kennis over de soort en zijn dus de

  ideale partner om samen activiteiten rond de soort te organiseren. De na-

  tuurvereniging kan bovendien ondersteuning bieden op het vlak van correcte

  toepassing van beschermende maatregelen en monitoring.

 • Fase 2: Evenement

  7 Plan een evenementStel de adoptiesoort voor aan het grote publiek tijdens een plechtig adop-

  tiefeest.

  In de actiekit

  Bijlage 7.1 Handleiding publieksevenementen

  Bijlage 7.2 Infofiche Tips & tricks voor werve(le)nde activiteiten

  Bijlage 7.3 Infofiche Happenings organiseren

  Bijlage 7.4 Handleiding tips voor een professioneel persbericht

  Bijlage 7.5 Voorbeeld uitnodiging voor publieksactiviteit

  Bijlage 7.6 Voorbeeld persbericht

  Andere verenigingen, bedrijven en landbouwers kunnen hun leden/mede-

  werkers informeren en sensibiliseren.

  In de actiekit

  Bijlage 3.1 Tips voor acties en activiteiten

  Bijlage 3.2 Biodiverse routekaart

  4 Optioneel: organiseer een adoptiesoortverkiezingHang eventueel een verkiezing op aan de adoptie. Op die manier betrek je

  inwoners en leden bij de adoptiesoort.

  In de actiekit

  Bijlage 4.1 Infofiche Hoe organiseer ik een adoptieverkiezing?

  5 Advisering door MAR en goedkeuring door ge-meentebestuurZorg dat de keuze van de adoptiesoort gedragen worden door de Milieuraad

  en het gemeentebestuur. Betrek hun dus tijdig bij de besprekingen. Het ge-

  meentecollege zal bovendien zijn goedkeuring moeten geven aan de officile

  adoptie van de soort.

  In de actiekit

  Bijlage 5.1 Beter Adviseren dossier Biodiversiteit

  Bijlage 5.2 Voorbeeld van collegebesluit

  6 De schouders onder een ambitieus actieplanStel een actieplan op: Welke acties onderneem je? Op welke termijn? Welke

  middelen en hoeveel zijn er beschikbaar voor het project? Welke resultaten

  verwacht je? Zorg dat je niet enkel oog hebt voor de soort op zich, elke

  soort leeft in een specifiek ecosysteem. Door beschermingsacties voor een

  bepaalde soort, liften andere soorten automatisch mee. Bekijk of je deze ac-

  ties kan bundelen in een charter voor Biodiversiteit.

  In de actiekit

  Bijlage 6.1 Voorbeeld actieplan

  Bijlage 6.2 Stappenplan Charter voor Biodiversiteit

 • Wim Dirckx, Freddy Lepoutre, Diane Appels, Franois Van Bauwel, Eric Malfait, Wouter Vanreusel, F. Vermeir, Eddy Macquoy, Zeno Goris

  Meer info: www.natuurpunt.be/biodiversiteit met verwijzing naar diverse websites

  V.U.: Willy Ibens - Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen

  Fase 3: Uitvoering en evaluatie

  9 Implementatie in het MilieujaarprogrammaProbeer de acties uit het actieplan te implementeren in het milieubeleidsplan

  en het milieujaarprogramma van de gemeente. En zorg ervoor dat de uitvoe-

  ring van dit actieplan een vast agendapunt is op de lokale milieuraad.

  10 CommunicatieCommunicatie vormt de rode draad doorheen de uitvoering van het actie-

  plan. Betrek inwoners bij de lokale biodiversiteit!

  In de actiekit

  Bijlage 10.Voorbeeldartikels

  11 Betrek inwoners/ledenBetrek inwoners en leden bij dit soortbeschermingsproject door laagdrempe-

  lige sensibilisatieacties. Zo kunnen de partnerverenigingen een leuke activi-

  teit of teamdag organiseren rond de gekozen soort.

  In de actiekit

  Bijlage 11.1 Tips voor acties en activiteiten

  Bijlage 11.2 Voorbeelden van leuke activiteiten rond de adoptiesoort

  12 Monitoring en opvolgingZorg voor een goede monitoring en opvolging van het adoptieproject. Be-

  trek eventueel andere partners bij deelaspecten van het actieplan.

  8 Vraag een tandemsubsidie aanTandem geeft een beperkte financile ondersteuning voor verenigingen die

  een Tandemproject opzetten in samenwerking met de gemeente. Projecten

  die creatief en inspirerend zijn voor anderen krijgen de voorkeur. Tandem

  geeft maximaal 500 voor natuur- en milieuprojecten (vb. Charter voor

  Biodiversiteit). Voor ndaagse activiteiten (bv. Dag van de Aarde, Big Jump)

  wordt de tandemsubsidie beperkt tot maximaal 100. De onkosten worden

  terugbetaald na uitvoering van het project en nadat we de geldige betalings-

  bewijzen en het verslag hebben ontvangen.

  In de actiekit

  Bijlage 8.1 Aanvraagformulier Tandemsubsidie

 • Organiseer een adoptiesoortverkiezing

  Een verkiezingscampagne is de ideale manier om de natuur dichtbij heel con-

  creet te maken n om het draagvlak voor natuur en meer bepaald voor de

  verkozen plant- of diersoort te vergroten. Met de verkiezing van een adoptie-

  soort kan je alle lagen van de bevolking bereiken, jong & oud, internetadept &

  digibeet. De verkiezingscampagne kan zowel op het internet gevoerd worden,

  als op markten en in winkels via stemkaartjes. Om zoveel mogelijk mensen te

  betrekken kan je best op lokaal of gemeentelijk vlak werken.

  WanneerDeze actie kan het hele jaar door georganiseerd worden, maar de verkiezings-

  periode zelf wordt best beperkt tot een periode van twee maanden. Anders

  verslapt de aandacht.

  Hoe begin je eraan

  Maak een selectie

  Maak zelf een selectie van een zestal plant- of diersooten die meedingen naar

  de titel adoptiesoort van de gemeente/vereniging. Hou bij je selectie reke-

  ning met volgende criteria:

  Is de soort voldoende aaibaar?

  Kan je een verhaal ophangen aan de soort?

  Komt de soort voor in de gemeente?

  Heeft de gemeente het juiste biotoop voor de soort?

  Zijn er voldoende actiemogelijkheden voor deze soort?

  Stel de genomineerde dieren en planten voor aan het publiek

  De genomineerde soorten worden aan het grote publiek en de pers voorge-

  steld. Publiceer bijvoorbeeld een artikel in het gemeentelijk infoblad of roep

  inwoners en leden op om hun stem uit te brengen door middel van een pos-

  tercampagne.

  De stemlokalen zijn open!

  Vervolgens kunnen de inwoners en leden stemmen op hun favoriete soort.

  Hiervoor kan je werken met een website waarop gestemd kan worden (zoals

  een poll) of met stemkaartjes (die je verdeelt via het gemeentelijk infoblad,

  op activiteiten, aan een stand, op markten of in winkels).

  PromotiePromotie tijdens de verkiezing is heel belangrijk. Je kan dit op verschillende

  manieren organiseren.

  Posters: hang posters op met een foto van de kandidaat-adoptiesoorten met

  een oproep om te stemmen.

  Stemkaartjes: verdeel stemkaartjes (via het gemeentelijk infoblad, activitei-

  ten, beurzen, standen, toeristisch kantoor,...), waarop inwoners direct kunnen

  aanduiden welke soort ze verkiezen. Tip: Vergeet geen doos te voorzien waar

  ze het kaartje kunnen insteken of vermeld een adres om het kaartje op te

  sturen per post. Extra balpennen kunnen het aantal binnenkomende kaartjes

  op een evenement sterk verhogen.

 • Stemmodule op website: gebruik de website om wat achtergrond informatie

  te geven bij de soorten.

  Kranten: de pers is dol op verkiezingen. Je kan ze dus al vroeg betrekken bij je

  actie. Wanneer de stemming nog loopt, maar ook en zeker achteraf als de

  adoptiesoort bekend is.

  Infoblad gemeente: plaats zeker ook een oproep in het gemeentelijk info-

  blad, dit is immers het ideale kanaal om veel inwoners te bereiken.

  Verenigingen: betrek verenigingen. Zo bereik je direct meer mensen die kun-

  nen stemmen en gaat de mond-aan-mondreclame ook vlugger!

  Mond-aan-mond-reclame: nog steeds het beste middel! Spreek dus voora