stappenplan studiekeuzegesprekken

Download Stappenplan Studiekeuzegesprekken

Post on 30-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dit stappenplan kan u helpen bij het maken van een eigen opzet voor studiekeuzegesprekken. Doorloop de stappen en maak keuzes die passen bij de context van uw opleiding en instelling.

TRANSCRIPT

 • STAP 2 KEUZE INITIATIEFNEMER

  De allereerste stap is het onder-

  zoeken van de problematiek rond

  studiekeuze in de context van uw

  onderwijsinstelling of opleiding.

  Wat zijn de voornaamste redenen

  voor vroegtijdige uitval, wat zijn de

  belangrijkste struikelblokken voor

  studiesucces? Zijn dit problemen

  die zich voordoen in het studiekeu-

  zeproces of bij het studeren zelf?

  Afhankelijk van uw probleemana-

  lyse, kan een arrangement rond

  studiekeuzegesprekken een pas-

  send instrument zijn om de uitval

  te verlagen en het studiesucces te

  verhogen.

  Identifi ceer de in uw context

  belangrijke problemen en bijbe-

  horende doelen van het te kiezen

  arrangement. Aan de hand van de

  ervaringen van de pilotprojecten,

  hebben wij de probleemstellingen

  geclusterd in drie groepen:

  Helpen kiezen,

  Kennismaking en Binding, en

  Succesfactoren en Uitvalrisicos.

  Probeer te identifi ceren bij welke

  van de drie clusters in uw context

  het zwaartepunt ligt.

  Veel kandidaten zijn in het geheel niet bezig met het studiekeuzeproces

  Refl ectie stimuleren en het belang van goed kiezen

  benadrukken

  Veel kandidaten weten niet hoe zij het zoekproces naar

  een passende opleiding vorm moeten geven

  Handvatten bieden voor leren kiezen, stappen

  plannen aanbieden

  Veel kandidaten weten niet hoe zij al-

  ternatieven kunnen zoeken voor een opleiding die niet goed lijkt te passen

  Gericht doorverwijzen naar (studie-)adviseur,

  orintatie bieden op alterna-tieve opleidingen

  HELPEN KIEZEN

  KENNISMAKING EN BINDING

  Veel studenten voelen zich verloren in een grote, on-

  overzichtelijke omgeving

  Persoonlijke aandacht en gevoel van welkom geven

  Veel kandidaten/studen-ten hebben onvoldoende

  (intrinsieke) motivatie voor deze opleiding

  Motivatie versterken of alternatieve studierichtin-

  gen inzichtelijk maken

  De opleiding kan tijdens de studie niet veel per-

  soonlijke begeleiding bieden

  Verwachtingen over sfeer , organisatie en begeleiding

  van deze opleiding al voor de start verhelderen

  De studenten heb-ben vragen die zij

  aan de studieadviseur niet willen of durven stellen

  De opleiding verwacht specifi ek

  commitment van de student

  Kennismaking met ou-derejaars organiseren

  Wederzijdse afspraken maken

  en deze vastleggen voor gebruik tijdens de studieloopbaanbege-leiding

  Veel kandidaten hebben onvoldoende inzicht in

  inhoud, opzet en zwaarte van de beoogde opleiding

  Informeren over de inhoud,

  opzet, zwaarte van de opleiding of deze laten ervaren; verge-lijken met motivatie en kenmerken van de kandidaat

  Veel kandidaten hebben onvoldoende inzicht in

  of onjuiste verwachtingen van het beroep waar de beoogde opleiding toe opleidt

  Informeren over de kenmerken

  van het beroep of deze laten ervaren; vergelijken met mo-tivatie en kenmerken van de kandidaat

  Veel kandidaten hebben onvoldoende inzicht in

  de eigen competenties en kenmerken

  (Zelf-) inzicht (helpen) krijgen in de kenmer-

  ken en capaciteiten van de kandidaten

  Veel kandidaten / studenten hebben

  kennisdefi cinties voor deze opleiding

  Ontbrekende com-petenties inventari-

  seren en doorverwijzen naar bijspijkermogelijk-heden

  De opleiding zoekt een handvat om studenten

  naar honours-programmas toe te geleiden

  Kenmerken identifi -ceren die wijzen op

  geschiktheid voor honours-programmas en dit met de student bespreken

  De opleiding kent orga-nisatorische moeilijkhe-

  den die van invloed zijn op de kwaliteit of studeerbaar-heid van de opleiding

  Verwachtingen ver-helderen en organi-

  satorische moeilijkheden inzichtelijk maken

  SUCCESFACTOREN EN UITVALRISICOS

  Veel kandidaten vinden het lastig te

  kiezen tussen wo en hbo

  Informeren over studeren in het

  hoger onderwijs en de verschillen tussen hbo en wo

  Kenmerken van veel kandidaten /

  studenten passen niet goed bij deze opleiding

  Inzicht bieden in de eigenschap-

  pen en eisen van de opleiding

  Veel studenten ne-men onvoldoende

  verantwoordelijkheid en besteden onvoldoende tijd aan opleiding

  Verantwoordelijk-heidsgevoel voor

  studie versterken en inzicht geven in beno-digde tijdsbesteding

  Weet je het zeker?

  tudiekeuzegesprekken kunnen

  aankomende studenten helpen

  bij het maken van een gemotiveerde

  studiekeuze. Door een persoonlijke

  kennismaking met de beoogde

  opleiding of met een universiteit of

  hogeschool in het algemeen, kan de

  kandidaat een betere indruk krijgen

  wat bij hem of haar past.

  Ook de onderwijsinstelling die

  studiekeuzegesprekken wil gaan

  aanbieden, moet allerlei keuzes

  maken. In het SURFfoundation-

  programma Studiekeuzegesprekken:

  wat werkt? hebben 19 Nederlandse

  hogescholen en universiteiten in

  28 projecten ervaring opgedaan met

  manieren waarop je studiekeuzege-

  sprekken kunt inrichten. Op basis

  van hun ervaringen is het onder-

  staande stappenplan ontwikkeld.

  Dit kan u helpen bij het maken van

  een eigen opzet voor studiekeuze-

  gesprekken. Doorloop de stappen en

  maak keuzes die passen bij de con-

  text van uw opleiding en instelling.

  S

  Bij sommige pilotprojecten heeft een centraal

  organisatieonderdeel het initiatief genomen voor

  studiekeuze gesprekken, bijvoorbeeld de afdeling

  voorlichting of een centrum voor studiekeuzeadvies.

  In de meeste projecten heeft een bepaalde opleiding

  of een groep van opleidingen het voortouw genomen.

  Bij een grootschalige opleiding passen andere arran-

  gementen dan bij kleinschalige opleidingen.

  In welk cluster vindt u in uw context de meeste van uw doelen terug?

  WIE IS IN UW CONTEXT DE INITIATIEFNEMER VOOR DE STUDIEKEUZEGESPREKKEN?

  > Een centraal organisatieonderdeel

  > Een grootschalige opleiding

  > Een kleinschalige opleiding

  STAP 1 KEUZE GESPREKSACCENT

  Drempel opwerpen voor niet-serieuze

  inschrijvingen

  Veel kandidaten doen niet-serieu-

  ze inschrijfverzoeken

  ACCENT O

  P

  SUCCESFACTOREN

  EN UITVA

  LRISICOS

  ACCENT O

  P

  KENNIS M

  AKIN

  G

  EN BIN

  DING

  ACCENT O

  P

  HELPEN KIEZEN

  Onderwijs-instelling (centraal)

  Grootschalige opleiding

  Kleinschalige opleiding

  PROFIEL

  1

  PROFIEL

  2PROFIEL

  4

  PROFIEL

  5PROFIEL

  3

  Studenten voelen

  zich vr de start van

  de studie al welkom

  en weten dat er op

  een positieve manier

  op ze gelet wordt;

  ze voelen zich geen

  nummer.

  Een gespreksvoerder, Hogeschool Inholland

  De leerling moet worden begeleid

  vr de beslissings-

  fase in het keuzepro-

  ces; heroverweging

  van een eenmaal ge-

  maakte keuze wordt

  bijna nooit gedaan.

  Gerard Hogendoorn, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Opvallend was het minimale aantal

  negatieve adviezen over de gekozen

  opleiding. Wellicht is een intaker

  erg ontwikkelingsgericht waardoor

  minder gauw een negatief advies

  wordt gegeven.

  Carlo van Varsseveld, Christelijke Hogeschool Windesheim

  Het gebruik van de digitale intake

  genereert veel

  persoonlijke achter-

  grondinformatie van

  studenten. Realiseer

  je vooraf wat de

  impact hiervan is

  voor de gespreks-

  voerder.

  Nyree Schipper, Hogeschool Leiden

  Studentenkenmerken

  Competenties

  Bijspijkeren

  Motivatie

  Kenmerkenberoep

  Inhoud,opzet en zwaarte studie

  Informatiegeven

  Latenervaren

  Verwachtingverhelderen

  Aandachtgeven

  BSA / SLB/honours

  Begeleidingen

  Beoordeling

  kwaliteit/Studeerbaar-heid studie

  Binding

  Studentenkenmerken

  Competenties

  Motivatie Tijdsbesteding

  Zelfinzicht geven

  Verantwoordelijkmaken

  Motiveren

  Ontbrekendecompetentiesinventariseren

  Beslisvaardigheid

  Serieusheidinschrijving

  Afschrikken

  Adviseren

  Doorverwijzen

  Reflectiestimuleren

  student

  studie

  match

  KWALITEITSTUDIEKEUZE

  ONDERZOEKS-MODEL

  KWALITEITSTUDEREN

  STUDIESUCCES

  DOELINTERVENTIES

  In het onderzoeksmodel is van links naar rechts een tijdlijn van studie-

  keuze naar studiesucces weergegeven.

  Het middelste deel (wit) schetst de factoren die van invloed zijn op de

  kwaliteit van de studiekeuze, de kwaliteit van het studeren en het studie-

  succes. Daarbij zijn de factoren die te maken hebben met de student in

  geel weergegeven en de factoren die te maken hebben met de studie

  in oranje. De buitenste laag (blauw) geeft weer hoe de instelling kan

  beogen deze factoren door middel van studiekeuzeugesprekken

  positief te benvloeden.

  HET ONDERZOEKSMODEL

  Het administratieve gedeelte

  kost erg veel tijd: aanmelders

  selecteren, aankondiging onder-

  zoek versturen, uitnodigingen

  versturen, gespreksformulieren

  invoeren, afspraak maken, regis-

  tratieformulier bijhouden. Dit

  was meer dan vooraf verwacht.

  Esther Verbeek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

  De deelname aan de gesprekken was vrijwillig.

  De groep die aan de gesprekken heeft deelgenomen

  presteert later veel beter. Waarschi