EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO ?· EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1. Prema podacima Svetske turističke organizacije, u međunarodnim turističkim putovanjima

Download EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO  ?· EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1. Prema podacima Svetske turističke organizacije, u međunarodnim turističkim putovanjima

Post on 31-Jan-2018

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE </p><p>1. Prema podacima Svetske turistike organizacije, u meunarodnim turistikim putovanjima </p><p>2004.god. ostvareno je _______________________________ dolazaka. </p><p>2. Prema podacima Svetske turistike organizacije, za meunarodna turistika putovanja </p><p>2004.godine utroeno je _______________________________ . </p><p>3. U razliitim oblicima domadeg turizma u svetu uestvuje ___________________ ljudi. </p><p>4. Godinje se u domadem turizmu u svetu utroi ukupno __________________ . </p><p>5. Jedini neposredan ekonomski rezultat svakog turistikog putovanja je _________________ . </p><p>6. Dva osnovna uslova za svako turistiko putovanje su: ________________________________ . </p><p>7. Koji je osnovni kriterijum za periodizaciju turizma u njegovom istorijskom razvoju? </p><p>8. Osnovni periodi u razvoju turizma kao drutveno-ekonomske pojave su: </p><p>______________________________________________________________________ . </p><p>9. Koja putovanja su bila izuzetno popularna u periodu romantizma u kulturi i umetnosti (pred kraj </p><p>feudalizma)? </p><p>10. Koji vid prevoza je koriden za prevoz prvih putnika u organizovanim putovanjima agencije </p><p>Tomas Kuk (Thomas Cook)? </p><p>11. Prvu putniku agenciju je osnovao ______________________, _________god. </p><p>12. Kada se javljaju prvi oblici drutvene turistike organizacije? </p><p>13. ime su se bavile prve drutvene turistike organizacije? </p><p>14. Koja je uloga prvih drutvenih turistikih organizacija? </p><p>15. Gde su nastala turistika drutva i celokupna drutvena turistika organizacija? </p><p>16. Koje funkcije je drava postepeno preuzimala od drutvene turistike organizacije poetkom </p><p>20.veka? </p><p>17. ta prvenstveno podrazumeva razvoj tehnologije putovanja i njihove organizacije? </p><p>18. Koje krupne politike i drutvene promene posle Drugog svetskog rata utiu na povedanje </p><p>ueda ljudi u turistikim tokovima? </p><p>19. Koji je odluujudi faktor razvoja turizma i njegovog prerastanja u savremeni drutveno-</p><p>ekonomski fenomen? </p><p>20. Od 1950.godine do danas broj dolazaka u meunarodnim putovanjima povedan je _____ puta. </p><p>21. Od 1950. godine do danas devizni prihodi od meunarodnog turizma povedani su __________ </p><p>puta. </p><p>22. ta je neohodno precizirati pri definisanju pojma Turista? </p><p>23. Svetska turistika organizacija preporuuje da se u cilju evidentiranja i pradenja meunarodnog </p><p>turistikog prometa koriste kategorije _______________, ________________ i _____________ . </p><p>24. Prema Svetskoj turistikoj organizciji posetilac je ______________________________________ . </p><p>25. Prema Svetskoj turistikoj organizaciji turista je _______________________________________ . </p><p>26. Koje su najvanije funkcije turizma u okviru njegovog drutvenog znaaja i uticaja? </p><p>27. Negativni uticaji turizma u drutvenoj sferi mogu se odnositi na: </p><p>_____________________________________________________________________________ . </p><p>28. Koje neprivredne delatnosti uestvuju u zadovoljavanju potreba turista? </p><p>29. Osnovu turizma kao privredne delatnosti sainjavaju __________________________________. </p></li><li><p>30. Da li pojam turizam kao privredna delatnost vai bezuslovno? </p><p>31. Koji izraz se uslovno koristi umesto izraza turizam kao privredna delatnost? </p><p>32. Koje su specifinosti privrednih delatnosti koje obavljaju aktivnosti u turizmu? </p><p>33. Koji deo radova u ugostiteljstvu se posmatra kao proizvodan? </p><p>34. Koji deo radova u trgovini ima proizvodan karakter? </p><p>35. Sezonski rad u turizmu je posledica _____________________________________________ . </p><p>36. Osnovni nain podsticanja turista da se smanji sezonski pritisak turista na turistika mesta i </p><p>objekte je _________________________________________________ </p><p>37. U koju grupu uticaja spada uticaj turizma na zaposlenost stanovnitva i nivo ivotnog standarda? </p><p>38. U kom delu potronje u okviru nacionalnog dohodka se nalazi potronja za podmirivanje </p><p>turistikih potreba? </p><p>39. Iz koji zemalja potie najvedi broj turista u meunarodnom turizmu? </p><p>40. Kako se naziva razlika izmeu vrednosti aktive i pasive turistikog bilansa? </p><p>41. U kom delu platnog bilansa se nalaze prihodi i rashodi po osnovu turizma? </p><p>42. Uede prihoda od meunarodnog turizma u drutvenom proizvodu panije 2004.godine </p><p>iznosilo je ____________ . </p><p>43. Prihodi od inostranog turizma su na kraju 20.veka uestvovali u ukupnoj vrednosti izvoza roba i </p><p>usluga u paniji sa _________________ . </p><p>44. Od ukupno zaposlene radne snage u Francuskoj, uede zaposlenih u turizmu je ________ </p><p>45. Multiplikovani uticaji turizma su oni koji nastaju kao rezultat potronje __________ turista. </p><p>46. Najznaajnije prevozno sredstvo u svetskom turizmu je ________________________ . </p><p>47. Osnovni razlog snane orijentacije velikih avio-kompanija ka oblasti turizma formiranjem </p><p>sopstvenih turoperatora je: ____________________________________________________. </p><p>48. Prema ekonomskoj funkciji i nainu organizacije, saobradaj se deli na: ____________________. </p><p>49. Dominantan vrsta prevoza pri dolasku u Veliku Britaniju i Grku je _____________________ . </p><p>50. Koji su osnovni nedostaci eleznikog prevoza u odnosu na druge saobradajne grane? </p><p>51. Koje su najvanije prednosti putnikog automobila kao sredstva prevoza u meunarodnom </p><p>turizmu? </p><p>52. Drumski i elezniki saobradaj u organizaciji saobradajnih preduzeda, su zbirno uestvovali u </p><p>broju prevezenih putnika u Srbiji 2005 sa ___________ . </p><p>53. Koliko putnikih automobila u posedu graana je registrovano u Srbiji? </p><p>54. Koje optine u Srbiji imaju najvedi emitivni potencijal po stepenu motorizacije? </p><p>55. Smetajnu bazu turizma ine tzv. ______________________________________ </p><p>56. Najvaniji deo ugostiteljstva je __________________________________ . </p><p>57. ta podrazumeva horizontalna integracija u ugostiteljstvu? </p><p>58. Tipini primeri za horizontalnu integraciju u ugostiteljstvu su: __________________________ . </p><p>59. ta podrazumeva vertikalna integracija u ugostiteljstvu? </p><p>60. Karakteristini primeri za vertikalnu integraciju u ugostiteljstvu su: _____________________ . </p><p>61. Prema kriterijumu tehnoloki proces proizvodnje i pruanja usluga, ugostiteljstvo se deli na </p><p>__________________________ i ______________________________ . </p><p>62. Prema kriterijumu ekonomska funkcija, ugostiteljstvo se deli na _______________________ . </p><p>63. Karakteristian primer nekomercijalnog ugostiteljstva u naoj zemlji su ___________________ . </p></li><li><p>64. Kakvog karaktera je u osnovi ugostiteljstvo za sopstvene potrebe? </p><p>65. ta se po pravilu izdaje gostu u hotelu? </p><p>66. Koji tipovi hotela se razlikuju prema obimu usluga ishrane koje idu uz uslugu smetaja? </p><p>67. Moteli su savremeni sledbenici nekadanjih ______________________________________ . </p><p>68. Sa koliko najmanje soba raspolau pansioni? </p><p>69. Osnovni tipovi turistikih naselja su ___________________________________________ . </p><p>70. Koje grupe elemenata ine osnovu kategorizacije smetajnih kapaciteta u najpoznatijim </p><p>turistikim zemljama Evrope? </p><p>71. ta podrazumevaju kreativne aktivnosti putnikih agencija?Koje poslove obuhvata posrednika </p><p>funkcija putnikih agencija? </p><p>72. ta ini osnovu za delovanje putnikih agencija u sferi organizacije putovanja? </p><p>73. Da li se putnika agencija u paualnom putovanju pojavljuje u ulozi prevozioca? </p><p>74. U koje se osnovne grupe razvrstavaju organizovana paualna putovanja? </p><p>75. Koje poslove obavljaju receptivne turistike agencije u receptivnim turistikim zemljamau </p><p>interesu turoperatora? </p><p>76. Drutvene turistike organizacije su privredne, komercijalne organizacije? </p><p>77. Kako se dele drutvene turistike organizacije u zavisnosti od osnovnog cilja njihovog delovanja? </p><p>78. Najpoznatije vrste inicijativnih drutvenih turistikih organizacija su _____________________ . </p><p>79. U kojim mestima deluju receptivne drutvene turistike organizacije? </p><p>80. Iz kojih osnovnih izvora obezbeuju sredstva za svoj rad receptivne drutvene turistike </p><p>organizacije? </p><p>81. Prva drutvena inicijativna turistika organizacija koja je doprinela omasovljenju inicijativnog </p><p>turizma je _______________________________________ . </p><p>82. Prvi nacionalni turistiki savez osnovan je ______god u ______________________________ . </p><p>83. Prvi dravni organ u turizmu pojavio se ______ god u _________________________ . </p><p>84. Koji dravni organi se nalaze u sastavu dravne uprave I imaju znaajne izvrne nadlenosti? </p><p>85. Koji dravni organi su van organa dravne uprave I po pravilu ih predstavljaju? </p><p>86. Nadlenosti neposrednih dravnih organa uglavnom se odnose na : </p><p>_____________________________________________________________________ . </p><p>87. Najznaajnija meunarodna turistika organizacija koja se bavi potanjima opteg razvoja turizma </p><p>u svetu je _________________________________________ . </p><p>88. Neke od najvanijih meunarodnih turistikih organizacija iz oblasti hotelijerstva su: </p><p>_________________________________________________________________ . </p><p>89. Koje vrste turistike politike postoje u odnosu na njen cilj? </p><p>90. Da li je poslovna politika ui pojam od turistike politike? </p><p>91. Subjekti turistikog trita su: ___________________________________________ . </p><p>92. Prema kriterijumu da li vie daje ili prima u meunarodnom turistikom prometu I potronji, </p><p>svako trite se moe podeliti na __________________________________________ . </p><p>93. Da li se prema jednom nosiocu tranje postavlja samo jedan nosilac ponude? </p><p>94. Sezonske oscilacije na turistikom tritu su za razliku od robnih trita nastaju na strani </p><p>____________________ . </p></li><li><p>95. Osnovni razlog to se turistika tranja krede premas turistikoj ponudi je </p><p>_____________________________________________________________________________ . </p><p>96. Proces pruanja turistikih usluga prethodi njihovoj potronji? </p><p>97. Da li se turistike usluge mogu skladititi I prodavati u vansezoni? </p><p>98. Dopunske potrebe se dele na: ______________________________________________ </p><p>99. U kojoj grupi potreba se danas nalaze turistike potrebe? </p><p>100. Osnovni razlozi to se turistike potrebe mogu stalno proirivati su: </p><p>_________________________________________________________________________ . </p><p>101. Osnovni faktori turistike tranje deluju u dva osnovna pravca I to: </p><p>_____________________________________________________________________ </p><p>102. U koje faktore turistike tranje spada opti kulturni nivo stanovnitva I nivo turistike </p><p>kulture? </p><p>103. U demografske odlike stanovnitva spadaju: </p><p>_____________________________________________________________________ </p><p>104. U koje faktore turistike tranje spadaju prirodne I kulturno-istorijske atraktivnosti </p><p>konkretne turistike zemlje ili podruja? </p><p>105. U koje faktore turistike tranje spada propagandno-informativna aktivnost date </p><p>turistike zemlje? </p><p>106. Sa porastom prihoda rast turistike tranje je (bri, sporiji, istovetan) u odnosu na rast </p><p>prihoda? </p><p>107. Na koje segmente turista porast cena turistikih usluga relativno manje utie? </p><p>108. Faktori vanekonomske prirode na koje je elastina turistika tranja su: </p><p>___________________________________________________________________ . </p><p>109. Osnovni faktori iz koji proistie neelastinost turistike ponude su: </p><p>_______________________________________________________________________ . </p><p>110. Osnovne etape istraivanja turistikog trita su: _____________________________ . </p><p>111. Kvalitativne metode istraivanja turistikog trita su: </p><p>112. Kvantitativne metode istraivanja turistikog trita su: </p><p>113. Sa stanovita nosilaca, turistika propaganda moe biti: </p><p>114. Komercijalna propaganda je instrument nosilaca _____________ politike. </p><p>115. Koje vrste propagande razlikujemo prema vidovima turizma? </p><p>116. Kako se deli turistika propaganda sa stanovita izvora finansiranja? </p><p>117. Koliko je uede nodenja domadih turista u osnovnim smetajnim kapacitetima nae </p><p>zemlje (u odnosu na ostale vidove smetaja), 2005. godine? </p><p>118. Od ukupnih nodenja stranih turista U Srbiji, Beograd apsorbuje __________ . </p><p>119. Uede osnovnih smetajnih kapaciteta u broju nodenja stranih turista u Srbiji </p><p>2005.godine iznosilo je ___________ </p><p>120. Uede izdataka za smetaj, ishranu i pide stranih turista koji poseduju Srbiju, u strukturi </p><p>ukupnih izdataka procenjuje se na oko ____________________. </p><p>121. Uede savremenog kolovoza u u drumskoj mrei Srbije je _______________ </p><p>122. Duina pruga normalnog koloseka u Srbiji 2005.godine iznosila je ________________ </p></li><li><p>123. Srbija je 2000.godine imala flotu od _____________________ i ___________________ </p><p>putnikih mesta. </p><p>124. U strukturi ukupnih kapaciteta Srbije, osnovni kapaciteti uestvuju sa ______________ </p><p>125. Uede hotelskih kapaciteta u ukupnim osnovnim smetajnim kapacitetima Srbije iznosi </p><p>________________________ </p><p>126. Od ukupnih komplementarnih kapaciteta Srbije, privatne sobe imaju uede od _____. </p><p>127. U kojoj vrsti turistikih mesta Srbije je naglaena koncentracija komplementarnih </p><p>smetajnih kapaciteta? </p><p>128. Nevidljivi izvoz podrazumeva </p><p>______________________________________________________________________ </p><p>129. Nevidljivi uvoz podrazumeva </p><p>__________________________________________________________________________ </p><p>130. Koji pristupi su kljuni za dalji strategijski razvoj turizma Srbije? </p><p>131. Strukni naziv za paket ranman je ________________________________ . </p><p>132. Kada turistike agencije usmeravaju potencijalne turiste na putovanje bave se </p><p>_____________________ poslovima. </p><p>133. Receptivni poslovi turistike agencije obuhvataju _____________________________ . </p><p>134. Prva turistika agencija u Engleskoj javila se kao logina posledica </p><p>______________________ pod uticajem _____________________ . </p><p>135. Inovacije koje je Tomas Kuk uveo u turistiko putovanje su: _____________________ . </p><p>136. Prva turistika agencija na podruju bive Jugoslavije otvorena 1919 u Beogradu kao </p><p>filijala agencije _________________________________ . </p><p>137. Turistika agencija Putnik nastala je 1923.godine kao _______________________. </p><p>138. Prva filijala turistike agencije Putnik otvorena je u ____________________ . </p><p>139. Samostalne agencije koje su 70-ih godina prolog veka nastale iz Putnika su: </p><p>_____________________________________________________________________ . </p><p>140. Do sredine 60-ih godina prolog veka turistike agencije u naoj zemlji su se bavile </p><p>dominantno ________________________________ poslovima. </p><p>141. Kada su turistike agencije u naoj zemlji poele da se bave inicijativnim poslovima? </p><p>142. Od kojih od navedenih turistikih agencija je objedinjavanjem nastao oragnizator </p><p>putovanja TUI (Turistik Union International)? </p><p>143. Da li su turistike agencije koje su ule u sistem TUI objedinjavanjem izgubile svoju </p><p>samostalnost? </p><p>144. ta podrazumeva koridenje ekonomije velikog obima ? </p><p>145. Specijalizacija turistike agencije Himel (Hmmel) u okviru TUI-a, odnosila se na </p><p>_____________________________________________________________ . </p><p>146. Organizator putovanja u okviru velike multinacionalne kompanije Tomson je </p><p>_________________________________________ . </p><p>147. Tomson je velika multinacionalna kompanija koja svoj kapital plasira u: </p><p>_______________________________________________________________________ </p><p>148. Enterprajs (Enterprise) I Soverin (Sovereign) su organizatori putovanja u okviru </p><p>vazduhoplovne komapnije ________________________________________________________ </p></li><li><p>149. U koj...</p></li></ul>

Recommended

View more >