ekonomika turizma i agencijsko i hotelijersko ?· ekonomika turizma i agencijsko i hotelijersko...

Download EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO ?· EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE 1. Prema podacima Svetske turističke organizacije, u međunarodnim turističkim putovanjima

Post on 31-Jan-2018

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE

  1. Prema podacima Svetske turistike organizacije, u meunarodnim turistikim putovanjima

  2004.god. ostvareno je _______________________________ dolazaka.

  2. Prema podacima Svetske turistike organizacije, za meunarodna turistika putovanja

  2004.godine utroeno je _______________________________ .

  3. U razliitim oblicima domadeg turizma u svetu uestvuje ___________________ ljudi.

  4. Godinje se u domadem turizmu u svetu utroi ukupno __________________ .

  5. Jedini neposredan ekonomski rezultat svakog turistikog putovanja je _________________ .

  6. Dva osnovna uslova za svako turistiko putovanje su: ________________________________ .

  7. Koji je osnovni kriterijum za periodizaciju turizma u njegovom istorijskom razvoju?

  8. Osnovni periodi u razvoju turizma kao drutveno-ekonomske pojave su:

  ______________________________________________________________________ .

  9. Koja putovanja su bila izuzetno popularna u periodu romantizma u kulturi i umetnosti (pred kraj

  feudalizma)?

  10. Koji vid prevoza je koriden za prevoz prvih putnika u organizovanim putovanjima agencije

  Tomas Kuk (Thomas Cook)?

  11. Prvu putniku agenciju je osnovao ______________________, _________god.

  12. Kada se javljaju prvi oblici drutvene turistike organizacije?

  13. ime su se bavile prve drutvene turistike organizacije?

  14. Koja je uloga prvih drutvenih turistikih organizacija?

  15. Gde su nastala turistika drutva i celokupna drutvena turistika organizacija?

  16. Koje funkcije je drava postepeno preuzimala od drutvene turistike organizacije poetkom

  20.veka?

  17. ta prvenstveno podrazumeva razvoj tehnologije putovanja i njihove organizacije?

  18. Koje krupne politike i drutvene promene posle Drugog svetskog rata utiu na povedanje

  ueda ljudi u turistikim tokovima?

  19. Koji je odluujudi faktor razvoja turizma i njegovog prerastanja u savremeni drutveno-

  ekonomski fenomen?

  20. Od 1950.godine do danas broj dolazaka u meunarodnim putovanjima povedan je _____ puta.

  21. Od 1950. godine do danas devizni prihodi od meunarodnog turizma povedani su __________

  puta.

  22. ta je neohodno precizirati pri definisanju pojma Turista?

  23. Svetska turistika organizacija preporuuje da se u cilju evidentiranja i pradenja meunarodnog

  turistikog prometa koriste kategorije _______________, ________________ i _____________ .

  24. Prema Svetskoj turistikoj organizciji posetilac je ______________________________________ .

  25. Prema Svetskoj turistikoj organizaciji turista je _______________________________________ .

  26. Koje su najvanije funkcije turizma u okviru njegovog drutvenog znaaja i uticaja?

  27. Negativni uticaji turizma u drutvenoj sferi mogu se odnositi na:

  _____________________________________________________________________________ .

  28. Koje neprivredne delatnosti uestvuju u zadovoljavanju potreba turista?

  29. Osnovu turizma kao privredne delatnosti sainjavaju __________________________________.

 • 30. Da li pojam turizam kao privredna delatnost vai bezuslovno?

  31. Koji izraz se uslovno koristi umesto izraza turizam kao privredna delatnost?

  32. Koje su specifinosti privrednih delatnosti koje obavljaju aktivnosti u turizmu?

  33. Koji deo radova u ugostiteljstvu se posmatra kao proizvodan?

  34. Koji deo radova u trgovini ima proizvodan karakter?

  35. Sezonski rad u turizmu je posledica _____________________________________________ .

  36. Osnovni nain podsticanja turista da se smanji sezonski pritisak turista na turistika mesta i

  objekte je _________________________________________________

  37. U koju grupu uticaja spada uticaj turizma na zaposlenost stanovnitva i nivo ivotnog standarda?

  38. U kom delu potronje u okviru nacionalnog dohodka se nalazi potronja za podmirivanje

  turistikih potreba?

  39. Iz koji zemalja potie najvedi broj turista u meunarodnom turizmu?

  40. Kako se naziva razlika izmeu vrednosti aktive i pasive turistikog bilansa?

  41. U kom delu platnog bilansa se nalaze prihodi i rashodi po osnovu turizma?

  42. Uede prihoda od meunarodnog turizma u drutvenom proizvodu panije 2004.godine

  iznosilo je ____________ .

  43. Prihodi od inostranog turizma su na kraju 20.veka uestvovali u ukupnoj vrednosti izvoza roba i

  usluga u paniji sa _________________ .

  44. Od ukupno zaposlene radne snage u Francuskoj, uede zaposlenih u turizmu je ________

  45. Multiplikovani uticaji turizma su oni koji nastaju kao rezultat potronje __________ turista.

  46. Najznaajnije prevozno sredstvo u svetskom turizmu je ________________________ .

  47. Osnovni razlog snane orijentacije velikih avio-kompanija ka oblasti turizma formiranjem

  sopstvenih turoperatora je: ____________________________________________________.

  48. Prema ekonomskoj funkciji i nainu organizacije, saobradaj se deli na: ____________________.

  49. Dominantan vrsta prevoza pri dolasku u Veliku Britaniju i Grku je _____________________ .

  50. Koji su osnovni nedostaci eleznikog prevoza u odnosu na druge saobradajne grane?

  51. Koje su najvanije prednosti putnikog automobila kao sredstva prevoza u meunarodnom

  turizmu?

  52. Drumski i elezniki saobradaj u organizaciji saobradajnih preduzeda, su zbirno uestvovali u

  broju prevezenih putnika u Srbiji 2005 sa ___________ .

  53. Koliko putnikih automobila u posedu graana je registrovano u Srbiji?

  54. Koje optine u Srbiji imaju najvedi emitivni potencijal po stepenu motorizacije?

  55. Smetajnu bazu turizma ine tzv. ______________________________________

  56. Najvaniji deo ugostiteljstva je __________________________________ .

  57. ta podrazumeva horizontalna integracija u ugostiteljstvu?

  58. Tipini primeri za horizontalnu integraciju u ugostiteljstvu su: __________________________ .

  59. ta podrazumeva vertikalna integracija u ugostiteljstvu?

  60. Karakteristini primeri za vertikalnu integraciju u ugostiteljstvu su: _____________________ .

  61. Prema kriterijumu tehnoloki proces proizvodnje i pruanja usluga, ugostiteljstvo se deli na

  __________________________ i ______________________________ .

  62. Prema kriterijumu ekonomska funkcija, ugostiteljstvo se deli na _______________________ .

  63. Karakteristian primer nekomercijalnog ugostiteljstva u naoj zemlji su ___________________ .

 • 64. Kakvog karaktera je u osnovi ugostiteljstvo za sopstvene potrebe?

  65. ta se po pravilu izdaje gostu u hotelu?

  66. Koji tipovi hotela se razlikuju prema obimu usluga ishrane koje idu uz uslugu smetaja?

  67. Moteli su savremeni sledbenici nekadanjih ______________________________________ .

  68. Sa koliko najmanje soba raspolau pansioni?

  69. Osnovni tipovi turistikih naselja su ___________________________________________ .

  70. Koje grupe elemenata ine osnovu kategorizacije smetajnih kapaciteta u najpoznatijim

  turistikim zemljama Evrope?

  71. ta podrazumevaju kreativne aktivnosti putnikih agencija?Koje poslove obuhvata posrednika

  funkcija putnikih agencija?

  72. ta ini osnovu za delovanje putnikih agencija u sferi organizacije putovanja?

  73. Da li se putnika agencija u paualnom putovanju pojavljuje u ulozi prevozioca?

  74. U koje se osnovne grupe razvrstavaju organizovana paualna putovanja?

  75. Koje poslove obavljaju receptivne turistike agencije u receptivnim turistikim zemljamau

  interesu turoperatora?

  76. Drutvene turistike organizacije su privredne, komercijalne organizacije?

  77. Kako se dele drutvene turistike organizacije u zavisnosti od osnovnog cilja njihovog delovanja?

  78. Najpoznatije vrste inicijativnih drutvenih turistikih organizacija su _____________________ .

  79. U kojim mestima deluju receptivne drutvene turistike organizacije?

  80. Iz kojih osnovnih izvora obezbeuju sredstva za svoj rad receptivne drutvene turistike

  organizacije?

  81. Prva drutvena inicijativna turistika organizacija koja je doprinela omasovljenju inicijativnog

  turizma je _______________________________________ .

  82. Prvi nacionalni turistiki savez osnovan je ______god u ______________________________ .

  83. Prvi dravni organ u turizmu pojavio se ______ god u _________________________ .

  84. Koji dravni organi se nalaze u sastavu dravne uprave I imaju znaajne izvrne nadlenosti?

  85. Koji dravni organi su van organa dravne uprave I po pravilu ih predstavljaju?

  86. Nadlenosti neposrednih dravnih organa uglavnom se odnose na :

  _____________________________________________________________________ .

  87. Najznaajnija meunarodna turistika organizacija koja se bavi potanjima opteg razvoja turizma

  u svetu je _________________________________________ .

  88. Neke od najvanijih meunarodnih turistikih organizacija iz oblasti hotelijerstva su:

  _________________________________________________________________ .

  89. Koje vrste turistike politike postoje u odnosu na njen cilj?

  90. Da li je poslovna politika ui pojam od turistike politike?

  91. Subjekti turistikog trita su: ___________________________________________ .

  92. Prema kriterijumu da li vie daje ili prima u meunarodnom turistikom prometu I potronji,

  svako trite se moe podeliti na __________________________________________ .

  93. Da li se prema jednom nosiocu tranje postavlja samo jedan nosilac ponude?

  94. Sezonske oscilacije na turistikom tritu su za razliku od robnih trita nastaju