Agencijsko novinarstvo - skripta

Download Agencijsko novinarstvo - skripta

Post on 14-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  1/35

  ISPITNA PITANJA:

  1. Koje su najvanije odlike agencijskog novinarstva kao vida urnalizma?

  !"#$% &'()* + ,'(-/* 0*)( agentia ( -)( &,2-(34 5(06 7,( 7

  7&'0*57 7 &02( +*3*-( 18. 2*/ /+ * 7 0(7 -2- &02 -2(-/ 9*-3(.

  !"#$%;< "

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  2/35

  -)(E*- - +,7)- /0/ 7 &0237 9,5,(3(* +'+AE*94 79,2- ,/,-94'0@(A' A'&*. 0*5, * + &0V* 9'2 +2 ( & 2*/ // 5( -2(-*4 /0('*D(7,79* 9*-3(/9 -2(-0'24 &)*,* 2* 2(A* &+('( &9,*+ + ,/,-9 &0*&,-*'0- ( 9,5,-. " '**C7 '9 *+(/( &0'0 * -9, A(0(4 )/ ',(/+ 74 &*' &02( &7'4 ( 90-(3* 7'7/-7,*4 ,( 29 &7' -* &0*+ 2-4 -*9 &0*+-9 2*'(. W-'- +3-(* * '4 +'+ -*,7D*-4 ( -*&20'-4 &03* X0A,

  X/,7- /0/'*0( / Y9,5,- *,Z - &,-*'( W*C(. / 7 - '* &7'7'*,*90G/* @(3*4 / 0*+'24 &0*0*@2,* (,- &0'0-'24 2,V77D( ( '/2*&0*&0*/* //2* 7 2*/2( &0*+'2C, 04 ( -0)(' /*-(4 -2( 9*-3(/(@70-,( &0*7* * 27 &02*-'2*-7 +7@-' + &2*7*4 ( &2*@*4 (-7+C*-(* /0*2*4 ( C7+*4 ( +9V*...

  I &02( +*3*-( 18. 2*/ 7( * B /&(',('()/( ('* &0(2+E*."2 (-+7'0(/ &'0*E ( -2 &0(2+E &'0@(2,* 7 2* 2(A* 0+-(B07/7. I &'0( 5C( @(2' ' -+ 2* -950-((B 5('2, * 7&02 790+2(. + &0('(/ -2+A2A(B 90+2( 7 0,( 2(A* -*9 (/+.

  I 02(*-( *C4 '/2* 7 5(,* -* 7 /( * /&(',('()/ &0(2+E 2*090-'(* A(0(,4 72+( * 52*- ( -)*AD* 5*&,'- -2- 502E* 3*,/7&-7 ,+7 9*-*03(7. $ (-+7'0( *4 &0*+ -9*4 B'*2, &(*-9 ( 2*502-(*9 G50()/9 0+-(/. / * &A'( 502-( -(2 '-2-(A'2 790+2( (A 7/0/ -0'7D( /7,'70-( &'0*5.

  >'7 ( '(0@( &'*D(B ( -(27 * -2( ,('2(.

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  3/35

  +-*2- *('7* / Pb + \bb (-G03(4 / 1b G'90G(4 / ( G-(2*A'.

  ,* +*3*-(7 ( & 0+ + &)*'/ Pbb. 9+(-* 9*-3( * 7)(-(, A *+-*+(/( (/0/. +( Neta f4 7 0+E( 79,*+-( adio francenternacionale HfJ4 /( *('7* &090 - 0&/ ( G0-37/ *(/7. "*A'

  0-(* * 5(, *+- + -(2) >+( ' &,7 7 "2 07."2(-/ 9*-3( _*' *('7* +-*2- *02(* - 0&/ ( *-9,*/ *(/74

  '/V* ( 2*'( - *(3( E(- F V0/4 0/ ( ,5-/ *(/7. "0&/ *(/7 2/+-*2- *('7* )*'0-*' *02(4 - *-9,*/ )*'(0(4 +/ * &*'E*-(B +-*2-(B *02( +'7&- 5*&,'- /0(-(3( 5(,-* '*,*G-(*.

  _*' -'( + &9-* ( 72V*E7 2(/(B '-+0+ 7 -2(-0/ &0G*((. =*D )*'20'79+(-7 0*+ &0(0*V7* * 9+(AE (,@5 -5C(B -2(-/(B G'90G( 7 09-(3((5*90+/* "2(-/* 9*-3(* _*' &+ -(2 Y_*'(- G'90G( 9+(-*Z. Pbb. 9+(-*0+2* 7 ,,( G'0*&0'*0( ( 05(* ( #0-* 0*4 + 2* 9+(-* (,@5 ( *V7-0+-(/0/'*0. 0( 7'0 -5C(B G'90G( * ( -90V77.

  (-'*0-*' &0**-'3(* 9*-3(* -* &0&7'( -( )(E*-(37 + * _*'( &0(&,-90+ Y%79 0(*CZ "*2(-9 7+07@*E -2(-0 05(* 188. 9+(-7. $ -+ -(27 9*-3(*. ,( &'()* + +0799 ,2 90)/9 &( ,G5*' (,( * /0D*-(3+ &7-9 -(2 _*90+/ '*,*90G/ 9*-3(? "(2 -* &'()* + 90)/9 &(45AE27 -(2)(4 -(* -( /0D*-(3 + &0*'&'2C*-9 &7-9 -(2. /&0*&-'C(2( -(2 9*-3(* _*' 3(0 - _*90+4 9+* * -',4 ,( &0'0- -(&A' -* 90-()2 +*,2E* 7 *+(/ G*0(. W-(C(2 * +(-/9-(' -(2 2* 9*-3(* &0'( E*- 2( &0*&-'C(2 79,*+.

  `. hdlike agencijskog stila u novinarstvu.

  / 5( * 9, 920('( 5*- '(,7 (0@2E 7 9*-3(/ -2(-0'274 920( * ( &(A* * '* 2* 2(A*4 -+ 5( * -&0* 0, 7/'( - -7A''2 / 5,(/77 ( +,(/77 &*5- -)(- 0(ACE ( &(E 9*-3(7.* +,(/* 7 &+ ,*+*D( 9*,:

  _>W;

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  4/35

  %-D * &0*+7,2 + 9*-3(/ (-G03( 57+* B2'C(2 H( &0(B2'C(2J-A(0* /0797 0*3(&(*-' 7 *+((. H+*'('( '7+*-'* - %727 '*0(70*3*&3(*.J

  9*-3(/( '(, 7 -2(-'27 -(2 * A ( '*,*90G/(. "(2 &'()* + &02*'*,*90G4 / *4 7 (-23(* ( 7-&0*V*E4 -+7@* +0@, 7 7&'0*5( + 5( F 504/0'/4 - F + 5( +*3*-( &0*-(, (-G03(7 + 9*-3(* + /0(-(/4 '*' + +079(B *+(. "*/* -2(-/* 9*-3(* +0@,* 7 '*,*90G 7 -(27 2*9*-3(* F -794 _*'4 $'0[... F (/ * 2 ',(/ ,7@- &02 9*-3(/-2(-0'2 7'7/-7, &0*+ /&7'*0(3( ( 2*D * 9+(- 7 7*7.

  . zvori in^ormisanja agencijskog novinara.

  $20( (-G0(E 9*-3(/9 -2(-0.

  =(A* -*9 /* +079 + 0*+'2 2-9 /7-(3(0E -2(-/( 9*-3( * -*D*/ -*&B+-' -2V*E* (20 &+'/. "2*'( (20 &+07*2 + 7 &+3( &02*0C(2(4& / '/2( &7+-( ( ('(-('(. HI/'( '7+*-'( - '/2-* Y+50 52*A'*-* (20*/( 7 --(-( ( &+ /( 7,2( * zvor agencijske vesti svakoj agencijskoj vesti mora Riti naveden izvor.1 o znaSi da jeono o Semu Tie novinar liSno video ili da je to reSeno na kon^erenciji zanovinare4 u izjavi4 na mitingu ili sastanku4 ili da je Treneto iz novina ilisa radija ili televizije4 to mora jasno da se naznaSi u vesti ili izvetaju.est Rez izvora ne sme da se emituje. izuzetnim okolnostima4 novinaru dogovoru sa urednikom moe da se Tozove na anonimne izvore4 Sijiidentitet redakcija mora da zna4 ali iz odrepeniU razloga ne eli da iUotkrije.1 ]ovinar4 suoSen sa TolitiSkim ili drugim Tritiskom4 svoj izvormora da Suva. edakcija u tome treRa da ga titi HqriruSnik ]Beta4Pbb8: J.vaka vest4 ToseRno ona u kojoj je izvor anoniman4 odnosno Toznat

  novinaruredakciji4 mora Riti Touzdana. ]e sme se teiti ekskluzivnosti+ (B /0('(9*-3(/( -2(-0.J

  na utrR Touzdanosti. hvo vai i kada se Trenose izjave ili saoTtenja.vaki Todatak4 Sak i ako je iznet na kon^erenciji za novinare ili ako ga jeizrekao neki zvaniSnik4 a deluje sumnjivo ili zvuSi neuverljivo4 mora RitiTroveren4 HqriruSnik ] Neta4 Pbb8: J.

  ]a analiziranom korTusu NetiniU vesti najSee se Trimenjuje Treciznonavopenje izvora od koga in^ormacija TotiSe saoTtavanjem njegovogimena i Trezimena4 ^unkcije4 titule itd. hvakvim TostuTcima agencijskinovinar se koristi kada nema nikakviU ograniSenja u Togledu otkrivanja isaoTtavanja izvora in^ormacije. analiziranom korTusu moe se TreToznati i model Truanja samodelimiSnog Todatka u vezi sa izvorom in^ormacije. o se TostieuTotreRom metonimijskog agensa u nominativu4 odnosno Tredlokomgenitivu ili lokativu Hnstitut za drutvene nauke je saoTtio4 q rRije

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  5/35

  je saoTtiowJ.

  . xrutvene i medijske zakonitosti koje su uslovile da vest Tostane roRa.

  0* -*9 A' &)-* (,9E* -'-/7 &02(B -2(-/(B 9*-3( 7 2*'7 -*&B+- *

  + +*G(-(A* ( ' -2( &:

  Y"2(-/ 9*-3( * &0*+-()/ (-G0'(2- 7'-2 / 2,'('( ( (-C*-(

  /+04 0*+'2( 2** ( 50D4 2/+-*2- &0(/7&C (-G0'(2-( '*0(, ('()-* *C* ( ( (-'0-'2 ( 7 -&,'7 9 +'2C - /0(AD*E* +D( ((-'0-( 0*+'2( (-G0E HA'&(4 0+(74 '*,*2(((J4 +079( +D( ((-'0-( /0(-(3( H+0@2-( 09-(4 &0(20*+-(4 G(--(/(4 /7,'70-( (+079( 09-(3( ( 7'-2J. 0* 7A- y70(D6

  Y"2(-/ 9*-3( * 09-(3( /7&CE*4 50+7 ( +('0(573(7 2*'(4 )(( 7

  &0(2+( -*E*-( -2(-4 )&((4 0+(74 '*,*2((( ( +079( *+(( 2-*

  /7-(/3(*. 0* 6

  ) !"# !

  !.

  0*+7(C(2( G0-37/( 5-/0 O0, 2 HUarles {avasJ -2 * 7 0(7 *+,-.

  9+(-* &027 -2(-/7 9*-3(7.

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  6/35

  !.+*D ( - )(E*-(37 + 7 -2(-/* 9*-3(* &0*2B+- YG50(/* 2*'( 5*5(0 A' 2*' -(&A' -(* E(B2 *+(-( &0(2+.

  4 & ! 2

  I '*0(( @70-,('(/* &-' 7 '0( &'7&/ &0(B2D*- 7 &0/( / +*,( &(E* 2*'(:

  5&3

  &1 3

  ( .

  6&7 & &(E* 2*'( &+07*2 -(E* &+'/ &0* 0*+,*+7 5(2E.W+0@ * -+7@* 7 A'&(. $/ 0B()-4 ' +*, * G7-/3(-,- 7 ,7)7 /+ *-9,A2 &0('7& 7 &(E7 2*'(.

  &1 (,( *G H&0(/(2E*4 -9,A2E*J +*, * 7 /* * &0(&0*-((/4 (,( '/2-( 04 &A'27 )(E*-(3* /* -(9,*+ -*7 -()*9 *+-()/9 2*AD7. ;C7)- &+'/ &A'2 * '*/ - /07 + 5( /,+- &2* ( 2* &0*'B+-*.

 • 7/23/2019 Agencijsko novinarstvo - skripta

  7/35

  X97D +*G(-(3( !;;}IW$="! =!: 4% % (1 7 !#.( 58 2 % 1 !#.

  9 &!

  "2(-0 /( +* *//,7(2-7 2*'4 + 5( 5( -50@(4 + 5( 5( &02(4 0 + &0*'*/-*4 +

  -+A(4 - -+7+0(4 & ( + &5*+( 2* /,*9* - (' +9V7. ,(4 + 5( ' '20(4-*&B+- * + &0*'B+- 75*+( 27 0*+/3(7. 2 5( 7 -'E ', 7,7+- / &0*2*'( (,( &0* E*7 / -2(-07 -* 5( 5(, &2*0*E ( / 7 * -* 5( 7/, &+0A/.

  ;/ + *//,7(2*? ; A' 7 2/+-*2- &,7 -2(-0 - // +,( + 2/* 2*'(4 ' 7&*2 ',-4 &'2*-( ( 5*-( -)(-4 ,()- 5( * 9, /'( ( -7*//,7(2-7. W E7 -2(-0 '0*5 (&/ + * - &02 *'7 7 &02 20**. / * 2*A'&'0)4 -*&B+- * + 57+* -2*A'((6 / * +50 -,('()04 2@- * + * -5C(6 / *,73(+-4 + * -,73(+-((6 / * 7+04 + * -7+0((. %* ,( 2* ' -*&B+-? I5()*--(*. 5( 9, 5('(. I , 0*D*.

  !//,7(2- 2*' je 7'0/ +*, *+-9 -2(-04 ( - E7 -(/ +079( -* @* + &,@* &026 ',(/ * +093*- + 5( * 2/( &@*,*. W' A' -* &-* 90-(3*4 &73 - -2(A* +*'*.

  !//,7(2- 2*'4 / ( &,-*'0- -)4 &+(@* 79,*+ -2(-/ 9*-3((. WB2C77D( '/22*'( ( 9*-3(/( -2(-04 /( * &'&(7* (*- 9*-3(*4 (,( ( --(-'( (&'* -2(-0/ (*.

  8. hRrnuta Tiramida F jedno od najstarijiU Travila novinarstva u agencijama.

  4& (

  '7&/4 & +*, &0(B2D*- * 7 &0/( ( / &02(, 50-7'* &(0(+*. * ( &8 !# #2. "2@-(( (/ * 2*D 7 &02 0*)*-(3(4 ',* 2@-*)(E*-(3* 7 9,2( 2*'(4 A' 75()*- -)( 7 &02 &77. I +079 &774 (,( *2*-'7,-+C(4 /( )(-* '*, 2*'(4 0&0*V77 * B+- &+7D* -)7 )(E*-(3. 02(, 50-7'*&(0(+* ,(/2(' * &0*+'2C -( G(/. W -* -2@-(* )(E*-(3* &0*+2(V*- * *'7 90E G(3(4 & // ( &+ -) '/ D* ( 5('( 0&0*V*-* 7 -(@( G(/.

  < -'-/7 +*, (,( &02(, 50-7'* &(0(+* &( * -2(-0 ( &*-(/ 7A- ('(*2(D.I'-2( * + * &02(, -', 20** 90V-/9 0' 7 *0(3( H11 [ 1J ( + 9 *

  ((,(, +*'C(2' 7 -*2C(. ;0('*D( 7 ' 20** '*,*90G ,E* (2*A'4 0'-(+&(-(3( -2(-4 ,( ( -2(-/(B 9*-3(4 0+(,( 7 7 ',- '0B7 +4 59 (-*-+-(B&0**3E '*,*90G/(B @(34 E(B2( &'&7-( '*/'2( -*D* -( '(D( + 0*+/3(. W59 '9 7( (,(,( + -2@-(* )(E*-(3* &A'27 +B - &