10 k hotelijersko turisticki tehnicar[1]

Download 10 k hotelijersko turisticki tehnicar[1]

Post on 18-Nov-2014

4.123 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurikulum predmeta za smjer HTT

TRANSCRIPT

  • 1. Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE HOTELIJERSKO-TURISTIKI TEHNIAR
  • 2. Sadraj1.Opi dio..................................................................................................................................................................3 1.1. Kurikulum za stjecanje kvalifikacije...............................................................................................................3 1.2. Cilj kurikuluma...............................................................................................................................................3 1.3. Trajanje obrazovanja .....................................................................................................................................3 1.4. Uvjeti upisa, tijeka i zavretka obrazovanja...................................................................................................32. Nastavni plan i program........................................................................................................................................4 2.1. Nastavni plan.................................................................................................................................................4 2.2. Nastavni program..........................................................................................................................................5 2.2.1.Opeobrazovni dio..................................................................................................................................6 2.2.2.Obvezni strukovni moduli...................................................................................................................238 2.2.3.Izborni strukovni moduli ....................................................................................................................283 2.2.4.Zavrni rad...........................................................................................................................................2963. Okruenje za uenje..........................................................................................................................................2984. Kadrovski uvjeti.................................................................................................................................................2995. Minimalni materijalni uvjeti..............................................................................................................................3066. Reference dokumenta.......................................................................................................................................310 6.1. Referentni brojevi.....................................................................................................................................310 6.2. Predlagatelji i nadnevak izradbe prijedloga kurikuluma..........................................................................310 6.3. Nadlena institucija za odobrenje kurikuluma i nadnevak prihvaanja prijedloga..................................314 Napomena: Imenice koritene u ovom dokumentu, primjerice uenik, tehniar, student, korisnik, poslodavac, investitor, struni suradnik i referent, podrazumijevaju rodnu razliku. 2
  • 3. 1. Opi dio1.1.Kurikulum za stjecanje kvalifikacijeHotelijersko-turistiki tehniar.1.2.Cilj kurikulumaOsigurati polaznicima stjecanje opih i strukovnih kompetencija propisanih standardomstrukovne kvalifikacije HOTELIJERSKO-TURISTIKI TEHNIAR.1.3.Trajanje obrazovanja4 godine.1.4.Uvjeti upisa, tijeka i zavretka obrazovanjaUvjet upisa je zavrena osnovna kola i ostali uvjeti prema:- Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08): o lanku 22. st. 1., pravo upisa u prvi razred kole imaju svi kandidati nakon zavrenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrenog odlukom o upisu o lanku 72. st. 4., Uenici koji na kraju kolske godine imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta prelaze u vii razred o lanku 79. st. 1., tijekom srednjeg obrazovanja uenik moe dva puta ponavljati razred, a isti razred moe ponavljati samo jednom, o lanku 82. st. 2., Srednje obrazovanje uenika u strukovnim i umjetnikim programima obrazovanja, koji traju najmanje etiri godine, zavrava izradom i obranom zavrnog rada u organizaciji i provedbi kole, o i ostalim lancima Zakona.- Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN 30/09): o lanku 20. st. 1., Uvjeti za upis polaznika u srednje strukovno obrazovanje su: zdravstvena sposobnost, posebne psihofizike sposobnosti, prethodno steena razina kvalifikacije te drugi uvjeti propisani kurikulumom. 3
  • 4. 2. Nastavni plan i program2.1.Nastavni plan
  • 5. 2.2.Nastavni programStrukovni kurikulum provodi se kroz opeobrazovne predmete i strukovne module.Posebni strukovni dio nastavnog plana i programa provodi se kroz sljedee obvezne iizborne strukovne module:Obvezni moduli Naziv modulaModul 1 Poslovno komuniciranje u turizmuModul 2 Osnove poslovanja u turizmuModul 3 Osnove gospodarstvaModul 4 Hotelsko poslovanjeModul 5 Poslovanje turistikih agencijaModul 6 Destinacijski menedmentModul 7 Poslovanje kampova i drugih vrsta smjetajnih kapacitetaModul 8 Primjena znanja i vjetina u praksiIzborni moduliModul 9 Poduzetnitvo u praksi vjebenika tvrtkaModul 10 Strani jezik u funkciji strukeZa stjecanje strukovne kvalifikacije Hotelijersko turistiki tehniar/Hotelijersko turistikatehniarka obvezni i izborni strukovni moduli su obvezni, ali kola moe sama propisati15% izbornog strukovnog sadraja i time zamijeniti predloene izborne module.
  • 6. 2.2.1.Opeobrazovni dioNaziv nastavnog predmeta: Hrvatski jezik nauiti jezikom izraziti vlastite misli, osjeaje, ideje, stavove i prikladno jezino reagirati u meudjelovanju sa sugovornicima u razliitim situacijama razvijajui (samo)potovanje stei potrebne razine sluanja, razumijevanja i govorenja koje su kljune za uenje, rad i ivot, tj. razviti sposobnost komunikacije u razliitim situacijama razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnimCilj predmeta: pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima stei potrebne razine pisanja kljune za uenje, rad i ivot, tj. razviti sposobnost komunikacije u razliitim situacijama razviti razumijevanje knjievnosti kao umjetnosti rijei, potivati hrvatsku knjievnost i kulturu te knjievnosti i kulture drugih naroda U hrvatskom jeziku pet je jedinica ishoda uenja: I. Sluanje i govorenje II. Struktura hrvatskog jezika III. Pisanje IV. Analiza knjievnih tekstovaOpis predmeta: V. Analiza neknjievnih tekstova. Ishodi su jedinica koncipirani na nain da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vjetine i kompetencije uenika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova. Svi se navedeni ishodi ostvaruju u svakoj godini uenja hrvatskog jezika.Nastavni predmet po godinama i ishodima uenjaNaziv predmeta Hrvatski jeziku prvoj godiniuenja:Kroz ovaj SLUANJE I GOVORENJEpredmet u prvoj 1. razlikovati sluanjem monoloke i dijaloke govorne oblike sgodini uenja obzirom na komunikacijski kontekst i primateljapolaznik e stei 2. utvrditi sluanjem bit govornog teksta eksplicitno i implicitnosljedee ishode 3. odabrati nain govora, rjenik i strukturu reenice primjerenouenja: komunikacijskoj situaciji i primatelju 4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku uz pomo biljeaka i grafikih prikaza 5. govoriti teno u skladu s pravogovornom, fonolokom, morfolokom, tvorbenom, sintaktikom, leksiko-semantikom i stilistikom normom 6. vrjednovati uinak vlastitog ili tueg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke STRUKTURA HRVATSKOG JEZIKA 1. objasniti jezikoslovne pojmove 2. opisati sadraje vezane za povijest hrvatskog jezika 6
  • 7. 3. usporediti znaajke hrvatskog standardnog jezika s drugim idiomima hrvatskog jezika 4. oprimjeriti jezina pravila 5. protumaiti strukturu jezi