Chuong 7 thiet ke giao tiep

Download Chuong 7 thiet ke giao tiep

Post on 18-Jul-2015

1.945 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ni dung: Chng 1: Gii thiu v Vi x l Chng 2: Gii thiu v cu trc ca H Vi iu

  khin 8051 Chng 3: Kho st tp lnh v lp trnh Vi iu

  khin 8051 Chng 4: Hot ng ca b nh thi Chng 5: Hot ng ngt Chng 6: Hot ng truyn thng ni tip Chng 7: Thit k giao tip v ng dng

  Ni dung chng 7: Giao tip vi LED n. Giao tip vi LED 7 on. Giao tip vi ma trn LED (quang bo). Giao tip vi LCD. Giao tip vi ng c in 1 chiu v ng c bc. Giao tip vi bn phm. Giao tip vi ADC (Analog to Digital Converter) v cc

  cm bin.

  Giao tip vi my tnh.

  7.1. Giao tip vi LED nDng in qua 89x51 ti a 10mA nn phi mc nitip vo in tr gim dng hoc dng mch khuchi.

  Tnh R1=?m

  LED

  IVVccR =1

  Vcc = 5V, VLED = 2V, Im = 10mA

  R1 = 300 Chn R1 = 330

  7.1. Giao tip vi LED n

  Dng mch khuch i

 • Giao tip VK vi 8 LED nVCC

  R410330

  R41330

  R42330

  R43330

  R44330

  R45330

  R46330

  R47330

  R310k

  C333p

  C4

  33p

  C5

  33p

  X1CRYSTAL

  R2100

  XTAL218

  XTAL119

  ALE30EA31

  PSEN29

  RST9

  P0.0/AD0 39P0.1/AD1 38P0.2/AD2 37P0.3/AD3 36P0.4/AD4 35P0.5/AD5 34P0.6/AD6 33P0.7/AD7 32

  P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78

  P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT0 12P3.3/INT1 13

  P3.4/T0 14

  P3.7/RD 17P3.6/WR 16P3.5/T1 15

  P2.7/A15 28

  P2.0/A8 21P2.1/A9 22

  P2.2/A10 23P2.3/A11 24P2.4/A12 25P2.5/A13 26P2.6/A14 27

  U2

  AT89C51

  7.2. Giao tip vi LED 7 onLED 7 on bao gm 7 on (thanh), mi a tngng vi 7 LED n.

  LED 7 on c 2 loi: Anode (dng) chung. Catode (m) chung.

  7.2.1. Loi Anode chung

  Bng m hinth cc s.

  7.2.2. Loi Catode chung

  Bng m hinth cc s.

 • Bng m (s HEX) LED 7 on loi Anode chung

  Bng m qut th loiLED Anode chung.

  M qut iu khin cc Transistor

  Bng m qut hin th loiLED Anode chung.

  7.3. Giao tip vi ma trn LED

 • 7.3. Giao tip vi ma trn LEDMa trn LED bao gm nhiu LED n cng nmtrong mt v, chia thnh nhiu hng v nhiu ct.

  Ma trn LED 7x5

  Ghp ni vi ma trn LED

  iu khin ma trn LEDVic iu khin sng ti mt im c thc hinbng cch cp ngun vo Anode (dng) v Catode(m).

  V d: sng s 0, ta thc hin qut lin tc cchng v ct nh sau:

  Ln 1: Hng = 01000001; Ct = 00000001Ln 2: Hng = 00111110; Ct = 00000010Ln 3: Hng = 00111110; Ct = 00000100Ln 4: Hng = 00111110; Ct = 00001000Ln 5: Hng = 01000001; Ct = 00010000

  R310k

  C333p

  C4

  33p

  C5

  33p

  X1C R YS TA L

  R2100

  X TA L218

  X TA L119

  A LE30EA31

  P SEN29

  R S T9

  P 0 .0 /AD0 39P 0 .1 /AD1 38P 0 .2 /AD2 37P 0 .3 /AD3 36P 0 .4 /AD4 35P 0 .5 /AD5 34P 0 .6 /AD6 33P 0 .7 /AD7 32

  P 1.01P 1.12P 1.23P 1.34P 1.45P 1.56P 1.67P 1.78

  P 3 .0 /RXD 10P 3.1 /TXD 11P 3.2 /IN T0 12P 3.3 /IN T1 13

  P 3 .4 /T0 14

  P 3 .7 /RD 17P 3 .6/W R 16

  P 3 .5 /T1 15

  P 2.7 /A15 28

  P 2 .0 /A8 21P 2 .1 /A9 22

  P 2.2 /A10 23P 2.3 /A11 24P 2.4 /A12 25P 2.5 /A13 26P 2.6 /A14 27

  U2

  A T89C 51

  Q 12N 2222A

  R11k

  Q 22N 2222A

  R41k

  Q 32N 2222A

  R51k

  Q 42N 2222A

  R61k

  Q 52N 2222A

  R710k

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1

  6

  1

  5

  1

  4

  1

  3

  1

  2

  1

  1

  1

  0

  9

  R22

  Ghp ni vi ma trn LED

 • 7.4. Giao tip vi LCD (Liquid Crystal Display) S chn ca LCD

  S chn ca LCD

  LCD c 14 chn, c chia lm 3 nhm: Nhm 1 (cp ngun): Vcc, Vss, Vee Nhm 2 (d liu vo ra): D0...D7 Nhm 3 (iu khin d liu vo ra): RS, R/W, E

  Chn K hiu Chc nng1 Vss Ngun m ( 0V )2 Vcc Ngun dng ( 5V )3 Vee iu chnh sng ca LCD

  4 RS Chn thanh ghi: - RS = 0: thanh ghi lnh- RS = 1: Thanh ghi d liu

  5 R/W R/W = 1 c d liu. R/W = 0 ghi d liu. 6 E Cho php thng tin hin th trn LCD7 DB0

  Cc bit d liu. Dng gi thng tin ln LCDhoc c ni dung cc thanh ghi trong LCD.

  8 DB19 DB2

  10 DB311 DB412 DB513 DB614 DB7

 • M lnh (HEX) Lnh n thanh ghi ca LCD1 Xa mn hnh hin th

  2 Tr v u dng

  4 Dch con tr sang tri

  6 Dch con tr sang phi

  5 Dch hin th sang tri

  7 Dch hin th sang phi

  8 Tt con tr, tt hin th

  Bng m lnh ca LCDM lnh (HEX) Lnh n thanh ghi ca LCD

  A Bt con tr, tt hin th

  C Tt con tr, bt hin th

  E Nhp nhy con tr, Bt hin th

  F Tt con tr, nhp nhy con tr

  10 Dch con tr sang tri

  14 Dch con tr sang phi

  18 Dch ton b hin th sang tri1C Dch ton b hin th sang phi80 a con tr v u dng th nhtC0 a con tr v u dng th hai38 Hai dng hin th ma trn 5x7

  R310k

  C333p

  C4

  33p

  C5

  33p

  X1C R YS TA L

  R2100

  X TA L218

  X TA L119

  A LE30EA31

  P SEN29

  R S T9

  P 0.0 /AD0 39P 0.1 /AD1 38P 0.2 /AD2 37P 0.3 /AD3 36P 0.4 /AD4 35P 0.5 /AD5 34P 0.6 /AD6 33P 0.7 /AD7 32

  P 1.01P 1.12P 1.23P 1.34P 1.45P 1.56P 1.67P 1.78

  P 3.0 /RXD 10P 3.1 /TXD 11P 3.2 /IN T0 12P 3.3 /IN T1 13

  P 3.4 /T0 14

  P 3 .7 /RD 17P 3.6/W R 16

  P 3.5 /T1 15

  P 2 .7 /A15 28

  P 2.0 /A8 21P 2.1 /A9 22

  P 2 .2 /A10 23P 2 .3 /A11 24P 2 .4 /A12 25P 2 .5 /A13 26P 2 .6 /A14 27

  U2

  A T89C 51

  D

  7

  1

  4

  D

  6

  1

  3

  D

  5

  1

  2

  D

  4

  1

  1

  D

  3

  1

  0

  D

  2

  9

  D

  1

  8

  D

  0

  7

  E

  6

  R

  W

  5

  R

  S

  4

  V

  S

  S

  1

  V

  D

  D

  2

  V

  E

  E

  3

  LC D1LM 032L

  R1

  5k

  Ghp ni vi LCD 7.5. Giao tip vi ng c in DC

  +5V

  R310k

  C310p

  C4

  33p

  C5

  33p

  X1CRYSTAL

  R2100

  XTAL218

  XTAL119

  ALE30EA31

  PSEN29

  RST9

  P0.0/AD0 39P0.1/AD1 38P0.2/AD2 37P0.3/AD3 36P0.4/AD4 35P0.5/AD5 34P0.6/AD6 33P0.7/AD7 32

  P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78

  P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT0 12P3.3/INT1 13

  P3.4/T0 14

  P3.7/RD 17P3.6/WR 16P3.5/T1 15

  P2.7/A15 28

  P2.0/A8 21P2.1/A9 22

  P2.2/A10 23P2.3/A11 24P2.4/A12 25P2.5/A13 26P2.6/A14 27

  U2

  AT89C51

  -460

  +12V

  RL2OMI-SH-205

  R11k

  Q22N4403

  +5V

 • ng c bc (Stepper Motor)

  7.6. Giao tip vi ng c bc (Stepper Motor)

  ng c bc n cc 4 pha 4 u dy

  7.6.1. Cc loi ng c bc (Stepper Motor)

  ng c bc lng cc 2 pha 6 u dy

  7.6.1. Cc loi ng c bc (Stepper Motor)

  ng c bc n cc 4 pha 8 u dy

  7.6.1. Cc loi ng c bc (Stepper Motor)

 • 7.6.2. iu khin ng c bc (Full step) 7.6.2. iu khin ng c bc (Full step)

  Chui xung 4 bc iu khin ng c

  Mi bc c mt cun dy ln lt c kch hot

  7.6.2. iu khin ng c bc (Full step) 7.6.2. iu khin ng c bc (Full step)

  Chui xung 4 bc iu khin ng c

  mt bc c 2 cun dy ln lt c kch hot

 • 7.6.2. iu khin ng c bc (Half step) 7.6.2. iu khin ng c bc (Half step)

  7.6.2. iu khin ng c bc (Half step)

  Chui xung 8 bc iu khin ng c

  7.6.3. Ghp ni vi ng c bc

  R310k

  C333p

  C4

  33p

  C5

  33p

  X1CRYSTAL

  R2100

  XTAL218

  XTAL119

  ALE30EA31

  PSEN29

  RST9

  P0.0/AD0 39P0.1/AD1 38P0.2/AD2 37P0.3/AD3 36P0.4/AD4 35P0.5/AD5 34P0.6/AD6 33P0.7/AD7 32

  P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78

  P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT0 12P3.3/INT1 13

  P3.4/T0 14

  P3.7/RD 17P3.6/WR 16P3.5/T1 15

  P2.7/A15 28

  P2.0/A8 21P2.1/A9 22

  P2.2/A10 23P2.3/A11 24P2.4/A12 25P2.5/A13 26P2.6/A14 27

  U2

  AT89C51

  1B12B23B34B45B56B67B78B8

  1C 182C 173C 164C 155C 146C 137C 128C 11

  COM 10U1

  ULN2803

  +5V

  1

  ? ?

  1

 • 7.7. Ghp ni vi ADC (Analog to Digital Converter)

  Cm bin (Sensor) chuyn cc i lng vt l dngtng t: nhit , p sut, lu lng, thnh tnhiu in (dng in hoc in p tng t).

  ADC (Analog to Digital Converter B chuyn itng t - s) chuyn cc tn hiu in (tng t)thnh tn hiu s a vo Vi iu khin x l.

  7.7.1. B chuyn i ADC

  7.7.1. B chuyn i ADC

  7.7.1. B chuyn i ADC 7.7.2. B chuyn i ADC 0804

 • 7.7.3. Ghp ni vi ADC 0804

  +5V

  R310k

  C310p

  C4

  33p

  C5

  33p

  X1CRYSTAL

  R2100

  XTAL218

  XTAL119

  ALE30EA31

  PSEN29

  RST9

  P0.0/AD0 39P0.1/AD1 38P0.2/AD2 37P0.3/AD3 36P0.4/AD4 35P0.5/AD5 34P0.6/AD6 33P0.7/AD7 32

  P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78

  P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT0 12P3.3/INT1 13

  P3.4/T0 14

  P3.7/RD 17P3.6/WR 16P3.5/T1 15

  P2.7/A15 28

  P2.0/A8 21P2.1/A9 22

  P2.2/A10 23P2.3/A11 24P2.4/A12 25P2.5/A13 26P2.6/A14 27

  U2

  AT89C51

  VIN+ 6VIN- 7

  VREF/2 9

  CLK IN 4

  A GND 8

  RD 2WR 3

  INTR 5

  CS 1

  D GND 10

  DB7(MSB)11DB612DB513DB414DB315DB216DB117DB0(LSB)18

  CLK R 19

  VCC20U1

  ADC0804

  50%

  RV11k

  R110k

  C1100p

  +5V

  00000001

  0 1 10

  7.7.4. B chuyn i ADC 0809

  7.8. Giao tip vi my tnh 7.8.1. Cng giao tip RS 232

 • * 0 # D

  7 8 9

  4

  C

  5 6 B

  1 2 3 A

  +5V

  PA0

  PA1

  PA2

  PA3

  PA4

  PA5

  PA6

  PA7

  Col 0 1 2 3 Row

  0

  1

  2

  3

  10K

  FE

  7.9. Giao tip vi bn phm

  * 0 # D

  7 8 9

  4

  C

  5 6 B

  1 2 3 A

  +5V

  PA0

  PA1

  PA2

  PA3

  PA4

  PA5

  PA6

  PA7

  Col 0 1 2 3 Row

  0

  1

  2

  3

  10K

  FE

  7.9. Giao tip vi bn phm

  Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D *E #FCode D7 EE DE BE ED DD BD EB DB BB 7E 7D 7B 77 E7 B7