wniosek grad

Download wniosek Grad

Post on 29-Jan-2016

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wniosek Grad

TRANSCRIPT

 • str. 1

  Uzasadnienie wniosku o odwoanie

  Ministra Skarbu Pastwa Aleksandra Grada

  Jest jeden podstawowy powd, dla ktrego Prawo i Sprawiedliwo postanowio

  zoy wniosek o wotum nieufnoci w stosunku do ministra Aleksandra Grada:

  zapomnia, e jest Ministrem Skarbu Pastwa. Jest Ministrem Skarbu Pastwa, a

  zachowuje si, jakby by Ministrem ds Prywatyzacji lub Ministrem ds. Przeksztace

  Wasnociowych, ktry kontynuuje to, co najgorsze w polskich przeksztaceniach

  wasnociowych ostatnich dwudziestu lat.

  Warto przypomnie, e 20. lat temu Polacy wchodzili z wielkimi nadziejami w nowy

  system spoeczny, ekonomiczny, polityczny. Fenomenem tego okresu byo due

  poparcie spoeczne dla procesu prywatyzacji. Dla Polakw byo i jest oczywiste, e

  waciciel prywatny jest co do zasady lepszy i efektywniejszy ni pastwo. Niestety,

  przez kolejnych dwadziecia lat musielimy nauczy si uwzgldnia kilka innych

  regu, ze wzgldu na amanie ktrych zaufanie do prywatyzacji radykalnie si

  zaamao. Po pierwsze, prywatyzacja powinna oznacza sprzeda danej spki, a nie

  sprzeda rynku, zasobw naturalnych, klientw ktrzy nie maj wyboru dostawcy

  usugi lub towaru. Po drugie, powinna skutkowa polepszeniem jakoci

  dostarczanych towarw i usug i obnieniem cen za nie. Po trzecie, nie jest

  prywatyzacj i nie zasuguje na taki termin sprzeda przez pastwo polskie spek

  innym pastwom bd podmiotom przez nie kontrolowanym. amanie tych regu w

  Polsce i innych krajach regionu spowodowao ten sam efekt zaamanie si poparcia

  dla procesu przeksztace wasnociowych. W niektrych krajach proces ten

  oddziaywa rwnie na jzyk potoczny w jzyku polskim sta zbitk sown staa

  si zodziejska prywatyzacj, a na Ukrainie wszyscy wiedz o czym mowa, gdy kto

  mwi o prechwytyzacji. amanie tych regu i zaniedbywanie podstawowego

  obowizku, jakim jest dbao o Skarb Pastwa powierzony mu w piecz wsplny

  majtek Polakw, zgromadzony przez pokolenia obywateli, jest bezporednim

  powodem wniosku o odwoanie Ministra Aleksandra Grada. Ministra, ktry o wiele

 • str. 2

  bardziej ni na tytu Ministra Skarbu Pastwa zasuguje na tutu Ministra

  Prywatyzacji, czy wrcz po ukraisku prechwytyzacji!

  Aleksander Grad zapomnia co jest podstawowym obowiazkiem Ministra Skarbu

  Pastwa, nie zauwaa kadorazowo, gdy prbowaa mu o tym przypomina

  opozycja. Nie realizowa obietnic zoonych przez premiera Donalda Tuska, a podczas

  ekspose premier Donald Tusk zoy ich cay szereg. Niestety, realizacj czci z nich

  powierzy Aleksandrowi Gradowi, ktry nawet w tym sabym rzdzie ma wyjtkowo

  nisk skuteczno w realizacji obietnic Donalda Tuska.

  Prezes Rady Ministrw Donald Tusk w expos 23 listopada 2007 r. obok zozonych

  obietnic podj kilka powanych zobowiza dotyczcych zasad prowadzenia przez

  jego rzd polityki w zakresie sposobu zarzdzania dobrem wsplnym wszystkich

  obywateli polskich Skarbem Pastwa.

  1. Premier zapowiedzia, e jego rzd bdzie dba o bezpieczestwo energetyczne

  Polski: Najwaniejszym elementem bezpieczestwa gospodarczego jest

  bezpieczestwo energetyczne, ktre rozumiemy przede wszystkim jako gwarancj

  niezakconych dostaw nonikw energii po akceptowalnych cenach, przy

  rwnoczesnej trosce o ekologi.

  2. Premier zapowiedzia, e polityk wacicielsk w stosunku do mienia Skarbu

  Pastwa bdzie prowadzi przejrzycie, wedug czytelnych regu i w sposb wolny

  od partyjniactwa: Tam za, gdzie dzisiaj pastwo pozostaje wacicielem

  szczeglnie dotyczy to spek z udziaem Skarbu Pastwa przyjmiemy wreszcie

  jawny i otwarty nabr do rad nadzorczych oraz wybr czonkw zarzdu w drodze

  konkursu.

  3. Premier zapowiedzia, e W cigu pierwszego procza przyjmiemy i ogosimy

  czteroletni program prywatyzacji i ustalimy precyzyjnie wykaz spek, ktre nie

  podlegajc prywatyzacji, zostan przekazane samorzdowi, a take wykaz tych

  spek, ktre pastwo uzna za strategiczne, a wic niepodlegajce prywatyzacji.

  4. Premier zapowiedzia te, e bdzie podejmowa dziaania ktre stan si

 • str. 3

  podstaw odbudowywania spoecznego przyzwolenia na prywatyzacj.

  Na wniosek Prezesa Rady Ministrw Donalda Tuska odpowiedzialnym za realizacj

  tych obietnic i szeregu innych w zakresie dotyczcym dziau administracji rzdowej

  Skarb Pastwa, zosta jako Minister Skarbu Pastwa Aleksander Grad.

  Penic obowizki Ministra Skarbu Pastwa, Aleksander Grad zosta odpowiedzialny

  za sprawy dotyczce gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa, w tym m.in. za

  komercjalizacj i prywatyzacj przedsibiorstw pastwowych, ochron interesw

  Skarbu Pastwa, wykonywanie uprawnie przysugujcych Skarbowi Pastwa w

  spkach kapitaowych o istotnym znaczeniu dla porzdku publicznego lub

  bezpieczestwa.

  Z obowizkw tych wywizywa si nierzetelnie, prowadzc dziaania na szkod

  interesw Skarbu Pastwa, stwarzajc swymi dziaaniami zagroenie dla

  bezpieczestwa energetycznego Polski, realizujc przysugujce mu uprawnienia w

  sposb nieprzejrzysty i niezgodny z dobrymi praktykami i obowizujacymi w

  podlegych mu jednostkach reguami dziaania. Niniejsze uzasadnienie nie ma na celu

  wskazania wszystkich bdw, zaniedba i szkd wywoanych dziaaniami i

  zaniechaniami popenionymi przez Ministra Skarbu Pastwa Aleksandra Grada, ale

  jedynie najistotniejsze z nich, zdaniem wnioskujcych wystarczajce dla poparcia

  przez Wysok Izb wniosku o udzielenie Panu Ministrowi wotum nieufnoci.

  I. Zagroenia dla bezpieczestwa energetycznego RP.

  Minister Skarbu Pastwa (dalej: SP) wykonuje uprawnienia przysugujce Skarbowi

  Pastwa w stosunku do spek kapitaowych o istotnym znaczeniu dla porzdku

  publicznego i bezpieczestwa, w szczeglnoci bezpieczestwa energetycznego.

  Wrd spek majcych istotny wpyw na bezpieczstwo energetyczne znajdujcych

  si w tej grupie, na ktrych dziaania i zaniechania Ministra Grada miay negatywny

  wpyw, istotny dla bezpieczestwa energetycznego, naley wskaza midzy innymi:

 • str. 4

  Polskie Grnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grup LOTOS S.A., Polski Koncern

  Naftowy ORLEN S.A. a take zintegrowane koncerny elektroenergetyczne (PGE

  Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Energa S.A., ENEA

  S.A.).

  1. PGNiG: Zawarcie kontraktu gazowego niekorzytnego dla

  spki, mogcego skutkowa powanym zagroeniem dla

  bezpieczestwa energetycznego RP a w dugim okresie rwnie

  bankructwem PGNiG.

  Zgodnie ze statutem 4 pkt 2 PGNiG,

  odbiorcw. Zgodnie z 17 tego Statutu, wprowadzonym do niego podczas rzdw z

  udziaem Prawa i Sprawiedliwoci, -

  uprawnienia wynikaj ce ze statutu oraz z odr bnych przepisw.

  gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umw

  handlowych, na realizacj strategicznych przeds

  Polski. Zgodnie ze stat

  uzasadnieniem Zarzdu i pisemn opini Rady Nadzorczej.

  Uprawnienia te daj Ministrowi Skarbu Pastwa, ktry w chwili obecnej posiada

  pen kontrol wacicielsk nad PGNiG dodatkowe narzdzie kontroli dziaa zarzdu

  spki. W konsekwencji minister Aleksander Grad ponosi odpowiedzialno za decyzje

  kluczowe dla PGNiG w dwjnasb: porednio jako powoujcy czonkw Rady

 • str. 5

  Nadzorczej, a w przypadku umw na dostawy gazu ziemnego wrcz bezporednio.

  Jako przedstawiciel opozycji do rzdw Prawa i Sprawiedliwoci Pan Minister Grad i

  posowie PO byli przeciwni zamieszczeniu w statucie PGNiG zapisw, zgodnie z

  ktrymi wadze spoki dla kluczowych decyzji musz wprost uzyska zgod Ministra

  Skarbu. Ale trzy lata rzdw to byo za mao, by ten wprowadzony przez rzdy PiS

  zapis wykreli ze statutu. A zapis ten ma dwie funkcje z jednej strony

  uniemoliwia zarzdowi spki prowadzenie szkodliwych dziaa bez zgody pastwa

  jako kluczowego akcjonariusza PGNiG. Z drugiej strony, zmusza on wanie Ministra

  Skarbu do wzicia wprost odpowiedzialnoci za te kluczowe decyzje zarzdu spki.

  Minister Grad musia wyrazi na pimie zgod na zawarcie takiego kontraktu przez

  PGNiG z Gazpromem i zrobi to. W ten sposb kluczowa spka, ktra de facto jest

  polskim rynkiem gazu ziemnego, wzia na siebie ciar, ktry bdzie nosia o wiele

  duej ni Aleksander Grad bdzie Ministrem Skarbu Pastwa, a ktry moe j

  przewrci.

  Minister Grad najwidoczniej zapomnia, e PGNiG kupuje gaz od Rosjan zgodnie z

  zasad bierz lub pa. Co zrobi PGNiG z drogim rosyjskim gazem, gdy do Polski

  zostanie dostarczony gaz z rosyjsko-niemieckiego z Gazocigu Batyckiego?

  Przypomn to jeszcze raz: premier Tusk mwi w ekspose: Najwaniejszym

  elementem bezpieczestwa gospodarczego jest bezpieczestwo energetyczne, ktre

  rozumiemy przede wszystkim jako gwarancj niezakconych dostaw nonikw

  energii po akceptowalnych cenach, przy rwnoczesnej trosce o ekologi. Mylimy tu

  przede wszystkim o odbiorcy detalicznym. Polityk t bdziemy realizowa w ramach

  strategii narodowej, wspdziaajc z partnerami z Unii Europejskiej. Zadania na tym

  odcinku powierzone ministrowi Gradowi rzd zaniedba w enujcy sposb.

  Minister Grad wyraajcy na pimie zgod na zakup gazu od Gazpromu na nowych

  warunkach najprawdopodobniej podoy min pod PGNiG, ktra po wybuchu

  doprowadzi do upadoci tej spki. Jak donosz rosyjskie media bo to z nich

 • str. 6

  posowie Rzeczpospolitej prdzej dowiedz si okruchw prawdy ni od ministra

  rzdu Donalda Tuska rednio pacimy za gaz od Rosjan 336 dollarw za tysic

  metrw szeciennych o 65 dolarw wicej ni Niemcy, ktrzy by dosta ten sam

  surowiec musz zapaci za jego transport przez cae terytorium Pol