wniosek do tk

Download Wniosek do TK

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  Al. Solidarnoci 77

  00-090 Warszawa

  Tel. centr. (+48 22) 55 17 700

  Infolinia obywatelska 800 676 676

  biurorzecznika@brpo.gov.pl

  www.rpo.gov.pl

  R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH

  IV.501.7.2015.ST

  Wniosek

  Rzecznika Praw Obywatelskich

  Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

  kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15

  lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648)

  wnosz o

  stwierdzenie niezgodnoci art. 12 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

  i opiekuczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583) z art. 30 i art. 47 w zwizku z art. 31 ust. 3

  Konstytucji RP.

  Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.

  Trybuna Konstytucyjny

  Warszawa

 • - 2 -

  Uzasadnienie

  Stosownie do art. 5 k. r. o. kierownik urzdu stanu cywilnego, ktry dowiedzia si o

  istnieniu okolicznoci wyczajcej zawarcie zamierzonego maestwa, odmwi przyjcia

  owiadczenia o wstpieniu w zwizek maeski lub wydania zawiadczenia, o ktrym

  mowa w art. 41, a w razie wtpliwoci zwrci si do sdu o rozstrzygnicie, czy maestwo

  moe by zawarte. Przepis art. 5 k. r. o. znajduje zastosowanie jako podstawa odmowy

  przyjcia owiadczenia o wstpieniu w zwizek maeski lub odmowy wydania

  zawiadczenia w sytuacji, gdy kierownik urzdu stanu cywilnego powemie wiadomo

  wskazujc na istnienie okolicznoci wyczajcych zawarcie maestwa, a wic m. in. w

  przypadkach okrelonych art. 10-15 k. r. o. W razie natomiast powstania po stronie

  kierownika urzdu stanu cywilnego wtpliwoci w tym zakresie, jest on zobowizany

  zwrci si do sdu o rozstrzygnicie, czy maestwo moe zosta zawarte.

  Z art. 564 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz.

  U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) wynika ponadto, e postanowienie rozstrzygajce o tym, czy

  okoliczno przedstawiona przez kierownika urzdu stanu cywilnego wycza zawarcie

  maestwa, a take o tym, czy okolicznoci przedstawione przez kierownika urzdu stanu

  cywilnego uzasadniaj odmow: przyjcia owiadcze o wstpieniu w zwizek maeski, a

  take wydania zawiadczenia o braku okolicznoci wyczajcych zawarcie maestwa, o

  ktrych mowa w art. 41 k. r. o. sd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. W myl

  bowiem art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 • - 3 -

  (Dz. U. poz. 1741) w terminie 14 dni od dnia dorczenia zawiadomienia osoby, ktre

  spotkay si z odmow mog zoy do sdu waciwego ze wzgldu na siedzib urzdu

  stanu cywilnego wniosek o rozstrzygnicie, czy przyczyny odmowy wskazane w

  zawiadomieniu uzasadniaj odmow dokonania czynnoci.

  Zakazy dotyczce zawierania maestw zawiera m. in. art. 12 1 k. r. o. Zgodnie z

  art. 12 1 k. r. o. nie moe zawrze maestwa osoba dotknita chorob psychiczn albo

  niedorozwojem umysowym. Jeeli jednak stan zdrowia lub umysu takiej osoby nie zagraa

  maestwu ani zdrowiu przyszego potomstwa i jeeli osoba ta nie zostaa

  ubezwasnowolniona cakowicie, sd moe jej zezwoli na zawarcie maestwa. Z art. 12

  1 zdanie pierwsze k. r. o. wynika wic, e nie moe zawrze maestwa osoba dotknita

  dysfunkcjami w postaci choroby psychicznej albo niedorozwoju umysowego. Osoba

  taka jedynie wyjtkowo moe zawrze zwizek maeski po uzyskaniu sdowego

  zezwolenia na uchylenie tego ustawowego zakazu. Sd moe uchyli w ustawowy zakaz

  wwczas, gdy stan zdrowia lub umysu takiej osoby nie zagraa maestwu ani zdrowiu

  przyszego potomstwa i jeeli osoba ta nie zostaa ubezwasnowolniona cakowicie.

  Oznacza to, e w postpowaniu w sprawie zezwolenia na zawarcie maestwa sd musi

  dokona swoistej prognozy, czy w realiach rozpoznawanej sprawy wskazane przez

  ustawodawc dysfunkcje nie stwarzaj zagroenia dla samej instytucji maestwa oraz dla

  zdrowia przyszego potomstwa.

  W myl art. 11 1 k. r. o. nie moe zawrze maestwa osoba ubezwasnowolniona

  cakowicie, a wic osoba, w stosunku do ktrej stwierdzono wystpowanie przesanek

  okrelonych w art. 13 1 k. c. w postaci choroby psychicznej, niedorozwoju umysowego

  albo innego rodzaju zaburze psychicznych, w szczeglnoci pijastwa lub narkomanii oraz

 • - 4 -

  stwierdzono brak monoci kierowania swoim postpowaniem. Natomiast jak ju

  wskazano art. 12 1 k. r. o. wyklucza zawarcie maestwa w przypadku wystpienia

  choroby psychicznej lub niedorozwoju umysowego. Wykluczenie to dotyczy wic zarwno

  osb nieubezwasnowolnionych jak te osb ubezwasnowolnionych czciowo. Osoby

  takie mog jednak zawrze zwizek maeski za zezwoleniem sdu, jeeli ich stan zdrowia

  i umysu nie zagraa maestwu ani zdrowiu przyszego potomstwa. Inaczej rzecz ujmujc,

  art. 12 1 k. r. o. pozbawia prawa do zawarcia maestwa osoby dotknite chorob

  psychiczn albo niedorozwojem umysowym. Osoby takie mog zawrze zwizek

  maeski wycznie za zezwoleniem sdu.

  W uzasadnieniu uchway siedmiu sdziw z dnia 9 maja 2002 r. (sygn. akt III CZP

  7/02, OSNC z 2002 r., Nr 7-8, poz. 10) Sd Najwyszy stwierdzi, e zezwolenie sdu, o

  ktrym mowa w art. 12 1 k. r. o., ma szczeglny charakter. () Opiera si ono na

  stwierdzeniu, e w konkretnym przypadku, pomimo formalnego ustawowego zakazu

  zawarcia maestwa przez oznaczon osob, brak przeszkd do zawarcia maestwa, gdy

  pomimo choroby psychicznej albo niedorozwoju umysowego stan zdrowia lub umysu

  takiej osoby (jeeli nie zostaa ona cakowicie ubezwasnowolniona) nie zagraa

  maestwu ani zdrowiu przyszego potomstwa.

  W wietle powyszego uzna naley, e wzgldny zakaz maeski wynikajcy z art.

  12 1 k. r. o. oparty zosta przez ustawodawc na zaoeniu, e osobom dotknitym

  chorob psychiczn lub niedorozwojem umysowym naley uniemoliwi zaoenie

  rodziny. Osoby takie nie s bowiem w stanie stworzy trwaej wsplnoty maeskiej oraz

  nie s w stanie realizowa prawidowo takich funkcji rodziny jak prokreacja, opieka i

  wychowanie potomstwa. W literaturze zwraca si uwag (por. M. Domaski, Wzgldne

 • - 5 -

  zakazy maeskie, Lex, Warszawa 2013, s. 229-230), e zakaz okrelony w art. 12 k. r.

  o. zosta oparty na biologicznym podejciu do zaburze psychiatrycznych. Potraktowano

  stan choroby psychicznej tak jak choroby somatyczne. Zastosowanie dla konstrukcji

  zakazu wycznie kryterium medycznego choroby psychicznej wydaje si zakada, e

  stan taki moe zosta w atwy sposb ustalony przez biegego lekarza. () Filarem, na

  ktrym oparty jest zakaz zawierania maestw przez osoby dotknite chorobami

  psychicznymi i niedorozwojem umysowym, byo przewiadczenie o fundamentalnej i

  podstawowej (jeeli nie wycznej) roli czynnikw dziedzicznych w powstawaniu tego typu

  dysfunkcji. We wszystkich wypowiedziach na temat zakazu pojawia si argument

  .

  Przyjte przez ustawodawc w 1964 r. zaoenia budz jednak wspczenie, take w

  wietle wypowiedzi wiata nauki, istotne wtpliwoci konstytucyjne. Ju w 1989 r.

  wskazywano (por. R. Rutkowski, E. Waszkiewicz, U. Ludwikowska, Psychiatryczne

  aspekty nowej kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce, Psychiatria Polska 1989, t. XXIII,

  Nr 3, s. 226), e przepis dotychczasowy jest najbardziej drastycznym pozbawieniem

  podstawowych praw obywatelskich osb z zaburzeniami psychicznymi. Argumentacja

  uzasadniajca generalny zakaz zawierania maestw przez chorych pochodzi z okresu, gdy

  przeceniano rol czynnikw konstytucyjno-dziedzicznych w rozwoju zaburze

  psychicznych, nie byo wspczesnych lekw psychotropowych, akceptowano separacj

  chorych w detencyjnych szpitalach i ich eliminacj z nurtu ycia spoecznego, a idee

  psychiatrii demokratyczno-rodowiskowej pozostaway w sferze marze.

  W zwizku z powyszym na tle obowizywania art. 12 1 k. r. o. pojawia si kilka

  istotnych problemw wymagajcych rozwaenia.

 • - 6 -

  Pierwszy problem dotyczy tego, e pojcia, jakimi posuguje si ten przepis

  (pochodzcy przecie sprzed ponad pidziesiciu lat), a wic choroba psychiczna oraz

  niedorozwj umysowy s archaiczne i nie przystaj do wspczesnej wiedzy medycznej.

  Jak wskaza Sd Najwyszy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III CSK 228/12,

  LEX nr 1353197) termin choroba psychiczna zawarty w art. 12 1 k. r. o. nie przystaje

  do stanu i poj medycznych obecnej wiedzy psychiatrycznej. Zdaniem Sdu Najwyszego

  dokonanie wykadni art. 12 1 k. r. o. przez wskazanie definicji innego zaburzenia

  psychicznego zrwnanego z pojciem choroby psychicznej nie jest moliwe, bowiem w

  kadym wypadku ustalenie istnienia zaburzenia psychicznego w postaci konkretnej

  jednostki chorobowej, jej skutkw i rokowa na przyszo oraz wpywu na maestwo i

  potomstwo musi by dokonane in casu na podstawie zebranego materiau dowodowego, a

  zwaszcza opinii biegych z zakresu psychiatrii, niezbdnej z uwagi na konieczno

  wiadomoci specjalnych.

  W kontekcie pojcia choroby psychicznej wskazuje si (por. M. Domaski, op.

  cit., s. 218-220), e pojcie choroby psychicznej nie wystpuje w dwch podstawowych,

  najbardziej na wiecie rozpowszechnionych systemach kwalifikacyjnych zaburze

  psychicznych: Midzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorb i Problemw

  Zdrowotnych (ICD), opracowanej przez wiatow Organizacj Zdrowia, oraz Klasyfikacji

  Amerykaskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM). W obu systemach

  kwalifikacyjnych pojcie choroby psychicznej zastpiono pojciem (disorder). () Biegy psy