wniosek do ministra

Download Wniosek Do Ministra

Post on 30-Jul-2015

121 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

wniosek do ministra o wstrzymanie decyzji lokalizacyjnej

TRANSCRIPT

1 Stowarzyszenie ekologiczno-turystyczne "Lubiatowska Wydma" ul. Kwiatowa 1 Kopalino, 84-210 Choczewo REGON 221678679Kopalino 13.08.2012r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chaubiskiego 4/6, 00-928 Warszawa WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWANOCI DECYZJI Nr WI-ZD.747.25.2011.AM, WI-ZD.747.25.2011.AM z dnia 23.01.2012r,

WYDANEJ PRZEZ Wojewod Pomorskiego, W SPRAWIEo wskazanie lokalizacji inwestycji dla przedsiwzicia Budowa obiektu energetyki jdrowej (elektrowni jdrowej o mocy ok. 3000 MW, skadajcej si z 2 lub 3 reaktorw generacji III lub III+) w gm. Choczewo dziaki (w granicach objtych zacznikiem graficznym do wniosku): Nr 3/1, Nr 286, Nr 288/1, Nr 288/2, Nr 289, Nr 290, Nr 291, Nr 292, Nr 293, Nr 294, Nr 295, Nr 296, Nr 297, Nr 298, Nr 301, Nr 302/1, Nr 302/2, Nr 303/1, Nr 303/2, Nr 303/3, Nr 310, Nr 311, Nr 312, Nr 313 obrb Kierzkowo oraz Nr 233, Nr 235 obrb Lubiatowo.

Na podstawie art. 157 ustawy kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 44 ust. 2 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Stowarzyszenie ekologiczno-turystyczne Lubiatowska Wydma" wnosi o: stwierdzenie niewanoci decyzji Nr WI-ZD.747.2.2011.AM5 (Zacznik 1 doczony do wniosku) jako wadliwej w myl art. 156 1 pkt. 2 kpa i natychmiastowe wstrzymanie wszystkich czynnoci podjtych na skutek wydania i dorczenia wadliwej decyzji,

UZASADNIENIE Jak wykazano w Zaczniku 2 (doczony do wniosku) teren objty decyzj Wojewody Pomorskiego, o wskazaniu lokalizacji inwestycji, pokrywa si z obszarami Natura 2000. Wojewoda Pomorski wydajc w/w decyzj o wskazaniu lokalizacji inwestycji posikowa si jedynie ustaw z dnia 29 czerwca 2011r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

2 obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych (Dz. U. Nr 135 z 2011r. Poz. 789). W tego typu sytuacji naley kad decyzj administracyjn opiera nie tylko na selektywnie wybranym akcie prawnym, tak jak to uczyni Wojewoda Pomorski, ale przywoa, w pierwszej kolejnoci tzw. akty prawne rwnolege, czyli, w rozpatrywanym przypadku, DYREKTYW RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., tzw. dyrektyw siedliskow, (Dziennik Urzdowy Wsplnot Europejskich L 206/7, 22.07.1992r.) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej ustanawiaj szereg proceduralnych i materialnych mechanizmw bezpieczestwa, ktre trzeba zastosowa do planw i przedsiwzi mogcych znaczco wpywa na obszar Natura 2000. Zgodnie z Art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej waciwe wadze krajowe, w rozpatrywanym przypadku Wojewoda Pomorski, ju na etapie decyzji wskazujcej miejsce lokalizacji inwestycji musi jednoczenie (zasada ostronoci) uruchomi odpowiedni procedur administracyjn, okrelajc wpyw bada lokalizacyjno-rodowiskowych, w tym odwiertw geologiczno-hydrologicznych, na obszary Natura 2000, na terenie dziaki wyselekcjonowanej przez inwestora. Zgodnie z Art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej wynik wspomnianej procedury podlega konsultacji spoecznej i musi by przekazany Komisji Europejskiej. Zacznik 3 (doczony do wniosku) pokazuje drog prawn wybran przez Wojewod Pomorskiego, ktra, jak wykazano wyej, jest niezgodna ze wskazaniami dyrektywy siedliskowej, naruszajc tym samym ustalenia midzynarodowe, ktrych Polska jest sygnatariuszem, jest niezgodna z Art. 74 ust. 1, 2, 3 i 4 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i w tym aspekcie musi podlega kontroli spoecznej. Naley w tym miejscu przypomnie, i realizacja zasady kontroli spoecznej w postpowaniach w sprawie ochrony rodowiska bez adnych wtpliwoci ley w interesie spoecznym, co podkrela wielokrotnie NSA - w wyroku z 4.XII.2001r. (II SA 2464/00, LEX nr 81984) przyjmujc, e Tre pojcia interesu spoecznego jest bowiem cigle zmieniajc si kompozycj rnorodnych wartoci spoeczestwa w okrelonym czasie. Udzia organizacji spoecznej musi odpowiada wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli spoecznej nad postpowaniem administracyjnym, w wyroku z 15.VI.2000r. (II SA/Gd 790/98, LEX nr 44215) podkrelajc, e Instytucja podmiotw na prawach strony wprowadzona do KPA kolejnymi nowelizacjami miaa suy wzmoeniu ochrony interesu spoecznego i praworzdnoci.., a w wyroku z 4.XI.1999r. (III SA 7860/98, Glosa 2000/8/22): Na podstawie powoanych przepisw ustawy zasadniczej wadze publiczne prowadz polityk zapewniajc bezpieczestwo ekologiczne wspczesnym i przyszym pokoleniom. Ochrona rodowiska jest obowizkiem wadz publicznych. Wadze publiczne wspieraj dziaania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu rodowiska. Zgodnie z art. 8 Konstytucji, jej przepisy w takich przypadkach, stosuje si bezporednio. Organy miay zatem obowizek uwzgldnienia ich w procesie stosowania prawa. Postawa organw orzekajcych w tej sprawie stanowi natomiast ilustracj nieprzestrzegania konstytucyjnych nakazw.

3 W ramach procedury kontroli spoecznej podjto prb wskazania Wojewodzie Pomorskiemu profesjonalnej drogi rozwizania problemu ochrony obszarw Natura 2000, objtych w/w decyzj administracyjn, sugerujc wystpienie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska (RDO) o opini w rozpatrywanej sprawie. Odpowied Wojewody Pomorskiego prezentuje Zacznik 4 (doczony do wniosku), wskazujcy w sposb jednoznaczny, i wybrana przez Urzd Wojewdzki droga decyzyjna jest jedyn jakoby prawnie uzasadnion. Intencj wnioskodawcy jest przerwanie acucha przyczynowo-skutkowego zawierajcego takie przypadki jak: dolina Rospudy czy te zoe wgla brunatnego Tomisawice i wskazanie, i inicjacja i realizacja administracyjnych procedur rodowiskowych, odnoszcych si do obszarw Natura 2000, musi nastpowa ju na etapie bada lokalizacyjno-rodowiskowych. Naley z ca stanowczoci podkreli, i tzw. decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach nie mog w adnym przypadku zastpowa procedur administracyjnych indukowanych dyrektyw siedliskow. Decyzja Wojewody Pomorskiego, rezerwujcego sobie prawo do jednoosobowego decydowania o tak istotnych sprawach i antycypujcego wynik w/w procedur administracyjnych, jest niezgodna z obowizujca wykadnia prawn. W tym aspekcie nie pozostaje wnioskodawcy nic innego, jak przypomnie, e do kompetencji organu administracji publicznej naley jednie stosowanie prawa w caej jego rozcigoci (art. 6 kpa zasada pastwa prawa), a w toku postpowania stanie na stray praworzdnoci (art. 7 kpa zasada praworzdnoci) i potrzyma wniosek o stwierdzenie niewanoci, o ktry wnoszono na wstpie. Zaczniki: 1. Decyzja wskazujca lokalizacj inwestycji 2. Tereny Natura 2000 na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji 3. Pismo elektroniczne Wojewody Pomorskiego wyjaniajce podstawy prawne decyzji lokalizacyjnej i stosunek urzdu do problemw ochrony rodowiska terenw Natura 2000, na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji 4. Pismo elektroniczne Wojewody Pomorskiego w sprawie opinii RDO odnonie problemw ochrony rodowiska terenw Natura 2000, na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji 5. Statut stowarzyszenia ekologiczno-turystycznego Lubiatowska Wydma

..

Tadeusz Pastusiak Prezes Stowarzyszenia ekologicznoturystycznego Lubiatowska Wydma

WOJEWODA POMORSKI wr-ZD.747.25.2011.AM(za dowodun dorgczenia)

Gdansk, dnia23.01.2012r.1 . ,r , . . . , , . l t r i .lli l i i : ,r , r i i rti l i l i , , ' : ' , \i ly..,r:ial In!rrrsil'rLtury SEKXI; T {.irI riT l:.}

DECYZJA Nr WI-2D.747.25.2011.AMpodpis

Na podstawieart. 104ustawyz drua14 czerwca1960r- KodEkTPdCiebowania orazna podcyjnego/tekstjednolity: Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. l07l z p6iniejszymizrnianami/ 201lr. o przygostawieart. 11 ust. I pkt I i ust. 4, art. 12,art. 13 ust. 1 ustawyz dnia29 czerwca towaniu i realizacji inwestycji w zakresieobiekl6w energetykijqdrowej oraz inwestycji towdrzysz4cych U. Nr 1352201lr. poz.789/, lDz. - po tozptizeniu wnioskuPGEEJ I Sp.z o.o.00-496Warszawa Mysia 2 z dnia25.ll.201h. ul. 22.12.20 h.) 1 I El I / 59| I20| 1I (wpfyw 25.1I .2011r./uzupehriono wydaje Warszawaul. Mysia 2' dla PGE EJ I Sp.z o.o.00-496 DECyZJQ O WSKAZANTU LOKALTZACJI dfaprzedsiqwziEcia: Budowa obiektu energetykijqdrowej (elektrownij4drowej o mocy olc 3000MW, skladaj4cej sig z 2 lub 3 reaktor6w generacjiIII lub III+) w gm. Choczewo- dzialki (w granicachobjgtych zal4cznikiemgraficznym do wniosku): Nr 3/1' Nr 286' Nr 288/1' Nr 288/2' Nr 289' Nr Nr 290,Nr 291,Nr 292,Nr 293,Nr 294,Nr 295,Nr 296' Nr 297,Nr 298' Nr 301' Nr 302/1, 302/2,Nr 303/1,Nr 303/2,Nr 303/3,Nr 310,Nr 311,Nr 312' Nr 313 obrgb Kierzkowo oraz Nr 233,Nr 235 obrgb Lubiatowo, Niniej szadecyzj jest waia:eprzezokres5 lat a Uzasadnienie z siedzibq Warw odpowiedzialno5ciq z 1r. W dniu 25.1 1.201 PGEEJ 1 Sp6lka ograniczone wniosek szawie (adres:00-496 Warszawaul. Mysia 2), Aozyla do Wojewody Pomorskiego przygotowaniu re29 2011r.o i art. na lEJl/591/2011/, podstawie 1l ust. 1 ustawyz dnr.a czerwca j4drowej oraz inwestycji towarzyszEcych U. /Dz. alizacji inwestycji w zakresieobiekt6w energetyki lokalizacjiinwestycjiw zakresie budowy Nr 135z 20llr. poz.789/,o wydaniedecyzjio wskazaniu j4drowej)w odniesieniu nieruchomo6ci: 3/l, Nr 286, jqdrowej(eleklrowni do Nr obiektuenergetyki Nr Nr Nr 288/1, 288/2, 289,Nr 290,Nr 291,Nr 292,Nr 293,Nr 294,Nr 295,Nr 296,Nr 297,Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 298,Nr 301,Nr 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 303/3, 310, 311,Nr 312,Nr 313 w Nr 233,Nr 235 obrEbLubiatowo(zgodniez granicamiokredlonymi zaobrgbKierzkowooraz jednol4cmiku graficmym do w/w wniosku), poloZonychna terenie gminy Choczewo. Wnosz4c przedmiotowej decyzjina okes 5 lat. czednie wydanie o na inwestycjipolegaj4cej budoWe wnioskuPGEEJ I Sp.z o.o. oke6lila zamiarrealtzacjt generacji lub III siE j 4drowej mocyok. 3000MW, skladaj4cej z 2lub 3 reaktor6w o wie elektrowni IIl+. I INWESTYCJI

w w/w wniosku przedstawiono tak2eopis pomiar6w, badani innych prac, kt6re maiq by6 wykona_ ne przezinwestora,w zvvi4zkuzkt6rymi zlolony zostalprzedmioiof wnio