wniosek do mg_20140630_bez zmian

Download Wniosek do mg_20140630_bez zmian

Post on 24-May-2015

1.510 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. str. 1 Uwagi i propozycje uzupenienia treci Krajowej Strategii Remontw o niezbdne elementy, wersja 1 Wersja robocza z dnia 23 czerwca 2014 roku Szanowni Pastwo, Po zapoznaniu si z przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki dokumentem, wyraamy uznanie dla wysiku woonego w wierne i szczegowe przedstawienie aktualnej sytuacji w obszarze termomodernizacji budynkw, a take za inwentaryzacj moliwych rde finansowania. Raport przedstawiony przez Ministerstwo, naszym zdaniem, naley koniecznie uzupeni o niezbdnie dla kadej strategii elementy, takie jak cz analityczna, czy te propozycje rozwiza zidentyfikowanych problemw (szczegowa lista wnioskw poniej). Jednoczenie postulujemy potraktowanie budynkw jednorodzinnych (w ktrych mieszka poowa Polakw) z nalen uwag, oraz zaproponowanie dla ich remontw i modernizacji odpowiednich narzdzi wsparcia. Deklarujemy wol wsppracy z Ministerstwem nad dopracowaniem rzdowego dokumentu, tym bardziej, e cz istotnych analiz i materiaw mamy niemal gotowych chcemy je nieodpatnie (z przeniesieniem penych praw autorskich) przekaza Ministerstwu Gospodarki. Cz naszych analiz bdzie gotowa dopiero we wrzeniu (w szczeglnoci opracowane wstpne propozycje nowych instrumentw wsparcia). W zwizku z tym, e Strategia Remontw Budynkw wymaga jeszcze wiele pracy, aby moga by przydatna i traktowana jako plan dziaa, to postulujemy powoanie grupy roboczej, ktrej celem bdzie wypracowanie Strategii, w skad ktrej wejd przedstawiciele brany budowlanej, organizacji biznesowych, organizacji pozarzdowych i samorzdw. Wnioskujemy o uzupenienie przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu Strategia modernizacji budynkw o nastpujce elementy: 1. Postulujemy jasne sformuowanie celw strategicznych wraz z celami czstkowymi, przy czym cele powinny by okrelone konkretnymi liczbami. Dobrze okrelone cele s niezbdnym elementem kadej strategii. Dziki okreleniu celw bdzie mona okreli dziaania priorytetowe, oraz precyzyjnie sformuowa bariery. Proponujemy nastpujce sformuowanie gwnego celu strategicznego: Wdroenie programu remontw polskich budynkw prowadzce do maksymalizacji korzyci ekonomicznych, ze szczeglnym uwzgldnieniem wyrwnywania szans miast i wsi i poprawy jakoci powietrza (np. xxx% zasobw budowlanych zarwno a wsi jak i w miecie). 2. Postulujemy uwzgldnienie w Strategii remontw i modernizacji budynkw jednorodzinnych. Pominicie budynkw jednorodzinnych (w ktrych yje poowa Polakw) naley uzna za podstawowy brak. Termomodernizacja budynkw jednorodzinnych wie si take ze zmniejszeniem zagroe wynikajcych z bardzo zej jakoci powietrza w polskich miastach (w tym takich miejscowociach uzdrowiskowych jak Zakopane czy Nowy Scz).

2. str. 2 Modernizacja budynkw jednorodzinnych wymaga specjalnego podejcia, znanego i sprawdzonego w innych krajach europejskich. 3. Okrelenie i wyodrbnienie grup budynkw, wobec ktrych mona bdzie przygotowa odpowiednie rodki oddziaywania w celu zrealizowania celu (prawdopodobnie inne dla budynkw uytecznoci publicznej, inne dla budynkw wielorodzinnych i inne dla budynkw jednorodzinnych). Kada z tych grup, w zalenoci np. od przeznaczenia budynkw, ich liczby, wielkoci, wasnoci wymaga innego oddziaywania we wszystkich trzech obszarach: regulacji, zacht (kar) i informacji/promocji. 4. Postulujemy okrelenie gwnych podmiotw odpowiedzialnych za realizacj strategii, raz z przyporzdkowaniem celw czstkowych, zada i budetw. Naszym zdaniem podana przez autorw Strategii lista gwnych interesariuszy jest niewaciwa. Za wdraanie strategii powinien by odpowiedzialny polski rzd, w tym przede wszystkim Minister Infrastruktury i Rozwoju, oraz inne ministerstwa i agendy rzdowe takie jak NFOSIGW, BGK; 5. Uwaamy, za konieczne przeprowadzenie analizy efektywnoci stosowanych do tej pory instrumentw finansowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem budynkw jednorodzinnych. Przygotowana przez Instytut Ekonomii rodowiska analiza wykazaa cakowity brak na polskim rynku skutecznych instrumentw wsparcia remontw i modernizacji budynkw jednorodzinnych (zobacz: Analiza dostpnych rde finansowania pod ktem finansowania modernizacji domw jednorodzinnych, strona 38 ). 6. Naley przeprowadzi analiz i priorytetyzacj barier, ktre powinny zosta pokonane przez strategi. Analiza barier powinna by spjna z celami strategicznymi zobacz Analiza barier modernizacji budynkw w Polsce, strona 16, oraz ktre bd stanowi baz do strukturyzacji instrumentw finansowych. 7. Uwaamy za niezbdne ustalenie przejrzystych i wsplnych kryteriw wsparcia bez wzgldu na rodzaj wasnoci efekt ekologiczny powinien by kupowany jak najtaniej, przy uyciu jasnych kryteriw. Kryteria powinny stanowi integraln cz strategii, tak aby potem mogy by wykorzystywane przy dystrybucji rodkw wsparcia (projektowanie instrumentw wsparcia). 8. W strategii naley zaproponowa nowe instrumenty finansowe, ktre bd przygotowane zgodnie z oczekiwaniami nowej perspektywy finansowej (w wikszym stopniu wykorzystujce instrumenty zwrotne) dostosowane do nowych wyzwa (finasowanie modernizacji budynkw jednorodzinnych, finansowanie programw ochrony powietrza, finansowanie realizacji planw gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja miast, rozwj obszarw wiejskich). Konieczne s take a) intensyfikacja wsparcia bezzwrotnego oraz b) zrnicowania finansowania zwykych remontw dziaa na rzecz gbokiej termomodernizacji (zobacz: Wieloletni kredyt remontowy, strona 57). 9. Postulujemy sformuowanie definicji termomodernizacji i gbokiej termomodernizacji, ktra pomoe w ustrukturyzowaniu narzdzi finansowych zobacz Definicja gbokiej termomodernizacji, strona 5. 10. Za niezbdne uwaamy opracowanie analizy potencjau remontw (proponowana tre i struktura uzupenienia znajduje si w rozdziale: Analiza potencjau termomodernizacji zasobw budowlanych w Polsce, strona 26). 11. Bezwzgldnie naley przeprowadzi analiz spoecznych korzyci dla Polski wynikajcych z proponowanych dziaa (taka analiza zostaa wykonana przez BPIE i moe by bezporednio wykorzystana w strategii (zobacz: Spoeczne korzyci z programu termomodernizacji dla Polski, strona 43), 3. str. 3 12. Naley uzupeni list powizanych obszarw (oraz odpowiednich analiz) o dyrektyw Efektywnoci Energetycznej i ustaw o efektywnoci energetycznej, a take o dyrektyw KAFE i rozporzdzenie o Ekoprojekcie (Ecodesign). 13. Autorzy strategii powinni uzupeni tre opracowania tak, aby opracowanie wyczerpywao wymagania okrelone w paragrafie 4 Dyrektywy o Efektywnoci Energetycznej (naley porwna spis treci Opracowania z list wymaga okrelonych w dyrektywie). 14. Konieczne jest powizanie termomodernizacji z rewitalizacj miast i obszarw wiejskich (szczeglnie tam, gdzie inwestycje realizowane s z funduszy unijnych, ktrych celem jest wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjnoci, m.in. poprzez szeroko pojt popraw warunkw ycia), tak aby remonty prowadziy nie tylko do poprawy parametrw energetycznych budynkw, ale rwnie aby rwnie powizane byy z popraw estetyki i funkcjonalnoci remontowanych obiektw i ich otoczenia. Dodatkowo uwaamy, e dokument, ze wzgldu na wymagania formalne, powinien zawiera nastpujce informacje: 15. Okrelenie horyzontu czasowego proponujemy do roku 2030., przy czym do roku 2020 powinny naszym zdaniem, zosta okrelone precyzyjne cele i alokacje rodkw. 16. Przygotowanie analizy oszczdnoci energii przy wykorzystaniu budynkw referencyjnych (najlepiej tak, aby byo zachowa spjno i odniesienie do budynkw okrelonych w Warunkach Technicznych). 4. str. 4 Lista zawierajca przykadowe materiay, ktre jestemy skonni przekaza Ministerstwu Gospodarki do natychmiastowego wykorzystania, albo do wsplnego dopracowania. Definicja gbokiej termomodernizacji ................................................................................................... 5 Dwa gwne akcenty: termomodernizacja budynkw jednorodzinnych i jako powietrza................. 9 Analiza barier modernizacji budynkw w Polsce .................................................................................. 16 Wymagania prawa unijnego istotne dla modernizacji energetycznej budynkw ................................ 23 Analiza potencjau termomodernizacji zasobw budowlanych w Polsce............................................. 26 Analiza dostpnych rde finansowania pod ktem finansowania modernizacji domw jednorodzinnych.................................................................................................................................... 38 Spoeczne korzyci z programu termomodernizacji dla Polski.............................................................. 43 Przykad propozycji instrumentw finansowania termomodernizacji w Polsce, ze szczeglnym uwzgldnieniem termomodernizacji budynkw jednorodzinnych....................................................... 52 Finansowanie zwikszenia efektywnoci energetycznej w budynkach jednorodzinnych .................... 59 5. str. 5 Definicja gbokiej termomodernizacji Pojcie gbokiej (ambitnej) termomodernizacji jest wzgldne, zgodnie z oglnymi zasadami dotyczcymi dyrektyw, jego znaczenie ma zosta okrelone przez kraje czonkowskie, z uwzgldnieniem uwarunkowa lokalnych1 . Majc na uwadze to, e waciwe zdefiniowanie pojcia ma znaczenie dla okrelenia rodzaju i poziomu wsparcia pastwa (np. programowanie dystrybucji rodkw UE), na uytek niniejszego dokumentu przyjto nastpujc definicj gbokiej termomodernizacji: Gboka termomodernizacja to zestaw dziaa remontowych i modernizacyjnych, prowadzcych do zmniejszenia zuycia energii w budynkach. Zakres dziaa wykonanych w ramach gbokiej termomodernizacji jest okrelony na poziomie optymalnym z punktu widzenia ekonomicznego. Do okrelania optymalnego zestawu dziaa modernizacyjnych wykorzystuje si metod kosztu optymalnego2 . Przykad graficzny ilustrujcy definicj gbokiej termomodernizacji http://1drv.ms/1nK4B8f Optymalny zakres rozumiany jest jako: a) opacalny z punktu widzenia inwestora b) oraz przynoszcy szersze korzyci ekonomiczne (ktrych osignicie moe by np. finansowane przez pastwo) (A+B). 1 Szeroka dyskusja dotyczca pojcia gbokiej termomodernizacji/Deep Re