wniosek aplikacyjny torunia

Download Wniosek aplikacyjny Torunia

Post on 09-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wniosek aplikacyjny Torunia

TRANSCRIPT

 • Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  1

  Ws z e c h w i a t K u l t u r y

 • Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  3

 • Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  4

  WWszechwiat Kultury wniosek miasta Torunia otytuEuropejskiej Stolicy Kultury 2016

 • Wstp

  6 7

  Wstp

  T oru to miejsce urzekajce, o ktrym nie jest atwo zapomnie. Jego sercem jest wietnie zachowane redniowieczne Stare Miasto, ktre w 1997 roku zostao wpi-sane na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Nie ma osoby, ktra nie ulegaby czarowi naszego miasta, nie zachwycia si redniowieczn gotyck architektur, nie

  sprbowaa synnych toruskich piernikw. Wydawa by si zatem mogo, e Toru

  stanowi ju zamknit, gotow cao, e mamy tak wiele, e nie potrzebujemy ni-czego wicej. Nic bardziej mylnego nasze miasto potrzebuje Europejskiej Stolicy

  Kultury, aby przej metamorfoz, aby wykorzysta cay potencja podskrnie pul-sujcy w jego krwiobiegu.

  Realizacja przedsiwzicia, jakim jest uzyskanie przez Toru tytuu ESK, zjednoczy-a niemale wszystkie rodowiska artystyczne i naukowe miasta i regionu. Samo wsp-zawodnictwo w tym prestiowym konkursie stao si wanym i twrczym wydarzeniem

  w historii miasta, wymuszajc konfrontacj kultury lokalnej, regionalnej, narodowej

  z kultur europejsk.

  Wierzymy, e skupieni wok idei Europejskiej Stolicy Kultury moemy zbudowa

  now regionaln tosamo, ktra dotychczas w tyglu rnorodnych etnicznie spo-ecznoci yjcych w regionie nie miaa szans si narodzi. Pragniemy, by Toru sta

  si tym miastem Unii Europejskiej, ktre podobnie jak niegdy wybitny humanista

  i astronom Mikoaj Kopernik zadziwi Stary Kontynent, prezentujc cae bogactwo

  kultury europejskiej.

  Niniejsza aplikacja jest owocem pracy wielu osb, ktre podzieliy si z nami swoj

  wiedz i dowiadczeniem i ktre od pocztku gboko wierzyy, e Toru ma wielk

  szans, aby sta si ESK. Jestemy w peni wiadomi tego, i rok 2016 jest tylko przy-stankiem w naszej podry, szans, ktrej nie moemy zaprzepaci. Widzc wielkie

  poruszenie, ktre wywoa start Torunia w konkursie, mamy bardzo mocne podstawy,

  aby twierdzi, e w peni wykorzystamy fakt nadania nam tytuu Europejskiej Stolicy

  Kultury. Wierzymy, e w Toruniu mog dzia si rzeczy wielkie.

  NaszawizjaToru ma sta si Wszechwiatem Kultury otwart przestrzeni dla wszystkich form

  sztuki i wszystkich artystw, rwnie takich, ktrych twrczo nie wpisuje si we

  wspczesny popularny nurt. W naszym Wszechwiecie jest rwnie miejsce na wielo-rak interpretacj sowa kultura, ktrej nie chcemy ogranicza do sztuki. Pragniemy,

  aby sztuka, nauka i ruch spoeczny poczyy si w twrczym tyglu i wyznaczyy nowe

  horyzonty dla zmian mentalnych, obyczajowych, spoecznych. Pozwoli to na caocio-we przyjrzenia si kulturze i czowiekowi we wszystkich aspektach jego ycia. Ten pro-ces zmian w myleniu ju si rozpocz dziki naszym staraniom o tytu Europejskiej

  Stolicy Kultury. W 2016 roku bdziemy mogli zaprosi wszystkich mieszkacw

  Torunia, regionu, Polski i Europy aby udali si w duchow, kosmiczn podr i odkry-li z nami Wszechwiat Kultury.

  NaszamisjaNasza misja obejmuje cztery poziomy zaangaowania:

  lokalny, regionalny, narodowy, europejski.

  Pragniemy trwale przeksztaci nasze miasto i w ten proces wczy wszystkich

  jego mieszkacw. Chcemy, aby idea ESK, staa si impulsem do narodzenia naszej

  regionalnej tosamoci i wzmocnia wizi z innymi miastami w regionie. Mamy rwnie

  ambicj, aby zabra gos w dyskusji na temat przyszoci polskiej kultury i kierunkw jej

  rozwoju po burzliwych czasach ustrojowej transformacji. Wreszcie pragniemy, aby to

  w Toruniu, miecie uniwersyteckim, odbya si debata na temat tosamoci europej-skiej i roli, jak w jej budowaniu odgrywa kultura. Nasza misja jest wyzwaniem, a inicja-tywa Europejskiej Stolicy Kultury sprawia, e mierzymy wysoko.

  Ulica Ciasna, Midzynarodowy Festiwal wiata "Skyway" 2009Fot. Daniel Pach

 • Wstp

  8 9

  Wstp

  TorumasistaWszechwiatemKulturyotwartprzestrzenidlawszystkichformsztukiiwszystkichartystw.NaszWszechwiatjestdefiniowanyprzezpipoj:przestrze, czas,materi,energiioddziaywanie

 • 10

  czylipodstawyimylprzewodnia

  1. Wielki Wybuch

 • Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  12

  Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  13

  Wielki Wybuch da pocztek Wszechwiatowi, ktrego czci jestemy. Dla nas takim pocztkiem, symbolicznym Wielkim Wybuchem, by rok 2006, kiedy jako pierwsze miasto w Polsce oficjalnie zadeklarowalimy, e chcemy kandydowa do tytuu Eu-ropejskiej Stolicy Kultury. Jest to dla nas przeomowa data, ktra zainicjowaa wiel-kie zmiany i wielkie poruszenie. Wszyscy bylimy wiadomi tego, e w historii miasta

  otwieramy nowy rozdzia.

  Przygotowujc niniejsz aplikacj, zdefiniowalimy wartoci, na ktrych chcemy si

  oprze. Wybralimy trzy kluczowe, ktre stanowi dla nas kwintesencj europejskoci:

  innowacyjno, czyli otwarcie na nowatorskie prdy w kulturze i pobudzenie kre-atywnoci,

  rnorodno, czyli najwaniejsza cecha kultury europejskiej, ktr poprzez nasze projekty chcemy ukaza wszystkim Europejczykom,

  partnerstwo, czyli droga do porozumienia przez kultur.

  Postawilimy sobie take pytania dotyczce problemw naszego miasta obszarw,

  ktre wymagaj poprawy. S nimi:

  postrzeganie miasta tylko przez pryzmat historycznego dziedzictwa, koncentracja wszelkich wydarze kulturalnych na obszarze Starego Miasta; niewy-

  korzystanie potencjau innych dzielnic Torunia,

  powierzchowna turystyka, ktra sprowadza si do odwiedzenia najwaniejszych to-ruskich zabytkw i pozostania w miecie jedynie par godzin, bez zapoznania si

  z jego kulturaln ofert,

  grupy spoeczne, ktre nie s odbiorcami kultury i ktrych zainteresowanie ofert kulturaln jest nike,

  wskie rozumienie sowa kultura, ktra w wiadomoci wielu jest synonimem wy-darze artystycznych planowanych dla wskiego grona odbiorcw.

  Na tej podstawie zdefiniowalimy gwny cel naszej kandydatury!

  Torumazaistnieweuropejskiejwiadomocijakomiejsce,wktrymtradycjaspotykasiznowoczesnoci,tworzcinspirujcprzestrzedlatwrczychdziaa.Miastomasistaatrakcyjnymmiejscemdlainnowacyjnychtwrcw,mylicieli,naukowcwistudentw.OtrzymanietytuuEuropejskiejStolicyKulturybdzieszansnawyraeniekreatywnociwhistorycznejmiejskiejprzestrzeni

  Nastpnie, kierujc si potrzebami miasta, regionu i Polski oraz misj Torunia, ktry

  ma szans na reprezentowanie kultury europejskiej, wytyczylimy cele szczegowe

  w wymiarach: lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.

  Wystawa Bydgoskie toFot. ErnEst Wiczyk

 • Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  14

  Wielki Wybuch podstawy i myl przewodnia

  15

  Cele w wymiarze lokalnym Rewitalizacja zaniedbanych pod wzgldem infrastruktural-

  nym i kulturalnym dzielnic Torunia zlokalizowanych poza

  historycznym centrum miasta. Poprzez zaktywizowanie

  spoeczestwa i wczenie mieszkacw w planowanie

  i realizacj obchodw roku 2016 pragniemy trwale zmie-ni krajobraz zaniedbanych dzielnic miasta i pobudzi lo-kaln kreatywno.

  Stworzenie oferty kulturalnej, ktra pobudzi i wzmocni tu-rystyk kulturow w miecie. Chcemy stworzy ofert tu-rystyczn o pogbionym charakterze, skoncentrowan na

  wnikliwym i aktywnym uczestnictwie w yciu kulturalnym

  miasta i regionu. Zaley nam na tym, aby turyci zyskali moc-ne przesanki ku temu, aby zosta w Toruniu i innych mia-stach regionu duej ni par godzin.

  Poszerzenie pojcia "kultura", ktre ma zaistnie w wia-domoci spoecznej jako motor trwaych zmian zarwno

  w obszarze materialnych inwestycji, jak i zmian w myleniu.

  Kultura nie jest reliktem zamknitym w salach koncertowych

  i przestrzeniach sal wystawienniczych. Projekt kulturalny na-ley pojmowa jako ywy system pobudzajcy wszystkie ob-szary ycia spoecznego.

  Edukacja kulturalna zarwno spoeczestwa, jak i kadr za-rzdzajcych kultur. Chcemy budowa wiadomo kul-turaln od podstaw, zaczynajc od dzieci, wyksztaci u nich

  wraliwo i otwarto na sztuk.

  Optymalne wykorzystanie istniejcej ju infrastruktury kul-turalnej. Mamy ambicj przygotowania bogatej oferty kul-turalnej na rok 2016, ktra na stae wpisze si w krajobraz

  kulturalny miasta i umoliwi pene wykorzystanie istniej-cej infrastruktury kulturalnej.

  Celewwymiarzeregionalnym Budowanie nowej regionalnej tosamoci i obywatelskiego

  spoeczestwa skupionego wok idei promowania euro-pejskiej kultury. W oparciu o kulturowe dziedzictwo oraz

  wspczesny potencja Kujaw i Pomorza chcielibymy zbu-dowa now regionaln tosamo i pobudzi postawy

  obywatelskie wrd mieszkacw regionu.

  Wzmocnienie wizi z najwikszym miastem wojewdztwa kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz. W tytule Europejskiej

  Stolicy Kultury widzimy realn szans na otworzenie nowego

  rozdziau w stosunkach bydgosko-toruskich i twrcz wsp-prac w obszarze kultury.

  Celewwymiarzenarodowym Toru pragnie reprezentowa kultur Polski w Europie.

  Jestemy wiadomi, e jako polska Europejska Stolica Kul-tury nie bdziemy reprezentowa jedynie Torunia i regionu,

  ale staniemy si przedstawicielami caego bogactwa kultury

  polskiej w Europie. W tym celu planujemy m.in. zorgani-zowanie festiwalu polskich miast kandydujcych do tytuu

  ESK. Kade z nich ma bowiem wyjtkowy dorobek kulturalny.

  Toru zamierza by scen dla oglnopolskiej dyskusji na te-mat polskiej kultury, wzbogacajc j o wasny wkad. Temat

  kultury nie moe by marginalizowany i powinien mocno

  zaistnie w politycznej wiadomoci.

  Celewwymiarzeeuropejskim Toru pragnie wzmocni historycznie i wspczenie ist-

  niejce kulturowe wizi z Europ. Toru historycznie pre-destynowany do bycia o