priorytet vii wniosek beneficjenta o pŁatnoŚĆ

Download Priorytet VII WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Post on 13-Jan-2016

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priorytet VII WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Wniosek sporządzany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych (GWP) – ( www.efs.gov.pl ) a następnie składany w jednej wersji elektronicznej i papierowej, która jest wydrukiem z GWP; - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Priorytet VII

  WNIOSEK BENEFICJENTA O PATNO

 • WNIOSEK O PATNOWniosek sporzdzany jest w Generatorze Wnioskw Patniczych (GWP) (www.efs.gov.pl) a nastpnie skadany w jednej wersji elektronicznej i papierowej, ktra jest wydrukiem z GWP;

  Wniosek skadany jest zgodnie z przyjtym w umowie o dofinansowanie harmonogramem patnoci, nie rzadziej ni raz na trzy miesice - po podpisaniu aneksu do umowy na 2011 r.;

  Termin skadania wniosku o patno wynosi 10 dni roboczych od zakoczenia okresu rozliczeniowego;

  Zgodnie z art. 189 ust. 3 UFP, w przypadku niezoenia wniosku o patno na kwot lub w terminie okrelonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie patnoci, od rodkw pozostaych do rozliczenia naliczane bd odsetki jak od zalegoci podatkowych;

  Odsetki naliczane s od dnia przekazania rodkw do dnia zoenia wniosku o patno rozliczajcego dany wydatek;

  Za dzie zoenia wniosku o patno uznaje si termin nadania przedmiotowego dokumentu w placwce pocztowej operatora publicznego;

  W terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o patno za ostatni okres rozliczeniowy skadany jest Bilans realizacji projektu systemowego na dany rok (Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektw systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach POKL z dnia 01.01.2011 r.)

 • WNIOSEK O PATNOZaczniki do wniosku o patno:

  1. Zacznik nr 1 Zestawienie dokumentw potwierdzajcych poniesione wydatki w GWP;

  2. Zacznik nr 2 Szczegowa charakterystyka udzielonego wsparcia od 01.02.2011 r. obowizek sporzdzania w GWP;

  3. Wycigi bankowe zgodnie z podpisanym aneksem beneficjenci systemowi s zwolnieni ze skadania wycigw bankowych;

  Informacji o wszystkich uczestnikach projektu (PEFS) - w formie elektronicznej (w przypadku gdy w formularzu nie s uzupenione wszystkie numery telefonw i adresy email naley kadorazowo zacza stosowne wyjanienie);

  Owiadczenia (3 szt.) w wersji papierowej(http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/1228.php);

  6. Zacznik nr 11 Rozliczenie kwoty dofinansowania w wersji papierowej.

 • WNIOSEK O PATNO

  Instrukcja do wniosku o patno znajduje si w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z 21 grudnia 2010 r.(www.efs.gov.pl)

  oraz jest dostpna w Generatorze Wnioskw Patniczych w zakadce Pomoc/Instrukcja.

 • Naley wskaza nr aneksu obowizujcy w dniu skadania wniosku

  Wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym

 • Wydatki z wniosku o dofinansowanie na 2011 r. + wydatki zatwierdzone i wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne 2008 - 2010 r.)Wydatki zatwierdzone w 2011 r. (bez wydatkw rozliczanych w danym wniosku) + wydatki zatwierdzone i wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego 2010 (wydatki kumulatywne)

 • Wydatki naley pomniejszy o korekty i nieprawidowoci rozliczone przez WUP, ktre nie wpyny bezporednio na kwot wydatkw zatwierdzonych w poprzednich wnioskach o patno, lecz pomniejszyy ogln warto wydatkw rozliczonych w ramach projektu.Koszty porednie rozliczane ryczatem = (koszty bezporednie rozliczane we wniosku o patno zadania zlecone ) x % kosztw porednich okrelony we wniosku o dofinansowanie2 500

 • Koszty porednie

  rozliczane ryczatem:

  procentowy limit kosztw porednich jest podstaw do rozliczania kosztw porednich we wnioskach o patno w zalenoci od przedstawionych do rozliczenia kosztw bezporednich pomniejszonych o zadania zlecone;

  w przypadku wystpowania korekt finansowych lub wydatkw niekwalifikowalnych w kosztach bezporednich, odpowiedniemu pomniejszeniu ulegaj koszty porednie.

  rozliczanie kosztw porednich na podstawie rzeczywicie poniesionych wydatkw:

  moliwe jest do wysokoci cznej kwoty okrelonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

  Obowizuje zamknity katalog kosztw porednich,

  W ramach kosztw porednich nie s wykazywane adne wydatki objte cross-financingiem,

  Istnieje moliwo rozliczania wkadu wasnego w ramach kosztw porednich.

 • Tabela wypeniana jest przez beneficjentw, ktrzy dostrzegli niekwalifikowalno wydatkw wykazanych w zoonych ju wczeniej i zatwierdzonych przez WUP wnioskach o patno.Postp rzeczowy powinien korespondowa z przedstawionymi we wniosku wydatkami (postpem finansowym) + naley przedstawi informacj na temat dziaa podjtych w danym okresie na rzecz rwnoci pciJeeli przed zoeniem wniosku o patno Beneficjent wykryje u siebie wydatki niekwalifikowalne w danym okresie rozliczeniowym bd stwierdzi, i ponis wydatek w kwocie wyszej ni zaplanowana we wniosku o dofinansowanie, nie wykazuje ich we wniosku o patno tylko sam je u siebie koryguje zwracajc na konto projektu wydatek, ktry zosta niesusznie poniesiony

 • Wydatki wynikajce z zatwierdzonych dotychczas przez WUP wnioskw o patno czyli:wydatki zatwierdzone w 2011 r. (bez wydatkw rozliczanych w danym wniosku) +wydatki zatwierdzone i wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne 2008 - 2010)

 • wniosek o dofinansowanie na 2011 r. + wydatki zatwierdzone przez WUP wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne) za 2008 - 2010 r.

 • czna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dofinansowania na ostatni dzie okresu rozliczeniowego, czyli:

  transze z 2011 r. + wydatki zatwierdzone przez WUP wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki zatwierdzone kumulatywne) za 2008 - 2010 r.

 • czna kwota rozliczonych rodkw (narastajco), czyli:wydatki zatwierdzone przez WUP w 2011 r. + wydatki wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki zatwierdzone kumulatywne) za 2008 - 2010 r.

 • Kwota powinna by rwna kwocie wnioskowanej w punkcie (2_10) wnioskuCakowite wydatki jakie beneficjent planuje wykaza we wnioskach o patno w kolejnych okresach rozliczeniowych (wraz z wkadem wasnym)Planowany przebieg naley opisa w podziale na poszczeglne zadania.W punkcie tym beneficjent wyjania rwnie przyczyny odstpstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie.

 • Naley pamita o zoeniu podpisw!

 • Data uregulowania patnoci faktyczna zapataDokadna nazwa towaru lub usugi. W przypadku gdy wydatek by ponoszony z konta podstawowego a nastpnie refundowany z konta projektu naley dopisa w nawiasie dat refundacji wydatkuJeeli na fakturze wystpuje kilka stawek podatku naley j rozpisa w kilku pozycjach w rozbiciu na poszczeglne stawkiW Zaczniku 1 nie naley wykazywa kwot ujemnych (np. korekt faktur)

 • Dowodem poniesienia wydatku jest opacona faktura lub inny dokument ksigowy o rwnowanej wartoci dowodowej wraz z dowodami zapaty.

  rozliczanie wynagrodze: lista pac, rachunek do umowy o dzieo/zlecenie wraz z numerem;zakup usug, sprztu itp.: faktura, rachunek.

  W przypadku wynagrodze w Za. 1:

  - kwota dokumentu brutto/kwota dokumentu netto to warto, na jak opiewa cay dokument, nawet, gdy na licie znajduj si wynagrodzenia osb nie biorcych udziau w projekcie wartoci w tych kolumnach bd zawsze takie same;- kwota wydatkw kwalifikowalnych wynagrodzenie brutto osb rozliczanych w projekcie.

 • Naley pamita o:

  - oznaczeniu wydatkw rozliczanych w ramach cross financingu (T),

  - oznaczeniu zada zleconych (T),

  - o rozbiciu faktur, ktre zawieraj kilka stawek podatku VAT na odrbne pozycje,

  - odpowiednim ujciu faktur PRO FORMA (data wystawienia dokumentu pniejsza ni data zapaty),

  - oraz o podaniu daty refundacji wydatku.

 • W przypadku faktury VAT:- kolumna kwota dokumentu brutto - warto brutto caej faktury - nawet, gdy tylko czci tej faktury dotyczy wydatkw zwizanych z projektem;- kolumna kwota dokumentu netto - warto netto caej faktury;- kolumna kwota wydatkw kwalifikowalnych - kwota wydatku dotyczca projektu;- kolumna w tym VAT - wyszczeglnienie podatku VAT ujtego w kolumnie - kwota wydatkw kwalifikowalnych.

  Rnica pomidzy wartociami w kolumnach kwota dokumentu brutto i kwota dokumentu netto (kolumna 8 i 9) w Za. 1 moe wynika wycznie z podatku VAT.

  Wysoko kwoty kwalifikowanej wskazana w opisie dokumentu ksigowego musi by taka sama jak kwota wydatkw kwalifikowanych w Zaczniku nr 1 (kol. 10).

 • Koszty zarzdzania projektem

  Brak moliwoci rozliczania w zadaniu Zarzdzanie Projektem wydatkw, ktre s wymienione w katalogu kosztw porednich.

  Naley monitorowa wydatki personelu w zadaniu Zarzdzanie Projektem i wykazywa je w Tab. 4 w wierszu w tym wydatki personelu wniosku o patno.

  Nie ma moliwoci przekraczania wartoci zadania Zarzdzanie Projektem ani kosztw porednich oraz przenoszenia wydatkw (do 10%) z kosztw porednich na inne zadania.

 • Personel projektu

  Personel projektu to wszystkie osoby zaangaowane do realizacji zada w ramach projektu, ktre osobicie wykonuj zadania w ramach projektu.

  brak moliwoci zatrudniania wasnych pracownikw bdcych personelem projektu do realizacji innych zada na podstawie innych umw np. cywilnoprawnych,

  zaangaowanie do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej osoby, ktra jest jednoczenie zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej jest moliwe wycznie w przypadku kiedy charakter zada wyklucza moliwo ich realizacji w ramach stosunku pracy.

  Wydatki niekwalifikowalne:

  wpaty dokonywane przez pracodawcw na PFRON,

  nagrody jubileuszowe.

 • Personel projektu

  Wyposaenie stanowiska pracy

  Kwalifikowalne s koszty zwizane z wyposaeniem stanowiska pracy personelu projektu (np. komputer, drukarka, biurko) tylko i wycznie w przypadku wyposaenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na postawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej etatu.

  W przypadku zatrudnienia osoby poniej etatu, koszty zwizane z wyposaeniem jej stanowiska pracy s kwalifiko