upravni postupak i upravni spor- pitanja i odgovori

Download Upravni Postupak i Upravni Spor- Pitanja i Odgovori

Post on 23-Dec-2015

9 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upravni postupak i upravni spor- pitanja i odgovori.doc

TRANSCRIPT

1

1. pitanjeKoji organi i druga tijela su duni postupati po Zakonu o upravnom postupku?

[ ]ASamo federalni organi uprave

[ ]BFederalni i kantonalni organi uprave

[ ]CGradske slube za upravu

[ ]DOrgani uprave Federacije Bosne i Hercegovine, organi uprave kantona, gradske i opinske slube za upravu i drugi organi

2. pitanjeMogu li nadlena tijela kantona donositi dopunska pravila upravnog postupka?

[ ]ANe mogu

[ ]BMogu o pitanjima iz iskljuive nadlenosti kantona

[ ]CMogu donositi dopunska pravila upravnog postupka koja moraju biti sukladna Zakonu o upravnom postupku

[ ]DMogu, neovisno od Zakona o upravnom postupku

3. pitanjeMogu li se pojedina pitanja za odreenu upravnu oblast urediti drugaije nego to su ureena Zakonom o upravnom postupku?

[ ]ANe mogu

[ ]BMogu izuzetno, posebnim federalnim zakonom, ako je to nuno za drugaije postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti protivna naelima Zakona o upravnom postupku

[ ]CMogu, kantonalnim zakonom, ako se radi o pitanjima iz iskljuive ovlasti kantona

[ ]DMogu, odlukom opinskog, odnosno gradskog vijea

4. pitanjeKakvo mora biti rjeenje doneseno u upravnim stvarima u kojima je organ odnosno institucija koja ima javne ovlasti zakonom ili na zakonom zasnovanom propisu ovlaten da rjeava po slobodnoj ocjeni?

[ ]AU granicama ovlatenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlatenje dato, s tim to se primjenjuju pravila postupka utvrena Zakonom o upravnom postupku

[ ]BNeovisno od bilo kog propisa

[ ]CZasnovano na pravilima postupka utvrenim kantonalnim zakonom, u stvarima iz iskljuive nadlenosti kantona

[ ]DU granicama ovlatenja i u skladu i s ciljem s kojim je ovlatenje dato, ali bez primjene odredaba Zakona o upravnom postupku

5. pitanjeKada se na osnovu zakona strankama nalau kakve obaveze, koje mjere e se primjenjivati?

[ ]APovoljnije za stranku, bez obzira na cilj zakona

[ ]BMjere predviene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postie cilj zakona

[ ]CMjere za koje rukovoditelj organa utvrdi da su svrsishodne u svakom konkretnom sluaju

[ ]DMjere za koje organ ocijeni da e se njima postii cilj zakona, bez obzira da li su povoljnije za stranku

6. pitanjeMoe li se rjeenje donijeti bez prethodnog izjanjenja stranke?

[ ]ANe moe ni u kom sluaju

[ ]BMoe kada slubena osoba koja vodi postupak ocijeni da e se postupak bre i efikasnije okonati

[ ]CMoe, samo u sluajevima kada je to zakonom doputeno

[ ]DMoe, ako je to predvieno podzakonskim aktom

7. pitanjeDa li je organ uprave samostalan u voenju upravnog postupka i donoenju rjeenja?

[ ]ADa u okviru ovlasti datih zakonom, drugim propisom i opim aktom

[ ]BNe

[ ]CDa, s tim to mora traiti konsultacije od organa izvrne vlasti

[ ]DDa, u potpunosti

8. pitanjeKoje se injenice u postupku uzimaju kao dokazane?

[ ]AOne za koje je zakon odredio da se moraju uzeti kao dokazane

[ ]BTo je ureeno podzakonskim aktom

[ ]COne u kojima postoje suglasne izjave dva svjedoka

[ ]DO tome odluuje ovlatena slubena osoba po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i briljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka

9. pitanjeProtiv kojeg rjeenja se moe izjaviti alba?

[ ]AProtiv svakog rjeenja, bez izuzetka

[ ]BSamo protiv drugostupanjskog rjeenja

[ ]CSamo protiv rjeenja kojim su stranci naloene neke obaveze

[ ]DU pravilu, protiv rjeenja donesenog u prvom stupnju, kao i kad prvostupanjski organ nije u odreenom roku donio rjeenje o zahtjevu stranke

10. pitanjeKoje rjeenje je pravomono u upravnom postupku?

[ ]AOno koje je konano

[ ]BSamo ono kojim je stranka stekla odreena prava

[ ]COno koje se ne moe ponititi, ukinuti i izmijeniti

[ ]DRjeenje protiv kojeg se ne moe izjaviti alba niti pokrenuti upravni spor, a kojim je stranka stekla odreena prava ili su stranci odreene obaveze

11. pitanjeKoji jezici i pisma su u slubenoj uporabi u upravnom postupku u Federaciji BiH?

[ ]ABosanski i hrvatski (jezici), latinica

[ ]BSvi jezici koji su bili u slubenoj uporabi u bivoj SFRJ

[ ]CBosanski, hrvatski i srpski (jezici), latinica i irilica (pisma)

[ ]DTo nije propisano zakonom, ovisi od odluke slubene osobe koja vodi postupak

12. pitanjeKako se odreuje stvarna nadlenost za rjeavanje u upravnim stvarima?

[ ]ATa nadlenost se ne odreuje zakonom, nego dogovorom organa i stranaka

[ ]BPo propisima kojima se odreuje odreena upravna oblast ili po propisima kojima se odreuje nadlenost pojedinih organa

[ ]CPrema sjeditu organa

[ ]DOdlukom organa izvrne vlasti

13. pitanjeKako se odreuje mjesna nadlenost u stvarima koje se odnose na nekretnine?

[ ]APrema prebivalitu vlasnika nekretnine

[ ]BPrema boravitu posjednika nekretnine

[ ]CPrema mjestu gdje se nekretnina nalazi

[ ]DPrema mjestu koje odredi slubena osoba koja vodi postupak

14. pitanjeTko rjeava sukob nadlenosti izmeu federalnih organa uprave, izmeu federalnih organa uprave i federalnih ustanova, kao i izmeu federalnih ustanova?

[ ]AVrhovni sud Federacije BiH

[ ]BVlada Federacije BiH

[ ]CUstavni sud Federacije BiH

[ ]DFederalno ministarstvo pravde

15. pitanjeMoe li stranka koristiti pravne lijekove protiv rjeenja kojim se odluuje o sukobu nadlenosti?

[ ]AStranka ne moe izjaviti albu niti voditi poseban upravni spor protiv tog rjeenja

[ ]BMoe izjaviti albu

[ ]CNe moe izjaviti albu, ali moe pokrenuti upravni spor

[ ]DMoe uloiti prigovor

16. pitanjeTko donosi rjeenje u upravnoj stvari za ije je rjeavanje nadlean organ uprave?

[ ]ATajnik organa

[ ]BPomonik rukovoditelja

[ ]CRukovoditelj tog organa, ako propisima o organizaciji tog organa ili drugim posebnih propisima nije odreeno drukije

[ ]DBilo koji dravni slubenik kojeg zakljukom odredi rukovoditelj

17. pitanjeKada e se slubena osoba, koja je ovlatena da rjeava ili da obavlja pojedine radnje u postupku, izuzeti od rada u predmetu, s obzirom na srodstvo po krvi ili tazbini sa strankom, zastupnikom ili punomonikom stranke?

[ ]AAko je sa strankom, zastupnikom ili punomonikom stranke srodnik po krvi u pravoj liniji

[ ]BAko je sa strankom, zastupnikom ili punomonikom stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobonoj liniji do etvrtog stupnja zakljuno, brani drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zakljuno, pa i onda kada je brak prestao

[ ]CAko je brani drug stranke, zastupnika ili punomonika stranke

[ ]DAko je roditelj ili dijete stranke, zastupnika ili punomonika stranke

18. pitanjeKo odluuje o izuzeu slubene osobe u federalnom organu uprave i federalnoj ustanovi?

[ ]AVlada Federacije BiH

[ ]BVrhovni sud Federacije BiH

[ ]CRukovoditelj tog organa uprave, odnosno ustanove

[ ]DPosebna komisija, koju na prijedlog Federalnog ministarstva pravde osniva Vlada Federacije BiH

19. pitanjeTko moe biti stranka u upravnom postupku?

[ ]ASamo punoljetni graanin

[ ]BOsobe kojima je svojstvo stranke odreeno posebnim zakonom

[ ]CO tome odluuje rukovoditelj organa uprave po slobodnoj ocjeni

[ ]DSvaka fizika ili pravna osoba po ijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak, ili koja radi zatite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku

20. pitanjeKo obavlja radnje u postupku za procesno nesposobnu fiziku osobu?

[ ]AZajedniki predstavnik

[ ]BZakonski zastupnik te osobe, koji se odreuje na osnovu zakona ili aktom nadlenog organa donesenog na osnovu zakona

[ ]CBilo koji slubenik organa koji vodi postupak

[ ]DPunomonik

21. pitanjeKada se za fizike osobe postavlja privremeni zastupnik?

[ ]AAko procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika, ili se neka radnja ima poduzeti protiv osobe ije je boravite nepoznato, a koja nema punomonika, uz uvjet da to trai hitnost predmeta, a postupak se mora provesti

[ ]BAko je to u cilju ekonominosti postupka

[ ]CPo slobodnoj ocjeni slubene osobe koja vodi postupak

[ ]DAko to zahtjeva stranka

22. pitanjeKo moe biti punomonik?

[ ]ASvaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna, pod uslovom da se ne bavi nadripisarstvom

[ ]BOsoba koju rjeenjem odredi organ koji vodi postupak

[ ]CSamo osobe koje imaju prebivalite na teritoriji Federacije BiH

[ ]DSamo odvjetnik (advokat)

23. pitanjeKada se moe predati podnesak koji je vezan rokom?

[ ]ARadnim danom do 10 sati ujutro

[ ]BUtorkom i etvrtkom

[ ]CSvakog radnog dana u toku radnog vremena

[ ]DU dane koje odredi rukovoditelj organa

24. pitanjeKako e postupiti slubena osoba organa koji nije nadlean za prijem pismenog podneska, odnosno priopenja na zapisnik?

[ ]AOdbiti e prijem pismenog podneska, odnosno usmenog priopenja

[ ]BUpozorie na to podnositelja i uputiti ga organu nadlenom za prijem, a ako podnositelj i pored toga zahtjeva da se njegov podnesak, odnosno priopenje na zapisnik primi, slubena osoba je duna primiti takav podnesak, odnosno usmeno priopenje

[ ]CZavest e podnesak, odnosno priopenje u posebnu knjigu, predvienu za tu namjenu

[ ]DObavie konsultacije s rukovoditeljem organa

25. pitanjeKako se vri pozivanje osobe ije je prisustvo u postupku potrebno?

Recommended

View more >