upravni postupak i upravni spor - dsju.hr postupak i upravni spor zakon o opdem upravnom postupku...

Download UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR - dsju.hr POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Zakon o opdem upravnom postupku (NN, br. 47/09) i Zakon o upravnim sporovima (NN, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

Post on 07-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

  Zakon o opdem upravnom postupku (NN, br. 47/09) i Zakon o upravnim sporovima

  (NN, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

 • TKO PRIMJENJUJE ZUP

  JAVNOPRAVNO TIJELO (JPT):

  tijela dravne uprave

  druga dravna tijela

  tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave

  pravne osobe koje imaju javne ovlasti

 • KADA SE ZUP PRIMJENJUJE rjeavanje o pravima, obvezama ili pravnim interesima

  graana odnosno pravnih osoba ili drugih stranaka u pojedinanim upravnim stvarima (npr. izdavanje graevinske dozvole, razrez poreza, dozvola za noenje oruja)

  odgovarajude na sklapanje upravnih ugovora i na svako drugo postupanje JPT iz podruja upravnog prava koje ima neposredan uinak, ako nije zakonom drukije propisano

  odgovarajude u postupcima zatite prava i pravnih interesa u predmetima u kojima pruatelji javnih usluga odluuju, ako nije propisana sudska ili druga pravna zatita

 • SUDIONICI U POSTUPKU

  STRANKA: svaka fizika ili pravna osoba o ijem se pravu, obvezi ili pravnom interesu u postupku radi (aktivna, pasivna, zainteresirana)

  SLUBENA OSOBA: ona kojoj je odreeno voenje i/ili rjeavanje opisom poslova radnog mjesta

  ako je u JPT nema, rjeenje donosi elnik

  izuzede slubene osobe

  kolegijalno tijelo

 • SUDJELOVANJE STRANKE U POSTUPKU

  postupovna sposobnost stranke: modi poduzimati radnje u postupku i biti svjestan znaenja poduzetih radnji i njihovih posljedica

  osoba ovlatena za zastupanje: - zakonski zastupnik - privremeni zastupnik - zajedniki predstavnik - opunomodenik - opunomodenik za primanje pismena

 • NAELA UPRAVNOG POSTUPKA

  zakonitosti

  razmjernosti u zatiti prava stranaka i javnog interesa

  pomodi stranci

  utvrivanja materijalne istine

  samostalnosti i slobodne ocjene dokaza

  uinkovitosti i ekonominosti

  pristupa podacima i zatite podataka

  prava stranke na pravni lijek

  zatite steenih prava stranaka

  slubene uporabe jezika i pisma

 • NADLENOST JPT

  STVARNA

  po propisima kojim se ureuje pojedino upravno podruje ili odreuje nadlenost JPT

  MJESNA

  po propisima o upravno-teritorijalnoj podjeli i ustrojstvu JPT

  pravila se ne mogu mijenjati (izuzetak: opasnost od odgode) sukob nadlenosti postupanje nenadlenog tijela po podnesku pravna pomod u upravnim stvarima

 • POKRETANJE POSTUPKA

  NA ZAHTJEV

  STRANKE

  u trenutku predaje urednog zahtjeva JPT

  PO SLUBENOJ DUNOSTI

  poduzimanjem bilo koje radnje sa svrhom voenja postupka

  javnom objavom

 • POSTUPAK RJEAVANJA UPRAVNE STVARI

  NEPOSREDNO RJEAVANJE na temelju dokaza koji su

  priloeni zahtjevu odnosno slubenih podataka kojima raspolau javnopravna tijela

  ISPITNI POSTUPAK radi utvrivanja bitnih injenica i

  okolnosti

  kad u postupku sudjeluju dvije stranke ili vie njih s protivnim interesima

  radi zatite prava i pravnih interesa stranaka

  Cilj: utvrditi sve injenice i okolnosti bitne za rjeavanje u upravnoj stvari

 • PRETHODNO PITANJE

  pravno pitanje koje ini samostalnu pravnu cjelinu, bez ijeg rjeavanja nije mogude rijeiti upravnu stvar

  slubena osoba moe rijeiti to pitanje ili postupak prekinuti rjeenjem dok nadleni sud ili javnopravno tijelo to pitanje ne rijee.

  upravni postupak mora se prekinuti ako se prethodno pitanje odnosi na postojanje kaznenog djela, postojanje braka, utvrivanje oinstva ili majinstva i u drugim sluajevima propisanim zakonom

 • DOKAZIVANJE

  nije potrebno dokazivati: injenice o kojima JPT vode slubenu evidenciju, opdepoznate injenice, injenice koje su poznate sl. osobi, injenice koje propis pretpostavlja (ali doputeno je dokazivanje nepostojanja tih injenica)

  dokazna sredstva su sva sredstva koja su prikladna za utvrivanje injeninog stanja: isprave (javne i privatne), svjedoci, vjetaci, oevid, izjava stranke

 • RADNJE U POSTUPKU

  komuniciranje JPT i stranke

  podnoenje podneska (usmeno i pisano)

  zapisnik

  zakljuak

  rekonstrukcija (obnova) spisa

 • ROKOVI

  na dane, mjesece i godine

  razliito raunanje poetka roka, ali na poetak i tijek roka nedjelje, blagdani i neradni dani ne utjeu

  rok uvijek istie radnim danom

  povrat u prijanje stanje

 • Dostava

  osobna

  posredna

  zajednikom predstavniku

  pravnoj osobi i JPT

  u posebnim sluajevima

  elektronikim putem

  objavom na oglasnoj ploi

  javnom objavom

  - obavlja se na adresu koja je naznaena u zahtjevu ili na adresu mjesta na kojem se trenutano nalazi, radnim danom od 8.00 do 20.00 uz izuzetke

 • NAGODBA

  upravni postupak se moe dovriti nagodbom ako ima vie stranaka s protivnim interesima

  ne smije biti protivna propisima, javnom interesu ili pravima tredih osoba

  sklopljena potpisom zapisnika i tada ima snagu izvrnog rjeenja

  ako je nagodbom u potpunosti rijeena upravna stvar donosi se rjeenje o obustavi upravnog postupka

 • RJEENJE

  Odluka o upravnoj stvari o kojoj se vodi postupak

  pisano, usmeno i rjeenje u stvarima manjeg znaaja

  potpuno, djelomino, dopunsko, privremeno

  rok za donoenje u postupku pokrenutom na zahtjev stranke: 30 i 60 dana od podnoenja urednog zahtjeva

  Sadraj rjeenja: zaglavlje, uvod, izreka, obrazloenje, uputa o pravnom lijeku, potpis sl. osobe i otisak sl. peata JPT

 • PRAVNI LIJEKOVI

  alba

  prigovor

  obnova postupka

  oglaivanje rjeenja nitavim

  ponitavanje i ukidanje rjeenja

 • ALBA

  15 dana osim ako je zakonom propisan dui rok

  bitni dijelovi podneska te oznaka rjeenja koje se pobija, naziv JPT koje ga je donijelo i zbog ega je nezadovoljna

  odustanak od albe i odricanje od prava

  odgodni uinak

  postupanje tijela prvog i drugog stupnja

 • IZVRENJE

  rjeenje doneseno u upravnom postupku izvrava se nakon to postane izvrno (po isteku roka od 5 godina od nastupanja izvrnosti ne moe se izvriti)

  izvrnost prvostupanjskog i drugostupanjskog rjeenja (l. 133.)

  postupak izvrenja novanih i nenovanih obveza

 • UPRAVNI UGOVOR

  ako je tako propisano zakonom

  u pisanom obliku

  ne moe biti protivan izreci rjeenja, prinudnim propisima, javnom interesu ili na tetu tredih osoba

  raskid ugovora jedino JPT

  prigovor zbog neispunjavanja obveza JPT podnosi se tijelu koje obavlja nadzor nad JPT

 • POTVRDE

  uvjerenja, izvadci i druge isprave o injenicama o kojima JPT vode slubenu evidenciju

  na zahtjev stranke u roku od 15 dana, u sluaju odbijanja izdavanja donosi se posebno rjeenje

  mogu izdavati i potvrde o injenicama o kojima ne vode sl. evidenciju ako je zakonom propisano nisu obvezujude za JPT kojem su podnijete kao dokaz

 • UPRAVNI SPOR

  predstavlja sudsku zatitu prava i pravnih interesa stranaka povrijeenih pojedinanim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela

  naela: zakonitosti, izjanjavanja stranke, usmene rasprave, uinkovitosti, pomodi neukoj stranci, obveznost sudskih odluka, slubena uporaba jezika i pisma

  stranke u sporu: tuitelj, tuenik, zainteresirana osoba

  pokretanje spora tubom

  rokovi za podnoenje tube

  rjeavanje spora bez rasprave izuzetak

 • UPRAVNI SUDOVI

  upravni sudovi (u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu)

  Visoki upravni sud Republike Hrvatske

  sastav suda

 • H V A L A na pozornosti!

Recommended

View more >