tani odgovori upravni postupak i upravni spor

Download Tani odgovori Upravni postupak i upravni spor

Post on 02-Jul-2015

2.094 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pitanje 1. Po zahtjevu za peispitivanje sudske odluke, Apelaciono odjeljenje donosi:

1. Rjeenje kojim zahtjev uvaava 2. Presudu kojim zahtjev uvaava ili odbija 3. Zakjuak kojim rjeava po zahtjevu 4. Rjeenje kojim presudu ponitava

Pitanje 2.odgovor)

(657,Jedan taan

Zahtjev za zatitu zakonitosti u upravnom sporu moe se podnijeti:

1. U roku od 60 dana od dana dostavljanja stranci konane odluke 2. U roku od 90 dana od dana dostavljanja stranci konane odluke 3. U roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci konane odluke 4. U roku od 45 dana od dana dostavljanja stranci konane odluke

Pitanje 3.odgovor)

(656,Jedan taan

Zahtjev za zatitu zakonitosti u upravnom sporu moe podnijeti:

1. Stranka 2. Institucija BiH 3. Pravobranitelj BiH 4. Samo Ombudsman BiH

Pitanje 4.odgovor)

(655,Jedan taan

Zahtjev za preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu moe se podnijeti:

1. Protiv konane odluke Upravnog odjeljenja Suda BiH i konane odluke najvieg suda Brko Distrikta BiH 2. Protiv svake odluke Suda

3. Protiv odluke o obnovi postupka 4. Protiv odluke o izvanrednom ukidanju upravnog akta

Pitanje 5.odgovor)

(654,Jedan taan

Protiv odluke donesene po zahtjevu za ponavljanje postupka dozvoljeni pravni lijekovi su:

1. Zahtjev za zatitu zakonitosti 2. Zahtjev za ukidanje odluke po pravu nadzora 3. Pravni lijekovi koji su dozvoljeni u glavnoj stvari 4. Zahtjev za ponitenje odluke po pravu nadzora

Pitanje 6.odgovor)

(652,Jedan taan

Ponavljanje postupka u upravnom sporu pokree se:

1. Tubom 2. albom 3. Zakljukom 4. Zahtjevom

Pitanje 7.odgovor)

(653,Jedan taan

Dozvolom ponavljanja postupka u upravnom sporu:

1. Ranija sudska odluka se ukida 2. Ranija sudska odluka se ponitava

3. Ranija sudska odluka se stavlja van snage u cjelosti ili djelimino 4. Ranija sudska odluka se odbija

Pitanje 8.odgovor)

(651,Jedan taan

U upravnom sporu moe se traiti ponavljanje postupka:

1. Najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog ponavljanja 2. U roku od 90 dana od dana obavjesti o odluci Vijea 3. U roku od 15 dana od dana donoenja odluke u upravnom sporu 4. U roku od 60 dana od dana prijema odluke Vijea

Pitanje 9.odgovor)

(650,Jedan taan

1. Redovan pravni lijek 2. Vanredan pravni lijek 3. Nedoputen 4. Samo izuzetno doputen pravni lijek

Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu je:

Pitanje 10.odgovor)

(649,Jedan taan

Usmena rasprava u upravnom sporu:

1. Odrava se redovno pred Sudom BiH 2. Odrava se kada sudsko vijee odlui da se odri

3. Nikada se ne odrava pred Sudom BiH 4. Odrava se samo po zahtjevu Pravobranitelja BiH

Pitanje 11.odgovor)

(647,Jedan taan

U upravnom sporu sud donosi presudu ili rjeenje:

1. Veinom glasova sudskog vijea 2. Na osnovu glasa predsjedavajueg 3. Po pojedincu 4. 2/3 veine glasova sudskog vijea

Pitanje 12.odgovor)

(648,Jedan taan

Presuda u upravnom sporu:

1. Je konana i obavezujua 2. Nije konana 3. Nije obavezujua 4. Nije izvrna

Pitanje 13.odgovor)

(646,Jedan taan

Presuda u upravnom sporu moe se pobijati:

1. albom 2. Prigovorom 3. Vanrednim pravnim lijekovima 4. Tubom

Pitanje 14.odgovor)

(644,Jedan taan

1. Tuba se uvaava

Rjeenjem u upravnom sporu: 2. Tuba se odbija kao neosnovana 3. Tuba se odbacuje kao neblagovremena 4. Konani upravni akt se ponitava

Pitanje 15.odgovor)

(645,Jedan taan

1. Vanredno ukidanje rjeenja 2. Ponitenje i ukidanje rjeenja po pravu nadzora 3. Obnova postupka 4. Zahtjev za ponavljanje postupka

Koji su vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu:

Pitanje 16.odgovor)

(643,Jedan taan

Presudom se u upravnom sporu:

1. Tuba odbacuje kako nedoputena 2. Tuba se uvaava ili odbija kao neosnovana 3. Tuba se odbacuje kao neblagovremena 4. Tuba se ponitava

Pitanje 17.odgovor)

(642,Jedan taan

Sud rjeava upravni spor:

1. Zakljukom 2. Presudom 3. Presudom, odnosno rjeenjem 4. Rjeenjem

Pitanje 18.odgovor)

(641,Jedan taan

Upravni spor se moe voditi protiv:

1. Pravosnanog upravnog akta 2. Konanih upravnih akata nadlenog organa 3. Protiv akata koji je donijela nenadlena institucija BiH 4. Ako injenino stanje nije pravilno utvreno

Pitanje 19.odgovor)

(640,Jedan taan

Odluka u upravnom sporu donosi se:

1. Na javnoj sjednici 2. Na nejavnoj sjednici 3. U vijeu od pet sudija 4. Po sudiji pojedincu

Pitanje 20.odgovor)

(639,Jedan taan

Prepis tube u upravnom sporu sud dostavlja na odgovor:

1. Agenciji za dravnu slubu BiH 2. Vijeu ministara BiH 3. Instituciji iji se upravni akt pobija 4. Ne dostavlja na odgovor

Pitanje 21.odgovor)

(637,Jedan taan

Tuena strana u upravnom sporu je:

1. Organ koji je donio konaan akt koji se tubom osporava 2. Ovlateni zastupnik 3. Ombudsman BiH

4. Vijee ministara BiH

Pitanje 22.odgovor)

(638,Jedan taan

Tuba u upravnom sporu podnosi se u roku:

1. 30 dana od dana prijema konanog upravnog akta 2. Dva mjeseca od dana kada je tuitelj obavjeten, odnosno kada je primio pobijani konani akt 3. 15 dana od dana kada je tuitelj obavjeten o donesenom pobijanom aktu 4. 45 dana od dana prijema pobijanog rjeenja

Pitanje 23.odgovor)

(636,Jedan taan

Upravni spor se pokree:

1. Zahtjevom 2. Tubom 3. Zakljukom 4. albom

Pitanje 24.odgovor)

(635,Jedan taan

Tuitelj u upravnom sporu moe biti:

1. Dravni slubenik ako je konanim upravnim aktom povrijeeno neko njegovo pravo iz radnog odnosa 2. Graanin koji je ulanjen u neku drutvenu organizaciju 3. Samo pravna osoba 4. Samo Pravobranitelj BiH

Pitanje 25.odgovor)

(634,Jedan taan

Upravni spor se moe voditi:

BiH

1. Protiv svakog upravnog akta nadlene institucije

2. Protiv upravnog akta kojim na osnovu ustavnih ovlatenja odluuje Parlament BiH 3. Protiv konanog upravnog akta nadlene institucije BiH 4. Protiv odluka Predsjednitva BiH

Pitanje 26.odgovor)

(633,Jedan taan

Organ protiv ijeg je rjeenje pokrenut upravni spor moe?

1. Ponititi ili izmjeniti svoje rjeenje iz istih razloga iz kojih bi sud mogao ponititi takvo rjeenje ako se time ne vrijea pravo stranke ili tree osobe 2. Ukinuti svoje rjeenje 3. Ne moe preduzeti vie nikakve radnje u postupku 4. Donijeti zakljuak kojim stavlja van snage svoje rjeenje

Pitanje 27.odgovor)

(632,Jedan taan

Prvostepeno rjeenje u upravnom postupku postaje izvrno:

1. Istekom roka za albu, ako ista nije izjavljena 2. Dostavom rjeenja stranci 3. U roku od 30 dana od dana dostave stranci 4. Nakon donoenja odluke po vanrednom pravnom lijeku

Pitanje 28.odgovor)

(631,Jedan taan

Obnovu postupka u upravnom postupku moe traiti:

1. Samo Ombudsman BiH 2. Samo stranka 3. Stranka, Ombudsman BiH, a organ koji je donio rjeenje kojim je postupak okonan, moe pokrenuti obnovu postupka po slubenoj dunosti 4. Samo Pravobranitelj BiH

Pitanje 29.odgovor)

(630,Jedan taan

Koji organ po pravu nadzora ponitava i ukida rjeenje?

1. Prvostepeni organ 2. Drugostepeni organ, a ako njega nema moe Vijee ministara 3. Samo Vijee ministara 4. Ministarstvo pravde BiH

Pitanje 30.odgovor)

(629,Jedan taan

Obnova postupka u upravnom postupku je:

1. Redovan pravni lijek 2. Vanredan pravni lijek 3. Nije doputena 4. Izuzetno doputen vanredni pravni lijek

Pitanje 31.odgovor)

(628,Jedan taan

Koji od navedenih nisu vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku?

1. Zahtjev za vanredno preispitivanje rjeenja 2. Obnova postupka 3. Ponitenje i ukidanje rjeenja po pravu nadzora

4. Izvanredno ukidanje rjeenja

Pitanje 32.odgovor)

(627,Jedan taan

Skraeni postupak u upravnom postupku se provodi:

1. Kada o injenicama koje su predmet postupka nije potrebno provoditi posebne procesne radnje 2. Kada se ne radi o hitnim mjerama u javnom interesu 3. Kada stranka ne podnese sve relevantne dokaze 4. Kada se ne radi o ope poznatim injenicama

Pitanje 33.odgovor)

(626,Jedan taan

1. Uvijek u upravnom postupku 2. Samo kada je to potrebno radi utvrivanja injenica i okolnosti koje su znaajne za rjeenje stvari 3. Samo kada se radi o javnom interesu 4. Kada se radi o injenicama o kojima se vodi posebna slubena evidencija

Poseban ispitni postupak u upravnom postupku se provodi:

Pitanje 34.odgovor)

(625,Jedan taan

Vie upravnih stvari moe se spojiti u jedan upravni postupak:

1. Ako se prava i obaveze stranaka zasnivaju na istom ili slinom injeninom stanju i na istoj pravnoj osnovi i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadlean 2. Ako se radi o vie razliitih zahtjeva 3. Ako se samo radi o istoj pravnoj osnovi

4. Ako se samo radi o istoj ili slinoj injeninoj osnovi

Pitanje 35.odgovor)

(624,Jedan taan

Odustajanje od zahtjeva u upravnom postupku moe biti:

1. Do donoenja prvostepenog rjeenja 2. U toku cijelog postupka 3. Samo u prvostepenom postupku 4. Samo u albenom postupku

Pitanje 36.odgovor)

(623,Jedan taan

U upravnom postupku smatra se da je alba odbijena ako drugostepeni organ nije donio rjeenje po albi:

1. U roku od 45 dana od dana prijema albe 2. U roku od 30 dana ili u posebno propisanom kraem roku od dana predaje albe 3. U roku od 90 dana od dana predaje albe 4. U roku od 15 po pismenom traenju stranke

Recommended

View more >