upravni postupak-stipic

Download Upravni postupak-Stipic

Post on 15-Sep-2015

19 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upravni postupak

TRANSCRIPT

 • Opi upravni postupak i postupak inspekcijskog nadzora/ odnos opeg upravnog postupka i specijalnih procedura /

  Milan Stipi

  Zagreb, 25/11. 09.

  Narodne novine d.d. i Institut za javnu upravu - S a v j e t o v a nj e -

  Novi Zakon o opem upravnom postupku

 • Poslovi dravne uprave (1/2)

  1. Neposredna provedba zakona i drugih propisa2. Donoenje provedbenih propisa3. Provedba upravnog nadzora4. Provedba inspekcijskog nadzora5. Drugi upravni i struni poslovi

  a) Praenje stanja u okviru djelokrugab) Izrada nacrta prijedloga propisa i drugi struni poslovi

 • 6. U Republici Hrvatskoj djeluje 36 inspekcija ministarstvima sredinjim dravnim uredima Vlade Republike Hrvatske dravnim upravnim organizacijama uredima dravne uprave u upanijama

  Tijela dravne uprave u kojima je (bila) organizirana inspekcija

  Poslovi dravne uprave (2/2)

 • 1. Inspektor pokree postupak po slubenoj dunosti, iznimno na zahtjev stranke, kada je to zakonom predvieno.

  2. Inspekcijski nadzor u upravnom postupku se zavrava donoenjem rjeenja i kontrolom njegova izvrenja.

  3. Rjeenje u inspekcijskom postupku uvijek je rjeenje o primjeni upravne mjere, ne moe imati drugi sadraj, iznimke moraju biti propisane zakonom.

  4. Inspekcijski nadzor ima karakter oevida (uviaj izvid), potrebno je zapaanje inspektora kao slubene osobe.

  Znaajke inspekcijskog nadzora (1/2)

 • 5. Teret dokaza u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru.

  6. Inspektor u pogledu potpisivanja akata koje donosi ima poloaj elnika tijela, samostalno potpisuje akte.

  7. U inspekcijskim postupcima (vie ne) vrijede krai rokovi za albu od opeg zakonskog roka 15 dana.

  8. Za provedbu inspekcijskog nadzora (vie ne) vrijedi presumpcija o uredima dravne uprava u upanijama kao prvostupanjskim tijelima.

  Znaajke inspekcijskog nadzora (2/2)

 • 1. UPRAVNE MJERE

  a) Rjeenje prema vaeem ZUP-u - u skraenom postupku, l. 141. - u redovnom, ispitnom postupku, l. 142. - usmeno, l. 214.

  b) Rjeenje prema novom ZUP-u - rjeavanje u postupku pokrenutom po slubenoj dunosti, l. 49. - neposredno rjeavanje u postupku po zahtjevu stranke, l. 50. - u redovnom, ispitnom postupku, uz izvoenje dokaza, l. 51.

  c) Rjeenje prema posebnom zakonu (odstupanje od pravila opeg upravnog postupka)

  - usmeno, u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru d) Zakljuak

  Mjere koje poduzima inspektor (1/3)

 • 2. KAZNENE MJERE a) optuni prijedlog (za pokretanje prekrajnog postupka) b) prijava za kazneno djelo c) obvezni prekrajni nalog i prekrajni nalog d) naplata novane kazne na mjestu gdje je prekraj poinjen /mandatna kazna/ e) pisano ili usmeno upozorenje policija

  3. PREDLAE ZATITNE MJERE a) zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dunosti fizikoj osobi, na

  odreeno vrijeme b) zabrana obavljanja djelatnosti pravnoj osobi, na odreeno vrijeme c) oduzimanje predmeta izvrenja prekraja, trajno

  Mjere koje poduzima inspektor (2/3)

 • Mjere koje poduzima inspektor (3/3)

  4. UTVRUJE PROTUPRAVNO STEENU IMOVINSKU KORIST I PREDLAE ODUZIMANJE TAKO STEENE IMOVINSKE KORISTI a) lanak 48. ZDI b) lanak 76. i 250. st. 1. PZ c) lanak 82. KZ d) lanak 20. ZOPOKD

 • /USMENO RJEENJE U SKLOPU ZAPISNIKA O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU/

  I. GENEZA 1. Plan kratkoronih i dugoronih mjera za suzbijanje sive

  ekonomije /Zakljuak VRH od 25. studenog 2004./ - Segment nadzora nad nezakonitim zapoljavanjem, bespravna

  trgovina i rad bez legaliteta - Akcijski plan Vlade RH

  2. Upravna podruja u kojima se ovaj institut razvio - Radni odnosi, ugovor o radu i prijavljivanje radnika - Rad stranaca - Trgovina - Ugostiteljstvo - Promet odreenih proizvoda (brano i proizvodi od brana)

  Odstupanja od pravila opeg upravnog postupka (1/3)

 • II. USMENO RJEENJE U SKLOPU ZAPISNIKA O OBVALJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU KAO UPRAVNA MJERA PRIVREMENE ZABRANE OBVALJANJA DJELATNOSTI

  1. Nain izvrenje usmenog rjeenja, poseban propis

  2. Obvezan je pisani otpravak usmenog rjeenja u pisanom obliku

  3. Uinak albe na izvrenje rjeenja

  4. Privremeno skidanje peata i otvaranje prostorija

  5. Iskljuenje izvrenja uplatom novanog iznosa od 30.000 kuna

  6. Izostanak primjene naela razmjernosti

  7. Rjeenje kao upravna mjera i optuni prijedlog - kumulacija sankcija - dvojba

  Odstupanja od pravila opeg upravnog postupka (2/3)

 • III. MJERA OPREZA Ovlast inspektora za donoenje upravnih mjera u predmetima zabrane

  obavljanja djelatnosti donesene po skraenom postupku, titei javni interes, svakako treba razlikovati od ovlasti inspektora kad moe, dakle i ne mora, u sluaju vjerojatnosti da je poinjen prekraj propisan zakonom, odrediti primjenu mjere opreza zabrane poduzimanja odreene poslovne djelatnosti, sukladno odredbi lanka 130. do 132. Prekrajnog zakona.

  - inspektor donosi naredbu, najdulje do osam dana - optuni prijedlog u roku od osam dana ili prestaje mjera zabrane poduzimanja odreene poslovne djelatnosti.

  Odstupanja od pravila opeg upravnog postupka (3/3)

 • 1. Rok za donoenje rjeenja - vaei ZUP, lanak 218., mjesec dana odnosno dva mjeseca i dva

  mjeseca rjeenje o albi - novi ZUP, lanak 101., 30 dana u postupcima neposrednog

  rjeavanja i 60 dana u redovnom postupku - ZDI, lanak 42. osam dana - isto i neki drugi posebni zakoni

  2. Rok za albu - vaei ZUP, lanak 230., 15 dana ako zakonom nije drukije

  odreeno - novi ZUP, lanak 109., 15 dana uz mogunost propisivanja duih

  rokova - ZDI, lanak 43. st. 1., 8 dana - isto i neki drugi posebni zakoni

  Jo o nekim odstupanjima (1/2)

 • 3. Prigovor na obavijest - novi oblik kontrole nad radom inspektora

  4. Malodobna osoba kao svjedok - vaei ZUP, lanak 173., svaka osoba (tako i malodobnik) - novi ZUP, lanak 64. st. 8., svjedok malodobna osoba

  sasluat e se uz prisutnost zakonskog zastupnika - ZDI, lanak 27. st. 5., sasluanje malodobnika zahtijeva uz

  pomo (ne prisutnost) psihologa, pedagoga ili druge strune osobe

  Jo o nekim odstupanjima (2/2)

 • 1. USTAVNO RJEENJE I ZAKONSKA REGULATIVA

  - Ustav RH, l. 18. propisuje: Jami se pravo na a l b u protiv pojedinanih pravnih akata

  donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlatenim tijelom. Pravo na albu moe biti iznimno iskljueno u sluajevima odreenim

  zakonom ako je osigurana druga pravna zatita.

  - ZSDU, lanaka 15. propisuje: Protiv pojedinanih akata, radnji i mjera tijela dravne uprave, tijela

  jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima dravne uprave, donesenih u prvom stupnju, moe se podnijeti a l b a, a u sluaju da alba nije doputena zatraiti sudska zatita.

  Zatita prava stranaka u inspekcijskom postupku - alba i upravni spor (1/3)

 • 2. MODALITETI ODLUIVANJA O ALBAMA NA RJEENJE INSPEKTORA DONESENIH U PRVOM STUPNJU - povjerenstva, imenovana od razliitih subjekata - ministarstvo (ministar) - inspektor u sjeditu (naputena praksa)

  3. ALBA ISKLJUENA, STRANKA UPUENA NA PODNOENJE UPRAVNE TUBE

  Zatita prava stranaka u inspekcijskom postupku - alba i upravni spor (2/3)

 • 4. NAPOMENE

  ne postoji ujednaena zakonska regulativa o pravu na albu. Nasuprot tomu, postoji tendencija porasta modaliteta odluivanja.

  ako alba nije doputena, ograniava li se u upravnim predmetima pravo na donoenje odluke u razumnom roku.

  jesu li navedena rjeenja u duhu inspekcijskog postupka za koji se openito smatra kako treba biti brz i uinkovit.

  donoenju odluke o tome kojem e tijelu biti povjereno odluivanje o albi i hoe li alba biti doputena ne prethodi analiza opravdanosti iskljuenja albe.

  uestale izmjene odluke, o tome koje e tijelo odluivati o albi na rjeenja inspektora donesenih u prvom stupnju i hoe li alba biti doputena, ne pridonosi pravnoj sigurnosti.

  povjerenstva za albe, tamo gdje su utemeljena od strane Vlade RH, najblie su oekivanom zahtjevu da se o albama odluuje u okviru tijela vieg ranga.

  Zatita prava stranaka u inspekcijskom postupku - alba i upravni spor (3/3)

 • Postupanje inspektora, shematski prikaz

Recommended

View more >