op ti upravni postupak

Download OP TI UPRAVNI POSTUPAK

Post on 23-Dec-2016

263 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Republika Crna GoraVLADA REPUBLIKE CRNE GORE

  UPRAVA ZA KADROVE

  OPTI UPRAVNI POSTUPAK

  prirunik

  Podgorica, oktobar 2006.

 • UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  OPTI UPRAVNI POSTUPAK

  Izdava: Upravazakadrove Urednik: mrBorivojKos lanoviurednikogodbora: SvetlanaVukovi,Jadrankaurkovi, mrJadrankaVojinovi

  Autor(i): StankaVuini,BiserkaBukvi, LjubinkaPopovi-Kustudi

  Tehnikaobrada: BiljanaButulija

  Priprema: StudioMouse-Podgorica

  tampa: StudioMouse-Podgorica

  Tira: 600primjeraka

  tampanje ove publikacije struno i finansijski je podrao projekat Jaanje kapaciteta za upravljanje kadrovima i evropske integracije PARiM CB, koji finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju.

  CIP-,

  35.077.3(497.16)(035)

  ,Optiupravnipostupak/[autoriStankaVuini,BiserkaBukvi,LjubinkaPopovi-Kustudi].-Podgorica:Upravazakadrove,2006(Podgorica:StudioMouse).-84str.;30cm

  Navrhunasl.str.:RepublikaCrnaGora,VladaRepublikeCrneGore.-Podatakoautorimapreuzetizimpresuma.-Tira600.

  ISBN86-85819-02-41....a)--COBISS.CG-ID10909200

 • Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi UpRava za kadRove

  SADRAJ

  Uvod .........................................................................................................................9

  opTI UpRavNI POSTUPAkI OSNOVNa NAELA ......................................................................................1

  1.1.Naelovaenjazakonainaelozakonitosti ...........................................11.2.Naelozatitepravagraanaizatitejavnoginteresainaelo

  pruanjapomoineukojstranci ................................................................11.3.Naeloefikasnosti ......................................................................................141.4.Naeloistine ................................................................................................151.5.Naelosasluanjastranke ........................................................................161.6.Naeloocjenedokaza ................................................................................171.7.Naelosamostalnostiurjeavanju ..........................................................171.8.Dunoststrankedagovoriistinu ............................................................181.9.Naelodvostepenosti ................................................................................181.10.Naeloekonominostipostupka ............................................................181.11.Naeloupotrebejezikaipismaupostupku .........................................18

  II POKRETANJe POSTUPKA ...............................................................................192.1.Pokretanjepostupkaposlubenojdunosti ..........................................192.2.Pokretanjepostupkapozahtjevustranke ..............................................0

  2.2.1.Sadrajzahtjeva .................................................................................02.2.2.Strankaraspolaezahtjevom ...........................................................02.2.2/1.Izmjenazahtjeva ...........................................................................12.2.2./2Odustanakodzahtjeva ................................................................12.2.2./3Poravnanje .....................................................................................2.2.3.Ispitivanjezahtjeva ...........................................................................2.2.3./1Razumljivostipotpunostzahtjeva .............................................2.2.3./2.Nadlenostorgana ......................................................................52.2.3./3Rokzapodnoenjezahtjeva ........................................................62.2.3./4Upravnastvar ................................................................................72.2.3./5Strankaupostupku ......................................................................82.2.3./6Drugipostupakilipravosnanorjeenje ..................................9

  III PRVOSTEPENI POSTUPAK ............................................................................93.1.Zajednikeodredbe ...................................................................................9

  3.1.1.Odluneinjeniceidokazi ...............................................................03.1.2.Prethodnopitanje ..............................................................................13.1.3.Zainteresovanolice ...........................................................................13.1.4.Spajanjestvariujedanpostupak ....................................................3.1.5.Prekidpostupka ................................................................................3.1.6.Rokovi .................................................................................................3.1.6./1Raunanjerokova ........................................................................43.1.7.Povraajupreanjestanje ..............................................................53.1.8.Izjanjenjestranke .............................................................................63.1.9.Odravanjereda ................................................................................6

 • UpRava za kadRove Stanka Vuini // Biserka Bukvi // Ljubinka Popovi-Kustudi

  4 5

  3.1.10.Izuzee ..............................................................................................73.1.11.Punomonikizakonskizastupnikstranke .................................83.1.12.Trokovipostupka ..........................................................................403.1.13.Komunikacijaorganaistranaka ..................................................413.1.13/1Podnesci ........................................................................................413.1.13./2Pozivanje ......................................................................................43.1.13./3Zapisnik .......................................................................................43.1.13./4Razgledanjespisaiobavjetavanjeotokupostupka.............443.1.14.Dostavljanje .....................................................................................443.1.14./1Vrijemeimjestodostavljanja ....................................................443.1.14./2Vrstedostavljanja .......................................................................453.1.14./3Odbijanjeprijema .......................................................................483.1.14./4Promjenaprebivalita,odnosnoboravitailisjedita ...........483.1.14./5Dostavnica ...................................................................................483.1.14./6Grekeudostavljanju .................................................................49

  3.2.Skraenipostupak ......................................................................................493.3.Posebniispitnipostupak ...........................................................................50

  3.3.1.Usmenarasprava .............................................................................503.3.2.Dokaznipostupak .............................................................................513.3.2./1Isprave,uvjerenja,sertifikatiipotvrde ......................................513.3.2./2.Svjedoci .........................................................................................53.3.2./3Izjavastranke.................................................................................543.3.2./4Vjetaci ...........................................................................................543.3.2./5Uviaj .............................................................................................54

  3.4.Prvostepenorjeenje .................................................................................553.4.1.Oblikisastavnidjelovirjeenja .......................................................553.4.2.Djeliminorjeenje ............................................................................583.4.3.Dopunskorjeenje .............................................................................593.4.5.Privremenorjeenje ..........................................................................603.4.6.Rokzaizdavanjerjeenja .................................................................603.4.7.Ispravljanjegreakaurjeenju ........................................................613.4.8.Konanostipravosnanostrjeenja ...............................................61

  3.5.Zakljuak .....................................................................................................63.6.Uvjerenjeidrugeisprave ..........................................................................6

  Iv pRavNa SREDSTVA ......................................................................................644.1.albairadprvostepenogorganapoalbi .............................................64

  4.1.1.Razumljivostalbeidostavljanjestrancisa suprotnimineresima .............................................................................66

  4.1.2.Doputenostalbe .............................................................................664.1.3.Neblagovremenostalbe..................................................................664.1.4.Liceovlaenozaizjavljivanjealbe ..............................................674.1.5.Zamjenaprvostepenogrjeenjapovodomalbe ..........................67

  4.2.Rjeavanjedrugostepenogorganapoalbi ............................................684.2.1.Odbijanjealbe ..................................................................................684.2.2.Ponitavanjerjeenjairjeavanjeupravnestvariodstrane

  drugostepenogorgana .........................................................................684.2.3.Ponitavanjeprvostepenogrjeenjaivraanjepredmeta

  prvostepenomorganunaponovnipostupak ...................................69

 • 4

Recommended

View more >