frane stanicic-upravni postupak-inspekcijski upravni nadzor

Download Frane Stanicic-Upravni Postupak-Inspekcijski Upravni Nadzor

Post on 17-Jan-2016

25 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

..

TRANSCRIPT

 • Upravni postupakInspekcijski/upravni nadzorSeminar o pravnim instrumentima za zatitu prirodnih resursadr. sc. Frane Stanii

 • to je upravni postupak?Upravni postupak moe se definirati kao skup pravnih pravila kojima je reguliran nain djelovanja javnopravnih tijela kada ta tijela primjenom materijalnopravnih propisa na konkretan drutven odnos donose svoje upravne akte kojima rjeavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima odreenih subjekata.Upravni postupak ine procesna pravila o redu i obliku radnji pri donoenju upravnih akata i o obliku tih akata.

 • Tko je duan primjenjivati ZUP?1. tijela dravne uprave,2. druga dravna tijela,3. tijela jedinica lokalne i podrune samouprave4. pravne osobe s javnim ovlastima (samo kad imaju javnu ovlast za odluivanje u odreenim vrstama upravnih stvari).

 • Na to se primjenjuje ZUP?1. na klasini upravni postupak;2. primjenjuje se, na odgovarajui nain, na sklapanje upravnih ugovora;3. na postupanje javnopravnih tijela iz podruja upravnog prava, koje ima neposredan uinak na prava, obveze ili pravne interese stranaka, ako zakonom nije drugaije propisano.4. primjenjuje se i u postupcima zatite prava, odnosno pravnih interesa stranaka u predmetima u kojima pruatelji javnih usluga odluuju o njihovim pravima, obvezama ili pravnim interesima, ako zakonom nije propisana sudska ili druga pravna zatita.

 • Upravna stvarUpravna stvar je svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rjeava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizike ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujui zakone, druge propise i ope akte kojima se ureuje odgovarajue upravno podruje.Osim toga, upravna stvar je i svaka stvar koja je zakonom odreena kao takva.

 • Odnos opeg i posebnih zakonaZakon o opem upravnom postupku je opi postupovni zakon koji bi se trebao primjenjivati u svim upravnim stvarima.Meutim, u Republici Hrvatskoj postoji niz posebnih zakona kojima se prepisuju, razrauju ili zamjenjuju odredbe ZUP-a (Zakon o azilu, Zakon o zatiti okolia, Opi porezni zakon itd.).samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti drukije, ako je to nuno za postupanje u pojedinim upravnim podrujima te ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi zakona.

 • Naela upravnog postupka1. Naelo zakonitosti2. Naelo razmjernosti u zatiti prava stranaka i javnog interesa3. Naelo pomoi stranci4. Naelo utvrivanja materijalne istine5. Naelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza6. Naelo uinkovitosti i ekonominosti7. Naelo pristupa podacima i zatite podataka8. Pravo na pravni lijek9. Naelo zatite steenih prava stranaka

 • Naelo pomoi stranciKad ovlatena slubena osoba tijekom postupka sazna ili ocijeni da stranka ima osnovu za ostvarenje nekog prava, upozorit e je na to, kao i na posljedice njezinih radnji ili proputanja u postupku, a brinut e se i da neznanje odnosno neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne budu na tetu prava koja im po zakonu pripadaju.

 • Pravo stranke na pravni lijekProtiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari rijeilo u propisanom roku, stranka ima pravo albe, ako zakonom nije drukije propisano.Protiv drugostupanjske odluke, odnosno protiv prvostupanjske odluke protiv koje nije doputena alba moe se pokrenuti upravni spor.Protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pruatelja javnih usluga stranka ima pravo na prigovor.

 • Slubena osobaSlubena osoba = osoba koja postupa u upravnoj stvari i koja donosi rjeenje (odluuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke.

  Uvjeti koje osoba mora ispuniti da bi mogla postupati:

  - voenje postupka ili rjeavanje o upravnim stvarima je u opisu poslova te osobe- ima odgovarajuu strunu spremu- ima potrebno radno iskustvo- ima poloen dravni struni ispit

 • Izuzee slubene osobeMora se izuzeti ako je:

  1. stranka, suovlatenik, odnosno suobveznik, svjedok, vjetak ili osoba ovlatena za zastupanje,2. sa strankom ili osobom ovlatenom za zastupanje srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobonoj liniji do etvrtog stupnja zakljuno, brani drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zakljuno, i po prestanku braka,3. sa strankom ili osobom ovlatenom za zastupanje u odnosu skrbnika, posvojitelja ili posvojenika,4. rjeavala u prvostupanjskom postupku, a sada bi trebala rjeavati i u drugostupanjskom povodom albe.

 • Izuzee slubene osobeMoe se izuzeti:

  1. ako je slubena osoba sa strankom ili osobom ovlatenom za zastupanje stranke u bliskom osobnom odnosu,2. ako je slubena osoba sa strankom u gospodarskom ili drugom poslovnom odnosu,3. ako slubena osoba prema stranci postupa diskriminirajue,4. ako se utvrde drugi razlozi koji dovode u sumnju nepristranost slubene osobe.

 • StrankaStranka u upravnom postupku je fizika ili pravna osoba na zahtjev koje je pokrenut postupak, protiv koje se vodi postupak ili koja radi zatite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku.Stranka moe biti i tijelo dravne uprave te drugo dravno tijelo, tijelo jedinice lokalne ili podrune (regionalne) samouprave ili drugo javnopravno tijelo koje nema pravnu osobnost te njihova podruna jedinica, odnosno podrunica ili skupina osoba povezanih zajednikim interesom, ako moe biti nositelj prava, odnosno obveza o kojima se rjeava.

 • StrankaZUP jako iroko postavlja mogunost sudjelovanja u postupku kao stranke, razlikujemo tri vrste stranaka:1. aktivna stranka2. pasivna stranka3. uzgredna stranka (intervenijent).

 • Uzgredna stranka (intervenijent)Osoba koja radi zatite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku. Kod intervenijenta prisutan je interes za ishod postupka jer nain na koji moe biti rijeena upravna stvar, koja je predmetom postupka, moe ii na tetu njegovih prava ili pravnih interesa.

  Ima sva postupovna prava u postupku.

 • Uzgredna stranka (intervenijent) u stvarima okoliaOsobama koje ive odnosno rade u podruju negativnih utjecaja na okoli ili u podruju koje e vjerojatno biti pod negativnim utjecajem, iji interesi na ouvanje kakvoe okolia mogu biti pogoeni namjeravanim zahvatom, mora se priznati, sukladno odredbi l. 4. ZUP-a, poloaj stranke u upravnom postupku koja radi zatite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku. Ovo im se pravo mora priznati, bilo pojedinano, bilo organizirano (udruge).

 • Ograniavanje poloaja stranke prema posebnim zakonimaZakon o prostornom ureenju i gradnjiZakon o zatiti okoliaKonani prijedlog Zakona o otpadu

  Ograniavanje poloaja stranke protivno je Ustavu Republike Hrvatske (l. 14. st. 1. i l. 29. st. 1.).

 • Zainteresirana javnost u stvarima okoliaZakon o zatiti okolia (NN 110/07) propisuje sudjelovanje javnosti u odluivanju u odreenim djelatnostima u okviru dva upravna postupka:

  a) procjena utjecaja zahvata na okoli kojom se procjenjuje prihvatljivost namjeravanog zahvata na okoli ib) utvrivanje objedinjenih uvjeta za zatitu okolia za postrojenja namijenjena obavljanju djelatnosti kojom se mogu prouzroiti emisije kojima se oneiuje tlo, zrak, vode i more.Ova se dva upravna postupka mogu provoditi u jedinstvenom upravnom postupku (l. 70. st. 1. ZZO-a).

 • Zainteresirana javnost u stvarima okoliaZakon o zatiti prirode (NN 70/05, 139/08 i 57/11) propisuje sudjelovanje javnosti u:

  a) postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloku mreu. b) postupku izdavanja doputenja za uvoenje stranih divljih svojti u prirodu ic) postupku izdavanja doputenja za namjerno uvoenje GMO-a u okoliu.

  Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraivanja i eksploatacije mineralnih sirovina propisuje obvezu ministarstva nadlenog za okoli da osigura zainteresiranoj javnosti mogunost sudjelovanja u

  postupku izdavanja ili izmjene dozvole za zbrinjavanje otpada od mineralnih sirovina u skladu s propisom koji utvruje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zatite okolia.

 • Zainteresirana javnost u stvarima okoliaZainteresirana javnost titi ope interese, tj. pravo na zdrav okoli. Ovo pravo, iako nije implicite navedeno u Ustavu Republike Hrvatske, jest Ustavom zajameno pravo.

  Prema tome, osobe kojima je priznat poloaj zainteresirane javnosti (uzgredne stranke) imaju pravo podnoenja pravnih lijekova.

 • Pokretanje upravnog postupkaUpravni postupak pokree se na dva naina:1) na zahtjev stranke2) po slubenoj dunosti

  Postupak koji se pokree na zahtjev stranke smatra se pokrenutim predajom urednog zahtjeva stranke.Zahtjev za pokretanje postupka stranka moe neposredno podnijeti javnopravnom tijelu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a moe takav zahtjev poslati potom ili dostaviti elektronikim putem.Postupak koji se pokree po slubenoj dunosti smatra se pokrenutim kad slubena osoba u javnopravnom tijelu poduzme bilo koju radnju sa svrhom voenja postupka po slubenoj dunosti.

 • PodnesciPodnescima u postupku smatraju se zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, albe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopenja te drugi podnesci kojima se stranke obraaju javnopravnim tijelima u vezi s odreenom upravnom stvari.Podnesak mora biti razumljiv i sadravati sve to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upuuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlatene za zastupanje ako je stranka ima i adresu te osobe. Stranka (ili osoba ovlatena za zastupanje stranke) podnesak mora potpisati.Podnesci se javnopravnom tijelu mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati potom, dostaviti u obliku elektronike isprave izraene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik.

 • PodnesciKad podnesak sadrava kakav nedostatak koji onemoguuje postupanje po podnesk