upravni postupak i upravni spor drŽavna uprava i

Download UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR DRŽAVNA UPRAVA I

Post on 28-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Podgorica, 2008.

  VLADA CRNE GOREUPRAVA ZA KADROVE

  UPRAVNI POSTUPAKI UPRAVNI SPOR

  DRAVNA UPRAVAI LOKALNA SAMOUPRAVA

  U CRNOJ GORI

  Branislav Radulovi

  PRIRUNIK ZA POLAGANjE STRUNOG ISPITA

 • IzdavaUprava za kadrove CG

  UrednikSvetlana Vukovi

  AutorBranislav Radulovi

  LektorItana Stanii

  Tehnika obradaTatjana Vukevi

  Dizajn i pripremaStudio KNB, PodgoricaLidija Savkovi-Vukovi

  tampaDigital Print Centar, Podgorica

  Tira1000 primjeraka

  Uprava za kadroveJovana Tomaevia bb, 81000 Podgoricatel/fax: 081/201-036, info@uzk.cg.yu

  tampanje ove publikacije struno i finansijski je podrao projekat Program za razvoj kapaciteta-zajednika inicijativa Vlade Crne Gore ,Fondacije Insti-tut za otvoreno drutvo i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

  UPR AVNI POSTUPAK I UPR AVNI SPORDR AVNA UPR AVA I LOK ALNA SAMOUPR AVAU CRNOJ GORIPRIRUNIK ZA POLAGANjE STRUNOG ISPITA

 • UVODNA RIJE

  UPRAVNI POSTUPAK1. Upravni postupak, opti i posebni1.1 Osnovna naela opteg upravnog postupka1.2 Organi i slubena lica u upravnom postupku1.3 Nadlenost u upravnom postupku1.4 Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje1.5 Komunikacija organa i stranaka1.6 Rokovi i povraaj u preanje stanje1.7 Pokretanje upravnog postupka 1.8 Postupak do donoenja rjeenja1.9 Dokazivanje u upravnom postupku1.10 Rjeenje i zakljuak u upravnom postupku1.11 alba u upravnom postupku1.12 Ponavljanje postupka1.13 Naroiti sluajevi ponitavanja, ukidanja i mijenjanja rjeenja1.14 Izvrenje rjeenja1.15 Odravanje reda u postupku1.16 Trokovi postupka 1.17

  UPRAVNI SPOR 2. Pojam i vidovi upravnog spora2.1 Predmet upravnog spora 2.2 Pravo pokretanja upravnog spora2.3 Razlozi za voenje upravnog spora2.4 Stranke u upravnom sporu2.5 Nain pokretanja upravnog spora2.6 Privremena mjera2.7 Prethodni postupak - ispitivanje tube2.8 Redovni postupak2.9 Odluivanje upravnog suda u upravnom sporu2.10 Razlozi za ponitaj upravnog akta2.11 Odluivanje u sporu pune jurisdikcije2.12 Presuda i rjeenje upravnom sporu2.13 Vanredni pravni ljekovi2.14

  SADRAJ

  7

  111212141617192426273135374042444849

  515253545556565858596061626263

 • Obaveznost presuda2.15 Primjena drugih odredbi i trokovi postupka2.16

  DRAVNA UPRAVA3. Poslovi dravne uprave3.1 Organi dravne uprave3.2 Unutranja organizacija dravne uprave3.3 Propisi ministarstava i drugi pravni akti organa dravne uprave3.4 Upravljanje i odgovornost u organima dravne uprave3.5 Dravna uprava i graani3.6 Odnos organa dravne uprave i vlade3.7 Odnosi izmeu ministarstava, ministarstava i organa uprave, 3.8 ministarstava i skuptine i organa uprave prema sudovimaOdnosi ministarstava prema organima lokalne samouprave, 3.9 javnim ustanovama, javnim preduzeima i drugim pravnim licima iji je osniva dravaOdnos organa dravne uprave prema nevladinim organizacijama3.10 Prenoenje i povjeravanje poslova dravne uprave3.11 Inspekcijski nadzor3.12 Upravna inspekcija3.13 Sredstva za rad organa dravne uprave3.14

  LOKALNA SAMOUPRAVA4. Pravni status optine4.1 Poslovi lokalne samouprave4.2 Organi optine4.3 Lokalna uprava, organi lokalne uprave i javne slube4.4 Mjesna samouprava4.5 Uee graana u ostvarivanju lokalne samouprave4.6 Odnosi i saradnja lokalne samouprave sa graanima, 4.7 nevladinim oganizacijama, javnim slubama iji je osniva drava i dravnim organimaSaradnja i udruivanje lokalne samouprave4.8 Zatita lokalne samouprave4.9 Imovina optine i finansiranje4.10 Glavni grad4.11

  PITANJA

  LITERATURA

  6566

  6970717374747576

  77

  787979808182

  85868788899191

  9294959596

  101

  103

 • UVODNA RIJE

 • Prirunik za polaganje strunog ispita za rad u dravnim organima predstavlja rezultat saradnje Programa za razvoj kapaciteta,Ministarstva pravde i Uprave za kadrove.Saradnju sa ovako strunim institucijama Uprava za kadrove vidi kao kljuan elemenat svojih program-skih aktivnosti i ovom prilikom zahvaljujem se Programu za razvoj kapaciteta to su prepoznali znaaj i finansirali cjelokupni projekat.

  Vanost projekta Prirunika za polaganje strunog ispita koji je zapoet u julu mjesecu 2007 go-dine, je u tenji da omogui svim zainteresovanim licima a prvenstveno pripravnicima i novozaposlenim da to lake savladaju predmetnu materiju s obzirom da je to sada objedinjeno na jednom mjestu.

  Zbog toga je Uprava za kadrove modul Osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih za rad u dravnim organima uvrstila kao temu u Program strunog usavravanja za 2008/9 godinu i time dala mogunost svim zainteresovanim licima da pohaaju obuku prije nego pristupe samom polaganju dravnog ispita.

  Prirunik je izradila grupa autora,eksperata pravnih i ekonomskih nauka i sam prirunik daje odlinu bazu za dalje struno usavravanje dravnih slubenika i nametenika.

  Na kraju bih eljela da se zahvalim svima koji su doprinijeli da ovaj prirunik bude uraen i istiem da e Uprava za kadrove i dalje sprovoditi sline projekte i time unaprijediti kvalitet znanja dravnih slubenika i nametenika.

  Direktorica Svetlana Vukovi

 • Demokratske reforme i razvoj procesa evropskih integracija u Crnoj Gori zahtijevaju obrazovane i struno osposobljene dravne slubenike i namjetenike bez kojih nema efikasne dravne uprave i kvalitet-nog rada dravnih organa u cjelini. U tom smislu veoma je vano, kako dodatno usavravanje dravnih slubenika, tako i osposobljavanje novozaposlenih u dravnim organima za njihov redovan rad. Garan-cija posjedovanja neophodnih znanja za rad u dravnim organima obezbjeuje se polaganjem posebnog strunog ispita.

  Posebna Uredba o Programu i nainu polaganja strunog ispita za rad u dravnim organima donesena je 2005. godine, ali niz razloga ukazuje na potrebu njenog inoviranja i usklaivanja sa novim potrebama i tokovima ukupnih reformi u dravnoj upravi. Prvo, ona je donesena u vrijeme funkcion-isanja dravne zajednice i starog Ustava RCG, tako da se sadraj Programa morao uskladiti sa novim ustavno-pravnim poretkom. Drugo, u njemu nije bilo sadraja o evropskom pravnom poretku, pa se zbog daljeg toka procesa evropskih integracija, morao ugraditi poseban i izuzetno vaan segment evropskog pravnog poretka (acquis communautaire) u ovaj Program. Tree, u meuvremenu su uinjene i znaajne daljne reforme u oblasti radnog i privrednog prava koje, takoe, treba da budu unesene u novi Program. Na osnovu toga logino je proizala i potreba za obezbjeivanjem jednog specifinog, namjenski uraenog prirunika za polaganje ispita po novom Programu. Svi koji polau struni ispit do sada su bili prinueni da tragaju za brojnim zakonima, razliitim fakultetskim udbenicima ili skriptama, to je izazivalo do-datne probleme.

  Prirunik za polaganje strunog ispita za rad u dravnim organima rezultat je saradnje Programa za razvoj kapaciteta sa Ministarstvom pravde i Upravom za kadrove. Radi njegove izrade oformljena je posebna ekspertska grupa koja je analizirala raniji Program i nain polaganja strunog ispita i na temelju aktuelnih potreba i uporednih iskustava pripremila novi program usklaen sa tokovima reformi u drutvu i, posebno, obavezama dravne uprave u procesu evropskih integracija. Novi program i ovaj prirunik su uraeni sa ciljem da doprinesu poveanju kapaciteta svih dravnih organa tako to e unaprijediti kvalitet znanja dravnih slubenika i namjetenika koji su duni da polau struni ispit za rad u dravnim org-anima.

  Program razvoja kapaciteta (Capacity Development Programme - CDP) se razvija kao specifian model izgradnje administrativnih i institucionalnih kapaciteta u Crnoj Gori za dalji razvoj procesa evropskih integracija. Kljuna podrka CDP-a usmjerava se na graenje i jaanje struktura za imple-mentaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju, potpisanog 15. oktobra 2007. godine. S obzirom da je cilj Programa za razvoj kapaciteta da pomogne kvalitet rada dravne administracije logina je i podrka CDP stvaranju reformisanog Programa polaganja strunog ispita za rad u dravnim organima i tampanju odgovarajueg prirunika za sve one koji imaju visoku ili viu kolsku spremu.

  Nadamo se da e Prirunik za polaganje strunog ispita za rad u dravnim organima doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem radu administracije i daljem toku reformisanja dravnih insitucija u sklopu procesa evropskih integracija.

  Dragan uriProgram za razvoj kapacieta

 • UPRAVNI POSTUPAK

  1

 • 1 UPRAVNI POSTUPAKUPRAVNI POSTUPAK, OPTI I POSEBNI1.1

  Pod upravnim postupkom podrazumijevaju se procesna pravna pravila koja se primjen-juju u vezi donoenja upravnih akata. Pravila upravnog postupka primjenjuju dravni organi i organi lokalne samouprave kada, u upravnim stvarima, neposredno primjenjujui propise, rjeavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima fizikog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kada obavljaju druge poslove utvrene Zakonom o optem upravnom postupku. Po ovom zakonu duni su da postupaju i ustanove i druga pravna lica kada u vrenju javnih ovlaenja, rjeavaju u up-ravnim i drugim pravnim stvarima. Upravni postupak moe biti opti i posebni. Opti upravni postupak ine pravila koja su zajednika za sve upravne oblasti ili pak za najvei broj oblasti i vae za sve organe, ustanove i pravna lica. Ovaj postupak ureen je Zakonom o optem upravnom postupku. Posebni upravni postupak su pravila koja su propisana posebnim zakonima ili drugim propisima i vae samo za odreenu upravnu oblast (npr.: oblasti carina, poreza i dr.). Ova pravila predstavljaju neophodna odstupanja od pravila opteg upravnog postupka zbog specifine prirode upravnih stvari u tim oblastima, ali moraju biti u saglasnosti sa osnovnim naelima opteg upravnog postupka. U odnosu na oba ova postupka vai pravilo da se odredbe opteg upravnog postupka primjenjuju po svim pitanjima za koja nije propisan posebni upravni postupak (supsidijern