77 hadisa kudsi

Download 77 hadisa kudsi

Post on 09-Jun-2015

1.213 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 77 HADISA KUDSIPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. HADIS BR. 1 Uzvieni Allah veli: "Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem, ako Me spomene u drutvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primiem mu se arin, ako Mi se primakne arin, primaknem mu se hvat, ako Mi doe obinim hodom, dolazim mu hrlei."[1] Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija. [1] Hadis je svojevrstan i vrlo ubjedljiv poticaj na injenje svega to je dobro i pozitivno, jer ono nailazi na viestruko uzvraanje od strane Allah d.. Bolje drutvo spomenuto u hadisu je prisustvo meleka.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 3. HADIS BR. 2 Klanjao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa nama sabah na Hudejbiji nakon kie koja je pala protekle noi. Nakon to je klanjao, okrenuo se prisutnima i rekao: "Znate li ta veli va Gospodar? Rekoe: Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. On ree: Neki od Mojih robova osvanuli su kao vjernici u Mene, a neki kao nevjernici. Ko kae: Kia je pala zahvaljujui Allahovoj dobroti i milost, taj vjeruje u Me, a ne vjeruje u zvijezde. A ko kae: Kia je pala zbog toga to je to odreena zvijezda nagovijestila, taj ne vjeruje u Me, a vjeruje u zvijezde."[1] Hadis prenosi Zejd ibn Halid El-Duheni, a biljei ga Buharija. [1] Hadis nije negacija postojanja zakonitosti po kojima se sve u prirodi dogaa, ve ukazivanje na onoga koji stoji iza njih, i koji ih, ako hoe, moe promijeniti, a to je Allah d..PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 4. HADIS BR. 3 Uzvieni Allah veli: "Uznemirava Me (vrijea Me) sin Ademov (ovjek): psuje vrijeme, a Ja sam vrijeme (tj. Stvoritelj vremena), izmjenjujem no i dan!" Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 5. HADIS BR. 4 Uzvieni Allah veli: "ovjek Me utjeruje u la, a na to nema pravo, vrijea Me, a na to nema pravo. Utjeruje Me u la kada veli: Nee me ponovo stvoriti kao to je to prvi put uinio, a prvo stvaranje mi nije nimalo lake od ponovnog. Vrijea me kada kae: Allah je sebi uzeo dijete, a Ja sam Jedan i nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam roen, i niko Mi ravan nije! Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 6. HADIS BR. 5 Pri kraju vremena (koje je preostalo do Sudnjeg dana) pojavie se ljudi koji e dunjaluk sticati u ime vjere (pod platom vjrere), ljudima e se prikazivati u janjeoj koi od silne blagosti, jezici e im biti slai od eera, a srca, srca vukova. Uzvieni Allah veli: "Zar se sa Mnom zavaravaju i zanose?! Zar se protiv Mene odvaavaju ustati?! Sobom se kunem, poslau im kunju koja e i razboritog izmeu njih uiniti zbunjenim!" Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Tirmizi.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 7. HADIS BR. 6 "Stvaranje nekoga od vas odvija se tako to se prvo sjedinjuje i ustaljuje u majinom stomaku etrdeset dana, potom biva zakvaak (aleka) isto toliko, potom biva gruda mesa i krvi (mudga) isto toliko. Zatim mu Allah alje meleka, kome budu nareene etiri stvari. Rekne mu: Pii ta e raditi, koliko e ivjeti, kakvu nafaku e imati i da li e biti nesretan ili sretan. Tako mi Onoga u ijoj je ruci moja dua, neko od vas radi djela svojstvena dennetlijama i kada izmeu njega i denneta bude samo arin, preduhitri ga to mu je propisano, pone raditi ono to rade dehennemlije i ue u dehennem. Neko od vas, opet radi djela svojstvena dehennemlijama i taman kada izmeu njega i dehennema bude samo arin, preduhitri ga ono to mu je propisano, pa pone raditi djela svojstvena dennetlijama i ue u dennet." Hadis prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, a biljei ga Ibn Made.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 8. HADIS BR. 7 Nevjerniku e na Sudnjem danu biti reeno: ta misli, da ima zemlju ispunjenu zlatom, da li bi to dao da se otkupi (od kazne u dehennemu)? Da! Od tebe je traeno neto lake (pa to nisi uinio).[1] Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a biljei ga Muslim. [1] Druge predaje hadisa preciziraju ta je to lake - odrati datu obavezu pri stvaranju prvog ovjeka: svjedoiti da je Allah Gospodar i nikoga Mu ne smatrati ravnim. A Kuran o uzaludnosti pokuaja otkupa govori u suri Ali Imran, 91 ajet.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 9. HADIS BR. 8 "uo sam od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako veli: Tvoj Gospodar se udi i divi pastiru koji na izboenoj stijeni na vrhu brda ui ezan za namaz i klanja, pa Uzvieni veli: Pogledajte Mog roba, ui ezan i klanja, boji Me se! Opratam Mome robu i uvodim ga u dennet!" Hadis prenosi Ukbe ibn Amir radijallahu anhu, a biljei ga Nesai.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 10. HADIS BR. 9 Neka niko od vas ne poniava sebe! Prisutni rekoe: Allahov Poslanie, kako e neko od nas poniziti sebe? Tako to e uvidjeti da u pogledu neke Allahove naredbe (i njenog krenja) mora da kae svoju rije, pa je nee rei. Uzvieni Allah e mu na Sudnjem danu rei: ta te sprijeilo da o toj i toj stvari kae svoju rije? Bojao sam se ljudi. Bilo je pree da se Mene boji!" Hadis prenosi Ebu Seid El-Hudri radijallahu anhu, a biljei ga Ibn Made.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 11. HADIS BR. 10 Kada se Deddal pojavi sa sobom e imati vodu i vatru. Ono za to ljudi budu drali da je vatra bie hladna voda, a ono to budu smatrali da je hladna voda bie vatra koja pri. Ko od vas bude to doivio, neka ue u ono za to smatra da je vatra, bie mu pitko i hladno. Huzejfe, prenosilac hadisa dalje veli: uo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori: Meu onima prije vas bio i neki ovjek kome je doao melek smrti da mu uzme duu. Tom prilikom mu je reeno: Da li si uradio ikakvo dobro djelo? Ne znam, - ree on. Razmisli - bi mu reeno. Ne znam ni za jedno. Jedino sam trgovao sa ljudima, pa sam priekivao onoga ko je bio u stanju odmah platiti, a otpisivao onima koji to nisu bili u stanju. Allah ga je (zbog toga) uveo u dennet. Prenosilac hadisa dalje veli: Takoe sam uo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kae: Jednom ovjeku se primakla smrt. Kada je izgubio nadu u nastavak ivota, oporuio je eljadi: Kada umrem, sakupite dosta granja i raspalite vatru. Kada vatra pojede (spri) moje meso i stigne do kosti i ona se zgori, uzmite to, sameljite, saekajte vjetrovit dan, pa ga raspite u more. To su i uinili. Allah ga je, meutim, sakupio, te mu rekao: Zato si to uinio? Ovaj ree: Iz straha od Tebe. Allah mu je oprostio. Ukbe, koji prenosi ovaj hadis od Huzejfe, veli: uo sam ga (Huzejfu) sve to i jo (dodaje) da je spomenuti ovjek (koji je naredio da ga spale) bio pljaka grobova." Hadis prenosi Huzejfe ibn El-Jeman radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 12. HADIS BR. 11 Uzvieni Allah veli: "ovjek Me utjeruje u la, a na to nema pravo, vrijea Me, a na to nema pravo. Utjeruje Me u la kada veli: Nee me ponovo stvoriti kao to je to prvi put uinio, a prvo stvaranje mi nije nimalo lake od ponovnog. Vrijea me kada kae: Allah je sebi uzeo dijete, a Ja sam Jedan i nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam roen, i niko Mi ravan nije! Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 13. HADIS BR. 12 "Allah veli: Udijeli, sine Ademov, udijeliu ti!" Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 14. HADIS BR. 13 "Nakon to Allah stvori zemlju, ona poe da se pokree, te On stvori brda, koja postavi na nju i ona se smiri. Meleki se zaudie i zadivie silini brda, pa rekoe: Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima ita silnije i monije od brda? Ima eljezo. Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima neto jae i silnije od eljeza? Ima vatra. Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima neto jae i silnije od vatre? Da, ima voda? Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima neto jae i silnije od vode? Da, ima vjetar. Gospodaru, ima li togod od Tvojih stvorenja to je jae i silnije od vjetra? Da, ima ovjek: udijeli svojom desnicom krijui od ljevice." Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a biljei ga Tirmizi.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15. HADIS BR. 14 "Na Sudnjem danu, ovjek e biti doveden poput jagnjeta. Bie postavljen pred Allaha, pa e mu Allah rei: Dao sam ti izobilje blagodati, ta si inio? Gospodaru, sakupljao sam i rasploivao (umnoavao), ostavio sam vie nego to je bilo. Vrati me da Ti to donesem! Tako ispadne da rob nije pripremio nikakvo dobro, te bude odveden u vatru." Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a biljei ga Tirmizi.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 16. HADIS BR. 15 Adijj ibn Hatim radijallahu anhu veli: "Bio sam kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su mu dola dva ovjeka: jedan se tuio na neimatinu, a drugi na pljakae po putevima. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ree: Pljakanja na putu to se tie, nee proi puno vremena do asa kad e iz Mekke kretati karavana bez uvara. Neimatine to se tie, Sudnji dan nee nastati prije nego to doe doba kada e neko od vas obilaziti sa sadakom, na nalazei ko bi je primio. Zatim e svako stati pred Allaha, bez zastora i tumaa, pa e mu On rei: Nisam li ti dao imetak? Jesi. Nisam li ti poslao Poslanika? Jesi. Tada e pogledati na svoju desnu stranu i vidjeti samo vatru, pa e pogledati na lijevu stranu i tamo nee vidjeti nita osim vatre. Neka se zato svako od vas uva i titi od vatre, pa makar sa pola hurme (koju e udijeliti), a ako ne nae ni toliko, onda lijepom rjeju." Hadis prenosi Adijj ibn Hatim radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.PDF created w