bs 40 nevevijevih hadisa

Download Bs 40 Nevevijevih Hadisa

Post on 14-Feb-2015

52 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zbirka hadisa od imama EN Nevevija

TRANSCRIPT

HAD ISA NAUA Ul ,;;;.. ir .liiU.IrL.)U .p;!I.J.,.l.:..l.f"'! L.JjY.I.:..JJI'I""' u1., ..... A'' 4jij ytiS..ll . F. . . . (..)A o . L.u."!.l . .. ::i ' .. -: . . :-:IL 4 _;JI c.::.w \+ii.Jfo. HHHHHHHKKHNHNMHHNHHMNH NMHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHt lit 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '111111111111111111111111111111 l lllllllllllllllllllltlltU1111111111111111111111111111111111111111IIIIUIIIU 1111111111111111111111111111111 HADISA NAUAUI Tiskanje ove knjige je o troku dobrih ljudi iz grada ONEZA U saradnji s uredom "I GASSE" u gradu ONEZA i ureda u Sloveniji Ptijevod i priprema ORGANIZACIJA WAKU.FA ZA HUMANITARNU POMOC U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG PREDGOVOR Poslije Kur' ana glavni iz- za razumijevanje Islama je Sunnct: zapisane izreke, djela i odohrcnja Poslanika Muham-mcda, alcjhi-sclama, sc nor-malno kao ove kratke zhirke Jladisa bio je Imam an-Navavi. Rnden je 63 1 hid. gnu. u Siriji. u selu Nava juno od Damaska. Za vri-jeme ivota uivao je veliki ugled izvrsni poznavalac hadisa. Zivio je skromnn i sav ivot pos-vel io nauci. Nava vi je umro u svom rodnom mjestu o77 hid. god. uzevi, ova zhirka je popularna ant0logija i najbolji uvod u studij Pos lanikovih izreka. - 3 -(( \ )) : 1/-i ir ) - ' .JJI J"...; w- : Ju yll&LI , A.UI J- . J,.s:J ,AJ"...JJ 4.UI AJ"...J .JJI il".l) Ai,& V" J 'JJ ( -'liJ ( ll:...all t.. V!.li.JI - 4 -HADIS l. Od emira (zapovjednika) pra-vnvjcrnih Ebu llafsc Umera ih nu ' 1-llattaba- prenosi sc da je rekao: sam Allahova Poslanika - sall allahu alcjhi wc scll em-kako j e rekao: Djela su prema namjerama i svakome pripada ono to na-umi. Pa je hidra (seoba) z;J Allaha i Njegova Poslanika, njegova je seoba zu AII:Jha i Njegova Poslanika. A je seolw da dobije neka ovosvjet-sku dobra ili da dobije neku enu za njegova je seoba tamo gdje je i iselio. Ovo prenose dva imama muhaddisa: Abu 1\hdullah Muhammcd Ihn Ismail Ibn Ibrahim lbnuI-Mugira Ibn 13erdizbch El Buhari i Ebu'l lluscjn Muslim lhnu'l-ha-ddad Ibn Muslim En-Ncjsaburi u svojim Dvama Suhihinw. koji su dvije na-jtai:nijc zabiljeene zbirke (hadisa). (( y )) : : Jw ;;.s. A.LJI ..?; .,.....s vs- l - Y .L!W til' l! rY. v ll FJ W! tf- , V" u .rt ".Ul : Ju J J&. ...;5 JLU r'J-11 ir i#j )J dJI r'J-11: rl-J Jj;Jt l.._. 4.1f!!J r.J-4iJ .;I.S';JI J 4a.i. Ju. ir Ju r.,.Jh J.. ;J V" ii Ju. .& V",;;J ... ;.'Ir . 5 . HADIS 2. Takode sc prenosi od Umera-radijallahu anhu: J ednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallal-lahu alcjhi wc scllcm, kad sc pojavi jako bijele od- i jako crne kose. Na nje-mu sc ne primjcli trag pulo-vanja i niko ga od nas ne poznavae. Sjede kod Posla-nika. Oslonivi svoja koljena na njegova koljena, stavio je svoje dlanove na njegovo stegno pa 0 Muham-mcdc, obavjcsli me o Islamu. Rcsululah, sallallahu alcjhi we scll cm, Islam je da pos- da nema Boga osim Allaha i da je Muhammcd Al-lahov poslanik i da obavlja namaz, daje zckat, posti Ramazan, Ka'bu ako si u da lo On Istinu si rekao. Mi se pila ga i polvrduje mu. Isti Obavjcsti mc o imanu. Pc-jgambcr Da vjeruje AJ-Jaha, Njegove meleke, Nje-gove objave, Njegove Posla-nike, Posljednji dan i da vjeru-je u Njegovo odrcdcnjc dobra i zla. Istinu si rekao. Obavjesli mc o ihsanu Pcjgambcr Da robuje Allahu kao da Ga vidi, jer iako ti ne 4UI : Ju 11 ir li : Ju : Ju . 4-iU .1,; l .1; JJ_;.JIL. : JLi ir .:,i : Ju 4J;l .. i ir : Ju . J.:WI V" ii....-JI il.U.I";,; .:,i J 1 JJ; r1.:>44JI J WJI. t J.:UI V" \?;J.ij 1 4 : Ju Ju. rsi .J"_,;Jti.LII : ( rl- ''JJ e f\1i - () -vidi Njega, zaista On vidi tebe. Obavjesti mc o (Sudnjem danu). Pc-jgambcr >>O njemu upi-tani ne zna vie od onoga koji pita. Obavjcsti mc o njegovim znakovima. kad robinja rodi svoju gospo-daricu, kad se vide bosonogi, goli , oskudni pastiri kako sc u izgradnji visokih gradevina. Zatim ode, a ja sam ostao zbunjen. Zatim Pcjgambcr: 0 Omcrc, zna li onoga koji je pitao? Rekao sam: Allah d. . i njegov Poslanik najbolje znaju. Rc- Zaista je ono Dibril doao da vas vaoj vjeri.i V" J :r-L-J : ri-'J 1 _,..._; J :rLJ - l) -HADIS 5. Od majke pravovjernih Ummi Abdullaha Ai e - radijallahu anha - prenosi sc da je rekla: Allahov Poslanik - sallallahu alejhi wc scllcm - je rekao: Ko uvede ( izmisli novo tariju) u ovu nau stvar (vj eru) ono to nij e od nje, to je odba- ( Bulwrtja i Muslim) A u jednoj Muslimovoj predaji stoj i: Ko bude neto to nije od nas o no je ..-.-!-! Vo! ,.rl i Ir - '\ rl"..Ll l .fi.LI , : lJ".,$ "i i - lw d 11. .l; l . ......J l L:JI "'+!-"' ...,- v- lJ" l r').',; l w.rJ r}! J.,.. ""J! c"ri)L5 JJI ,.,.- 'jj 1 ,.,.- 1!1.1... Js:.l 'jj .;.,J..., ll.4.. ,j 'jj 14-tJL-: AlS'"-+' .l....i % l AlS' ( rl-J e !,/J 'jj - lO -HADIS 6. Od Ehu Abdullaha En-Nu'mana Ibn Bcira - radijallahu anhuma - prenosi sc da je rekao: Cuo sam Allahova Poslanika -sall oll ahu alejhi wc scll cm -kako kae: Zaista je jasno ono to je dozvoljeno i da je j asno ono to je zabranjeno. Izmedu njih su sumnjive stvari , koje mnogi ljudi ne znaju. Pa ko sc bude sumnjivih stvari , osigu-rao je sebe u pogledu vjere i a ko padne u sumnjive stvari , pao j e u zabranj eno, kao pastir koji svoj e stado oko posjeda a nij e u stanju da mu zabrani ulazak u njega. Zar svaki vladar nema svoje i zaista, Alla-hova bima su nj egove zabra-ne. A zar u tij elu nema jedan organ; kada je on zdrav, zdravo je tijelo, a kad sc pokvari, pokvari sc cije lo ti -jelo. Zar to nije srce? (Buhiln"ja i Muslim) * h1ma sve ono slo JO zabran-JenO u Islamu y,, -l!;l.Lllll") '--:--i; l -V 1 -w..UI e?; LU Ju t J: l:J.i. rl--J l l A.l"...-)J l 4!L.:.S:JJ l (rl- h; - l l HADlS 7. Od Ehu Rukajjc Temim lbni Av!> Ed-Darijjc - radijallahu anhu - sc prcnn!>i da je Vje-rovjesnik - !.all allahu alcjhi wc scllcm rekao: ,. Vj e ra je savjet. Rekosmo: Od koga'? Poslanik Od Allaha, Njegove knji ge, Njegova Pos lanika, imama Muslimana i ljudi. (Muslim) ... , : \.....+s JJI v4J iJ-11\r l - A \J...,..i: Ju JJI J_,...,J J JJI 'j! .U! "i Jiu l 1 1 J_,...,J !,L...i ll !-J l il.5 ji JJI l ( r--J e Jl.i - 12 -HADIS 8. Od lbni Umera - radijallhu anhuma - prenosi sc da je Allahov Poslanik - sallallahu alcjhi we sellem - rekao: Naredeno mi j e da sc bori m protiv ljudi dok ne da nema Boga osim All aha i da j e Mohammed Allahov Poslanik i da obavljaju namaz i daju zekat. Kada to urade, zatitu od mene za nji-hove ivote i imetak, ako su u suglasnosti sa Islamom i nji-hov biti sa All a-hom Uzvienim. (Buharija i Muslim) - l -\ J_,...J JLi- 4ll l v4J U!-J l L.. I;U lo.! ...... i L.. J l rs dl. i ( r--J J&. . 13 -I-lADIS 9. Od Ebu Hurejre Abdurahmana lbni Sahra - radijallahu anhu -prenosi se da je rekao: sam Allahova Poslanika - sallall ahu alejbi we sellcm -kako j e re kao: to sam vam zabranio, klo-nite ga sc, a to sam vam na-redi o, radite ga koliko moete, je r su propali on_i prije vas koji su mnogo pitali i razili sc sa svojim poslanicima. (Buhnrija i Muslim) , : Ju J..:J. ..Ul vi; r_.. vr- ) - ' . ..Ul.;,!: J".-; Ju : JL.; JLU, 4 {Ul- v-' I)S' J..)l L+. i iJ-1 I)S L+. : c)L..i JUJ .,ii r {

(rl- 'JJ ,_,;ti. rt;.4 ..;J.&. J 11 . IIADIS 10. Od Ehu Hurcjrc ratl ijallhu anhu prcno!>i da je rekao: .. 1\llahov Poslanik - sallallahu alcj hi wc scll em je rckno: Zaista je Uzvi eni Allah fin i ne prima osim rino, i je Allah naredio vje rnicima ono to je naredio