40 nevevijevih hadisa

Download 40 Nevevijevih hadisa

Post on 21-Jun-2015

280 views

Category:

Documents

48 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ETRDESET NEVEVIJEVIH HADISANaslov: ETRDESET NEVEVIJEVIH HADISAAutor:Muhjiddin Jahja b. erefNeveviUnos arapskog teksta i prijevod:Bilal Dervii prof.Redaktor prijevoda:Elvedin Pezi prof.erijatska recenzija:mr. Safet KuduzoviAbdulvaris Ribo prof.Lektor:WwwwwwIzdava:UG 'Sehara'u saradnji sa www.minber.batampa:WwwwwwTira:WwwwwwSarajevo, 1431.h.g / 2010.god.Uvod HvalaAllahuGospodarusvjetova,donosimosalavatiselamnanaegPoslanikaMuhammeda njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.Ne moemoupotpunostianiispravnoshvatitiKur'anniislambezhadisa(sunneta)Allahovaposlanikasallallahualejhivesellem,testestranemnogiislamskiuenjacisupisalizbirkehadisaodkojihsunajpoznatije'Kutubusitte'(estzbirki:Buharina,Muslimova,EbuDavuda,Tirmizija,NesaijeiIbnMade),alinekiuenjacisuskupljaliodreenehadiseodposebnogznaajauvjeriodkojihjeovaunaimrukamapoizboruimamaNevevija poznatekao'ARBEINENEVEVIJE' 'ETRDESETNEVEVIJEVIHHADISA'.S obzirom na ljepotu i vanost sadraja ove zbirke ulema je ukazala na njenu popularnost inajboljiuvidustudijPoslanikovihhadisa,adokaztomejedapostojivieodpedesetnapisanih komentara kroz ovih sedam vjekova diljem islamskog svijeta. Ni nae podnevljenezaostajekadajeupitanjupridavanjevanostiovojzbirci,jerjeovazbirkasamouposljednjihdvadesetgodinanekolikoputaprevedenaidoivjelamnogaizdanja,komentarisana u mnogim gradovima, na mnogim predavanjima, sijelima, radio emisijamatakodasenibrojnezna,idanasdansekomentarieumnogimmjestima,uenajenapamet i odravana su mnoga takmienja u njenom hifzu, a prevedeni su i neki komentariodkojihjenapoznatijaimodanajopirnija'Enciklopedijaznanostiimudrusti'odIbnRedeba Hanbelija (dodue skraena verzija od eja Hilalija 'Buenje ambicija'), pa molimUzvienogAllahada nagradisvakogakojedaosvojdoprinosuirenjuAllahovedelledelaluhu vjere i sunneta Poslanika sallallahu aleji ve sellem.NAPOMENE:1- Tokomprevodakoristiosamsesamsesljedeimkomentarimaito:imamaNevevija,imamaIbnRedeba,imamaIbnDekika,ejhaIbnUsejmina,ejhaIsmaila EnsarijaiejaSalimaHilalija,takodasammanjejasnepojmoveprevodio u kontekstu komentara.2- Prevod sam uporeivao sa dosadanjim prevodima i to: prijevod HO Igasa, MehmedHandi,HuseinIdrisAdemi('Buenjeambicija'),prijevod'RijaduSalihin'(jerseunjemunalazisvih 40hadisa)odZuhdijeAdiloviiFuadaSedi,EmiraDemir ('Radost pogleda').3- Prilikom dokumentacije hadisa spominjao sam samo zbirku hadisa u kojoj se nalazinavedeni hadis i broj hadisa u dotinoj zbirci.4- PrilikomocjenevjerodostojnostihadisanaveosamonotojespomenuoimamNeveviahadisikojisukodBuharijeiMuslimanitanijespomenutojersusvihadisi u njima sahih vjerodostojni.5- tosetiehadisapodbrojevima: 12, 29, 30, 31, 32, 39, 41i 42 ulemanemazajedniki stav po pitanju vjerodostojnosti ovih hadisa, a na komentatorima je dapojasne miljenje uenjaka i njihove dokaze.6- U zbirci se nalazi 42 hadisa, meutim poznata je po nazivu 40 hadisa.7- SmruPoslanikasallallahualejhivesellem,zapeaenajebezgrijenost, testestranemolimUzvienogAllahadasvemoguepogrekeuunosuteksta,prijevodu ili tamparske greke oprosti, a On je Milostivi i Koji grijehe oprata.Bilal DerviiSarajevo, 1431.h.g. / 2010.g.Biografija imama NevevijaIme mu je Jahja ibn eref a nadimak mu je Muhjiddin ebu Zekerijja roen je 631. h.g.uNevijunoodDamaska.Joodranogdjetinjstvabiojenaklonjenvjeriitraenjuznanjaizbogsvojemarljivostiiupornostinatomputu,iakomlad,ubrzojepostaoekspertuhadisu.Biojeizuzetnoomiljenunarodu,anjegovadjelakojajepisaosusvesrdnoprihvaenaiocjenjenakaoveomakorisnaiznaajna,odkojihsupored'40Nevevijevihhadisa',najpoznatija:'KomentarMuslimovaSahiha','Rijadus-salihin',iepohalnofikhskodjelo'El-medmua'.Umro jeusvomrodnommjestuu 45.godiniivota, 676.godinepohidri.MolimoUzvienogAllahadagaobaspeSvojomneizmjernom milou i da mu podari Dennet, amin.Predgovor imama NevevijaPrenosiseodAlijeibnEbiTaliba,AbdullahaibnMes'uda,MuazaibnDebela,EbuDerde, Ibn Omera, Ibn Abbasa, Enesa ibn Malika, Ebu Hurejre i Ebu Seida El-Hudrija sarazliitim predajama da jeAllahov Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao:.. ...... ... . .:.. ..... .| . .:... _..| .| .. ... . ....., .....''Ko za moj ummet sakupi i prenese 40 hadisa od vjere, Allah delle delaluhu e ga nasudnjem danu proivjeti u drutvu fakiha (pravnika) i uleme.''U rivajetu Ebu Derde stoji: ''Ja u mu na sudnjem danu biti efadija i svjedok.''U rivajetu Ibn Mes'uda: ''Bit e mu reeno: ui na koja vrata (denneta) hoe.''U rivajetu Ibn Omera: ''Bit e upisan u drutvu uleme, a proivljen u drutvu ehida.''Svi hadiski eksperti se slau da su sve predaje ovog hadisa daif (slabe).Islamskiuenjacisuuovompoglavlju(40hadisa)napisalimnogadjelaskorodaimsebrojnezna,ameuprvimajebioAbdullahibnMubarek,MuhamedibnEslemTusi,Hasan ibn Sufjan Nesevi, Ebu Bekir Adiri, Ebu Bekir Asfehani, Darekutni, Hakim, EbuNuajm,EbuAbdurrahmanSulemi,EbuSeidMalini,EbuOsmanSabuni,MuhammedEnsari, Ebu Bekir Bejheki, i mnogi drugi od prvih i potonjih generacija.Klanjaosamistiharuidonioodlukudasakupim 40hadisaslijedeispomenuteimameiuenjake i velikane islama.Islamskiuenjacisuslonidajedozvoljenopostupitiposlabomhadisuuposebnovrijednim djelima, ali i pored toga ja se ne oslanjam na spomenuti hadis (40 hadisa) negonaPoslanikovesallallahualejhivesellemerijeiusahihpredajma: ''Nekaonikojisuprisutni prenesu onima koji su odsutni'', i ''Neka Allah podari udoban ivot onome kouje moje rijei, shvati ih i prenese ih onako kako ih je uo.''Neki uenjaci su sakupljali hadise vezane za temelje vjere (akaid), neki su iz oblasti fikha,treipakhadisevezanesamodihad,etvrtionotoseveezaskromnost(zuhd),nekiopet hadise koji govore o lijepom ponaanju (ahlak) i sve su to bile njihove dobre namjere,Allah bio zadovoljan svima njima.to semenetie,doniosamodlukuda sakupim 40hadisa kojie bitivaniji od odsvihspomenutih, a to je 40 hadisa koji e objediniti sve spomenuto. Svaki od hadisa je ujedno ijednoodosnovnihpravilaovevjere.Islamskiuenjacinekeodtihhadisaopisujukaohadise na kojima se temelji vjera islam, ili kao pola islama, ili treina i slino tome.Izabirajuihadise uzeo samsebi za pravilo i kao obavezu da to budu samovjerodostojnihadisi kojih su veina u dva Sahiha (Buharija i Muslim). Hadise sam navodio bez seneda(lanca prenosioca) kako bi se lake pamtili a time bi bila vea korist za itaoce.Svakoonajkoteiahiretutrebaobidapoznajeinauiovehadisetozbogtogatoonisadretemeljeovevjere,iukazujunasvadjelapokornosti,atoeprimjetitisvakokomalo razmisli.Na Allaha se oslanjam i Njemu preputam svoje stanje, neka Mu je svaka hvala i zahvala iuspjeh je samo uz Allahovu pomo..,.i ....i.. . .. .. . .. . . . . . . '' '.. . .. .. .... . ' . `. ... ... . . . . . . `' .. . . . , . ` , .. . . .. : . .. .. s . , . . .. . ,. .. .. : . . .. .. . ,. .. .. : . .. .. s . . ., . . ' ' '' ''' ' . . . . . ' ' . . .. . ' .. | ., |. , : ' `. . . .. . . . .. : . . . . . ' '., .... .. .- PRVI HADISOd OmeraibnEl-Hattaba, radijallahuanhu,prenosisedajeAllahovPoslanik,sallallahualejhivesellem,rekao: Zaistasedjelacijenepremanamjeri isvakomovjekupripadaonotojenaumio.KouinihidruAllahuiNjegovuPoslaniku,njegovahidra je Allahu i Njegovu Poslaniku. A ko uini hidru radi neke ovosvjetske koristikoju eli postii ili radi neke ene da bi se njome oenio, njegova hidra je radi onogazbog ega se preselio.(Biljei Muslim, br. 4927)....i ....i...... . . ' . . . . . . . ..' ' ........|:.. ..... .. .. . . . ' . . . . .... . '. . . . , . . . . . ... . ... . . . .. . :.. . ... . ._ . . . . . .. . .: . . . .. : '` ' ' ' ' . .. . . . . . , . . .. : | `' `' . | ..' . . .. ._ . . : . `` . . : . s .. . : . s . . . . . ' ' . . . s. . , , . . . . . . . . . . ... . , . . . : ' `'. .. . . . . . . . . | . .... . .. . . '' . . |. . . : |.. . . . .'. . . . .. . : ,. .. s . : . : ,. .. . .. .. . : ,. . .. .. . . . . .| , . ..'`'`' ''`' ` ' . . . . . . : ,. . . .` ' . . . : . . .. . .. . .. . . ... .... . . . . . . . . . . ,. . . . .. . . ''''. . . . . ... . . . . . .. .. . ,. . . . . .. . . . : , . . .. . . . ,. . . ,. . : s ,. : s .. . . ,. .. . . . . : | ' ' ' ' '. . . ... . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . s. ... . . : | `'. : ' . .. . . .. : s :. . . . .' ` '.. . . .. ... . . . . .`.. . . . . .. ..'. . . . . .. . . . .. ' _ .. .. ` . . : . . |. . . . . . .. . .. ... . . . , : | , .. . : . . . . .. . : |' ` . . . .. . .. . . '. . . . . .. . ,. . : .. .. ' ` . . . . .. : ` ' . . . . .. . . :.. . . .` ' `. . .. . '' . _ .. .. ., . : | ' `..'_. . . . . . . .. . . . . | . .. . , . .. '' `' ' '' .. s . . . .. s. : |' ' . s .. .... ., .. -- DRUGI HADISPrenosiseodAbdullahaibnOmera,radijallahuanhuma,dajerekao:Priaomijemojotac, Omer ibn El-Hattab: 'Jednoga dana, dok smo bili kod Allahova Poslanika, sallallahualejhi ve sellem, iznenada se pojavio jedan ovjek veoma bijele odjee, izrazito crne kose,nanjemusenisuvidjelitragoviputovanja,anikogaodnasnijepoznavao.OnsjedenaspramAllahovaPoslanika,sallallahualejhivesellem,prislonivisvojakoljenauznjegovakoljena,stavivisvoje dlanove nanjegovastegna,zatimree:'OMuhammede,obavijesti me o islamu!?' Tada mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori:'Islam je da svjedoi da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, AllahovPoslanik, da obavlja namaz, daje zekat, posti Ramazan i da obavi hadd ako si umogunostitouiniti.' ovjekree: 'Istinusirekao.'Omer,radijallahuanhu,kae:Zaudismo se ovom ovjeku, pita i potvruje istinitost njegovog odgovora. ovjek ponovoupita:'Obavijestimeo imanu!?'AllahovPoslanik,sallallahualejhivesellem,muodgovori: 'ImanjedavjerujeuAllaha,Njegovemeleke,Njegoveknjige,Njegoveposlanike,SudnjidanidavjerujeuNjegovoodreenjebilodobroilizlo!' ovjekopet ree: 'Istinusikazao', azatimree:'Obavijestimeoihsanu!?Poslanik,sallallahualejhi ve sellem ree: 'Ihsan je da oboava Allaha kao da Ga vidi, i ako Ga ne vidi,Onzaistatebevidi.' ovjekponovoupita:'ObavijestimeoSudnjemdanu!?'AllahovPoslanik,sallallahualejhivesellem,odgovori: 'Onjemuupitanineznavieodonogakojipita.' ovjekree:'Obavijestimeonjegovimpredznacima!?'AllahovPoslanik,sallallahualejhivesellem,ree: 'Kadarobinjarodisvojugospodaricuikadasegoli,bosi i siromani pasti