70 hadisa kudsijj

Download 70 Hadisa kudsijj

Post on 09-Feb-2016

88 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

70 Hadisa kudsijj

TRANSCRIPT

 • 77 HADISA KUDSI

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 1 Uzvieni Allah veli: "Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam

  gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem,

  ako Me spomene u drutvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne

  pedalj, primiem mu se arin, ako Mi se primakne arin, primaknem mu se hvat,

  ako Mi doe obinim hodom, dolazim mu hrlei."[1]

  Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.

  [1] Hadis je svojevrstan i vrlo ubjedljiv poticaj na injenje svega to je dobro i pozitivno, jer ono nailazi na viestruko uzvraanje od strane Allah d.. Bolje drutvo spomenuto u hadisu je prisustvo meleka.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 2 Klanjao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa nama sabah na

  Hudejbiji nakon kie koja je pala protekle noi. Nakon to je klanjao, okrenuo se

  prisutnima i rekao: "'Znate li ta veli va Gospodar?' Rekoe: 'Allah i Njegov

  Poslanik najbolje znaju.' On ree: 'Neki od Mojih robova osvanuli su kao

  vjernici u Mene, a neki kao nevjernici. Ko kae: 'Kia je pala zahvaljujui

  Allahovoj dobroti i milost', taj vjeruje u Me, a ne vjeruje u zvijezde. A ko kae:

  'Kia je pala zbog toga to je to odreena zvijezda nagovijestila', taj ne vjeruje u

  Me, a vjeruje u zvijezde.'"[1]

  Hadis prenosi Zejd ibn Halid El-Duheni, a biljei ga Buharija.

  [1] Hadis nije negacija postojanja zakonitosti po kojima se sve u prirodi dogaa, ve ukazivanje na onoga koji stoji iza njih, i koji ih, ako hoe, moe promijeniti, a to je Allah d..

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 3 Uzvieni Allah veli: "Uznemirava Me (vrijea Me) sin Ademov (ovjek): psuje

  vrijeme, a Ja sam vrijeme (tj. Stvoritelj vremena), izmjenjujem no i dan!"

  Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 4 Uzvieni Allah veli: "ovjek Me utjeruje u la, a na to nema pravo, vrijea Me,

  a na to nema pravo. Utjeruje Me u la kada veli: 'Nee me ponovo stvoriti kao

  to je to prvi put uinio', a prvo stvaranje mi nije nimalo lake od ponovnog.

  Vrijea me kada kae: 'Allah je sebi uzeo dijete', a Ja sam Jedan i

  nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam roen, i niko Mi ravan nije!'

  Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 5 Pri kraju vremena (koje je preostalo do Sudnjeg dana) pojavie se ljudi koji e

  dunjaluk sticati u ime vjere (pod platom vjrere), ljudima e se prikazivati u

  janjeoj koi od silne blagosti, jezici e im biti slai od eera, a srca, srca

  vukova. Uzvieni Allah veli: "Zar se sa Mnom zavaravaju i zanose?! Zar se

  protiv Mene odvaavaju ustati?! Sobom se kunem, poslau im kunju koja e i

  razboritog izmeu njih uiniti zbunjenim!"

  Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Tirmizi.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 6 "Stvaranje nekoga od vas odvija se tako to se prvo sjedinjuje i ustaljuje u

  majinom stomaku etrdeset dana, potom biva zakvaak ('aleka) isto toliko,

  potom biva gruda mesa i krvi (mudga) isto toliko. Zatim mu Allah alje meleka,

  kome budu nareene etiri stvari. Rekne mu: 'Pii ta e raditi, koliko e ivjeti,

  kakvu nafaku e imati i da li e biti nesretan ili sretan.' Tako mi Onoga u ijoj je

  ruci moja dua, neko od vas radi djela svojstvena dennetlijama i kada izmeu

  njega i denneta bude samo arin, preduhitri ga to mu je propisano, pone raditi

  ono to rade dehennemlije i ue u dehennem. Neko od vas, opet radi djela

  svojstvena dehennemlijama i taman kada izmeu njega i dehennema bude

  samo arin, preduhitri ga ono to mu je propisano, pa pone raditi djela

  svojstvena dennetlijama i ue u dennet."

  Hadis prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, a biljei ga Ibn Made.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 7 Nevjerniku e na Sudnjem danu biti reeno: 'ta misli, da ima zemlju

  ispunjenu zlatom, da li bi to dao da se otkupi (od kazne u dehennemu)?' 'Da!'

  'Od tebe je traeno neto lake (pa to nisi uinio).'[1]

  Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a biljei ga Muslim.

  [1] Druge predaje hadisa preciziraju ta je to 'lake' - odrati datu obavezu pri stvaranju prvog ovjeka: svjedoiti da je Allah Gospodar i nikoga Mu ne smatrati ravnim. A Kuran o uzaludnosti pokuaja otkupa govori u suri Ali Imran, 91 ajet.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 8 "uo sam od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako veli: 'Tvoj

  Gospodar se udi i divi pastiru koji na izboenoj stijeni na vrhu brda ui ezan za

  namaz i klanja, pa Uzvieni veli: 'Pogledajte Mog roba, ui ezan i klanja, boji

  Me se! Opratam Mome robu i uvodim ga u dennet!'"

  Hadis prenosi Ukbe ibn Amir radijallahu anhu, a biljei ga Nesai.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 9 ''Neka niko od vas ne poniava sebe!' Prisutni rekoe: 'Allahov Poslanie, kako

  e neko od nas poniziti sebe?' 'Tako to e uvidjeti da u pogledu neke Allahove

  naredbe (i njenog krenja) mora da kae svoju rije, pa je nee rei. Uzvieni

  Allah e mu na Sudnjem danu rei: 'ta te sprijeilo da o toj i toj stvari kae

  svoju rije?' 'Bojao sam se ljudi.' 'Bilo je pree da se Mene boji!'"

  Hadis prenosi Ebu Seid El-Hudri radijallahu anhu, a biljei ga Ibn Made.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 10 ''Kada se Deddal pojavi sa sobom e imati vodu i vatru. Ono za to ljudi budu

  drali da je vatra bie hladna voda, a ono to budu smatrali da je hladna voda

  bie vatra koja pri. Ko od vas bude to doivio, neka ue u ono za to smatra da

  je vatra, bie mu pitko i hladno.' Huzejfe, prenosilac hadisa dalje veli: 'uo sam

  Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori: 'Meu onima prije

  vas bio i neki ovjek kome je doao melek smrti da mu uzme duu. Tom

  prilikom mu je reeno: 'Da li si uradio ikakvo dobro djelo?' 'Ne znam,' - ree on.

  'Razmisli' - bi mu reeno. 'Ne znam ni za jedno. Jedino sam trgovao sa ljudima,

  pa sam priekivao onoga ko je bio u stanju odmah platiti, a otpisivao onima koji

  to nisu bili u stanju.' Allah ga je (zbog toga) uveo u dennet. Prenosilac hadisa

  dalje veli: 'Takoe sam uo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kae:

  'Jednom ovjeku se primakla smrt. Kada je izgubio nadu u nastavak ivota,

  oporuio je eljadi: 'Kada umrem, sakupite dosta granja i raspalite vatru. Kada

  vatra pojede (spri) moje meso i stigne do kosti i ona se zgori, uzmite to,

  sameljite, saekajte vjetrovit dan, pa ga raspite u more.' To su i uinili. Allah ga

  je, meutim, sakupio, te mu rekao: 'Zato si to uinio?' Ovaj ree: 'Iz straha od

  Tebe.' Allah mu je oprostio. Ukbe, koji prenosi ovaj hadis od Huzejfe, veli: uo

  sam ga (Huzejfu) sve to i jo (dodaje) da je spomenuti ovjek (koji je naredio da

  ga spale) bio pljaka grobova.'"

  Hadis prenosi Huzejfe ibn El-Jeman radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 11 Uzvieni Allah veli: "ovjek Me utjeruje u la, a na to nema pravo, vrijea Me,

  a na to nema pravo. Utjeruje Me u la kada veli: 'Nee me ponovo stvoriti kao

  to je to prvi put uinio', a prvo stvaranje mi nije nimalo lake od ponovnog.

  Vrijea me kada kae: 'Allah je sebi uzeo dijete', a Ja sam Jedan i

  nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam roen, i niko Mi ravan nije!'

  Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 12 "Allah veli: 'Udijeli, sine Ademov, udijeliu ti!'"

  Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a biljei ga Buharija.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 13 "Nakon to Allah stvori zemlju, ona poe da se pokree, te On stvori brda, koja

  postavi na nju i ona se smiri. Meleki se zaudie i zadivie silini brda, pa rekoe:

  'Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima ita silnije i monije od brda?' 'Ima

  eljezo.' 'Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima neto jae i silnije od

  eljeza?' 'Ima vatra.' 'Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima neto jae i

  silnije od vatre?' 'Da, ima voda?' 'Gospodaru, ima li meu Tvojim stvorenjima

  neto jae i silnije od vode?' 'Da, ima vjetar.' 'Gospodaru, ima li togod od

  Tvojih stvorenja to je jae i silnije od vjetra?' 'Da, ima ovjek: udijeli svojom

  desnicom krijui od ljevice.'"

  Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a biljei ga Tirmizi.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 • HADIS BR. 14 "Na Sudnjem danu, ovjek e biti doveden poput jagnjeta. Bie postavljen pred

  Allaha, pa e mu Allah rei: 'Dao sam ti izobilje blagodati, ta si inio?'

  'Gospodaru, sakupljao sam i rasploivao (umnoavao), ostavio sam vie nego

  to je bilo. Vrati me da Ti to donesem!' Tako ispadne da rob nije pripremio

  nikakvo dobro, te bude odveden u vatru."

  Hadi