100 izmisljenih hadisa

Download 100 Izmisljenih Hadisa

Post on 01-Jul-2015

1.090 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovo je lista sa 100 slabih/izmisljenih hadisa (Daif), dakle hadisi koji su izmisljeni ili imaju slab lanac prenosilaca, za koje nemozemo uzimati ili koristiti za dokazivanje ili argumentaciju odredzene stvari/propisa u islamu.

TRANSCRIPT

100 Daif/Izmisljenih & Slabih) Hadisawww.dzemat-sabah.com

PREDGOVOR Ovo je lista sa 100 slabih/izmisljenih hadisa (Daif), dakle hadisi koji su izmisljeni ili imaju slab lanac prenosilaca, za koje nemozemo uzimati ili koristiti za dokazivanje ili argumentaciju odredzene stvari/propisa u islamu. Nazalost danas ima ljudi koji koriste odredzene hadise da bi dokazivali da je nesto od prakse Allahovog Poslanika Muhammeda salallahu alejhi we sellem, a u osnovi taj hadis je izmisljen ili lazan I neznajuci nanose laz na poslanika, jer nisu provjerili dali je Hadis Vjerodostojan ili ne!A Poslanik Salallahu alejhi we sellem je rekao: Ko na mene slaze, neka sebi pripremi mjestu u Dzehenmu (Sahih)

Na Put do uspjeha, Drzimo se Kur`ana & Sunneta

Neki od Sejhova koji su ocjenivali ove hadise su:Imam Ahmed, Imam Sevkani, Sejh Albani, Imam Zehebi, Selaman al Ulvan I ostali.

Hadis 1: Koga njegov namaz ne odvrati od razvrata i loih djela, on je tim namazom samo jo vie poveao svoju udaljenost od Allaha. Imam Zehebi kae: "Ibn Dunejd kae: Ovaj hadis je la i potvora. (Mizanul Itidal 3/293). ejh Albani kae: Hadis je batil, sened mu nije vjerodostojan, a i znaenje mu nije ispravno. (Silsile ed-daife 2/985). Hadis 2: Razgovor u damiji jede dobra djela kao to stoka jede sijeno. U drugom rivajetu stoji: Razgovor u damiji ponitava dobra djela kao to vatra unitava drva. Iraki kae: Nisam mu naao osnovu (Tahridul ihja 1/136). Subki kae: Nisam mu naao osnovu (Tabekatu e-afiijje 4/145). ejh Albani kae: Hadis nema osnovu. (Silsile ed-daife 4).

Reci: Ovo je Put Moj,Ja pozivam ka Allahu,imajuci jasne dokaze!,Ja i Svaki onaj koji me sljedi,i Neka je Hvaljen Allah,Ja njemu Nesmatram Nikoga Ravnim

100 Daif/Izmisljenih & Slabih) Hadisawww.dzemat-sabah.com

Hadis 3: Radi za svoj dunjaluk kao da e vjeno ivjeti, i radi za ahiret kao da e sutra umrijeti. ejh Albani kae: Hadis nije vjerodostojan (Silsile ed-daife 8). Hadis 4: Poslat sam kao prosvjetitelj (onaj koji pouava). Iraki kae: Sened hadisa je slab (Tahridul ihja 1/11). ejh Albani kae: Hadis je slab (Silsile ed-daife 11). (ovdje je rije o senedu ovog hadisa, a to se tie teksta hadisa znaenje mu je vjerodostojno, op.prev.) Hadis 5: Allah je objavio dunjaluku: Slui onoga ko Meni slui a zamori onoga ko tebi slui. evkani, Albani i drugi su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj El-Fevaidul medmua 712, i Silsile ed-daife 12. Hadis 6: Ukoliko se u mom ummetu poprave dvije skupine, popravie se i ostali ljudi: namjesnici i fekihi (pravnici). Kae imam Iraki: Imama Ahmed kae: U senedu hadisa je ravija koji lae i izmilja hadise. Slino tome rekao je i Ibn Mein i Darekutni. (Tahridul ihja 1/6). ejh Albani kae: Hadis je izmiljen (Silsile ed-daife 16). Hadis 7: U mom ummetu je hajr sve do Sudnjeg dana. Ibn hader kae: Hadis mi nije poznat (Mekasidul hasene, 208). Kari ga spominje u svojoj zbirci izmiljenih hadisa, 195. Hadis 8: Ko spava nakon ikindije pa mu se pomuti razum neka ne kori drugog do samog sebe. Ibn Devzi, Sujuti i Zehebi kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 3/69, El-leali el masnua 2/279, Tertibul mevduat 839. Hadis 9: Ko izgubi abdest pa se ne abdesti takav se grubo ponio prema meni. Sagani i Albani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Mevduat 93, Silsile ed-daife 44.

Na Put do uspjeha, Drzimo se Kur`ana & Sunneta

Reci: Ovo je Put Moj,Ja pozivam ka Allahu,imajuci jasne dokaze!,Ja i Svaki onaj koji me sljedi,i Neka je Hvaljen Allah,Ja njemu Nesmatram Nikoga Ravnim

100 Daif/Izmisljenih & Slabih) Hadisawww.dzemat-sabah.com

Hadis 10: Ko hodoasti Kabu pa ne posjeti mene takav se grubo ponio prema meni. Zehebi, Sagani i evkani kau da je hadis izmiljen. Pogledaj Tertibul mevduat 600, Mevduat 52, El-Fevaidul medmua 326. Hadis 11: Razilaenje moga ummeta je milost rahmet. Kari je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Esraru lmerfua 506. ejh Albani kae :Hadis nema osnove (Silsile ed-daife, 11). Hadis 12: Ko obavi had i posjeti moj kabur nakon moje smrti je poput onoga ko me posjeti za vrijeme mog ivota. ejhul islam Ibn Tejmije kae: Hadis je slab (El Kaide el delile, 57). ejh Albani je hadis ocijenio izmiljenim. Pogledaj Silsile ed-daife, 47. Hadis 13: Moji ashabi su poput zvijezda na nebu, koga god da slijedite od njih - upueni ste. Ibn Hazm kae: Ovo je izmiljen i batil hadis (Ihkam fi usulil ahkam 5/64). ejh Albani je hadis takoe ocijenio apokrifnim. Pogledaj Silsile ed-daife, 16. Hadis 14: Ko spozna sebe spoznao je svoga Gospodara. Kari i Kenani su hadis ocijenili apokrifnim. Pogledaj Esrarul merfua 506, Tenzihu e-eria 2/402. Hadis 15: Odgojio me je moj Gospodar i uljepao moj odgoj. ejhul islam kae: Ne zna se da ovaj hadis ima pritvren sened (Ehadisul kussas, 78). evkani je hadis svrstao u izmiljene hadise, 1020. Hadis 16: Svi ljudi su mrtvi osim uenih. Svi ueni su propali osim onih koji rade. Svi koji rade su utopljeni osim iskrenih, a iskreni su u velikoj opasnosti. Sagani kae: Hadis je izmiljen (Mevduat, 200). Istog stava je i evkani. (El-Fevaidul medmua, 771). Hadis 17: Pokajnik je Allahov miljenik.Reci: Ovo je Put Moj,Ja pozivam ka Allahu,imajuci jasne dokaze!,Ja i Svaki onaj koji me sljedi,i Neka je Hvaljen Allah,Ja njemu Nesmatram Nikoga Ravnim

Na Put do uspjeha, Drzimo se Kur`ana & Sunneta

100 Daif/Izmisljenih & Slabih) Hadisawww.dzemat-sabah.com

Hadis nema osnove kako to spominje Subki govorei o hadisima koji nemaju osnove u knjizi Ihja od Gazalija. ejh Albani ga je takoe ocijenio slabim u Silsile ed-daife, 95. Hadis 18: Ljudi spavaju a kada umru probude se. Hadis nema osnove kako to spominje evkani i drugi. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 766, Esrarul merfua 555.

Na Put do uspjeha, Drzimo se Kur`ana & Sunneta

Hadis 19: Ko govori pa kihne u govoru to je dokaz da govori istinu. Hadis je izmiljen. Pogledaj: El-Fevaidul medmua 669, El-leali el masnua 2/286. Hadis 20: enite se i ne mojte davati razvod, jer se zbog razvoda trese Ar. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tertibul mevduat 694, Mevduat 97, Tenzihueria 2/202. Hadis 21: Dareljiv je blizak Allahu, blizak dennetu i ljudima a daleko od vatre. A krtica je daleko od Allaha, daleko od denneta i ljudi a blizak vatri. I zaista je dareljivi neznalica drai Allahu od krtog pobonjaka. Hadis je jako slab Pogledaj : El-Mennarul munif 284, Tertibul mevduat 564, Elleali el masnua 2/91. Hadis 22: Ja sam Arapin, Kuran je na arapskom jeziku, i jezik stanovnika denneta je arapski. Hadis je jako slab. Pogledaj: Tezkiretul mevduat 112, El-Mekasidul hasene 31, Tenzihu-eria 2/30. Hadis 23: Sve ima svoje srce a srce Kurana je sura Jasin, ko je proui kao da je prouio Kuran 10 puta. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Ilel od ibn Ebi Hatima 2/55, Silsile ed-daife 69. Hadis 24: Jedan sat razmiljanja je bolji od ibadeta 60 godina.

Reci: Ovo je Put Moj,Ja pozivam ka Allahu,imajuci jasne dokaze!,Ja i Svaki onaj koji me sljedi,i Neka je Hvaljen Allah,Ja njemu Nesmatram Nikoga Ravnim

100 Daif/Izmisljenih & Slabih) Hadisawww.dzemat-sabah.com

Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tenzihu-eria 2/305, El-Fevaidu el medmua 723, Tertibul mevduat 964. Hadis 25: Komiji mesdida nema namaza osim u mesdidu. Hadis je slab. Pogledaj: Diafu Ed-Darekutni 362, El-leali el masnua 2/16, Elilelu el mutenahije 1/693. Hadis 26: Crni kamen je Allahova desna ruka na Zemlji kojom se On rukuje sa svojim robovima. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Tarihu Bagdad 6/328, Elilelu el mutenahije 2/944, Silsile ed-daife 223. Hadis 27: Postite biete zdravi. Hadis je slab. Pogledaj: Tahridul Ihja 3/87, Tezkiretul mevduat 70, Mevduat 72. (Treba napomenuti da je ovdje rije o slabosti seneda hadisa a to se tie samog teksta hadisa njegovo znaenje je ispravno, jer je i sama medicina potvrdila tjelesnu vrijednost posta i njegov doprinos zdravlju) Hadis 28: Da nije tebe o Muhammede ne bi stvorio dunjaluk. Hadis je izmiljen. Pogledaj: Elluluu mersu 454, Tertibul mevduat 196, Silsile ed-daife 282. Hadis 29: Ko svaku no proui suru El-Vakia nikada ga nee zadesiti siromatvo. Hadis je slab. Pogledaj: Elilelu el mutenahije 1/151, Tenzihu-eria 1/301, ElFevaidu el medmua 972. Hadis 30: Shodno vaem stanju vladae vai vladari. Hadis je slab. Pogledaj: Keful hafa 2/1997, Fevaidu el medmua 624, Tezkiretul mevduat 182. Hadis 31: Od Enesa ibn Malika, radijellahu anhu, se prenosi da je neki ovjek otputovao i naredio svojoj eni da ne izlazi iz kue. ena je ivjela u gornjem a njen otac u donjem dijelu kue. Njen otac se razbolio te je ona poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, iReci: Ovo je Put Moj,Ja pozivam ka Allahu,imajuci jasne dokaze!,Ja i Svaki onaj koji me sljedi,i Neka je Hvaljen Allah,Ja njemu Nesmatram Nikoga Ravnim

Na Put do uspjeha, Drzimo se Kur`ana & Sunneta

100 Daif/Izmisljenih & Slabih) Hadisawww.dzemat-sabah.com

obavijestila o naredbi njenog mua. Poslanik joj ree: Pokori se svom muu. Njen otac je preselio pa je ponovo poslala Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj ponovo ree: Pokori se svom muu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je nakon toga rekao: Allah je oprostio tvom ocu zbog tvoje pokornosti tvom muu. Hadis je slab. Hejsemi kae: "Biljei ga Taberani u Evsetu a u senedu hadisa je Isme ibn Mutevekkil a on je slab ravija (prenosilac)" Medmeuz-zevaid 4/313. ejh Albani kae: "Biljei ga Taberani u Evsetu putem Ismeta ibn Mutevekkila a on je slab, a i njegov ejh Zahir ibn Sulejman je takoe slab" (Irvaul galil 7/76). Hadis 32: Kome se rodi dijete pa mu on proui ezan na desno i ikamet na lijevo uho nee mu koditi Ummu Sibjan (dinica - vjetica). Hadis je izmiljen. Pogledaj: Mizan od Zehebija 4/397, Tahridul Ihja 2/61. Valja napomenuti da postoje jos neki hadisi u kojima se spominje uenje ezana i ikameta novoroenetu ali su oni takoe slabi, tako da se po tom pitanju ne prenosi nita vjerodostojno od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hadis 33: Ko se pridrava moga sunneta (moje prakse) kada se moj ummet