118137560 sprinkler projekat kompletan

Download 118137560 Sprinkler Projekat Kompletan

Post on 03-Jan-2016

758 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

s

TRANSCRIPT

 • Visoka tehnika kola - Novi Sad

  Smer: Zatita od poara

  Predmet: Stacionarna oprema za gaenje poara

  S E M I N A R S K I R A DProjekat sprinkler instalacije

  Student: Profesor:

  ukovi Vladimir dr Dragan Karabasil

  Broj indeksa: ZP1/07

 • Datum

  14. 12. 2009. godine

  1. OPTI I POSEBNI TEHNIKI USLOVI

  1. Stacionarni sistem za gaenje poara vodom se projektuje prema vaeem standardu VdS 2092/87.

  2. Projekat mora zadovoljiti graevinske i tehnike uslove.

  3. Razvodni i napojni cevovodi se izrauju od crnih elinih beavnih cevi koje su definisane jugoslovenskim standardom JUS EN 10220 i u potpunosti moraju zadovoljiti ovaj standard.

  4. Na razvodne i napojne cevovode nije dozvoljeno prikljuivanje drugih potroaa ili zatvaraa

  koji nisu definisani projektom.

  5. Spojevi cevi se rade elektrolunim zavarivanjem, a var mora biti bresprekorno kvalitetan.

  6. Cevovod se vodi vidno. Razvodni vod se vodi minimalno na udaljenosti od 0,2m od plafona i

  zidova zbog varilakih radova.

  7. Zbog pranjenja instalacije, cevovod se mora raditi pod odre|enim nagibom u odnosu na horizontalnu ravan i to:

  razvodni vodovi 0,4%

  ogranci 0,2%

  8. Minimalni nazivni prenik cevi je DN 25.

  9. Za prenike cevi ispod DN 50 vai da se takvi spojevi cevi ne zavaruju, ve se spajanje

  takvih vodova vri pomou navojne veze.

  10. Pri spajanju cevi, da bi se obezbedilo zaptivanje neposrednih dodirnih povrina, potrebno je

  izvriti umetanje u spoj cevi odgovarajuih zaptivnih sredstava.

  11. Na mestima prodora kroz graevinsku konstrukciju cevovod se izoluje negorivim materijalom.

  12. Ogranci cevovoda se pomou vealjki privruju za tavanicu.

  13. Razmak izmeu oslonaca je u funkciji prenika cevi i maksimalno iznosi 4 m, to ilustruje i

  sledea tabela:

  RAZ

  MAK

  DN (mm) do 20 25 32 40 50 65 80 i vie

  L (m) 2,00 2,25 2,5 2,75 3,00 3,50 4,00

  2

 • 14. Drai, konzole i vealice su uraeni od negorivog i nezapaljivog materijala i moraju biti

  odgovarajueg prenika, a koji je u direktnoj funkciji od prenika cevi to prikazuje sledea

  tabela:

  Prenik cevi DN (mm) do 50 50-100 100-150 150-200 200-250

  Prenik nosaa (mm) 30/M8 50/M10 70/M12 125/M16 150/M18

  15. Sve vertikalne cevi koje su due od 1 m moraju imati dra, a sve horizontalne cevi ija je

  duina vea od 2 m moraju imati drae.

  16. Drai, vealjke i vealice moraju biti od vatrootpornog materijala tako da za temperaturu

  od 200 C vrstoa nesme opasti za vie od 25 %.

  17. Na kraju razvodnog voda mora biti postavljen prikljuak preko koga se vri ispiranje cevi, iji prenik mora biti minimalno DN 40 mm, a duine L=200mm.

  18. Prikljuak preko koga se vri ispiranje cevnih vodova mora biti u pravcu.

  19. Ovaj prikljuak se zatvara kapom ili zatvaraem istog prenika kao i cev.

  20. Nakon zavrene montae stacionarnog sistema za gaenje vri se ispiranje sistema od praine, metalnih opiljaka i drugih neistoa koje bi mogle ugroziti efikasnost sistema.

  21. Po zavretku montae i ispiranja obavezno se vri ispitivanje cevovoda na pritisak i to pomou hladnog vodenog pritiska od 15 bara. Parametar koji se pri tom prati je da ne sme

  doi do promene pritiska prilikom 24-asovnog ispitivanja.

  22. Posle montae i ispitivanja cevovod zatititi od korozije premazom boje.

  23. Prilikom zatite crnih cevi nanose se dva sloja i to:

  prvi sloj, je temeljna boja a osnovno

  zatitno dejstvo joj se ogleda u zatiti od korozije,

  drugi sloj je pokrivni sloj, slui za

  obeleavanje cevnih vodova i zatitu od povienih

  temperatura.

  24. Nevidljivi delovi cevovoda se farbaju pre montae.

  25. Nije dozvoljeno farbanje mlaznica.

  26. Pored ispitivanja cevovoda na pritisak sastavni deo ispitivanja je i rengensko snimanje

  zavarenih mesta, pomou kojeg se vri ispitivanje cevnih vodova, u cilju otkrivanja raznih

  nepravilnosti koje u znatnoj meri utiu na efikasnost itavog sistema (pojava pora, usahlina).

  27. Ogranci se na razvodni vod prikljuuju u ravni sa strane ili sa gornje strane.

  3

 • 28. Sprinkler mlaznice se postavljaju u vertikalni stojei poloaj - irm sprinkler mlaznica sa parabolinim mlazom.

  29. Mlaznice koje se koriste u projektu stacionarne instalacije imaju temperaturu aktiviranja 68

  C a prepoznaju se po crvenoj ampuli.

  30. Temperatura aktiviranja sprinklera treba da je veca od maksimalne temperature prostora za 30oC

  31. Uz svaki komplet sprinkler mlaznica mora se obezbediti 1% rezevnih mlaznica.

  32. Maksimalan broj sprinkler mlaznica na jednoj grani sme biti 7.

  33. Maksimalna povrina dejstva sprinkler mlaznice iznosi 21 m2 .

  34. Minimalni pritisak na sprinkler mlaznici ne sme biti ispod 0,5 bar, a maksimalni pritisak ne sme prei vrednost 5 bara.

  35. U samoj fazi projektovanja stacionarnog sistema za gaenje poara vodom i pri izradi

  sistema moraju se ispotovati sledea rastojanja:

  maksimalno rastojanje mlaznica od zida

  iznosi 2 m

  minimalno rastojanje izmeu samih

  mlaznica iznosi 1,50 m

  minimalno rastojanje mlaznice od zida

  iznosi 0,30 m, osim zidnih mlaznica

  maksimalno rastojanje izmeu sprinkler

  mlaznica iznosi 4 m

  36. Pritisak u sistemu ne sme prei graninu vrednost od 10 bara.

  37. Svi elementi instalacije odnosno cevi, armatura i druga oprema pre ugradnje treba da poseduje atestnu dokumentaciju o ispitivanju na pritisak i to cevi na 16 bara, a armatura na

  najmanje 10 bara.

  38. Delovi sistema koji se nalaze van objekta (snabdevaki vodovi) moraju biti zatieni od raznih vrsta mehanikih oteenja i moraju biti zatieni od mrnjenja pomou

  termoizolacionih materijala ili za nae podnevlje se ukopavaju u zemlju na dubinu od

  minimalno 0,8 m.

  39. irina kanala koji slui za postavljanje snabdevakog voda iznosi 0,6 m do 0,7 m.

  40. Nakon postavljanja snabdevakog voda mora se izvriti ispitivanje zaptivenosti cevnih

  vodova na taj nain to se perko cevi nabacuje sloj peska u visini 10 cm pa se putanjem

  vode kroz snabdevaki vod, vizuelnim snimanjem vri ispitivanje sistema.

  41. Za snabdevanje vodom sprinkler instalacije predvideti neiscrpni izvor snabdevanja - gradsku

  vodovodnu mreu.

  42. Pumpno postrojenje za gaenje poara i predvi|eni izvori snabdevanja vodom moraju

  zadovoljiti u pogledu pritiska i koliine vode dobijenih hidraulinim proraunom.

  4

 • 43. Voda koja se koristi za snabdevanje sistema mora biti ista, hemiski neutralna i nesme

  sadrati razne neistoe koje bi ugrozile efikasnost sistema.

  44. U projektu potrebno je predvideti postojanje spoljanjeg vatrogasnog prikljuka za

  snabdevanje sistema vodom iz vozila DN 100 sa 2 B priljuka i protivpovratnim ventilom.

  45. Elektrini ureaji koji slue za napajanje pumpi, moraju imati 2 nezavisna izvora

  snabdevanja elektrinom energijom sa mogunou automatskog ukljuivanja rezervnog

  izvora.

  46. Predvideti napajanje iz gradske elektrine mree, a kao rezervni izvor napajanja dizel -

  elektrini agregat.

  47. Napajanje elektrinom energijom ureaja sistema, nesme imati mogunost iskljuivanja na glavnom, ve mora postojati poseban prekida osiguran od pogrenog iskljuenja putem

  posebne oznake.

  48. Izvori snabdevanja elektrinom energijom moraju obezbediti sprinkler sistem elektrinom

  energijom u vremenskom trajanju od minimalno 60 min.

  49. Osnovni zahtevi koji se moraju ispotovati pri izgradnji sprinkler stanice su sledei:

  objekat mora imati dimenzije koje su

  propisane vaeim propisima,

  sprinkler stanica se mora nalaziti u

  neposrednoj blizini tienog objekta,

  sve elektrine instalacije i ureaje

  obezbediti od preoptereenja i od vode,

  pristup u sprinkler stanicu dozvoljen je

  iskljuivo ovlaenim licima,

  obavezna ugradnja elektrinog alarma i

  mehanikog zvona koji daje signal za evakuaciju.

  50. Zidovi prostorije pumpne stanice i prostorije za smetaj dizel-elektrinog agregata, moraju

  imati otpornost na poar 120 min, a vrata 90 min.

  51. Za primopredaju objekta nadlena je komisija za tehniki prijem objekta koja sastavlja

  zapisnik.

  52. Sve nedostatke je duan izvoa radova otkloniti u odreenom vremenskom roku.

  5

 • 2. TEHNIKI OPIS

  LOKACIJA INSTALACIJE

  Stacionarna automatska instalacija za gaenje poara vodom - sprinkler instalacija je

  predviena za gaenje poara na objektu: kola, tip hale "SOKO" H-12 sa 15polja.

  OPIS INSTALACIJE

  Karakteristike instalacije:- poarna opasnost je 1.0- minimalni specifini intenzitet kvaenja - I = 2,5 mm/min- povrina dejstva za suvi sistem Ad = 150 m2

  - maksimalna povrina dejstva po jednoj mlaznici A1 = 21 m2

  - vreme dejstva instalacije = 30 min- minimalna koliina vode koja mora postojati Vs = 16 m3

  - minimalna zapremina meurezervoara Vmin = 5 m3

  - maksimalno rastojanje izmeu dve mlaznice u grani S = 4,60 m- maksimalno rastojanje izmeu dve grane D = 4,60 m

  Sprinkler instalacija spada meu najefikasnije sisteme za gaenje poara. To je

  automatska stacionarna instalacija za gaenje poara rasprenim mlazom vode, koja u

  pripremnom poloaju, pre aktiviranja, ima zatvorene mlaznice, koje