kompletan vodic za linux.pdf

Download Kompletan vodic za LINUX.pdf

Post on 13-Apr-2015

136 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Linux

TRANSCRIPT

P O G L A V L J E

1

[to je to Linux(Jack Tackett)

U ovom poglavlju[to je Linux? 14 Zbog ~ega treba koristiti Linux? 15 Linux distribucije 16 Prednosti uporabe Linuxa 17 Nedostaci uporabe Linuxa 19 Komercijalna strana Linuxa 22 Kratka povijest Linuxa 23 Tko je vlasnik Linuxa? 26

14

1. poglavlje Instaliranje Linuxa

Da biste shvatili {to je to Linux, najprije trebate znati odgovor na pitanje [to je to UNIX? zbog toga jer je Linux projekt koji je nastao s namjerom stvaranja ina~ice UNIX-a koja bi trebala raditi na strojevima s Intelovim procesorom, odnosno ra~unalima koja se uobi~ajeno nazivaju IBMuskladiva osobna ra~unala. UNIX se danas koristi kao najpopularniji operativni sustav na ra~unalima koja se rabe u znanstvene svrhe kao i na nekim radnim stanicama. U ovom }ete poglavlju saznati koji su to razlozi zbog kojih biste mogli odabrati Linux, a ne neki drugi operativni sustav kao {to je primjerice MS-DOS, Windows 95/98, Windows NT ili OS/2.

[to je Linux?Linux predstavlja operativni sustav za nekoliko vrsta ra~unala, ali u prvom redu se koristi na osobnim ra~unalima. Sustav su razvijali i gradili programeri iz ~itavog svijeta. Cilj je bio klonirati UNIX i to bez bilo kakvog komercijalnog softvera koji se koristi u svijetu. U osnovi je Linux nastao kao plod hobija Linusa Torvaldsa tijekom njegova studija na helsin{kom sveu~ili{tu. On je `elio stvoriti zamjenu za operacijski sustav Minix (koji je nalik UNIX-u ali se mo`e upotrebljavati na osobnim ra~unalima).B I L J E [ K A U nastavku poglavlja }emo vam objasniti mnoge od navedenih izraza, stoga nemojte

brinuti ako neki od njih trenutno ne razumijete.

Linux je u osnovi klonirani UNIX, {to zna~i da s Linuxom mo`ete iskoristiti brojne prednosti UNIX-a. Linux je u pravom smislu vi{ezada}ni sustav, {to zna~i da istovremeno mo`ete pokrenuti vi{e programa i oni }e se neprestano odvijati. Drugi operativni sustavi, kao {to je primjerice Microsoft Windows 3.1, omogu}avaju pokretanje vi{e programa odjednom, ali ~im pre|ete s jednog programa na drugi, prvi program se obi~no zaustavi. Windowsi 95 i Windowsi NT su u tom pogledu vrlo nalik Linuxu jer omogu}avaju vi{ezada}ni rad. Linux vam omogu}ava da istovremeno prenosite datoteku, ispisujete dokument, kopirate sadr`aj diskete, koristite CD-ROM i igrate igricu. Linux u potpunosti podr`ava vi{ekorisni~ki rad {to zna~i da se istovremeno vi{e osoba mo`e prijaviti na sustav i koristiti Linux. Iako vam se ova zna~ajka Linuxa kod ku}e vjerojatno ne}e u~initi osobito korisnom, ona mnogim korisnicima, primjerice na sveu~ili{tu, nudi istovremeni pristup zajedni~kim izvorima informacija, te isklju~uje potrebu za ve}im brojem skupih ra~unala. ^ak i kod ku}e vam mo`e biti korisna mogu}nost odvojenog prijavljivanja na tzv. virtualne terminale. Osim toga, pomo}u Linuxa i nekoliko modema mo`ete stvoriti vlastiti mre`ni servis.Vidi Upravljanje korisnicima, stranica 107

Linux je besplatan, odnosno gotovo besplatan. U osnovi, u~itavanjem jedne od distribucija Linuxa s Interneta dobit }ete potpune operativne sustave s mno{tvom dodatnih programa. Razne distiribucije nude sve {to je potrebno za postavljanje Linuxa na va{e ra~unalo i njegovo pokretanje. S Web lokacije Sun Microsystemsa (odnedavno) mo`ete u~itati i potpuno besplatan uredski paket programa kojim Sun poku{ava uzeti dio tr`i{ta Microsoftovom Officeu. Linux vam nudi i mogu}nost u~enja jer se pred vama nalazi kompletan radni operativni

Zbog ~ega treba koristiti Linux?

15

sustav, uklju~uju}i i izvorni kod kojim se mo`ete pozabaviti. Tra`enje trikova u Linuxu je ne{to {to ina~e ne mo`ete raditi u obi~nom UNIX okru`enju, a zasigurno takvo {to ne mo`ete poku{ati s bilo kojim komercijalnim operativnim sustavom jer niti jedan proizvo|a~ ne `eli na svjetlo dana iznijeti izvorni kod. Na kraju, Linux vam daje mogu}nost da obnovite ili mo`da prvi puta do`ivite do`ivljaje iz ranih po~etaka razvoja osobnih ra~unala. Sredinom 70-tih godina ra~unala su bila privilegija velikih organizacija, kao {to su vlade pojedinih dr`ava, velike tvrtke i sveu~ili{ta. Obi~ni ljudi nisu imali pristup takvim ~udima. Najprije su osobna ra~unala postala privilegija hakera, odnosno ra~unalnih zanesenjaka koji su prodrli do ranih sustava jer su ti sustavi bili slabo iskori{teni. No, kako su hakeri napredovali u svom istra`ivanju, a rasle mogu}nosti osobnih ra~unala, tako su i ona izbila u prvi plan.Izraz haker je, na`alost, u dana{njem tuma~enju poprimio negativan smisao. U nastavku ovogB I L J E [ K A poglavlja, u odlomku Hakeri saznajte ne{to vi{e o hakerima.

Isto se danas odnosi i na sustavski softver (odnosno na operativne sustave). Linux predstavlja prijelomnicu u pogledu sustava koje stvaraju ogromne ra~unalne organizacije koje kreativnost i napredak podre|uju kretanjima na tr`i{tu softvera.

Zbog ~ega treba koristiti Linux?Linux }ete koristiti jer je to danas jedini operacijski sustav koji u potpunosti podr`ava vi{ezada}ni i vi{ekorisni~ki rad na IBM-uskladivim osobnim ra~unalima. Niti jedan drugi operativni sustav ne nudi vam te mogu}nosti u toliko mo}nom obliku kao Linux. Osim toga, koriste}i Linux sigurno ne}ete postati `rtvom raznih sumnjivih trgovaca. Tako|er ne}ete svakih par godina morati nadogra|ivati programe i na to tro{iti znatne sume novca. Mnoge Linux aplikacije mo`ete besplatno na}i na Internetu, kao i izvorni kod samog Linuxa. S obzirom da imate mogu}nost pristupa izvornom kodu, mo`ete mijenjati i operativni sustav te ga prilago|ivati svojim potrebama, {to nije slu~aj niti s jednim komercijalnim operativnim sustavom kao {to su Windowsi NT, Windowsi 95, MS-DOS i OS/2. ^injenica da ste se rije{ili trgovaca softverom mo`e biti i negativna strana kod uporabe Linuxa. Kako niti jedna komercijalna ku}a ne stoji iza Linuxa, pomo} ne}ete mo}i dobiti tako {to }ete nazvati odre|eni telefonski broj. Linux vam mo`e stvarati probleme i tako {to ne}e raditi sa svim mogu}im hardverskim komponentama. Postoji i potencijalna opasnost da se o{tete ili obri{u datoteke s podacima koje se nalaze na disku, jer se Linux neprestano mijenja, a osim toga ne prolazi kroz stroge kontrole prije objave odre|ene ina~ice. Linux nije igra~ka ve} sustav stvoren da bi korisnicima dao osje}aj sudjelovanja u novom projektu, ba{ kao {to je to bilo na po~etku razvoja osobnih ra~unala. Unato~ svemu, Linux je stabilan na mnogim sustavima i kao takav predstavlja jeftinu prigodu za u~enje i kori{tenje jednog od najpopularnijih operativnih sustava dana{njice UNIX-a. Mnoge informati~ke ku}e i izdava~i CD-ova, kao {to su Red Hat ili Caldera, sada podr`avaju operativni sustav Linux. Ovaj sustav predstavlja zamjenu drugim UNIX sustavima i mo`e se upotrijebiti umjesto tih, ponekad skupih sustava. Ukoliko va{ program radi na UNIX

16

1. poglavlje Instaliranje Linuxa

sustavima, mo`da }ete htjeti imati sli~an sustav i kod ku}e. Jeste li vi mo`da administrator UNIX sustava u svojoj tvrtci? Ako jeste, tada neke od svojih obaveza mo`ete obaviti i kod ku}e, koriste}i Linux. Znate li uop}e {to je to UNIX? Ako ne, onda vam Linux mo`e predstavljati gotovo besplatan uvod u jedan od najpopularnijih sustava UNIX. Linux tako|er nudi lagani pristup Internetu i drugim informati~kim prometnicama.

Linux distribucijeLinux distribuiraju mnoge organizacije, a svaka od njih nudi jedinstvenu zbirku programa zajedno s jezgrom koju ~ine datoteke odre|enog izdanja. Knjiga se uglavnom temelji na distribucijama Linuxa s ina~icom jezgre 2.0.34, dok je u me|uvremenu objavljena i ina~ica jezgre 2.2. Ta distribucija mo`e sadr`avati eksperimentalne jezgre s pogonskim programima pojedinih hardverskih komponenti. Pod Red Hat distribucijom, jezgre su dio sustava Red Hat Package Management (RPM) i instalirane su kao dio samog operacijskog sustava. Calderina Open Linux distribucija slijedi iste sheme jer se zasniva na Red Hat distribuciji. Na svu sre}u, kupnjom ove knjige jo{ uvijek imate mogu}nost donijeti odluku koju }ete distribuciju koristiti. Knjiga se temelji i detaljnije opisuje Red Hat distribuciju i Calderinu distribuciju, ali na Internetu su vam na raspolaganju jo{ neke distribucije: MCC Interim Linux TAMU Linux LST SLS Debian Linux Yggdrasil Plug-and-Play Linux CD-ROM i Linux Bible Trans-Ameritech Linux plus BSD CD-ROM The Linux Quarterly CD-ROM Caldera Red Hat (komercijalna ina~ica Red Hata sadr`i komercijalni X poslu`itelj nazvan Metro X). Distribucija HOWTO nudi popis Linux distribucija. U nastavku }ete ovog poglavlja nau~iti kako pristupiti raznim HOWTO-ovima koji se nalaze u svakom izdanju Linuxa.

Prednosti uporabe Linuxa

17

Prednosti uporabe LinuxaUporaba Linuxa ima mnoge prednosti. U odnosu na mnoge operativne sustave koji se danas koriste, Linux je najpopularniji besplatni sustav. Za IBM-uskladiva osobna ra~unala Linux nudi cjelovit sustav s ugra|enim vi{ekorisni~kim i vi{ezada}nim mogu}nostima pomo}u kojih se u potpunosti mo`e iskoristiti procesor (386 ili noviji) va{eg ra~unala. Linux se pojavljuje s potpuno implemetiranim mre`nim protokolom TCP/IP. Uz pomo} Linuxa mo`ete ostvariti vezu na Internet i na njemu koristiti more informacija koje ta globalna mre`a sadr`i. Tako|er nudi i cjelovit sustav za slanje i primanje e-po{te. Osim toga, Linux ima grafi~ko korisni~ko su~elje (GUI), to jest XFree86, koje se zasniva na poznatom sustavu XWindows. XFree86 predstavlja cjelovitu implementaciju XWindowsa koja se mo`e besplatno distribuirati zajedno s Linuxom. XFree86 sadr`i poznate elemente grafi~kog su~elja koje mo`ete prona}i i u drugim komercijalnim platformama, kao {to su Windowsi i OS/2. Danas sve to mo`ete dobiti s Linuxom i to prakti~ki besplatno. Sav tro{ak predstavlja cijena kopiranja programa s Interneta ili putem e-po{te ({to je mogu}e dobiti od nekoliko razli~itih proizvo|a~a). Naravno, kod odgovaraju}ih prodava~a mo`ete kupiti (cijena nije visoka) cjelovit Linux sustav na CD-ROM-ovim