kompletan prevod

Download Kompletan Prevod

Post on 08-Dec-2015

154 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

TRANSCRIPT

Motivacija pri uenju i predavanju

ta biste vi uradili?

Jun je, a vi samo to ste se zaposlili u koli, da predajete treem razredu. Ovo nije bio razred kojem ste prvobitno eleli da predajete. Deo grada u kome se kola nalazi, takoe nije bilo ono to ste eleli, ali s obzirom na to da je ansa za zapoljavanje jako mala, zadovoljni ste svojom pozicijom. Otkrivate da su materijali za uenje kojima kola raspolae u jakom malom broju. Jedini materijal su jako stari tekstovi i radna sveska koja ide uz njih. Sve ideje koje ste imali za uvoenje softvera, stimulacionih igrara, vizuelnih sredstava ili nekih drugih delotvornijih materijala za uenje su bile odbaene istim odgovorom U kolskom budetu nema novca za to. Gledajui tekstove i radnu svesku pitate se kako deci i ne bi bilo dosadno sa ovakvim materijalima. Ono to sve ovo ini jos gorim, jeste da su tekstovi za vei nivo od treeg razreda. Meutim, zadaci u radnoj svesci su vani. Pored toga, plan i program okruga zahteva uenje ovih lekcija i studenti e biti ispitivani vezano za njih sledeeg prolea, na testu znanja na okrunom nivou.Kritiko razmiljanje

Kako biste vi probudili znatielju i interesovanje u uenicima to se tie tema i zadataka u radnoj svesci? Kako biste vi utvrdili vrednost uenja ovog materijala? Kako biste se nosili sa tekstovima vieg nivoa? ta je potrebno da znate o motivaciji kako biste reili ove probleme?

Saradnja

Razmislite, zajedno sa 2 ili 3 uenika koji prisustvuju vaem asu, ta biste mogli uraditi kako bi motivisali vae uenike.

Mnogi predavai se slau da je najtei zadatak predavanja upravo motivisanje uenika. Poinjemo sa pitanjem ta je to motivacija?, a zatim tumaimo mnoge pretpostavljene odgovore na to pitanje, ukljuujui i raspravu o intrinzinoj i ekstrinzinoj motivaciji, kao i etiri optih teorija motivacije: bihejvioristiku, humanistiku, kognitivnu i socio-kulturnu.

Zatim malo detaljnije tumaimo nekolicinu linih faktora koji se esto pojavljuju u raspravama o motivaciji: ciljna orijentacija, interesi i emocije, kao i samosvesnost, ukljuujui i vaan koncept samoefikasnosti.

Kako sve ove dobijene informacije primeniti u predavanju? Kako da napravimo ambijent, situacije i veze koje podstiu motivaciju. Prvo razmotrimo kako uticanje linih faktora na motivaciju moe pojaati motivaciju za uenjem. Zatim ispitujemo kako na motivaciju utiu: akademski rad u uionici, vrednost tog rada, kao i njegovo planiranje. Konano, diskutujemo o nekoliko strategija kako bi razvili motivaciju kod vaih uenika kao njihovu trajnu osobinu kao i stalno prisutnu motivaciju u vaoj uionici.

Kada zavrite sa ovim poglavljem, trebalo bi da ste u mogunosti da odgovorite na ova pitanja:

ta su intrinzina i ekstrinzina motivacija, a ta motivacija za uenjem?

Kako se motivacija primenjuje sa bihejvioristike, humanistike, kognitivne i socio-kulturne take gledita

Koji su motivacioni efekti o uspehu i neuspehu, i kako se ovi efekti odnose na veru u sposobnosti? Koje uloge u motivaciji imaju ciljevi, interesi, emocije i vera u sebe? Koje spoljne faktore predavai mogu ukljuiti u predavanje radi poboljanja motivacije za uenje kod uenika. Koja je vaa strategija za predavanje vaeg predmeta nezainteresovanim uenicima?ta je to motivacija?

Motivacija se obino definie kao unutranje stanje koje pokree, upravlja i odrava ponaanje. Psiholozi koji ispituju motivaciju usredsredili su se na pet osnovnih pitanja:

1. Kakve izbore ljudi prave o njihovom ponaanju? Zato se, na primer, neki studenti usredsreuju na domae zadatke, dok drugi gledaju televiziju?2. Koliko vremena je potrebno da se pone sa radom? Zato neki studenti rade domae zadatke odmah, dok drugi to odugovlae?3. Koji je nivo, tj. intenzitet uea u izabranu aktivnost? Kada student otvori knjigu, da li je odmah zadubljen i usredsreen na rad ili samo radi ono to mora bez ikakve elje?4. ta je uzrok istrajnosti a ta odustajanja kod osobe? Ukoliko je zadatak da se proita ceo ekspirov roman da li e student zaista proitati ceo, ili samo par stranica?5. O emu pojedinac razmilja i ta osea dok vri neku aktivnost? Da li student itajui ekspirov roman uiva u njemu,osea se kompetentnim ili brine o testu koji sledi (Graham & Weiner, 1996; Pintrich, Marx & Boyle, 1993)?Ukoliko elite da znate vie

Istraite

Za detaljnu diskusiju mnogih pojmova vezanih za motivaciju, pogledajte: Murphy, P.K., i Alexander, P.A. (2000). Motivisano istraivanje motivacione terminologije.

Savremena obrazovna psihologija (Contemporary Educational Psychology ) 25, 3- 53

Upoznavanje nekih studenata

Kao to ete videti u ovom i sledeem poglavlju, postoje mnogi faktori koji utiu na motivaciju. Da biste stekli oseaj koliko je ovo sloeno hajde da zakoraimo u uionicu srednje kole optih nauka, odmah nakon to je predava dao uputstvo za aktivnost na asu. Profili uenika su, za istraivanje, uzeti od Debore Stipek (Deborah Stipek) (2002).

Beznadean Henri (Henry), kao i po obiaju, nee ni poeti da radi zadatak. Uporno pria: Ja ovo ne razumem ili Ovo je preteko. Kada tano odgovori na vae pitanje on kae: Nagaao sam i Ja zapravo ne znam ovo. Henri, veinu svog vremena provede zurei u prazno. On sve vie i vie zaostaje. Henri ima problem sa gore navedenim pitanjima br. 2 ( kako poeti sa radom) i br. 5 (vrei aktivnost osea se poraeno i bespomono).

Sigurna Sara (Sarah) proverava sa vama sve to uradi- ona eli da bude savrena. Jednom ste joj dali bonus poene zbog odlino nacrtanog rada, i sada ona svakoga dana pravi pravo umetniko delo u laboratoriji. Medjutim, Sara nee da rizikuje da dobije etvorku. Ukoliko neto nije zahtevano od nje ili postavljeno na testu, ona nije zainteresovana. to se tie pet gore navedenih pitanja, Sara (1) pravi dobre izbore, (2) poinje sa radom odmah i (3) uporna je. Meutim, ona zapravo nije angaovana i vrlo malo uiva u radu (4 i 5).

Sa druge strane, zadovoljan Sem (Sam) je zainteresovan za rad. tavie, on o tom radu vie zna i od vas. Oigledno je da provodi sate itajui o hemiji i vrei eksperimente, ali njegova prosena ocena na vaem asu je ipak izmedju etiri minus i tri plus. Ovo je zbog toga to je, kada je uio biologiju, Sem bio zadovoljan trojkom koju e dobiti na testu, ne elei ni da pokua za vie. to se tie pet pitanja o motivaciji, dok god Sem pravi iste izbore, on e brzo poeti sa radom, bie angaovan, uporan i uivae u zadacima.

Odbranbena Dijana (Diana) opet nema svoj prirunik za laboratoriju, pa e morati da deli sa drugim studentom. Zatim se pretvara da radi, ali zapravo veinu svog vremena provodi rugajui se zadatim zadacima ili pokuavajui da dobije odgovore tih zadataka od drugih studenata dok ste okrenuti leima. Ona se plai da pokua sa radom jer strahuje da e svi misliti da je glupa ukoliko se potrudi da rei zadatak i ne uspe. to se tie pet gore navedenih pitanja, Dijana pravi loe izbore, okleva, izbegava zadatak i odustaje tako lako iz razloga to brine o tome kako e joj drugi ljudi suditi.

Zabrinuta Ejmi (Amy) je, u mnogim predmetima, dobar student, ali kada joj se postavi pitanje na naunim testovima ona zablokira i zaboravlja sve to zna. Njeni roditelji su naunici i od nje oekuju da postane isto, ali izgledi za njenu budunost su mali. Ejmi ima problem sa gore navedenim pitanjem br. 5, tj. o emu ona razmilja i kako se osea dok radi. Njena zabrinutost i nervoza mogu je doveti do pravljenja loih odluka i oklevanja, to je samo ini jo nervoznijom kada su testovi u pitanju.

Ukoliko elite da znate vie

Va portfolio predavaa

Beznadean Henri je primer studenta koji se suoava sa nauenom bespomonosti, o emu e biti diskutovano kasnije u poglavlju

Sigurna Sara je primer studenta koji:

je motivisan ektrinzinim faktorima,

postavlja sebi ciljeve,

se plai neuspeha,

vidi sposobnost kao neto to je fiksirano.

Ona je, takoe, (uspean) student koji izbegava neuspehe- o emu e biti diskutovano kasnije u poglavlju.

Zadovoljni Sem je primer studenta koji je motivisan intrinzinim faktorima. On, kao ciljeve uenja, postavlja ono to njega zanima, a u ostalim oblastima samo eli da bude dobar. O ovim konceptima bie diskutovano kasnije u poglavlju.

Odbranbena Dijana je primer studenta koji: je motivisan ekstrinzinim faktorima,

postavlja sebi ciljeve,

se plai uspeha,

vidi sposobnost kao neto to je fiksirano.

Ona je, takoe, student koji izbegava neuspehe. Zbog toga to izbegava da radi, ona uskoro moe postati student koji prihvata neuspeh. O ovome e biti rei kasnije u poglavlju.

Zabrinuta Ejmi je primer studenta koji se suoava sa anksioznim poremeajem, o emu e biti diskutovano kasnije u poglavlju.

Svaki student predstavlja drugaiji motivacioni izazov, a ipak, vi morate da nauite ceo razred. Na nekoliko sledeih stranica, malo emo detaljnije protumaiti znaenje motivacije, kako bismo bolje razumeli ove studente.

Intrinzina (unutranja) i Ekstrinzina (spoljanja) motivacija

Svi mi znamo kako se oseamo kada smo motivisani, kada troimo nau energiju kako bi ostvarili cilj, i kada radimo naporno, iako nam je zadatak dosadan. ta je to to nam daje energiju i upravlja naim ponaanjem. Odgovor na ovo mogu biti: pogoni, potrebe, podsticaji, strahovi, ciljevi, socijalni pritisak, samopouzdanje, interesi, znatielja, verovanja, vrednosti, oekivanja i drugo. Neki psiholozi objanjavaju motivaciju kao linu osobinu ili karakteristiku pojedinca. Ova teorija se zasniva na tome da neki ljudi imaju jaku potrebu za postignuem, strah od testa, ili dugotrajnu zainteresovanost za umetnost, tako da oni rade naporno kako bi postigli neto, izbegavali testove ili provodili sate u galerijama umetnosti. Drugi psiholozi vide motivaciju kao neko stanje, neku privremenu situaciju. Na primer, ukoliko sada itate ovaj paragraf zato to sutra imate test, motivisani ste situacijom (bar za sada). Svakako, motivacija