ovdje možete preuzeti kompletan dokument!

Download ovdje možete preuzeti kompletan dokument!

Post on 31-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nastavni plan i program

  Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  Praktian interaktivan edukativni program o prevenciji HIV-a i AIDS-a, zatititi seksualnog i reproduktivnog zdravlja i promociji zdravih ivotnih stilova kod mladih uz koritenje prijateljskog pristupa i jaanje multidisciplinarne

  saradnje

  Bosna i Hercegovina (BiH) septembar 2011. godine

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM Strana 2 Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  Sadraj:

  I. Saetak plana i programa edukacije A. Uvod

  B. Donatori i implementatorska agencija

  C. Razvoj nastavnog plana i programa

  D. Uesnici

  E. Materijal za uesnike

  F. Metodologija

  G. Prisustvo treningu i certifikacija

  H. Pedagoki okviri

  II. Pedagoki okviri

  III. Kratak pregled programa

  IV. Praktini zadaci

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM Strana 3 Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  I. Saetak plana i programa edukacije

  A. Uvod Zdrava mlada populacija vrlo je osjetljiv segment drutva i pod velikim uticajem vanjskog okruenja. Veina novih infekcija HIV-a, ne samo u BiH, javlja se upravo u ovoj starosnoj grupi, pa se preko polovine novih infekcija javlja meu mladima dobi 15 do 24 godine starosti. Aktivna participacija svih aktera u drutvu, multidisciplinaran i multisektorijalni pristup, omoguie dostizanje boljeg zdravlja za mlade. Mejutim, moe se sa sigurnou rei da je potencijal primarne zdravstvene zatite, odnosno porodine medicine (PM), nedovoljno iskoriten u radu sa mladima, zatiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prevenciji HIV/AIDS-a.

  Projekat Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji zdravih ivotnih stilova meu mladima u BiH bavio bi se upravo izgradnjom prijateljskog pristupa zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u radu sa mladima u dvije optine BiH (Doboj, Optina Centar Sarajevo), sa posebnim osvrtom na promovisanju zdravih ivotnih stilova, zatiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prevenciji HIV/AIDS-a, te razvijanju integrisanih programa saradnje izmeu zdravstvenog i nezdravstvenog sektora. Dvodnevna edukacija namijenjena pruaocima usluga za mlade iz zdravstvenog i nezdravstvenih sektora (ljekari i sestre porodine medicine/sestre u zajednici/patronane sestre, struno osoblje prijateljskog centra za zdravlje mladih, centra za mentalno zdravlje, centra za socijalni rad, DPST centra, NVO infocentra i drugih NVO koje rade sa mladima, nastavno osoblje) imae za cilj da unaprijedi vjetine pruaoca usluga o prevenciji HIV/AIDS-a, zatiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i promociji zdravih ivotnih stilova kod mladih uz koritenje prijateljskog pristupa u radu. Edukacija e se baviti i multidisciplinarnom saradnjom u ovoj oblasti, te biti prilika za uesnike da razmijene znanja, iskustva i vjetine.

  B. Donatori i implementatorska agencija

  Projekat Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji zdravih ivotnih stilova meu mladima u BiH sprovodi Fondacija fami, a podrava Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH koji je primarni primalac sredstava Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije

  C. Razvoj nastavnog plana i programa

  Plan i program edukacije za zdravstvene i nezdravstvene radnike koji rade sa mladima je izraen na osnovu analize i adaptacije postojeih kurikuluma i analize edukativnih potreba osoba koje rade s mladima. Analizirani su kurikulumi Servisi za prijateljski pristup mladima u Bosni i Hercegovini Proljetna kola; Osnovna edukacija timova porodine medicine o radu sa mladima EuTeach, Orijentacioni program SZO o zdravlju adolescenata za zdravstvene radnike, i drugi. Potrebe za edukacijom osoba koje rade s mladima su provedene putem anketnog upitnika 52 ispitanika u Opini Centar, Sarajevo i u Doboju.

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM Strana 4 Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  Radnu grupu za adaptaciju plana i programa edukacije ine domai strunjaci razliitih profila: Dr Vesna Haiosmanovi, infektolog sa Klinike za infektivna oboljenja Kantona Sarajevo Dr Daliborka Peji, specijalista porodine medicine iz Doma zdravlja Doboj Snjeana Demonji, diplomirani psiholog iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Doboj Danijela Varenica, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Doboj Dr Zaim Jati, specijalista porodine medicine iz DZ Centar JZU DZ Kantona Sarajevo Ana Sredi, profesorica engleskog jezika i knjievnosti, menaderica projekta, Fondacija fami

  D. Uesnici

  Uesnici edukacije su pruaoci usluga za mlade iz zdravstvenog i nezdravstvenih sektora (ljekari i sestre porodine medicine/sestre u zajednici/patronane sestre, struno osoblje prijateljskog centra za zdravlje mladih, centra za mentalno zdravlje, centra za socijalni rad, DPST centra, NVO infocentra i drugih NVO koje rade sa mladima, nastavno osoblje) u dvije optine BiH (Doboj, Optina Centar Sarajevo).

  E. Materijal za uesnike

  Uesnicima edukacije e na raspolaganje biti stavljene Power Point prezentacije i vjebe izraene za samu edukaciju, a nakon zavrene edukacije uesnici e dobiti i materijale za strunu pomo na radnom mjestu u formi praktinog prirunika, kratkih podsjetnika, obrazaca za karton pacijenta, materijala o specifinim zdravstvenim problemima, itd.

  F. Metodologija

  Tokom dvodnevne edukacije namijenjene pruaocima usluga za mlade iz zdravstvenog i nezdravstvenih sektora koristie se raznolike informacione i komunikacione tehnologije, kao i raznolikih edukativne metode koje e pomoi uesnicima da ekperimentiu sa razliitim pristupima i obogate vlastito znanje. Trening ukljuuje teoriju, radionice, razmjenu onog to je najbolje iz prakse, studije sluajeva, grupni rad, plenarne sesije, individuali rad, i interaktivno uenje.

  G. Prisustvo treningu i certifikacija Program edukacije obuhvata ukupno 9 nastavnih jedinica. Realizacija programa ukljuuje :

  Provoenje nastave koja se odvija tokom 2 dana Praktini dio programa uz podrku supervizora

  Praktini dio koji se odvija na radnim mjestima uesnika edukacije. Za praktini dio planiran je vremenski period od pet mjeseci, pri emu e uesnici imati praktinu podrku od strane facilitatora u vodu tri posjete.

  Forme evaluacije u programu su: evaluacija predavaa od strane uesnika, evaluacija kroz pre- i post- test, praktinog dijela i rada na terenu od strane facilitatora. Program edukacije bie upuen institucijama nadlenim za kontinuiranu edukaciju i bodovanja za sve profile uesnika edukacije.

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM Strana 5 Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  H. Pedagoki okviri

  Kako bi se to bolje strukturisao program edukacije koji je podijeljen na individualne jedinice, svi predavai e koristiti zajedniku formu pedagokog okvira. S tim osiguravamo preciznu pedagoku strukturu koja definie:

  naziv jedinice ciljeve uenja kljune poruke praktine aktivnosti i metodologiju tehniku podrku dokumente za itanje i distribuciju

  Pedagoki okviri nisu trajno definisani, i mogu se promijeniti ukoliko je to neophodno, fleksibilni su i prilagoeni potrebama uesnika kursa, da bi se promovirao pristup u kojem je uesnik u centru edukacije.

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM Strana 6 Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  II. Pedagoki okviri Naslov jedinice: Jedinica 1 - Uvod

  Trajanje: 30 minuta

  Ciljevi uenja: Nakon predavanja uesnici bi trebali: Biti upoznati sa projektom Biti upoznati sa edukativnim programom i procesom uenja Biti u stanju da identificiraju interes i iskustvo ostalih uesnika sa kojima e osnaiti meusobnu saradnju u oblasti rada sa mladima

  Kljune poruke: Projekat: Aktivna participacija svih aktera u drutvu, multidisciplinaran i multisektorijalni pristup, omoguie dostizanje boljeg zdravlja za mlade. Projekat Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji zdravih ivotnih stilova meu mladima u BiH bavio bi se upravo izgradnjom prijateljskog pristupa zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u radu sa mladima, sa posebnim osvrtom na promovisanju zdravih ivotnih stilova i prevenciji HIV/AIDS-a, te razvijanju integrisanih programa saradnje izmeu zdravstvenog i nezdravstvenog sektora. Kjune komponenete projekta su edukacija, praktian rad u podrku facilitatora, obezbjeivanje praktinih prirunika za pruaoce usluga i info-materijala za mlade i roditelje, jaanje meusobne saradnje uz definisanje procedura I protokola o saradnji. Program i proces uenja: Edukativna radionica e biti visoko praktina, interaktivna i intenzivna, sadravae radionice, grupni rad i razliite vjebe, te podjelu praktinih zadataka. Razmjena ideja: Razmjena praktinih iskustava i ideja omoguie grupi da profitira iz profesionalnih iskustava drugih uesnika te ojaa saradanju kada je pitanju rad sa mladima.

  Aktivnosti i metode : Otvaranje sesije od strane zvaninika 5 min. Predstavljanje edukatora i organizatora 5 min. Predstavljanje projekta i programa rada 5 min. Predstavljanje uesnika: njihova imena, zanimanje, oekivanja vezana za kurs 10 min Pre-test 5 min.

  Tehnika podrka: Data projektor Pre-test upitnici

  Reference: Projektni dokument Multisektoralni pristup prevenciji HIV-a i promociji zdravih ivotnih stilova meu mladima u BiH Plan i program edukacije

 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM Strana 7 Edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

  Naslov jedinice: Jedinica 2 - Karakteristike adolescencije

  Trajanje: 30 minuta

  Ciljevi uenja: Na kraju ove nas