wniosek o płatność

Download Wniosek o Płatność

Post on 13-Mar-2016

53 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wniosek o Płatność. zasady wypełniania. PODSTAWY PRAWNE : - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • zasady wypeniania

 • PODSTAWY PRAWNE:

  Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 padziernika 2009 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania, wypaty i zwracania pomocy finansowej na realizacj rodkw objtych osi priorytetow 4 Zrwnowaony rozwj obszarw zalenych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 20072013, Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania, wypaty i zwracania pomocy finansowej na realizacj rodkw objtych osi priorytetow 4 Zrwnowaony rozwj obszarw zalenych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 20072013,INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU O PATNO.

 • CZ OGLNA

  Wniosek sporzdza si na formularzu udostpnionym na stronie internetowej Urzdu Marszakowskiego lub Instytucji Zarzdzajcej- MRiRW www.minrol.gov.pl.Do wniosku docza si dokumenty, zgodnie z list zacznikw okrelon we wniosku w sekcji VII. ZAACZNIKI DO WNIOSKU O PATNO. Wniosek w wersji papierowej naley zoy BEZPOREDNIO w miejscu wskazanym przez Instytucj Poredniczc. Razem z wnioskiem o patno naley przedoy SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE ROCZNE/KOCOWE Z REALIZCJI OPERACJI Dostpne na stronie www.minrol.gov.pl.

 • Sposb wypeniania wnioskuUzupenia si wycznie biae pola wniosku.Dane finansowe podawane s z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.W przypadku gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta:w pole tekstowe naley wstawi kresk,w pole liczbowe naley wstawi warto 0,00.Przed zoeniem wniosku o patno naley upewni si, czy:Wniosek zosta podpisany przez beneficjenta/penomocnika w wyznaczonym do tego miejscu.Wypenione zostay wszystkie wymagane pola wniosku.Zaczone zostay wszystkie wymagane dokumenty.

 • Wniosek o patno naley zoy zgodnie z terminem zapisanym w umowie o dofinansowanie.Zoenie wniosku potwierdza si na kopii pierwszej strony wniosku.Naley doczy wszystkie niezbdne opinie, zawiadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje zwizane z realizacja operacji, jeeli wymagaj ich przepisy prawa oraz postanowienia umowy.Zaczniki powinny by przedstawione w oryginaach lub powiadczone przez notariusza (dokumenty ksigowe zostan ostemplowane przez pracownika SW piecztk Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013, skserowane i powiadczone za zgodno z oryginaem).

 • ZASADY WYPENIANIA POSZCZEGLNYCH PL WNIOSKU O PATNO

  Dane identyfikacyjne beneficjenta:Beneficjent,Adres zamieszkania/siedziby,Adres prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,Dane osoby uprawnionej do kontaktu,Dane penomocnika,Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta,Rachunek bankowy aby umoliwi weryfikacj poprawnoci przedmiotowych danych, przedoy zawiadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego.

 • Dane z umowy o dofinansowanie:

  Tytu operacji,Nr umowy o dofinansowanie (np. 0001-6173-SW1200001/11),Data zawarcia umowy,Kwota pomocy dla caej operacji,Kwota pomocy dla etapu realizowanej operacji,Okres realizacji operacji (zgodny z Zacznikiem nr 1 do umowy).

  NALEY PODA DANE ZGODNE Z UMOW O DOFINANSOWANIE Z UWZGLDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH ANEKSEM DO UMOWY O DOFINANSOWANIE.

 • Dane dotyczce wniosku o patno:

  Wniosek za okres:od dnia data podpisania umowy,do dnia dzie zoenia WoP lub ostatni dzie przewidziany w umowie,Rodzaj patnoci,Koszty cakowite,Koszty kwalifikowalne,Koszty niekwalifikowalne,Kwota odsetek naliczonych w wyniku ulokowania rodkw przyznanych w ramach zaliczki na rachunku bankowym,Wnioskowana kwota pomocy,

 • Wykaz faktur lub dokumentw o rwnowanej wartoci dowodowejNr dokumentu, Data wystawienia dokumentu (dd/mm/rrrr), Nazwa towaru lub usugi lub pozycja na dokumencie,Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym ( dany koszt moe odnosi si tylko do jednej pozycji zestawienia),Data zapaty,Sposb zapaty (G/P/K),Kwota dokumentu brutto,Kwota dokumentu netto,Kwota kosztw kwalifikowalnych,W tym VAT,RAZEM.

 • W przypadku gdy we wniosku o patno wykazane zostanie, e poszczeglne pozycje kosztw kwalifikowalnych (z wyjtkiem kosztw oglnych) zostay poniesione w wysokoci wyszej ni okrelona w zestawieniu rzeczowo-finansowym (za. nr 1 do umowy o dofinasowanie) jednak nie wikszej ni o 10% to na uzasadniony wniosek Beneficjenta, do kosztw kwalifikowalnych zalicza si wydatki w wysokoci faktycznie poniesionej.

 • Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji dla etapu:

  Wnioskowany poziom dofinansowania,Wyszczeglnienie zakresu rzeczowego,Mierniki rzeczowe,Jednostka miary,Ilo,Cakowity koszt operacji (z VAT),Koszty kwalifikowalne,Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub oglne),Koszty oglne kwalifikowalne,Koszty niekwalifikowalne,Razem,

 • W przypadku gdy, wartoci kosztw oglnych wzrosy w stosunku do kosztw okrelonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym (za. nr 1 do umowy o dofinasowanie) nadwyka tych kosztw stanowi koszt niekwalifikowalny,

  W przypadku zmian w poszczeglnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego, koszty oglne przekrocz 10% wartoci netto operacji, na etapie oceny wniosku o patno dokonana zostanie korekta kwoty pomocy.

 • INFORMACJE DOTYCZCE OPERACJI (wypeniane w przypadku rozliczenia zaliczki lub transzy zaliczki):

  Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji,Osignite wskaniki operacji (dla patnoci kocowej),Wskazanie typu operacji,Okrelenie wpywu zatrudnienia, Problemy napotkane w trakcie realizacji operacji oraz przyczyny ewentualnego nieosignicia zakadanego poziomu wskanikw,Harmonogram.

 • Owiadczenie Beneficjenta naley opatrzy dat oraz podpisem Beneficjenta /Penomocnika. Informacja o zacznikach:Kopie faktur lub dokumentw ksigowych o rwnowanej wartoci dowodowej wraz z dowodami zapaty - powiadczone za zgodno z oryginaem przez upowanionego pracownika urzdu marszakowskiego lub samorzdowej jednostki.Kosztorys powykonawczy.Kopia aktu notarialnego stwierdzajcego przeniesienie wasnoci nieruchomoci.Kopie dokumentw potwierdzajcych odbir lub wykonanie prac.Dokument potwierdzajcy podniesienie kwalifikacji zawodowych.Lista osb uczestniczcych w kursach lub szkoleniach.Pisemne owiadczenie beneficjenta potwierdzajce, e uywane maszyny, urzdzenia lub inny sprzt w okresie 5 lat poprzedzajcych rok ich nabycia nie zostay zakupione z udziaem rodkw publicznych.

 • Pisemne owiadczenie beneficjenta potwierdzajce, e nieruchomo w okresie 5 lat poprzedzajcych jej nabycie nie bya zakupiona z udziaem rodkw publicznych.Dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji.Wzory materiaw promocyjnych.Pisemne owiadczenie beneficjenta, e dokona odpisw amortyzacyjnych rodkw trwaych.Aktualny wycig z rachunku bankowego przeznaczonego do obsugi zaliczki, zawierajcy informacj o wysokoci uzyskanych odsetek bankowych - zawierajcy wszystkie operacje wykonane na koncie od dnia otrzymania zaliczki do wyczerpania rodkw na tym rachunku. Wszelkie patnoci musz by wykonywane w sposb bezgotwkowy.

 • Kopia umowy leasingu lub innych dokumentw potwierdzajcych nabycie rzeczy przez finansujcego od zbywcy za okrelon kwot,Kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spat, w ktrej przewidziane bdzie przeniesienie prawa wasnoci przedmiotu leasingu na beneficjenta ,Dokumenty potwierdzajce przeniesienie praw wasnoci rzeczy bdcych przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta,Penomocnictwo.

 • ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI:Zgodnie z pismem MRiRW z dnia 08.12.2011 r. znak RYB-kmr-EK-574-64/11 l.dz.6204 od 1 stycznia 2012 r. zwrotu rodkw naley na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 55 1010 1010 0088 2014 9740 0000Jednoczenie naley wystosowa pismo do ARiMR, BGK oraz UMW zawierajce ponisze dane: nr umowy o dofinansowanie i dat jej zawarcia, informacj o przyczynach zwrotu , informacj o dokonanym zwrocie na konto ARiMR wraz z kwot, a take informacje o ubieganiu si o kolejne transze zaliczki wraz z kwotami (o ile umowa o dofinansowanie przewidywaa wypat rodkw w transzach), potwierdzenie dokonania zwrotu (jako zacznik do pisma).

 • Rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta nalecego do sektora finansw publicznych:

  Zgodnie z 150 pkt. 3 oraz 184 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. (z pn. zm.) przy wydatkowaniu rodkw m.in. z EFR, stosuje si zasady rozliczania okrelone dla dotacji z budetu pastwa, wic rodki te naley wykorzysta do 31 grudnia danego roku budetowego. Natomiast, wniosek o patno powinien by zoony najpniej do 15 stycznia roku nastpnego po roku budetowym, w ktrym wykorzystano zaliczk.

 • ZNAKOWANIE PROJEKTW PONIEJ 500 000 EURO ORAZ ARTYKUW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH:

  Na tablicy informujcej o zrealizowanym projekcie ze rodkw EFR jak rwnie na materiaach informacyjnych i promocyjnych powinno by umieszczone godo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki oraz logotyp PO RYBY 2007-2013. Dodatkowo, po prawej stronie mona umieci logo gminy, beneficjenta. Pod logotypami powinien by umieszczony napis Operacja wspfinansowana przez Uni Europejsk ze rodkw finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniajc inwestycje w zr