instrukcja do wniosku beneficjenta o pŁatnoŚĆ

Download INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PATNO

Zacznik nr 7.2

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PATNO WRAZ Z OPISEM ZACZNIKW

UWAGI OGLNE

1. Wniosek o patno naley zoy w jednym egzemplarzu w formie papierowej ielektronicznej wraz z pismem przewodnim w Sekretariacie Departamentu Wdraania Projektw Infrastukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podkarpackiego, Al.Ciepliskiego 4,/ Departamencie Wspierania Przedsibiorczoci Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podkarpackiego, u. Towarnickiego 1A. Za dat dostarczenia wniosku uwaa si dzie jego wpywu do Sekretariatu ww. Departamentw.

2. Termin skadania wnioskw o patno:

- w przypadku pierwszego wniosku o patno: do 3 miesicy, liczc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

- w przypadku kolejnych wnioskw o patno: przynajmniej raz na 3 miesice liczc od daty zoenia poprzedniego wniosku o patno,

- w przypadku wniosku o patno kocow rozliczajcego zaliczk: do 14 dni od daty zakoczenia finansowego realizacji projektu,

- w przypadku wniosku o patno poredni skadanego w ramach dziaania 1.1 schemat A: do 14 dni liczc od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

UWAGA! Wniosek o patno wypeniony w czci dotyczcej przebiegu zrealizacji projektu naley obowizkowo zoy w ww. okresie nawet wtedy, gdy nie poniesiono adnych wydatkw w ramach projektu. Jeeli w okresie trzymiesicznym zoono jedynie wniosek o patno dotyczcy wypaty zaliczki, wwczas naley rwnie zoy do koca powyszego okresu wniosek zwypenion czci sprawozdawcz (nie dotyczy beneficjentw dziaania 1.1 schemat A).

3. Zasady podpisywania, parafowania i potwierdzania za zgodno zoryginaem:

- wniosek powinien by czytelnie podpisany (lub parafowany z imienn piecztk) przez osoby upowanione, tj. osoby podpisujce umow o dofinansowanie projektu lub w przypadku decyzji o dofinansowanie przez osoby upowanione do zacigania zobowiza w imieniu benefcjenta. W przypadku I osi priorytetowej RPO WP wystarczy podpis zoony przez jedn z upowanionych osb,

- kada strona wniosku o patno powinna by parafowana przez jedn z osb upowanionych do jego podpisania (oprcz ostatniej strony, na ktrej wszystkie osoby skadaj podpis nie dotyczy I osi priorytetowej RPO WP),- penomocnictwo wniosek o patno (zaczniki) moe by podpisany iparafowany przez penomocnika osob legitymujca si stosownym upowanieniem. W takim przypadku do wniosku naley doczy pisemne upowanienie, zawierajce: okrelenie mocodawcy i osoby upowanionej zakres upowanienia (podpisanie wniosku o patno beneficjenta i zaczonych dokumentw, potwierdzanie za zgodno zoryginaem) i podpis mocodawcy

- brak pieczci imiennych - osoby uprawnione do podpisania wniosku opatno powinny zoy czytelny podpis (imi i nazwisko).

- oryginay zacznikw sporzdzane przez beneficjenta (np. owiadczenie okwalifikowalnoci podatku VAT) powinny by podpisane zgodnie zpowyszymi zasadami i nie musz by potwierdzane za zgodno zoryginaem.

- potwierdzanie za zgodno z oryginaem - kopie zacznikw na kadej stronie powinny by potwierdzone za zgodno zoryginaem. Potwierdzenie zgodnoci z oryginaem powinno zawiera: klauzul np. za zgodno zoryginaem/zgodnie z oryginaem oraz czytelny podpis osoby /jednej z osb podpisujcych umow, lub innej osoby do tego upowanionej( wwczas naley doczy odpowiednie penomocnictwo) lub parafk z imienn piecztk. Wprzypadku dokumentw wielostronicowych dopuszcza si moliwo potwierdzania za zgodno z oryginaem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczajc: klauzul np. za zgodno z oryginaem od strony X do strony X oraz czytelny podpis lub parafk wraz z imienn piecztk osoby upowanionej. Zaczniki wielostronicowe powinny by zszyte i mie ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odrczna numeracji).

-

4. Potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie faktur/dokumentw ksigowych orwnowanej wartoci dowodowej, powinny mie nadany w prawym grnym rogu numer, zgodny z liczb porzdkow poszczeglnych pozycji ujtych wzestawieniu dokumentw potwierdzajcych poniesione wydatki objte wnioskiem o patno (pkt 15 wniosku).

Zaleca si uoenie dokumentw w nastpujcej kolejnoci:

- faktura,

- wycig z rachunku bankowego,

- protok odbioru.

Dokumenty dotyczce kilku faktur naley skopiowa i doczy do waciwej faktury.

5.Wszystkie kwoty i dane finansowe podawane we wniosku beneficjenta o patno, naley wyraa w PLN z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

6.Pola zaznaczone na szaro nie s wypeniane przez beneficjenta. Wypenia je pracownik instytucji dokonujcej weryfikacji wniosku zoonego przez beneficjenta.

7. Przez uyte w treci dokumentu wyraenie umowa o dofinansowanie, rozumie si: umow lub decyzj o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007 2013.

8. Funkcje wniosku beneficjenta o patno:

wnioskowanie o przyznanie pierwszej patnoci zaliczkowej (beneficjent wypenia poz. 1 - 10, 13, 14, 19, 22, 24. Beneficjent ma rwnie moliwo przekazania we wniosku o patno zaliczkow informacji o postpie rzeczowym z realizacji projektu, (jeeli projekt jest ju rozpoczty), wwczas dodatkowo wypenia poz. 18, 20, 21, 23;

rozliczenie rodkw przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki (beneficjent wypenia poz. 1 - 12 i 15 - 25);

rozliczenie rodkw przekazanych beneficjentowi w ramach wczeniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze rodkw (beneficjent wypenia poz. 1 - 25).

Przez rozliczenie zaliczki naley rozumie przedstawienie faktur/innych dokumentw ksigowych o rwnowanej wartoci dowodowej obejmujcych wydatki kwalifikowalne z odpowiadajcym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rwnym otrzymanej zaliczce. Jeeli np. beneficjent otrzyma zaliczk w wysokoci 500000 PLN w ramach umowy o dofinansowanie projektu, w ktrej poziom dofinansowania ze rodkw EFRR wydatkw kwalifikowanych wynosi 70%, to za rozliczenie tej zaliczki naley rozumie przedstawienie w ramach wniosku o patno faktur/dokumentw ksigowych o rwnowanej wartoci dowodowej na kwot 714 285,71 PLN. Odpowiadajcy udzia EFRR w tej kwocie przy 70%-owym poziomie dofinansowania projektu wynosi bowiem 500000 PLN;

wnioskowanie o przyznanie patnoci poredniej lub kocowej stanowicej refundacj czci lub caoci wydatkw sfinansowanych ze rodkw beneficjenta (beneficjent wypenia poz. 1 - 25 z wyczeniem pkt 11, natomiast jeeli w ramach przyznanego dofinansowania otrzyma zaliczk przed zoeniem wniosku o patno poredni lub kocow, wypenia rwnie pkt11, przy wniosku o patno kocow nie wypenia pkt 19 i 22 wniosku);

rozliczenie wydatkw poniesionych przez pastwowe jednostki budetowe sfinansowanych ze rodkw zapisanych w budecie danego dysponenta (beneficjent wypenia poz. 1 - 13 z wyczeniem pkt 11 oraz poz. 15 - 25);

przekazanie informacji o postpie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). Beneficjent wypenia poz. 1 - 9 i 18 24 - w tym wypadku wniosek stanowi narzdzie umoliwiajce monitorowanie postpu rzeczowego projektu i pozyskanie danych niezbdnych do sporzdzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu gromadzonych w KSI (SIMIK 07-13).Co do zasady wniosek o patno peni funkcj wycznie sprawozdawcz w sytuacji, gdy beneficjent zobowizany jest do jego zoenia w zwizku z upywajcym trzymiesicznym terminem oraz, gdy nie ponis adnych wydatkw kwalifikowalnych w okresie, ktrego dotyczy dany wniosek.

w przypadku wniosku o patno poredni skadanego w ramach dziaania 1.1 schemat A - wnioskowanie o przekazanie kwoty dofinansowania wnoszonego w formie bezporedniego wkadu finansowego do instrumentu inzynierii finansowej, w wysokoci okrelonej umow o dofinansowanie projektu. Beneficjent wypenia poz. 1 25 z wyczeniem poz. 11, 21, 22.

9. W przypadku, gdy beneficjent zoy do IZ wniosek o patno, ktry nastpnie jest uzupeniany lub poprawiany i w midzyczasie zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, zobowizany jest wwczas do jego uwzgldnienia w korekcie wniosku. Z kolei w sytuacji, gdy przed zoeniem wniosku o patno umowa jest w trakcie aneksowania, a beneficjent zobowizany jest w zwizku z upywajcym terminem do jego zoenia to wwczas cz finansow i/lub sprawozdawcz wniosku naley wypeni ju w oparciu o dokonywane zmiany, przy czym w celu przyspieszenia i uatwienia weryfikacji wniosku o patno - w pimie przewodnim powinna by uwzgldniona informacja w tym zakresie.INSTRUKCJA WYPENIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

Korekta wniosku o patno - pole naley zaznaczy w przypadku skadania uzupenie/poprawek wczeniej zoonego wniosku o patno.

Wniosek o patno dotyczy postpu z realizacji projektu (cz sprawozdawcza) - pole naley zaznaczy w przypadku, gdy wniosek o patno suy tylko i wycznie przedstawieniu postpu rzeczowo finansowego z realizacji projektu (funkcja sprawozdawcza).

W pozostaych przypadkach powysze pola naley zostawi niewypenione.

1. Wniosek za okres od do - Naley poda dat rozpoczynajc i koczc okres, za jaki skadany jest wniosek.Okres objty wnioskiem nie musi by okresem obejmujcym peny miesic kalendarzowy.

W przypadku wniosku o patno skadanego po raz pierwszy po podpisaniu umowy o dofinansowanie,

w polu od naley wpisa dat podpisania umowy o dofinansowanie.

W polu do naley poda dat koczc okres, za jaki skadany jest wniosek. Dla wnioskw, do ktrych doczone s faktury/inne dokumenty ksigowe orwnowanej wartoci dowodowej, dat t bdzie data ostatniej dokonanej przez beneficjenta patnoci za faktur/inny dokument ksigowy o rwnowanej wartoci dowodowej ujt w danym wniosku o patno (dotyczy wydatkw poniesionych przez beneficjenta po podpisaniu umowy o dofinansowanie).

Dla wnioskw o patno zaliczkow, wnioskw skadanych w ramach dziaania 1.1 schemat A, wnioskw penicych funkcj sprawozdawcz lub wnioskw obejmujcych jedynie wydatki poniesione przed dat podpisania umowy odofinansowanie, dat t bdzie data p