Sunvilla samachar 24 12 2013

Download Sunvilla samachar 24 12 2013

Post on 10-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Daily, date: 24-12-2013

TRANSCRIPT

 • 1 / . 24-12-2013, _ y{kk

  ko: 1 > ytf: 174 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 24, Q-2013 _

  Year : 1Issue : 174No. of Page : 4Price : Rs. 2.00

  {ku. 99258 76997, 94092 53651

  fuwkELkk kwk hk kxu k ksk{kt uzkE kk

  ykkke kskLku kwshkk{kt LkwfkLk Lkne kk

  {ut {kue Mk{k EAk k fhe nke yLku {khk rkkkLke Mkt{rk kkk ykeko Mkkku ksk{kt uzkW Awt : kxuy{kk, kk.23

  kwshkk krhkoLk kkxeoLkk yk yLku hkLkk qkkqo {w{tke fuwkE kxuLkk kwk hk kxu yksu rrk heku ksk{kt uzkE kk nkk. khke sLkkk kkxeoLkk yk fkko kku yksu kuue yuf kk-fkh krhk{kt kskLkk u {w ykh.Mke. Vwyu hk kxuLku fuMkhe uMk knuhkLke ksk{kt u ykku nkku. kskLkk u {nk{tke rs Ykke, hk ktzk, ykizkLkk kqo [uh{uLk yLku kskLkk u fkukkk MkwhuL kxuLke WkMkrk{kt yksu ksk{kt uzkuk

  hk kxuu skwt nkwt fu nwt {khk rkkk fuwkE kxuLkk ykeko E ksk{kt uzkku Awt. ku{u w{kt skwt nkwt fu nwt Auk k Mk{ke {w{tke LkhuL {kueLkk Mktkfo{kt nkku yLku {U ku{Lke Mk{k ksk{kt kkAk VhkLke EAk k fhe nke. yk Mkto{kt {U {khk rkkk fuwkE kxu Mkkku k [[ko r[khk fhe nke yLku ku{Lke {tswhe kkk ykeko Mkkku yksu nwt kwLk: {khk hu khk Vkuo Awt.

  yk ykkW k ksk{kt wk {kuh[kLkk Wk{w kkk {nk{tke khefu Mkuk ykke [qku Awt. kkfkhkuLkk rr &kuLkk skk{kt hk

  kxuu skwt nkwt fu kk{kt fkuE k[u uzkku Lkke khtkw kk yku ykku kku kufMkkLke [qtxe k ze. hr{kLk fuwkE kxu ksk{kt khu uzku kuk &Lkk skk{kt kskLkk u {w ykh.Mke. Vwyu {hf-{hf nMkkkt skwt nkwt fu fuwkE ksk{kt ykkk nku kku u yuLz kwz yu y{khk MkL{kLke Lkukk yLku ku{Lkk ru fkuE Lkukuxe r[kh ksk fhe fu s Lkn. khu kwshkk{kt yk{ yk{e kkxeo Mkr kE hne Au kku kuLkkke kskLku rne suwt LkwfkLk Lkne kk ? kuk &Lkk skk{kt Vwyu skwt fu kwshkk{kt kskLku fkuE LkwfkLk Lkn kk.

  fushek {w{tke khefuLke skkkhe Mktku

  {zkkktXLkku ytk : Mkhfkh h[k ytku yh fushekLkku kku

  Lke rne,kk.23 yk{ yk{e kkxeoyu rne{kt MkhfkhLke

  h[Lkk fhkLkku yksu rrkheku kku fhkk Auk yuf kkzekke [kke {zkkktXLkku ytk yke kku nkku. fkUkuMkLkk knkhke Mk{koLk Mkkku yk{ yk{e kkxeo Mkhfkh kLkkk kikh kE kE Au. [kuke rzMkuBkhLkk rMku kuue rkLkMkkLke [wtxe{kt fkUkuMkLkku Mktkqoku MkVkku kku nkku. yksu Mkkh{kt hksfe

  kkkkkuLke Mkr{keLke kuXf kuE nke. su{kt sLk{kLkk krhk{Lkk ykkh Wkh ykk kLkku rLko ukku nkku. sLk{k{kt {kux-kkkLkk kufkuyu rne{kt yk{ yk{e kkxeoyu Mkhfkh kLkke uEyu kuku {k ykku nkku. khkk yuyukeLkk Lkukk yh fushek rneLkk Wkhkkk LkSk stkLku {k nkk yLku MkhfkhLke h[Lkk fhk Mkkku Mktktrk kkLkku kk ku{Lku MkkUku nkku. 45 keo

  fushek nu {w{tke khefLku kk uu. kkrr fko{ hk{ek {ukLk kh nu-h{kt kuu. yks skyu sLkkufkk rk {kxu Mkk{krsf fkofh ykk nhuyu k[kh Mkk{u ywkkqo yktkuLk [kwt nkwt. fusheku fkwt nkwt fu,kkrr {kxuLke kkhe yLku Mk{ ytku rLko hkxkrk {wSo ku{Lkku rLko ykku khkk kuu.

  yLkwMktkLk kus Lkt. 2 kh...

  rue kMkeykuLku xkkuox kLkkkLke khLkkf Lkerk

  rne, hksMkkLk yLku kkuk{kt kMkeyku Wkh nw{kLkku

  Lke rne,kk.23 khLkkf ykktfke Mk-

  tkXLk RLzLk {wneeLk khk hksMkkLk, rne, {nkhkx, kkuk yLku yL hkku{kt rue k-MkeykuLku xkkuox kLkkkLke kusLkk kikh fhe ee Au. rMkLke Mkqkku kkMkuke k ynuk {wsk xq tf Mk{{kt s yk kufku Lkk nw{kykuLku yt{ ykke fu Au. Lkk koLke Yykk ykzu kkheLkk rMkku hkk Au khu yk fkhLke RLxrsLMk {krnke k kE Au. RLxrsLMk MktMkkykuLku RLzLk {wneeLkLke yk khLkkf kusLkk ytku {krnke ykkkk ynu{ shkh rMkrkkkk WVuo kMkeLk xfu kku fkuo Au fu rue kMkeykuLku xkkuox kLkkkLke kusLkk kikh

  kE hne Au. ykEyu{Lkk Mkku Rhku{ktke ykkk kMkeykuLku xkkuox kLkke fu Au. kMkeLkLke LkukkLkk kkukhk{ktke ykukMx{kt hkfz fhk{kt yke nke. Mkqk-kuLkk skk {wsk kMkeLku kku fkuo nkku fu RLzLk {wneeLkLkk yfkk Mkkku k LkSfLkk Mk-tktku Au. ykEyuMkykEke kkukkLku yk hkeLku yk MktkXLk Mkr Au. LkkxkuLkk ku Mkk{u zk{kt RLzLk {wneeLkLkk kufku Mkr Au. yfkkLkku kk kLkeLku yk kufku yVkrLkMkkLk-kkrfMkkLk u{kt wtku [ke hkk Au. kkrfMkkLk{kt Mkk ykEyu{Lkk fuxkf Lkk kn uk {e hkk Au. kMkeLku kqAkhA hr{kLk fuxef {nkqo kkkkkuLkku wk-

  Mkku fkuo nkku. kqAkhA{kt kMkeLku yu{ k fkwt Au fu rne{kt ko 2008{kt kuk rMkrh kkuBk kMx{kt Mkk{u {kun{t Mkkrs Wkh kr{ kkrfMkkLk{kt k Mkr kuku Au. {kun{t Mkkrs rne{kt 2008{kt kuk rMkrh kk uBk kMx Wkhktk kkxk nkWMk uk k nkku. ku zkE{kt k k kuku nkku. kMkeLk fux-kf RLzLk {wneeLkLkk Mk {kun{t Mkkrs, yrkV y{eLk yLku Akuxk MkkrsLkku LkSfLkku r{k Au. rne, skwh, y{kk, Mkwhk kMx {kxu k yk kufkuyu ku{Lke Mkkku {eLku kkuBk kLkkk nkk. kkxk nkWMk yuLfkWLxh kk kzk Mkkrs WVuo {kun{t Mkkrs khk{ktke Vhkh kE kku

  nkku. kkxk yuLfkWLxh{kt Akuxk Mkkrs yLku y{eLk Xkh kE kk nkk. kMkeLku kqAkhA hr{kLk yL fuxef [kUfkLkkhe rkk k Wk fhke nke. yuLkykEyu{kt kkukkLke fMxze hr{kLk kMkeLku yL ykktfke MktkXLkku Mkkku ykEyu{Lkk MktktLke {krnke ykke nke. rhk xf Mkkku VkuLk Wkh kuLke kk[ekLke rkk ykke nke. rhku yfkkLku {kLkk Mkto{kt k kk fhe nke. yk {krnke qk s [kUfkLkkhe Au. kMkeLkLke k qAkhALke ykkh Wkh Mkwhkk Mkk w {skqk fhk{kt yku kue kk ukE hne Au. RLzLk {wneeLk yLku yfkk [u MkkXktX nkukLke rkk k qe [qfe Au.

  RLxrsLMk MktMkkyku Mk{k kqAkhA hr{kLk zkkE kuk kMkeLkxfLkku kku : e khLkkf rkk kqhe kkze : {skqk Mkwhkk Mkk

 • 2 / . 24-12-2013, _ y{kk

  m&>bE, k|[(DTkiD< Ey* krt) b[Ik>g k>pn)ai[ miT[ni (nymi[ hv[ vF& kDk bnivvimi> aiyi C[. (rzv< b[k ai[f EIDyia[ ai a>g[ kDk vlN apnivti> b[ki[n[ s*cni aip) C[ k[ ji[ g\ihk (nFi c*kvvipi#i lG&tm rkmn&> p[m[T n kr[ ti[ t[ rkmn[ D*b) gy[l) rkm aYidr lG&tm rkmn&> p*r[p*@> p[m[T n krvimi> aiv[ ti[ b[k t[n[ (bnkiy k|[(DTkiD< pr Kc aivt) rkmn&> a[k AT[Tm[T g\ihkn[ t[n) c&kvN) krvi miT[ mi[klvimi> aiv[ C[. ai AT[Tm[Tmi> c*kvN) krvin) a>(tm tir)K dSi k[ k|[(DTkiD dSi c*kvvimi> aivt) nY) ti[ b[ki[ k|[(DTkiD< Kitimi> vgkrN miT[ j&d) j&d) p(tai[ an&sr[ C[ an[ td`n&sir vs&lit miT[n) yi[y kiyt& hv[ airb)aiEa[ k|[(DTkiD< pr bik) n)kLt) rkm vs&l krvi miT[ a[ksrK) p(t apnivvi b[ki[n[ jNiy&> C[ k[ j[Y) tmim b[ki[ smin p(t an&sr)n[ k|[(DT kiD< Firki[Y) bik) l[N) n)kLt) rkm pr p[nT), (vl>(bt p[m[T f) vg[r[n) vs*lit kr) Sk[.

  amdivid, aigim) 31 (Ds[br[ nvi vP(tp*N< Yiy an[ B*tkiLmi> bn[l) ki[E pN GTnin&> p&nrivt pgli>rZp[ g\iy an[ Sh[r pi[l)s[ an[k(vF pgli> Brvin&> aiyi[jn ky& C[, j[mi> Kis kr)n[ g\iy (vAtirmi> aiv[li> fim aiyi[jn krvimi> aiy&> C[.

  p\i mi(ht) an&sir ai a>g[n) (vgt a[v) C[ k[ aigim) 31 (Ds[br[ vPi[ aiv[li fim t[mj Sh[r) (vAtirmi> aiv[l) hi[Tli[mi> Srib, kbib an[ Sbibn) mh[(fli[ mt) hi[y C[ an[ aiv) mh[(fli[ dr(myin kyir[k ki[E Srmjnk GTniai[ pN bnt) hi[y C[. ai p\kirn) GTniai[ B*tkiLmi> bn) C[ Ryir[ aiv) GTniai[n&> p&nrivt aiv) C[. j[ni BigrZp[ amdivid g\iymi> aiv[li> fim-jti> tmim vihni[n) sGn ck-isN) krvimi> aivS[ an[ tmim fim sGn

  c[(k>g krvimi> aivS[. ai upri>t uli sk f[rviE jS[. s)Jri[D pr s)s)T)v) k[m[riY) bijnjr riKvimi> aivS[. ai upri>t dirZ p)n[ CikTi bnti y&vini[ pr pN Fi[>s livvimi> aivS[. ai miT[ vF& b\[Y a[n[liEzr pN m>givvimi> aiyi C[.

  r[j D)aiEJ S&> kh[ C[? : amdivid g\iyni r[j D)aiEJ air. b). b\MB[ jNiy&> ht&> k[, nvi vP(tp*v Brvin&> SrZ krvimi> aiy&> C[. j[ni BigrZp[ g\iy (vAtirmi> aiv[li fim riuD F kli[k c[(k>g kriS[ an[ uliY) v]ONi[d[v) sk c[(k>g krvimi> aivS[.

  suLkeVh yuLkeMxLk uLzTMk rMkhe{kt Vhe [{fu

  suLkeVh yuLkeMxLkLku {LkkkLkk kMk

  kuMkyuLsuMk,kk.23nkurqzLke kufr

  yrLkuke yLku xku[Lke Mkurrkxe suLkeVh yuLkeMxLk Vhe yufkh yrk kufr rMkhe uLMk{kt Lkshu kzu kue kk ukE hne Au. ykk-k{e kuo uLz{kt kuLke kkMke kE fu Au. ykLkk {kxu kuLku {LkkkLkk kMk [ke hkk Au. eykh r{MkoLke yrLkuke ko 2004{kt uLz {kh-Vku yrk kufr kE kk kk rV{e furhh{kt k khu MkVkk

  {ue nke.rLk{kokk, rLkuofku nu uLz

  rMkhe{kt kuLku Vhe yufkh Mkk{u fhkLke kusLkk hku Au. kuLke Mkkku fkuxoLke fkuMk, rk fwzhku, {ux uu-fLke Mkkku ykhe uk{kt yku. y{urhfkLkk ekk ykufu {ukurLk MkkkuLke kk[ek{kt k {wt Au fu ko 2014{kt yk rMkhe{kt Vhekh suLkeVh yuLkeMxLkLku ykhe

  ukLke kikhe [ke hne Au. keS kksw fkuxLke fkuMk

  k ykLku ELku WMkkrnk Au. suLkeVh yuLkeMxLk nkurqzL-ke xku[Lke Mkurrkxe kifeLke yuf Au yLku kuLke rV{e furhh k yqkkqo heku MkV hne Au. kuLkk {kuxkkkLke rV{ku [knfkuLku kMkt kze Au. kksukh{kt s kuLkk LkLku ELku ynuk ykk nkk.

  kuMkyuLsuMk,kk. 23Lkk{ : surLkVh uLkk yurLkMxLksL{kkhe : 11{e Vukwykhe 1969nkLke : 43sL{ Mk : Mkuh{Lk, ykuMk, furVkuLkkkuVuLk : yrLkukeMkr : 1989ke krk : kkz kex (2000-2005){kkk-rkkk : uLk yurLkMxLk, LkuLMke kukkkh rV{ku : Mke E Lk, ykurVMk MkuMk kwzko, uLMk rk {LkerMkr : yu{e yukuzo, kkuzLk kuk yukuzo MfeLk yuxMko yukuzo

  yurLkMxLk kuVkE.....

  fkuxLke fkuMk Mkkku rMkhe{kt uzku : nuk{kt kku

  RiLk hi[wz fuxkf MkeLk qh fhkkk nk khu Lkkhks

  Lke rV{ [keo fLxe{uLk{kt qr{fk fhe hnue

  kuMkyuLsuMk,kk.23nkurqzLke kufr

  yrLkuke RiLk hi[wzu kuLke Lke rV{{kt yuf MkuMke MkeLkLku qh fhk{kt ykk kk ykLke Mkk{u uhkh ktku WXkk{kt ykku Au. RiLk hi[wzu {kiMkLk rk[h yuMkkuMkeyuLk ykuV y{urhfk Wkh kuzk {ktktz ykLkkkLkku ykkuk fkuo Au. rV{{kt ku {nkqo qr{fk yk fhe hne Au. rV{{kt ktksLkf MkeLk qh fhkLku ELku RiLk hi[wzu rhku fkuo Au. u fu kuLke kkkkLku kLk kh uk{kt yke Lkke. {kiMkLk rk[h yuM-kkuMkeyuLk ykuV y{urhfkyu fkwt Au fu kufkuLke kLkkykuLku kLk{kt

  ELku yk rLko uk{kt ykku Au. ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu 26 keo yrLkuke kkukkLke Lke rV{ [keo fLxe{LkLkk yuf MkeLkLku fkZe Lkktk{kt ykkk ykLke Mkk{u ktku WXkku Au.

  MkkurMk Lkuxfk MkkEx xTexh Wkh yrLkukeyu fkwt Au fu rV{{kt fuxkf MkeLkLku fkke uk{kt ykkk rV{Lke kxfkk Lkke kze kE Au. u fu ku yu{keyuyu Mkkku kk[ek fhk {kxu k RAwf Au. kuLkwt fnuwt Au fu {rnk MkuwykexeLku MkuLMkh fhkLke sYh Qe kE Au. nkurqzLke yk xku[Lke yrLkukeLkk koLkLku ELku k kforkfkuoLkku kuh Y kku Au.

  y{urhfLk yrLkuke yLku kkrfk hi[wzu kuLke furhhLke Yykk 1990{kt fhe nke. yLkuf xurrLk rMkheku{kt k ku fk{ fhe [qfe Au.

  {kk Lk koLke u ku rV{ yrLkuke khefu yuLxe fhe kE nke. u fu kuLku kufrkk 2003{kt {e nke. hi[wz