sunvilla samachar daily 14 12 2014

Download Sunvilla samachar daily 14 12 2014

Post on 07-Apr-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SUNVILLA SAMACHAR DAILY (Gujarati) Morning Leading News Paper, Ahmedabad-380024. Ph: 9687612324. Dt: 14-12-2014

TRANSCRIPT

 • E-Paper : issue.com/sunvillasamachar

  Year : 02 Issue : 145Price : Rs. 1 /- Pages : 04Annual Subscription : Rs. 300 /-Edition : Ahmedabad.

  14, zeMkuBkh-2014 hrkh k-o 02 yft -145 k]X tk:4 rft{: Yk. 1/-

  khtz{kt 217 yLku sB{w-fk~{eh{kt 182 W{ukhkuLkk krLkku kekkk{kt VUMkku ku : {kkLkLke xfkkhe kh k{k{Lke Lksh fuLek nu

  sB{w fk~{eh-khtz{kt yksu [kukk [hLkwt {kkLk{w{tke yku{h ywkLkk krLkku k VutMkku ku

  hkt[e/eLkkh,kk. 13sB{w fk~{eh yLk u

  khtz{k t rkLkMkkLke[q txeLkk [kukk kkk {kxuykkefku {kkLk kusLkkh Au.suLke k{k{ kikhe fhe uk{ktyke Au. Mk Mkwhkk [u{kkLk kuu. sB{w fk~{eh{kt18 yLk u khtz{k t{kykukekMk 15 kuXfku {kxu{kkLk kuu. {kueLke nuh[u kksk kk u hkk u{k tkLkkh Sk {ue uk {kxuykkke Au. {kue nuh [u

  [wtxeLkwt r[k..........sB{w-fk~{eh yLku khtz{kt ykkefku [kukk kkk{kt

  {kkLk kuLkkh Au. [wtxe r[k Lke[u {wsk Au.sB{w fk~{eh (87)

  fw kuXf ....................................... 87[kukk kkk{kt kuXf ............................ 18fw W{ukh .................................. 182{rnk {kkh ........................... 7.05 kfw {kkhku ........................... 14.73 k{kkLk {kfku ............................... 1890kuXfLkk rsk .................................... 4

  khtz (81)fw kuXf ....................................... 81[kukk kkk{kt kuXf ............................ 15fw W{ukh .................................. 217{rnk W{ukh ................................ 16{kkhku ................................ 434870918-19 Lkk {kkh....................... 22362

  nk{k ksk u nrhkk{k tknw{rk Mkkku Sk {ue nke.sB{w fk~{eh{kt [kukk kkk{kt18 kuXfku {kxu {kkLk kuLkkhAu. yn fw 182 W{ukhkuLkkkrLkku VUMkku kLkkh Au. su{kt{wkLk yku{h ywk yLkukezekeLkk zk {w^k {kunB{MkRLkku Mk{ku kk Au. 7.05k {rnkyku Mkrnk 14.73kke w {kkhk u k u{Lkk{kkrfkhLkku Wkkuk fhk {kxuWMkwf Au. hkLkk [kh rsk{ktf w 1890 {kkLk {kfk u

  Mkkrkk fhk{kt ykk Au.kskLkk W{ukhku {kxu [khfhLkkh{kt zkkLk LkhuL {kue,ksk {w yr{k kn,rfuxh{ktke hksfkhe kLkukLkuk rMkw yLku MkktMk rLkkukkLkk u Mk{ku kk Au.{wkLk yku{h ywkMkkuLkkh rkLkMkk kuXfke[qtxe zLkkh Au. keS kkswhkt[eke k ynuk {wskykkefku 15 k uXfk u {kxu{kkLk kusLkkh Au. su 15 kuXfku

  {kxu {kkLk kusLkkh Au ku{kt{kwk wh, rk ukZ(yuMke),kkkk uh, s{wyk(yuMkMke),kkLzu, rkrhrn, zw{he, kkufkhku,[tLkkhe( yuMkMke), rMkLhe,rLkhMkk, Lkkk, rhk, kwLzeyLku kkk{khkLkku Mk{ku kkAu. khtz{k t f w 217W{ukhku ku{Lkk kr ys{kehkk Au. khtz {wk {kuh[kyLku knwsLk Mk{ks kkxeoyu Mkkikew 14-14 W{ukhku {ukLk{ktWkkko Au. hk{kt 4348709

  {kkhku ku{Lkk {kkrfkhLkkuWkkuk fhLkkh Au. khtz{ktzkkLk LkhuL {kue MkrnkyLkuf nueuRx khk [kh fheLkukufkuLku krk fhkLkk kMkfk o nkk. [k ukk kkkLkk{kkLk knuk yk{f [khLkkukuh [kku nkku. ksk khVkezkkLk LkhuL {kueyu hueykufhe nke. fkukuMk, kezeke yLkuLk uLk fk uLVhLMkLkk rhcLkukkyku k [kh{kt Mk hkknkk. [kh hr{kLk k{k{

  kkxeoLkk Lkukkykuyu k{k{ kkfkkkke ee nke ksk k{k hk{kt Mkhfkh kLkkk{kxu WMkwf Au. ku r{Lk 44LkuRLk uMk Au. {k ue [khfhk{kt Mk hkk Au. keSkksw khtz{kt k kskzkf Au. kk u hkk u{k t[khLkk u ytk ykk kkktrkk qo {kkLkLke kkhefhk [qtxe kt[u MkLk MkwhkkMkk kkuXe ee Au. k{k{MktuLke rMkkhku{kt kMkkkk uk{k t ykkAu.yrLkALke kLkkLku xkkkkk uk{kt ykk Au.

  kwh{kt e kihk xu {ks khkyksu kuu 52{ku {qn {khkun

  y{kk, k.14y{kk{kt kwh

  ku yksu hrkhk hkus ekihk xu uk {ks (enhkkw xu {ks fkyu f ue x Mx) khkykkuS 52{kt {qn {khkun{kt 23 wku wk{ktkt kzu. yk {qnku tu trkykuuwkrk ykk {kskyr ykukk u rnkwh, Xhkkh yurfk uk khkk u,Bw.fkWLhk u, kskykukk u, rzhk u u{s{ksk {w {nu{kku q{kuxe tk{kt WMk hnuu,khu {w {nu{k fkzkuzk{ xMxk {w ehukR xu u{s Whuk k t e{eywrkS xu ykk eWMk hnukk Au. yk{qnk kke {nukRkwkR ukke yu htsu{nukR ukke Au ue{krne {ksk {w ehkuk{kR ffke yu {qn

  r{rk yk errkR fkurXkyu yke ne.

  uxe kk u, {ks[kkuk qku kkof fhkk ukhk yk 52{kt {qnw t Vqof ykkusfhk{kt ykwt Au. yk {qn nuhk kwh rMkh{ktykue e kihk xu {kse"xu kze" ku khu 8.30fkfu k uu. Mk[tk ukR nku ku yukus Mk xu kze kukuu. yk {khkun{ktytksu 25 nh ke w xu{ksk kufkuyu k uu. yk{qn {kt {w{nu{keyku{kt Xhkkhrkkk khke

  kR fkfrzk, MkuRrkkk khkekwkR su.xu, rfk urkkk khkesr t[k, kwhrkkk khkesYn hksw, hk uzkrkkk khke{er{oku kke, Seek{we kuhkR zrVk,hkk f]ke{tke eYkR~ke, hkhk{k {weSkR wrhk u{s yk{k{ rMkhk ukBw.fkWLheyku rn{ksk yrk u sukf ufwkR fk urXk, [whkR[kuzkrzk, {kR hk{ke,fwkR frkrhk, r[{kRurhk, uhu.. WMk hnuu.

  Mkhkh kkk nuh sLkkk {kxu wku {wfkLke {ktkeLku RLku fkUkuMku hsqykk fhe nke.

  fkwyk, kk. 13sB{ w fk~{eh{k t L kk

  rf k khef u kskL k ukkeLk u zkkLk Lkh uL{k u ey u yk{f [khhr{kLk yks u fk U k u M kLk euhkh kxfe fkZe nke yufkwt nkwt fu, hk{kt su fkuRLkek Mkhfkh kLku Au ku{kt fkUkuMk wMke Au. kh tk w [ q txeknuk s yk kRLku sweheku [q txe zu Au. fkUk uMk,y uL kM k e k e y u k ez e k e L k uh k{k t M k{Mkyk u {kx uskkkh XuheLku {kueyu fkwtn k w t f u , rkL kM kkLk e[ q txe{k t yk k{k{ kukwLkukkhkuLku kkukkX kk{kkhkuLk u yke fhe nke.f k wyk{k t [ q t xe h ueL k uMk tkk ukk {k ueyu fk Uk uMkLkeuhkh kxfe fkZe nke yu

  fk w t nk w t f u, hk{kt hufMkhfkh{kt fkUk uMk wMke Aukhtkw {kuzuke rLkfe Au.ku{u fkw t nkw t fu, yk fkhLkk kfke k uf k u L k u k k u k kXkkLke sYh Au. sB{wfk~{eh{kt {kueLke yk [kuke[qtxe [kh hue nke. khuzkkLk khefuLke skkkhe{u {rnLkk{kt Mktke ek kkk u{Lke yk sB{w fk~{ehLkeLk{e kkk nke. ku{u yu{k fkw t nkw t fu, u yuf kuyk k k k u L k u k k u k kXkk{kt yku kku ku{Lkew Mk{u. sB{w fk~{eh{ktkskLke Mkhfkh kLkkkkufk uLk u k uykuyu yke fhenke. ku{u yu{ k fkw t nkw tf u , h kLk k k uf k u kkwLkukkhku fku Au ku u Aukhtk w kt Mk we k u{Lk u Mk

  fhk{kt yku Lkn kt Mkwek uyk u w tf u Lkn. Mkkk{k tkezeke yku fu yuMke ykukuyku ku{Lke Mkkku nkk r{kuA u yLk u kh u k sB{ wfk~{eh{kt [qtxe yku Au khufkUk uMk kkxeo knkh rLkfe Au yu yufke kh ykkukkufhu Au. LkuLk fkuLVhLMk yu k ez e k e W kh k kEkekLkku ykkuk kuykuyufkuo nkku yu kuykuyu fkwt nkwtfu, sB{w fk~{eh{kt kwk-kwkeykuyu kkrhkrhf kMkLkLkku ytkykku uRyu. Mk{k rkke u khefu kskLkkhLku Mefkhe [wwt Au. A{rnLkkLkk kkkLke yth ykrMkr {ue Mkh Lkke. ykkkkk {kueLkk fkhu kLkeLkke khtkw [tz knw{rkLkk eu kLke Au.

  huf Mkhfkh{kt fkUkuMk wMke Au : {kueLkk ke nkh

  [qtxe yku khu fkUkuMk knkh rLkfu Au

  fk~{ehLku khkk fhLkkh, fkUkuMk, yuLkMke yLku kezekeLkukkukkX kk yke : {kue khk yk{f [kh

  [wtxeLku E kku hkku{kt {skwk Mkk{ke Mkkhkt[e/eLkkh,kk. 13

  sB{w fk~{eh yLk ukhtz{kt rkLkMkkLke [qtxe{kxu ykkefku [kukk kkk{kt{kkLk k usLkkh Au. sB{wfk~{eh{k t 18 k uxfk u yLk ukhtz{kt 15 kuXfku {kxu {kkLkkusLkkh Au. eLkkhke kynuk {wsk sB{w fk~{ehLkk[kh rsk{kt 1890 {kkLk{kfku Mkkrkk fhk{kt ykk Au.kt nhku Mkwhkk skLk {kuh[kMktke [wk Au. nk{kt yLkufkkMkke nw{k kk Mkwhkk

  Mkk {skwk hkk{kt ykeAu.hr{kLk khtz{kt Mkkike w[kksLkf kkkk Au. fkh fu 15kife fuxef kuXfku {kykukekMkAu. {kkLk hr{kLk fkuR kyrLkALke kLkk Lk kLku ku {kxuk{k{ kkk uk{kt ykk Au.fuxkf kkMkke MktkXLk nw{kfhkLkk kMk fhe fu Au. ykWkhktk ykkkke [qtxeLkkukrnfkh fhLkkh Au. k{k{Mk t uLke {krMkkh{k tMkk[ukeLkk k{k{ kkk uk{ktykk Au. rrzkukkVe yLku

  VkuxkukkVe k fhk{kt ykLkkhAu. yMkk{krsf kku kh Lkshhkk{kt yke hne Au. kkuhkku{kt {kkLk knuk nrkkhku{k kk ruk fkS uk{ktyke hne Au. k{k{ {kkLk{kfku kh kwhke Mktk{kt MkwhkkskLkku kiLkkk fhk{kt yke[wk Au. [qtxe kt[u knukke sykLke LkkU ee nke. khtz{kt{kyku kekM k rMkkh{kt {kkLkkusLkkh Au. suke kzfkhYk MkkeAu. {kykuke knuk k nw{kfhkk hkk Au.

  w ykktfke nw{kykukR fu : {Lkkunh kkhefh

  kS,kk. 13Mkthk kLk {Lkkunh kkrhfhu yksu fkwt nkwt fu uLkk

  rr kkku{kt kkMkke nw{k kR Mkfu Au khtkw kkMkkkeykuLkkkhLkkf RhkkLku rLkV kLkkk {kxu y{u Mktkoku kikhAeyu. kkMkke nw{kLkku skk ykkk {kxu Mkwhkk kuMktkqoku Mks Au. kS{kt kkfkhku Mkkku kk[ek fhkk ku{ufkwt nkwt fu y{khe kkMku yue RLxursLMk {krnke yke Au fuykkk{e kkuzkf rMkku{kt swk swk MktkXLkku khk w kkMkkenw{kLke kusLkk kikh fhk{kt ykue Au. ku{u yu{ k fkwtnkwt fu sB{w fk~{eh yu khtz{kt [qtxe {kxuLkku kuh [ke hkkuAu khu fkuR nMkk Lk kk kuLke kkhe fhkLke sYh Au. ykuLkkUe Au fu, sB{w fk~{eh{kt nk{kt xqtfk kkkLke yth s10ke w ykktfke nw{k kR [wk Au. k kkMkkeykuwMke kk nkukLkk ynuk k yke [wk Au. yke Mkrk{ktykktfke nw{kLkku khku kkukE hkku Au. Mkk[ukeLkk kkkkuk{k{ h[f rMkkhk u{k t Mk whkk khe uk{kt ykeAu.kuxkukLke ]rk k ke kLke kR Au. rMk{Mk ykzukkheLkk rMkku hkk Au.

  fk~{eh{kt Mkhkt[Lke qhnkke khu MkLkMkLkkxe

  eLkkh, kk. 13Wkh fk~{ehLkk kkhk{w k rskLkk Mkku kkhu u rMkkh{kt w khu

  {kzu e hkku yknh fhk{kt yku k Mkhk[t Lke k yksu {e ykenke. ku{Lke nk fhk{kt yke nkukLkw k {wt Au.

  kkueMku rkk ykkkk fkwt Au fu kwk{ {kunB{ {ehLkku {]kunMkku kkhu u nhu Lkk Mkkkkk rMkkh{kt yfu u kh{kt ke {e ykku nkk.uwkhu hkku Lk kkLke ykMkkkMk ku{Lkk ykkMkke 62 keo{ehLkw yknh fhe uk{kt ykwt nkw. ku{Lkk krhkhLkk MkkuyuVrhk fko kk kkueMk kkkMk nkk hk{kt yke nke. sB{fk~{eh{kt Lkk kkk{kt yxu u fu [ku kk kkk{kt ykkefku {kkLkkusLkkh Au. {kkLkLkk yuf rMk knuk s Mkhkt[Lke nkLkkkLkkke w nuk VukR kR Au.

  Lkerne, kk. 13zkkLk LkhuL {kueyu yksu ko 2001{kt MktMk kh

  kuk ek nw{k{kt ne kuk skLkkuLku ktsr ykkenke. kkMkke nw{kLke 13{e hMkeLkk rMku {kko kukkufkuLku k {kueyu k fko nkk.

  {kueyu xTexh kh fkw tnkwt fu ko 2001{kt yk rMkuy{khe kufkneLkk {trh MktMk kh nw{k hr{kLk kuLkk hk{kxu kkukkLkk kkuLke yknwrk ykkLkkh ne skLkkuLku kuykuMkuwx fhu Au. ku{Lkk krkLkLku khu kufku we fu Lkne.zkkLk {kue Wkhktk qkkqo zkkLk {Lk{kunLkMkn, fkUkuMk{w MkkurLkk kkte yLku yL hksfe Lkukkykuyu k nw{kLkehMkeyu ne skLkkuLku ktsr ykke nke. yku WuLkeAu fu, MktMk kh nw{ku fhk{kt ykku khu k fuL{kt kskLkeyx rknkhe kskue Mkhfkh nke yLku Mkk k [ke hkwtnkwt. khtkw MkLkMkeku ykktfkeyku ku{Lkk MktMk kh fkus{kkLkk kMk{kt MkV hkk Lk nkk.

  nw{kLke hMkeyu neskLkkuLku ytsr ykkE

 • h / k. 14-12-2014, hrkh y{kk

  r{ t 2071 {kkh - 8, k : 14-12-2014, hrkh

  www.sunvillasamachar.com

  rV{e kttke u...

  ykkLkku yksLkku rMk kk.14-12-2014hrkhy{kk.

  {uk (y,,R) : s{eLk - {fkLk knLkkuk, ykfLkwt {k skEhnu. tkfe w Mk{ hnu.]k (k,,W) : khu Mktkte w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkwWk{. rkku Mktkte &ku n kk. khMkkkk r{fkLkk &kun kk.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt kZke-[Zke fT