11 07 2014 sunvilla samachar

Download 11 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 12-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 20Total Issue : 385 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 20 > _ _385 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 11, \ - 2014

  ykuyuLkSMkeLkku 5-10 xfk rnMMkku u[e fu Au

  ONGCLkku rnMMkku u[e Mkhfkh 2500 fhkuzLkwt tzku {uu

  Lkkkrf ezLkku nk Mkk{Lkku fhe hnu fuL Mkhfkh kh{ktke tzku yufk fhkLke kikheyku{kt : Mkwk

  {wtkE, kk.10Lkkktfe ezLkku Mkk{Lkku

  fhe hn u f u L M khfkh ykkk{e Mk{{kt {kuxkkku tzk u yufrkk fhkLkk kMk{kt Au. kuLke Yykk ykuyuLkSMkeLkku rnMMkku u[e fhk{k t yku. Mkhfkh ykuyuLkSMke ftkLkeLkku kkt[ke 10 xfk rnMMkku u[eLku nkLkk kh k {ku Yrkk 25 nh fhkuzLkku tzku yufrkk fhkLke kusLkk hku Au. ykuyuLkSMkeLkku EMw yktfzku Mkk[ku kzu kku fku ELzkLkk 2010Lkk ykEkeykuLkk fLku ku xke su. ku ku Mkhfkhu ftkLkeLkku rnMMkku u[eLku Yrkk 15500 fhkuzLktw tzku yufrkk fwO nkwt. Mkhfkhe yrfkheykuLkk skk {wsk ykuyuLkSMkeLkk

  rnMMkkLkk u[k ytk u yktkh {tke{tze LkkU nuh fhkE Au. {kue Mkhfkh ykuVh Vkuh Mku khk ykuyuLkSMkeLkku rnMMkku u[kLke kusLkk hku Au. Wue Au fu, k o 2012{kt Mkhfkhu ykuyuLkSMkeLkku kkt[ xfk rnMMkku u[eLk u kk Yrkk 12

  nh fhkuzLkwt tzku yufkk fwO nkwt. ufu yk k u M khfkh y k u y u L k S M k e L k k u fuxkuf rnMMkku u[u ku ytku nkLkk Mk{u fkuE nuhkk fhkE Lkke. ykuyuLkSMkeLkk y u f y r f k h e y u skwt nkwt fu, {[oLx k UfMk o L k e rL k{q tf f h k L k e r k xq tf{k t s Y ku. L k kk t { t k kLk k

  rzMkELuMx{uLx rkku ykkf kkkkk uLke furkLk ux Mkr{rkLk u ykuyuLkSMkeLkku kkt[ xfk rnMMkku u[kLkwt Mkq[Lk fwO Au. WuLke A u f u , f u L Mkhfkh nk{k t ykuyuLkSMke{kt 68.94 xfkLkku rnMMkku hku Au.

  fw 676 rfku{exh hkuz kLkkkLke kusLkk

  kkt[ hkku{kt LkuLk nkEu rMkkhk fuLLke {tswhe {e

  kkt[ hkku{kt LkuLk nkEuLku VkuhuLk kkk rMkMkuLk kLkkk fw Yrkk 13987 fhkuzLkku stke [o fhku

  Lke rne, kk.10ykkf {k{kykuLke {tke

  { tz Mkr{rkyu Wkh u, rne, hksMkkLk, fuh yLku yktu{kt [kh yLku A {kkeo LkuLk nkEu kLkkkLke {tswhe ykke ee Au. su ytkkok yk kkt[ hkku{kt Yrkk 13987 fhkuzLkk [uo fw 676 rfku{exh ktkk LkuLk nkEu kLkkku.

  k kke {krnke {wsk, ykkf {tke {tz Mkr{rkyu fuh{kt LkuLk nkEu Lktkh-47 Wkh fnkfkux{-{wfkuk MkweLkku {kko Vkuh uLk fhkLke {tswhe ykke Au. 26.79 rfku{exhLke yk kuLkk{kt Yrkk 587.40 fhkuzLkku [kuo ku. nrhkkLkk Lk uLk nkEu Lk tkh-65 kh

  ytkkk-fik [uLkku 95.38 rfku{exh {kko VkuhuLk fhkLke {tswhe ykkE Au. suLke kkA Y r k k 1 1 7 6 . 4 8 f h k u z YrkkLkku [kuo fhku. yk s heku

  yktuLkk LkuLk nkEu Lktkh 163 Wkh kkehe-khtk [uLkku {kko VkuhuLk fhk{kt yku. 99.10 rfk u{exh ktkk yk {kkoLku VkuhuLk fhk 1487.95 fhkuzLkku stke [o

  fhk{kt yku. yk Wkhk tk WkhuLkk Lk uLk nkEu Lk tkh-56 Wkh Mk wkkLkk wh-khkMke [uLkk u 146.22 rfku{exh ktkku {kko VkuhuLk fhk Yrkk 1975.83 fhkuzLkku stke [o fhk{kt yku. khu hksMkkLk{ktke kMkkh kkk LkuLk nkEu Lktkh-15 kh rkfkLkuh-Vk u e [ u L k k u 159.30 rfku{exh ktkku {kko VkuhuLk fhk Yrkk 903.40 fhkuzLkku [o fhku. yk Wkhktk rne-{uhX yuMkuMk-u Wkh MkkEz hkuz kLkkk{kt yku. keS kksw LkuLk nkEu Lktkh-24,

  LkuLk nkEu Lktkh-58 yLku Lk uLk nkEu Lk tkh-235Lku rMkMkuLk fhk{kt yku. fw 150.14 rfk u{exhLke yk krhkusLkk kkA 7855.87 fhkuz YrkkLkku [o fhku.

  nkEu Lktkh Mk ytkh rf.{e [o (fhkuz{kt)47 fnkfkux{-{wfkuk 26.79 587.4065 ytkkk-fik 95.38 1176.48163 kkehe-khtk 99.10 1487.9556 MkwkkLkkwh-khkMke 146.22 1975.8315 rkfkLkuh-Vkue 159.30 903.40

  VkuhuLk nkEu kLkkk kkALkku [o...

  7060 fhkuz Yrkk 100 M{kxo nuhku {kxu s [kou

  kk{e rMkkhkuke zkke kufku nuh{kt ykk

  Lke rne,kk.10Mkhfkhu yksu u{kt 100

  M{kxo rMkxe rfrMkk fhk {kxu Lkkktfe ko{kt 7060 fhkuzLke VkeLke nuhkk fhe nke. ko 2014-15 {kxuLke ksux hsq fhke uk Lkkk {tke yY suxeyu fkwt nkw t fu, zkkLk 100 LkkLkk nuhk uLkk rfkMk {kxuLke qhkk hku Au. {kuxk nuhkuLkk MkuxukRx nuh khefu ykLk u kk{kt yku. k u{u fkwt nkwt fu, kk{e rMkkhku{ktke nuhku khV zkke kufku ykk yke hkk Au. yk Lkk nuhku kufkuLke kfeV qh kk ku {kxu Mkkrkk fhk{kt yku. ko{kLk

  nuhku xwtf Mk{{kt s wk Mktfwr[k kLke su. LkkLkk nuhkuLkk rfkMkLku k u MkknLk ykkk rkxyk yurhk yLku yuVzeykE {kxuLke {qze sYrhkkkuLku kLk{kt RLku kkk ukE hkk Au. rkxyk yurhk yLku yuVzeykE {kxu {qze MkrkLke sYrhkk {kxu rLk{ku kkk Au. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, fw kusux [o kife 30 xfk hf{ k usuxk uLk u kLk{k t Ru nu. kk{e RLkMx[hLku kuMkknLk ykkkLkk kkkLke kk fhkk ku{u fkwt nkwt fu, kk{e rse RLkMx[hLku kuMkknLk ykkk 500 fhkuz ykkk{kt yku. k k{e hk uz k usLkk

  {kxu 14389 fhkuzLke Vke fhku khu 8000 fhkuz Yrkk kk{e ykkMk Mfe{{kt hkufk{kt yku. 3600 fhkuz YrkkLkku Wkkuk kk{e kke kwhXk {kxu fhk{kt yku. Mkhfkh 2019 Mkwe k{k{ ykkMk{kt Mk tk qo Mk u rLkx uLke Mk w rk Wk fhku. 100 M{kxo nuhkuLke kkkk wk Wkkuke Au. ykLkkke Mkk{kL kufkuLku wk {kuxku Vkku ku. MA khk yrkLk k nkk hk{kt ykLkkh Au. MkurLkxuLkLkk xkk u oxLk u knk U[e k kMk ku. MA khk yrkLk {khVku {nk{k kkteLke 150{e sL{trkLke Wse fhku.

  Lke rne,kk. 10suLke WMkwfkkkqof uhLkk

  kufku, uhkh yu Wkukskk khk hkn uk{kt yke hne nke ku Mkk{kL ksux yksu Lkkk{tke yY suxeyu hsq fwO nkwt. ko 2014-15 {kxuLkwt ksux hsq fhkk suxeyu uek hknkku swk swk kukku {kxu nuh fhe nke su{kt f]rk, Wkuk, MkthkLkku Mk{ku kk Au. suxeyu kkkhkh ko {kxu k fuxef hknkku nuh fhe nke. suxeyu kkk fhk k kyk u L k u hknk ykkk ykfuhk {wkLku {kokLku ku kke kheLku 2.5 k fhe nke khu rMkrLkh rMkrxLkku {kxu yk {kok k k fhk{kt yke A u. x uMk h ux kkk hkk{kt ykk Au. Lkkk{tkeyu fhuhkLke Lk u w rMk ]k kLkke nke. MkMk xuMk {kxuLke Lkukurx keLke Mk{ekk fhk{kt yke Au. Vwzkufus {kxu yuMkkR zwxeLku xkzkLke nuhkk fhe nke. Vqxuh Wkh yuMkkR zwxeLku 12 xfkke xkzeLku A xfk fhk{kt yke nke. kekeyuVLke {kok 1.5 k fhk{kt yke Au. ykoktk{kt k[kLku kuMkknLk ykkkLkk n uk wMkh Lkkk{tke y suxeyu ku{Lkwt k{ ksux hsq fhkk {qzehkufkLke {kok f{ 80Mke nuX yuf kke kheLku 1.5 k fhe ee nke. {qzehkufke {kok{kt khku fhk{kt ykk kk Mkk{kL kufkuLku {kuxe hknk ku. nk{kt {qzehkufk yLku [oLkku yktfzku khu {w~fue Mksu o k uk u nkk u. suxeyu ksux hsq fhke uk f]rk kukLku kkr{fkk ykkkLke nuhkk fhe nke. suxeyu fkwt nkw t fu, f]rk kuk{kt Lkk k VqtfkLkk nukwMkh kkk uk{kt yke hkk Au. suxeyu kR MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhe nke suLkkke uzqkkuLku Vkku ku. yk Wkhktk f]rk kuk {kxu hkxe {kfu ox Mkkrkk fhkLkk kkk ukLke, Mk[kE Mfe{kuLke, Lke f]rk wrLkMkxe Mkkrkk fhkLke, uzqkku {kxu {kxe fkzo, kk{e RLxhLkux fLkuxexe MkrnkLkk uek kkkLke nuhkk fhe nke. uzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz Yrkk ykku. uzqkkuLku Mkkk xfkLkk ks Wkh kuLk Wk

  fhkk{kt yku. {kxe nukfkzo {kx u 100 fhk uzLke ukkE fhkE Au. LkuLk Yh RLxhLkux yu x ufLkk uk uS r{Lk {kx u 500 fhkuzLke Vke fhe Au. Lkkkkzo {khVku kkt[ k s{eLk khLkk uzqkkuLku Lkkk ykku. w{kt kr{Lkkzw, yktu, nrhkk{kt f]rk yLku nkuxf[h wrLkMkxeLku kuMkknLk ykku. ykLkk {kxu 200 fhkuz Yrkk Vkk{kt ykk Au. ykMkk{ yLku khtz{kt yukku xufLkkukuS RLMxxwxLke ukkR fhk{kt yke Au. f]rk{kt RLkMxf[hLku kuMkknLk ykkk Mkhfkh u{kt uhnkWMkkLke k{kkLku khk 5000 fhkuz Vku. uzqkkuLku k{k{ fkhLke hknk {u ku {kxu yk ko Mkwe rfMkkLk xurrLk Y fhku. hkuz yu nkEu rfrMkk fhkLke sYrhkk Wkh kh {wfeLku Lkkk{tke yY suxeyu ksux hsq fhke uk fkwt nkwt fu, hkuz rLk{ko kusLkk {kxu 37850 fhkuzLke Vke y{u fhe hkk Au. Mkhfkhu yksu u{kt 100 M{kxo rMkxe rfrMkk fhk {kxu Lkkktfe ko{kt 7060 fhkuzLke VkeLke nuhkk fhe nke. r{kt kkE hnuk kkoh [u MkwhkkLkk kuku fkuR kktAkuz Lkn fhkLkku Mkhfkhu rLko fkuo Au. MkuLkkLku ykwrLkf kLkkkLke rn[k Yku Mkhfkhu ksux{kt Mkthk {kxu 2.29 k fhkuzLke Vke fhe A u. ykfuhk rkk yuLVkuMko{uLx rzhuxkuhux khefu s fk{ fhu Lkn kfu yuf ku Mkknfkh khefuLke qr{fk su. nkWMkk kuLkLke AwxAkx 1.5 kke kheLku ku k fhkLke ku{u nuhkk fhe nke. swk swk kukku {kxuLke Vke khkLke nuhkk fhkE Au. Lk huLf Lk kuLLk Mf{ {kxu 1000 fhkuz YrkkLke ukkE fhkE Au. {rnkykuLke Mkwhkk {kxu 1.50 fhkuzLke Vke fhk{kt yke Au. LkkLkk kUfkuLkk kMkLMk {kxu khkuhku Mkh fhk{kt yku. Mk uLk u k w L k:MkSLk fhkLke nuhkk fhkE Au. Mkkk nuhku{kt ykikurkf M{kxorMkxe kLkkk{kt yk u . A w x u M kx kR Mxh {kxu 200 fhkuz YrkkLke Vke fhkE Au. y{kk yu Lkki{kt {uxku Mfe{ {kxu 100

  ksux hsq : xuMk hux kkk, {wk {kok{kt khku fhkkuLkkkt {tke yY suxe khk yLkuf ykukkykuLke [u ku{Lkw k{ ksux hsq : Lk huLf Lk kuLLk {kxu 1000 fhkuzLke Vke fhk{kt yke

  uzqkkuLku Mkkk xfk ks Wkh kuLk ykku : Vk{o kR MxurkkRuLk {kxu 500 fhkuz nuh : yukef[h RLkMx[h Vtz h[k 100 fhkuz

  ksux 2014 : f]rk kuk{kt Lkk k Vqtfk uek hknk nuhuzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz Yrkk ykkkLke nuhkk

  Lkerne, kk.10Lkkk{tke yY suxeyu

  ksux hsq fhke uk f]rk kukLku kkr{fkk ykkkLke nuhkk fhe

  nke. suxeyu fkwt nkwt fu, f]rk kuk{kt Lkk k VqtfkLkk nukwMkh kkk uk{kt yke hkk Au. suxeyu kR MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhe nke suLkkke uzqkkuLku Vkku ku. yk Wkhktk f]rk kuk {kxu hkxe {kfuox Mkkrkk fhkLkk kkk ukLke, Mk[kE Mfe{k uLke, Lke f ]rk wrLkMkxe Mkkrkk fhkLke, uzqkku {kxu {kxe fkzo, kk{e RLxhLkux fLkuxexe MkrnkLkk uek kkkLke nuhkk fhe

  nke. suxeyu fkwt nkwt fu, kkk [esMkwykue f{k{{kt khu Wkkkk [kksLkf Au suke Vk{o kR MxurkkRuLkLke nuhkk fhk{kt yke hne Au. ykLkk {kxu 500 fhkuz Yrkk nuh fhkk Au. ykuAk hMkkLke Mkrk{kt k f]rkLku fkuR kfeV Lk kzu ku {kxu kkkLke nuhkk fhk{kt yke Au. ykLkk {kxu hk MkhfkhkuLku f]rk {kfuoxkuLku kuMkknLk ykkk kkk uk uRyu. LkuLk {kfuox Mkkrkk

  fhk{kt yku. Mk hfkhu f]rk Mkk[uLk{kt {Mkeyku Mkk{u k ykt fhe Au. Mkkku Mkkku Mktknkuhku Mkk{u kkk ek Au. uzqk yLku rhxu fMx{h [u swk swk Mkhu kuhkskeheku k Lk u k u {kx u kkk ukk Au. Mkhfkhu yukef[h RLkMx[h Vtz h[k 100 fhk u z L k e V ke fhe A u .

  w{kt kr{Lkkzw, yktu, nrhkk{kt f]rk yLku nkuxf[h wrLkMkxeLku kuMkknLk ykku. ykLkk {kxu 200 fhkuz Yrkk Vkk{kt ykk Au. ykMkk{ yLku khtz{kt yukku xufLkkukuS RLMxxwxLke ukkR fhk{kt yke Au. f]rk{kt RLkMxf[hLku kuMkknLk ykkk Mkhfkh u{kt uhnkWMkkLke k{kkLku khk

  5000 fhkuz Vku. uzqkkuLku k{k{ fkhLke hknk {u ku {kxu yk ko Mkwe rfMkkLk xurrLk Y fhku. ykLkkke yrkykwrLkf f]rk Mkk ytku yLku nk{kLk ytku {krnke {u. kLku fkwt nkw t fu, LkuLk Yh RLxhLkux yu xufLkkukuS r{Lk {kxu 500 fhkuzLke Vke fhe Au. Lkkkkzo {khVku kkt[ k s{eLk khLkk

  uzqkkuLku Lkkk ykku. LkkkkzoLke yth ktkk kkk {kxu Yh urzx VtzLke h[Lkk fhk{kt yku. rfMkkLk xeeLku wk s {nkqo kk{kt yku Au. uzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz Yrkk ykku. uzqkkuLku Mkkk xfkLkk ks Wkh kuLk Wk fhkk{kt yku. {kxe nukfkzo {kxu 100 fhkuzLke ukkE fhkE Au.

  fhkuz YrkkLke nuhkk fhkE Au. kekeke {kuZ {khVku {uxku hu kLkkk{kt yku. zuLx Mkwrk Mkkku 12 Lke {urzf fkuuu, [kh Lke yuBMkLke k nuhkk fhk{kt yke Au. ykEykEyu{ y u ykEykExe k L kk kLkkk{kt yku su{kt kk t[ Lkk ykEykEyu{ yLku kk t[ Lkk ykEykExeLkku Mk{ku kk Au. ykkW LkkkkLk yY suxe yksu Mk k{kL ks ux kufkuLke ykukkyku [u hsq fwO nkw t. suxeyu ksux{kt Mkthk , ykhku, f]rk, rk suk kukku {kxuLke Vke{kt khku fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. ko{kLk MkkeLku kLk{kt ukk suxe kkMku khu rfk Lkne nkuk Akkt Mkk{kL kufkuLku yAu rLk ykLkuku nu kuLkku yLkw

  fhkkk [kuMk kkk uk{kt ykk nkk. {kUkheke khukLk Mkk{kL kufku, rfkMkLke xke krk, {qzehkufkLke Mkrk, [e Lkkktfe k, rue fxkufxe suk krhkku [u yk ksux hsq fhk{kt ykw t nkw t.ykuAk hMkkLke Mkrk{k t uz qkk uLk u {w~fue{ktke knkh fkZk {kxu k kkkLke nuhkk fhk{kt yke nke. ksux{kt khk {ku s kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk fhk{k t yke nke. k{k{ Mktktrk kukku khk kkuk kkukkLke {ktke Lkkkt {tkk Mk{k fhe uk{kt ykk kk ku{Lke fuxe {ktk kqo kk Au kuLkk kh k{k{Lke Lksh nke.

  ku w t Mw t kwt yu wt {kutw

  kkt{tke yY suxeyu fuxef Mwyku h yukR z qx e kh e u u e { k t xkzke fk urk fhe Au k u fuxef Mwyku h zqxe xkzeu ue {kt khkku hMku [kuku fkuo Au. ykku y{u eyu Aeyu fu ftR Mw yk sux{kt {kute kR Au, sukke ue hk xu yu ftR Mwyku Me kR Au. sukke ue {kt u.sux{kt wt Mwt kwt:- q yu qe kxkuuMz Vqzsqkk{ ykuR yu Vurx yurz hxeefkuBwxhk uheMxeRuxkur yu fBkuuLxT yu kih Wok kku{kukR Vku

  wt {kutwt:- hurz{uz fzktfkuM{urxf Mwykurkhuxk-{kfkuz z

 • ykkLkku yksLkku rMk . 11-07-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  ykkf {nkkk k khu xkk suku Vwkku yu rfr ukuwt ywfh!

  _ 2070, -14, . 11-07-2014

  zkk {kue kkS fk Xww kk nku yuku yAu re nkte Wzkku kxTy {uus uku khu kwt shku{kt qon yu rsh{kt fkuB k hkk ku-fkz knku krhfku khu {su? Vwkku eu uk ykotk h kR hnue nkrfkhf yhku yu wt Rfke xk Au? k-khk {ku u nku ku he w{ke {qq sYrhkku {ue ke fe yu hkk ykkf {kkte kxk{f yhku {{ ou k fhu Au yu wt h{re k Au? Vhux Rx... u Wk fhkt ykufwt kt[{wt , kuke fw rfkk 95% uxkur{ rfk fhwt, yuf {u y{urhfkwt {sq ykotk uuwyuk yksu ykkkuozku {fkhe k, ke r{fkue h h hfkh khk se fhkke Vwkke [h{e{kY 57.30% hu rzkR yMkk-yhksfke fkh h Au. kurf-k{f fhkhu fkhu {w ykf Mkku- u hkwt Rhk hfkhe eryku yu St ykotk {kxu kf- k kekukkuu eu 19.70% Vwkk kku e thu khu {teku k{ku fhu Au. fwhe {] yksuoLxek yuf e nukt rk kZ uku{ktwt yuf nkuk Akt, Auk 100 ko{kt ykkf fxkufxe, Vwkku eu yksu ke thwt nkRe RL^u uku{ktwt Au. kt hfkhkuyu Wkz h {kok ke ktku fke, ke kukkuku Vkku fhe ktku yuxu {qzekk yk{ k{u y{q kku ykotku {teku k{ku fhku zku. nwzku kk, w Auzkwt! 2002ke rzue ko{kt fukukt irf ykotk{kt khu kzu swt Au?

  2007 Ae ykkf fxkufxeu eu irf ykotk {ush {uxzkW hV sR ht Au. fkhku yu Au fu un{u ok Ae ukuk ykkf uzkku ktk { we xk; rV

 • 3 / . 11-07-2014, y{kk

  V L kt[kke hksLkku kkekkLke Vh{kLk{rnkLke Mkkku AuzAkzLkk kk{kt Mkkehk Mkkku huk

  hkt[e, kk.10khtzLkk kk ufkhk u LkSf

  k k u r{k rMk kh{k t [f[kh skkLkkh xLkk Mkk{u yke Au. su{k t kEyu frkk hek u yuf {rnk Mkkku kkfkhLkku Lk fkuo nkku. suLkk kk{kt kuLke 13 koLke Mkkeh knuLk Mkkku kkfkh fhkLkku yku kt[kku ykku Au. yk xLkkLke kkk kkueMku

  Mkkehk Mkkku kkfkh fhLkkh yLku MkkehkLkk kE kkuLke hkfz fhe Au. ufu nsw Mkwe kt[kkLkk { w rk Mkk{ u fk uE fk okne fhk{kt yke Lkke.

  k kke {krnke {wsk, khtzLkk fwehe rMkkh{kt hrkh hkku yuf MkkrLkf wfu LkkLke nkk{kt yuf {rnk Mkkku kkfkhLkk u Lk fku o nkk u.

  {rnkyu kw{ku kkzkk wf kke kku nkku. yk xLkkLku ELku Mkk u{khu kwkwrk Mk{ksLke kt[kk kkukkE n k e . s u{ k t k t [ k k L k k {wrkyu ykhkuke wfLke 13 koLke knuLk Mkkku kkfkh fhkLkku [wfkku ykku nkku. k t[kkLkk yk [wfkk kk AuzAkzLk k u rfkh kL k u {rnk ykhkukeLke knuLkLk u U[eLku kt[kk{kt ke nke yLku kuLkk krkLkk nku fhe ee nke. khkk {rnkLkk krkyu 13 koLke Mkkeh wke Mkkku kkfkh fkuo nkku. yk

  xLkk kk Mkkehk he knkU[e kku kuLkk {kkk-rkkkyu kku{ek kkueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUke nke. hr{kLk kerzk {rnkyu k MkkehkLkk kE Mkk{u kkueMk Vrhk LkkUke Au. suLkk kku kkueMku kku wfkuLke hkfz fhe MkkehkLku Mkkhkh ykuo nkuMkx Mkuze nke.

  Mkwe{ fkuxuo hk MkhfkhkuLku LkkurxMk kkXe

  ykSLk fueykuLku {kVe ykkk kh Mkwe{Lke hkuf

  Mkwe{ fkuxo fkuE [wfkku nuh Lk fhu kt Mkwe ykSLk fuLke Mk kuke hnu fueLku fkuE hknk Lkn {u

  hkt[e, kk.10 u h L k e s u { k t k t

  ykSLk fuLke Mk kuke hnu ykhkukeykuLku nu {kVe {kLke kkyku Wkh kqorhk{ {wfkE kku Au. Mkwe{ fkuxuo yku nuh fheLk u k{k{ hk MkhfkhkuLk u Mkq[Lkk ykke Au fu, k u ykhu ykSLk fuLke Mk kuke hnu fkuEk ykhkukeykuLku Akuze fu Lknet.

  Mkwe{ fkuxoLkk {w Lke ykhyu{ kuZkLke ykkkke kkt[ LkkekuLke keXu ykSLk f u L k e M k k u k e hn u ykhk ukeykuLk u {kVe ykkkLkk

  hk MkhfkhLkk yrfkhku ytku Lkk urxMk kkXeLk u k{k{ hk Mkhfkh kkMku 28 swkE Mkwe skk {ktku Au. yk ytku w MkwLkke 22 swkELkk hkus nkk hk{kt yku.

  su{kt Mkkike {nLkku Mkk yu k qAk{k t yk uk u A u f u , k tkh {wsk k u rkk nuh fhkuk ykk MkekeykEyu sue fuLe yusLMkeyk u khk [kku fuMk{kt ykSLk fuLke Mk kuke hnu ykhkukeykuLku {kVe ykke Ak uzkLkk u hk MkhfkhLku yrfkh Au fu Lkn? WuLke Au fu, fuL Mkhfkh

  khk Mkwe{ fkuxo{kt yhS k fheLk u hkS kk teLke nkLkk {k{u Mk kuke hnu Mkkk ykhk ukeyk uLk u Ak uze { wfkLkk kr{Lkkzw MkhfkhLkk rLkoLk u kzfkhkku nkku. yk ytku r[kh fhk h[kue Mk we{ fk ux oLkk kk t[ Lkkek uLke Mk t rkLk keX Mk{k yk {k{ku knue k hsq fhkku nkku. su MktkXLku ykkLke MkwLkke Lk kk kt Mkwe ykSLk fuLke Mk kuke hnu k{k{ ykhkukeykuLku {kVe {kkkLke hk MkhfkhLke Mkkk Wkh hkuf kke uk{kt yke Au.

  Lke rne,kk.10Lkkk{tke yY suxeyu ko 2014-15 {kxuLkwt ksux hsq fwO nkwt.

  LkhuL {kue MkhfkhLkk k{ ksux{kt k{k{ koLku hknk ykkkLkk kMkku fhk{kt ykk nkk. suxeyu yuf ykukkyku [u yksu Mkk{kL ksux hsq fwO nkwt. ksux nkEkRxTMk Lke[u {wsk Au.xuMk {wk {kok ku kke khe yZe k fhkExuMk {wk rhc Lkkkrhfku {kxu yZe kke kheLku k k fhkEnku{ kuLk ks Wkh xuMk {wkLke {kok 1.5 kke khe ku k

  fhkExuMk Muk{kt VuhVkh fhkk, xuMk hux{kt fkuR VuhVkh Lk fhkkukkh Mkuxh{kt 10 ko {kxu xuMk nkuezu[kuMk Vwzkufus RLzMxe {kxu yuMkkR zwxe 10 xfkke xkze A xfkVqxuh Wkh yuMkkR zwxe 12 xfkke xkze A xfkyuRze kuLk Wkh kurf fMx{ zwxe 19 xfkke xkzeLku qL xfk

  fhkEk{kfq kukku yu ktz W{uhkuk kkeLke kuk Wkh yuMkkR zwxe

  khkRfhuhkLke Lku w rMk]k fhkEMkMk xuMk {kxu Lkukurx rMxLke Mk{ekk fhkE AuLk yuLkSo MkuMk 50 xLk ke kheLku 100 xLkukkhLke Mkwrk {kxu RLzLk fMx{ Mkk rLzku rMkMx{RuxkurLkf [esMkw yu kMkoLk fkuBwxh MkMkk fhkkk fh hkMkkuLke yMkhke 22200 fhkuzLkwt LkwfMkkLk60 w ykfh Mkuk fuLku Mkkrkk fhkunkWMkk kuLk hknk kheLku ku k fhkEkuh {u{kurhLke h[Lkk fhk{kt yku{rnk MkwhkkLku kuMkknLk ykkk 150 fhkuzhuf krhkh{kt kuLkk kUf kkk sYhe hnuuW[ rk {kxu kufLkkf LkuLk MkuLxhkuxe kZkku, kuxe kZkku kusLkk, 100 fhkuzLke nuhkkRkeyuVku khk keyuV kkkykuLkk kkuxrkrxe {kxu wrLkVkEz yufkWLx

  Mfe{2019 Mkwe Mktkqo MkurLkxuLkLkk Wu~Lku nkMk fhkukLk{tke f]rk Mk[kE kusLkk Mk[kE {kxu Y kuxuMk{kt yuzkLMk [wfe {kxuLkk rLk{ku Mkh fhkukwzT yuLz MkMk xuMkLkku $khLkku ytk ykuykkk{e kke [kh ko{kt Mkkkke ykX xfk rfkMkh nktMk fhkLkku

  RhkkuLkkktfe kkusLku 4.1 xfk kLke kkkk kzfkhYkrue ftkLkeykuLku {qzehkufk{kt kkke yrLkrkkkLku qh fhkuBwwy Vtz{kt hkufk Wkh hknk {kxu ykuAk{kt ykuAk k ko Mkwe

  hkufk fhwt kzuMkh[kso{kt fkuR AwxAkx ykkk{kt yke LkkerMkkrkk fk~{ehe kufkuLkk kwLk: Mkkx {kxu 500 fhkuztkezMko kukk{ {kxu 100 fhkuz2014-15 {kxu yuf Mku r{LkLke kusLkkVrhkkk yu kUkuh{kt kkkuxuf Mxh kLkkkLke kusLkkktkk MkVkELkk yrkLk {kxu 100 fhkuzyLkuf hkku{kt LkuLk MkkuxTMko yufuzu{e kLkkkusB{w fk~{eh{kt h{k-k{k {kxu 200 fhkuz{rkwh{kt MkkuxTMko wrLkMkxe {kxu 100 fhkuzfku{Lkuk kuBMkLkk xuLkk {kxu 100 fhkuzkqkuokh hkku{kt ykukuorLkf Vk{k {kxu 100 fhkuzkqkuokh{kt hu rfkMk {kxu 1000 fhkuz80MkeLke xuMk {kok{kt hknk[ex Vtz ftkLkeyku Wkh Mkftu {skqk fhkkuLkkLke kUfku {kxu kMkLMkLkk rLk{ Mkh fhkkkekeyuVLke {kok yuf kke khu 1.5 kLke hkMkLk hUf Lk kuLLk {kxu 1000 fhkuzyLxk {ukk yLku MkkuhWo kux Y fhkuLkkLke k[kLku kuMkknLk ykkukhkMke{kt fhku {kxu 50 fhkuz15 ykukMxke uLkk huf krhkhLku kUf Mkkku uzkLkwt r{Lkk{k{ fkhLkk {wzehkufk {kxu yuf fukMke yLku yuf rz{ux{kRLkk kuk{kt {qzehkufkLku kuMkknLkktkk Lke Wkh 1620 rfku{exh Wkh {kko kLkkku16 Lkk kth kLkkk{kt yku850 rfku{exh nkEu rLk{koA ko{kt ktkk s{kko rfkMk fhkuMkkk RLzMxe M{kxorMkxe kLkkkuk{okkhLke Lke xufrLkf {kxu 100 fhkuzrne{kt nuLzek^x yufuzu{e kLkkkuuzqkku {kxu {kxe nukfkzoMkuLku Vhe MkSLk fhe Mkkk kLkkkuuzqkkuLku Mkkk xfk ks Wkh kuLk {u{kUkhe kh ytfw {kxu 500 fhkuzuzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz2022 Mkwe k{k{ kufkuLku MkMkk h ykkkLke kusLkkLkkkkzo {kxu 200 fhkuzsYrhkkkk kufkuLku s MkkrMkze ykkuuzqkku {kxu rfMkkLk xurrLk Y fhkuuhnkWMk {kxu 5000 fhkuzLke ukkE21{e rzMkuBkh Mkwe k{k{ {tkkku {kxu R-MkMkLkkLkk Wkukku {kxu kuLk Mkhkkke {u kue Mkk fhku{uLwVu[hk kuk{kt hkufkLku khkukekeke {khVku y{kk yu Lkki{kt {uxku Y fhku. 100 fhkuzLke

  ukkEyuVxeykE kwu yLku fkufkkkLku hkxe MktMkkLkku hu{huMkkykuLkk ykwrLkfh {kxu 100 fhkuzyktu, hksMkk{kt f]rk wrLkMkxehuf hk{kt yuBMkLke kusLkkkkt[ Lkk ykEykExe yLku kkt[ Lkk ykEykEyu{rn{k[, ktk, rknkh, {nkhkx{kt ykEykEyu{kekeyuV{kt kzuk LkkkLkku ku Wkkuk fhkukk{kuLkk nuhefh {kxu ~k{kMkk {whS kusLkkxwrh{Lku kuMkknLk ykkk {kxu Lk nuhku{kt rk ykuLk yuhkELke

  kusLkkrhc Lkkkrhfku {kxu kuLLk kusLkk he hnuuu{kt 24 fkf re kwhXkLke kusLkkLk r{kLke {kfku Wkh rk ykuLk yuhkEM{kxo nuhku {kxu 7060 fhkuzMkhfkhe kUfku{kt {qzehkufku kuMkknLkxuMk Mkkku Mktfkuk rkkuLku Mkekezexe WfuuMxuw ykuV wrLkrx {kxu 200 fhkuzrfMkkLk rfkMkkkLke Vhe Yykk fhku100 M{kxo nuhkuLkk rLk{ko fhkuyuLkykhykRLku {qzehkufk {kxu yk{tk ykkukuxkur{ Wkh MkkrMkzeLke Mk{ekk fhkur{k kuk{kt 49 xfk yuVzeykELku {tswheMkhfkhe k 4.1 Mkwe hkkLke kkkk kzfkhYkxuMk rMkMx{Lku Mkh kLkkkuxuMk rk Wfuk kMk ykukkurhxe kLkkkuMkthk kuk{kt MkkLkkuLkk rLk{ko {kxu yuVzeykE kheLku 49 xfk[oLku xkzk {kxu kt[Lke h[Lkk fhkuMkhfkh wrhk Lkerk kLkkk RAwfy{khku {tk Mkkfk Mkkk, Mkkfk rfkMkykkk{e k ko{kt Lkkktfe kLku k xfk fhkurLko uk{kt rtkke w LkwfMkkLk kwt Au.

  Mkk{kL ksuxLke nkEkExMxuw ykuV wrLkxe {kxu 200 fhkuzLke Vke

  Ehkf{ktke w 25 khkeku kLk khk Vkofkufkk, kk.10

  ykktfk, q yLku kkkh Lk {k sue Mk{MkykuLkku Mkk{Lkku fhe kr{ ktkkLkk 25 kykuLkku yuf kwk Ehkfke kLk khk VwO Au. su{kt Lkkrk rskLkk 16, Wkh-24 khkLkk rskLkk 8 yLku kokLk rskLkk yuf k Mkrnk fw 25 kyku Ehkfke kk hkkeyu LkukkS Mkwkk[t kku ELxhLkuLk yuhkkuxo kh knkUk nkk. khk khk Vhuk yk kufkuLkk [nuhk kh weLke [{f uk {ke nke. Ehkfke khk Vhu yuf wkLku skwt nkwt fu, y{u {kLke ewt nkwt fu, nu hu khk Vhwt Lkke. kuu w{kt W{uwO nkwt fu y{Lku w ukLk ykkkLke k[ ykkk{kt yke nke. ufu ytku ftEk ykkk{kt ykwt Lkke. ftkLkeykuyu y{khk kkMkkkuxo kh rALke ukk Mkrk fVkuze kLke nke. rMkku rkk Akk fkuE kusLk k ykkk{kt ykkwt Lknkwt. khu kLk khk ykkke LkSLk {wt Au.

  Lke rne, kk.10rneLkk kqo {w{tke yLku fuhLkk hkkk ek rkeku zkkLk

  LkhuL {kue yLku k]n{tke hksLkkkMknLke {wkfkk ee nke. ek rrkkLke keLkk Mk{k[kh [u kuu yk {wkfkkke yLkuf kfo-rkfo Y kE kk Au. yk ytku ek rkeku skwt nkwt fu, fuL Mkhfkh khVke ku{Lku k AkuzkLkk Mktfuk {e [wk Au. ku{u w{kt W{uwO nkwt fu, kuyku Mkkhe heku u Au fu, ku{Lke ke fuhke yL fkuE skyu fhk{kt yke fu Au. ufu ek rkeku zkkLk yLku k]n{tke MkkkuLke {wkfkkLku ykik[khef kke nke. ku{u W{uwO nkwt fu yk {wkfkk Mkfkhk{f hne nke. ufu, {wkfkk hr{kLk hkkk k AkuzkLkk fu ke ytku fkuE [[ko kE nkukLkku ku{u ELfkh fkuo nkku. WuLke Au fu, ek rrkkLke ke kqkuokhLkk fkuE hkku{kt fhk{kt yku kue kk Au. Mkkk k k Mkwe rneLke {w{tke hne [wfu ek rkekLkwt kk rkLkMkkLke [wtxe{kt fkh{ku khks kku nkku. khkk wkeyu Mkhfkhu ku{Lke fuhLkk hkkk khefu rLk{qtf fhe nke.

  ek rkekLke zkkLk yLku k]n{tke Mkkku kuXf

  LkuhuLzLku 4-2ke nhke yksuoLxLkk VkELk{kt

  VqxkkuLkk nuLkkn kLkk s{oLke-yksuoLxLkk [u xh

  keS Mku{eVkELk{kt rLkkorhk Mk{{kt kku xe{ku kku fhk{kt rLkV : 13 swkEyu {u VkELkLkku stk

  Mkkyku kkWku, kk.10rVV k z o f k L k e k eS

  M k u { e V k E L k { k t k u L k x e wxykWxLke {ke LkuhuLzLku 4-2k e nhke yks u o Lx eL k k VkELk{k t knk U[e k w t A u. nu 13 swkEyu Vwxkk uLke wrLkkLkk Lkk [uBkLk kLkk s{oLke yLku yksu oLxLkk [u hkheLkku stk {u. s{oLke yk knuk s s{kLk kkrLku 7-1ke f[ze VkELk{kt kkukkLkwt MkkLk Lke fhe [wwt Au. keS Mku{eVkELk {u[{kt LkuhuLz yLku yksuoLxLkkLke xe{ rLkkorhk Mk{{kt kku fhk{kt rLkV hne nke. {u[Lke 15{e r{rLkxu

  yksu o LxLkkLk u kk u fhkLke kf {e nke ufu LkuhuLzLkk kkufekhu kLkkh k[k fhe yksuoLxLkkLkk Lkku kh kke Vuhe ewt nkwt. khkk {u[Lke 24{e r{rLkx u {ue fk uLk oh fefLkku k k yksuoLxLkkLkk ukzeyku WXke k Lk nkk. rLkkorhk Mk{{kt krhk{Lk Lk ykkk krhk{ 30 r{rLkxLkku yuMxk xkE{ ykkk u nkk u. ufu, yuMxk xkE{{kt k kku xe{ku{ktke yuf k xe{ kku fhe fe Lknke. suLkk fkhu {u[Lkw t krhk{ k uLkxe wxykWxLke {ke kkLke Vhs kze n k e . k u L k xe wxykWx{k t

  yks u o Lx L k ky u L k u h u Lz L k u 4-2ke nhke VkELk{kt u fkuo nkku. yksuoLxLkkLke Sk{kt Mkkike {w qr{fk kkurfkh hku{uhkuyu se nke.

  h k u{ u h k uy u L k u h u L z L k e xe{Lkk kh yLku MLkkEzhLkk kLkkh kkMkLk u hk ufe xe{Lk u MkVkk ykke nke. ufu, {u[ hr{kLk yksuoLxLkkLkk Mxkh ukze {uMMke yLku LkuhuLzLkk Mxkh MxkEfh hkukuLk Mk{kofkuLke WB{eku Wkh hk Wkhe k Lknkk. kku ukzeykuLku kku fhkLke fuxef kfku {e nke ufu kuLkku Vkku yufk WXke k Lknkk.

  MezLk{kt 3 koLkk kkfku RLxhLkuxLkku Wkkuk fhu Au

  Mxkufnku{, kk.10ykwrLkf Mk{{kt RLxhLkuxLkku

  Wkkuk rLkrkrLk e hkku Au. RLxhLkux Mkkku uzkE hnuk kufku{kt nu qk s {kMkq{ kkfku k yke kk Au. MezLk{kt nk{kt k koke ykuAe Lkk kkfku k RLxhLkuxLkku Wkkuk fhe hkk nkukLke kkkk Mkkkxe Wkh yke Au. Mxk ufnk u{{k t fkrk fhk{kt ykuk yuf ykMk{kt zkfku fhk{kt ykku Au fu MezLk{kt k koke ykuAe Lkk k k kkfku ykuLkkELk kE [qk Au. RLxhLkux Lkuxfo Mkkike LkkLkk kufku{kt k uzkE kk Au. MezeMk ykuLk kELk

  ytku fhkuk yuf ykMk{kt yk {wskLkk u wkMkk u fhkk u A u . RLxhLk ux RLVkMx [h VkWLzuLk khk fhk{kt ykuk ykMk{kt yk {wskLke kk fhk{kt yke Au. ko 2000{kt MezLkLkk kkfku kife yzkke w kkfku RLxhLkuxLkku Wkkuk fhe hkk nkk. 13 koLke {kt RLxhLk uxLk k u Wkk u k fhk k kkfkuLke Mktk khu LkkUkE nke. ko 2004{kt RLxhLkuxLkku Wkk uk fhkk kkfkuLke xeLku Lk ko kE kE nke.

  khu 2008 Mkwe{kt kkt[ koLkk kkfku k RLxhLkuxLkku Wkkuk fhk kk nkk. yLku

  yk k u o ykMkLkk skk {wsk RLxhLkuxLkku Wkkuk fhkk kkfkuLke k Mkwe knkU[e kE Au. yksu 19 xfk [kh koLkk kkfku hhkus RLxhLkuxLkku Wkk uk fhu Au su 2009{kt yktfzku ku xfk nkku. khu 25 xfk suxk A k oLkk kkfk u hhkus RLxhLkuxLkku Wkkuk fhu Au. ku ko ykkW yk yktfzku kkt[ xfk nkku. MezLk{kt Lk r{rLk suxk {kMkq{ kkfku kife 88 xfk suxk kkfku RLxhLkuxLkku Wkkuk fhk kk Au. MezLk{kt RLxhLkuxLkku Wkkuk rLkk yL ukuLke Mkhk{e{kt Mkkike w nkukLkwt k {wt Au.

  RLxhLkuxLkku Wkkuk MezLk{kt Mkkike khu

  2000{kt RLxhLkuxLkku Wkkuk fhkk kkfkuLke Mkkike LkkLke 13 nke su xeLku nu k ko kE kE Au

  fkUkuMkLku kufMkk{kt zuwxe MkefhLkwt k Lk {u kue fe

  kufMkk{kt fkUkuMkLku w yuf xfku

  Lke rne, kk.10yuLkzeyu Mkhfkh knuk s

  fkUkuMkLku rkkLkk LkukkLkwt k Lk ykkkLkw t rLko fhe [wfe Au. khu nu Mktfuk {e hkk Au fu, Mkkkkhe kk fkUk uMkLku zuwxe Mkefh kLkwt k k Lkn ykku u ykwt ku kku ko 1991ke [ke ykke yu khtkhkLkku ytk yku su{kt kufMkk{kt rkkLku zuwxe MkefhLkwt k ykkk{kt yku Au.

  k kke {krnke {wsk, kufMkk{kt rkkLkk LkukkLkwt k {uk Mktko fhe hnu fkUkuMk {kxu w yuf {kXk Mk{k[kh Au. fkhfu, Mkkkkhe yuLkzeyu Mkhfkh fkUkuMkLku {kk rkkLkk LkukkLktw k s Lkn khtkw kufMkk{kt kEMk MkefhLkw t k k Lk ykkkLkk rLko{kt Au. Mkkkkhe kkLkk Mkwkku khk k kke {krnke {wsk, nsw Mkwe zuwxe MkefhLke rLk{qtf {kxu fkuE rk Y fhkE Lkke. ufu, kufMkk{kt yuku fkuE rLk{ Lkke fu, nt{uk zuwxe Mkefh k k]nLkk Mkkike {kuxk rkkLku ykkk{kt yku. yk ytku kMk fheLku hksLkirkf Mkr{fhku yLku yk k {kxu kkxeoLkk LkukkykuLke k{kk kuhu kkkkkuLku kLk{kt hke rLko fhk{kt yku Au. khu ykLkkh Mk{{kt fkUkuMkLku kufMkk{kt kEMk MkefhLkwt k ykkk{kt yku Au fu Lkn, ku uwt hnuu. WuLke Au fu, 14{e

  yLku 15{e kufMkk{kt fkUkuMkLke ykkukLkeke wkeyu Mkhfkh{kt kskLk u z uwxe MkefhLk w t k MkkUkk{kt ykwt nkwt. ko 2004-09 hr{kLk w k ey u -1Lk k fkofk hr{kLk yuLkzeyuLkk xfkk yfkeLkk Mkk tMk [hMkn yxkkLku kufMkkLkk zuwxe Mkefh kLkkkk nkk. kh u k o 2009 k e 14 hr{kLk wkeyu-2Lkk kMkLk{kt kskLkk MkktMk frzk {wLzkLku zuwxe Mkefh kLkkkk nkk. ko 1998ke 2004{kt yx rknkhe kskueLke ykkukLkeke

  yuLkzeyu Mkhfkh{kt fk Uk uMkLkk keyu{ MkELku zuwxe Mkefh kLkkkk nkk. khu ku knuk LkhMkn hk yLku Mktwk {ku[koLke M khf kh h r{k L k yL k w { u kskLkk yuMk {fksowLk yLku MkwhkS khuLku zuwxe MkefhLkwt k ykkwt nkwt. ufu, kskLkk MkwkkuLkwt fnuwt Au fu, ko 1984ke 89 hr{kLk hkS kk teLke Mkhfkh{kt fkUkuMku rkkLku zuwxe MkefhLkwt k Lk ykkkk Mknkuke kkxeo yuykEzeyu{fuLku yk k MkkUkkwt nkwt. suLku kLk{kt hke {kue Mkhfkh rLko fhu.

 • Year : 02, Issue : 20, Total Issue: 385 Daily Newspaper Sunvilla Samachar Printed at Bhavani Offset, Bhatiyawadi, Opp. Kalupur Railway Station, Ahmedabad-380002, and Published at A-24, Shardhha Apartment, Thakkarbapanagar Road, Bapunagar, Ahmedabad-382350. Mo. : 9687612324, by Owner, Printer & Publisher Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya on date 11-07-2014, Editor : Aksheshkumar Shambhubhai Savaliya, RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  ko : 02, ytf : 20, _ _ 385, irLkf ykkh MkLkrk Mk{k[kh, kLke ykuVMkux, kxeGkkkze, fkwkwh huu MxuLkLke Mkk{u, fkwkwh, y{kk-380002. kkuke Akwt yLku yu-24, k yukkxo{uLx, XhkkLkkh hkuz, kkkwLkkh, y{kk kkuke {krf, rLxh yLku fkf ykufw{kh twkE Mkkrk ke kk.11-07-2014Lkk hkus rMk kwt. {krf, {wf, fkf, ktke : ykufw{kh twkE Mkkrk * RNI Registration No.: GUJGUJ/2013/50752

  4 / . 11-07-2014, y{kk

  kzkh s{eLkLkku nuh nukw {kxu Wkkuk fhk {ktk

  hk{kt fw 76.37 k nuxh s{eLk rkLkWkkuke

  kzkh s{eLkLku nuh nukw {kxu Wkkuk fhe uzqkkuLke Vwk s{eLk k[kk {w{tke Mk{k {ktk fhkE

  y{kk, kk.10hkLkku Szeke h u yLku

  uzqkk uLke nkk Mkwhu ku nuk wke kzkh s{eLkLkku Wkkuk fhkLke {ktk sLk [ukLkk xMxLkk {wu {w{tke Mk{k fhe Au. {wLkwt fnuwt Au fu, hk{kt Mkhfkhe kzkh s{eLkLkku nuh nukw {kxu Wkkuk fhk{kt yku kku uzqkkuLke Vwk s{eLk k[e fu ku{ Au. kuxwt s Lkn kkohLke hkk {kxu k ku sYhe Au.

  k kk e {krnke { wsk, hkLke 1 fhkuz 96 k ku nh

  400 s{eLk nuxh{ktke 1 fhkuz 10 k k nh 400 nuxh s{eLk kukh kf Au. khu 85 k 99 nh nuxh s{eLk stkLke rkLkuke Ws ku{s kki[hLku kke Au. kukh kf s{eLk kife 38 k 65 nh 716 nuxh s{eLk{kt rLk{ek kukh kk Au. khu 76 k 37 nh 686 nuxh s{eLk kzkh khefu {krfe nf khLke kze Au. kzkh s{eLk {kuxe {kkk{kt nk ukke Mkhfkhe X uhk {wsk sYhekk{tkuLku Vkk{kt yku

  kku kuyku uke fk{ fhe fu ku{ Au. M khk u u k W k kL k{k t

  {k uxk{k{kt uk WkkLk{k t khku LkkUkE fu Au. e wfk sue krhMkrk{kt k tMk[khkLke ktke Mkk{u kw-LkLku k[kk{kt k Wkkuke rLke fu Au. yk s{eLkke MkhfkhLke {nuMkwe ykf k e fu Au. khu hkLkku Szeke h k e fu Au. suke yk s{eLkLkku Wkkuk fhkLke {ktk Lk [ukLkk xMxLkk {w ske szekyu hkLkk {w{tke Mk{k fhe Au.

  Mkkkh{ke kkueMku {nkXkLke fhe hkfzkkueMkLkk Lkk{u ykhkukeykuLkku kkuz fhLkkh yuf Xk zkkku

  y{kk, kk.10kkueMk ELMkkuxhLkk Lkk{u

  kkfkhLkk ykhkuke kkMkuke kkuz fhke kiMkk kzkkk kLkkxe kkueMk ELMkkuxhLku Mkkkh{ke kkueMku zke uk{kt MkVkk {ue Au. y{kk nuhLkk Mkkkh{ke kkueMk MxuLk {kf{kt kk kkhe 20 {u 2014Lkk hkus yuf {rnk kh kkfkh k whkk u nk u k L k e V rhk Lkk UkkE nke. yk kkfkh fuMk{kt LkkMkkk Vhkk ykhkuke ktxe {fkk kh kk kk.19 sqLk 2014Lkk hkus Mkkkh{ke kkueMk MxuLkLkk MkufLz keykE kef u ekLkk Lkk{u yuf Vk uLk ykku nkk u. su{kt yk fuMkLke kkkx fhkLkk knkLku ykhkuke kkMkuke Yrkk 50 nhLke {ktk fhkE nke. su {wsk ykhkuke

  ktxe {fkkyu VkuLk{kt {ue Mkw[Lkk {wsk k kykuLkk Lkk{u kUf{kt Yrkk 45 nh s { k f h k k n k k . u f u , kkAke ykhkuke ktxe {fkk kkueMkLkk Mkft{kt VMkkE skkt Mk{k Aukhke tzeLkk u kk oVk kku nkku yLku keyuMkykE kefu ekLkk Lkk{u kLkkxe VkuLk fhe kiMkk kzkLkkh [exh ykhkuke hksuL rk ueLk u Mkkkh{ke kkueMku Mkkkh{keLkk hk{Lkkh rMkkh{ktke zke kkzku nkku. kfzku yk {nkXk hksuL rk ueyu k wshkkLk k yLk uf nuhku{kt kkueMk yrfkheykuLkk Lkk{ ykke kku Yrkk kzkk nkukLke rkkku knkh yke Au. suLkk ykkhu Mkkkh{ke kkueMku Vrhk k fhe w kkkMk nkk he Au.

  kkr{f kkykuLkk kkf nsw kkXkwMkfke tr[k

  kkfkuLku kh{ktke kkXkwMkf hek kzu

  Mkhfkhe kkr{f kk{kt kuh-3 - 5Lkk kkXkwMkfku nsw rkkeoykuLku {k Lkne nkukLkk kk kE hkk A

  y{kk, kk.10hk{kt Mkhfkhe kkr{f

  kkyku{kt ikrf Mkk Y ku yksu yuf {rnLkk kqo kE [wku Au. ku{ Akkt Mkhfkhe kkr{f kkyku{kt kuh-3 ke 5Lkk kkXkwMkf nS rkkeoykuLku {k Lk nkukLkk kk kE hkk Au. kkXkwMkfku wfkLkku{kt uEyu kuxk Wk Au khtkw Mkhfkh khk khek kkfkuLku {Vk{kt ykkkk k wMkfku nS Wk Lk kLkkk ytku Lkk Awxfu khek kkfkuyu kkXkwMkfku kh{ktke u[kkk ukLke Vhs kze hne Au. hkLke Mkhfkhe kkr{f kkyk u{k t ikrf MkkLkk u

  kht ku yuf {rnLkkLkku Mk{ eke [wku Au. Akkt nsw Mkwe kuh-3 ke 5Lkk rkkeoykuLku yuf k kkX ke fkku Lkke fkh fu kkfkuLku kkXkwMkfku s ykkk{kt ykk Lkke. yk ytku kkLkk rkfkuyu skwt nkwt fu Mkhfkh khk Mkhfkhe kkykuLkk kkfk uL k u ikrf Mkk Y kkkLke Mkkku {Vk kkXkwMkfku ykkk{kt yku Au. khtkw [kw kuo nsw Mkwe hkLke {kuxkkkLke kkyku{kt kuh-3 ke 5Lkk kkXkwMkfku ykk Lkke. suke kkfkuLku kkLkwt k Y kE wt Lkke. keS kksw kh{kt uEyu k uxk k kXk wMkfk u

  Wk Au. u fu ku nU[kkk ukLkwt fneyu kku khek kkfkuLku yu [o khzu ku{ Lkke. suLkk fkhu kkXkwMkfkuLkk ykLkk fkhu Mkhfkhe kkr{f kkLkk kkfkuLkwt rk fko kkze hkwt Au. suke hkLkk kkr{f rk rkku kkfkef kkyku{kt kkXkwMkfku knkU[kzk uEyu k ue {k t k WXk k k{e A u . WuLke Au fu hk MkhfkhLkk k kXk wMkf { tz khk h ku o k wMkfkuLk w t rkh fhLkkh yusLMke kkLkk fkhu khek rkkeoykuLku Mkhfkhe kkXkwMkf {k{kt rtk kE hkku nkukLkwt k {e hkwt Au.

  kk kusuxLkk fkhu rkfw yMkh

  nu kkkhkkkyku khk fkuxo{kt nuhrnkLke yhS

  3 koke kkkhkkkykuLku Wk hnuk uk{kt ykkk Lkke : yuyu{Mke, hk MkhfkhLku nkEfkuxo khk LkkurxMk

  y{kk, kk.10nuhLkk rMkkh{kt

  ykuk kkkhk khLkku & kwshkk nkEfkuxo{kt kn k U k u A u . k k khk yuMk k u rM ky uLk u k wshkk nkEfk ux o{k t nuhrnkLke yhS k fh e A u . yhS{kt kuykuyu hswykk fh e A u f u k k zuk{uLx Mf{Lkk fkhu Auk k koke 560ke w k k khkkk k if e 200ke w kufku kufkh kLke kk Au fu{ fu Mkkkeku khk kuykuLku Wk hnuk uk{kt ykkk Lkke.

  yk nuhrnkLke yhS{kt n k E f k u x o [ e V s M x e M k L k e tzkeXu y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk, hk Mkhfkh Mkrnk yLkuLku LkkurxMk kkXe Au yLkuf fuMkLke MkwLkke ku Mkkn kk 24{e swkE kh rLkk fhe Au.nuhLkk rMkkh{kt kkuoke kkkhk kh hk Au {kuLkk wk{kt k kkkhk khLkku u kkk Au hkus nhkuLke Mktk{kt yu khLke {wkfkk u Au. khtkw

  y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk Auk ku-k koke kk zuk{uLx Mf{ nuX rMkkhLku Lkku ykuk ykkE hkku Au. nu fkuELku u Lkke. nsw Mkwe yk kusux kqo kku Lkke.

  nk yk kusuxLkk fkhu kkkhkkkykuLku qk ykkf LkwfkLk knkUwt Au. fu{ fu kuykuLku Mkkkeku khk Wk hnuk uk{kt ykkk Lkke. rMkkhLkk kkkhk yuMkkurMkyuLku kwshkk nkEfkuxo{kt nuhrnkLke yhS fhe Au. yhS{kt kuykuyu hswykk

  fhe Au rMkkh{kt Auk k koke kk zuk{uLx kusuxLkw t fko [ke hkw t Au. suLkk fkhu Auk k koke kkkhkkkykuLku Wk hnuk uk{kt ykkk Lkke. kuLkkke 560 ke w kkkhkkk kufku kife 200ke w kufku kufkh kLke kk Au. nkEfkuxuo yk {wu y{kk BwrLkrMkk fkukku ohuLk, hk Mkhfkh MkrnkLkk yL kkfkhkuLku LkkurxMk kkXe yhSLke MkwLkke ykkk{e ku Mkkn kk rLkk hke Au.

  y{kk, k.1025 rk ktk ufu k yksu Vhe wshk{kt {uhke

  hk{e kE Au. hk{kt yuf Xufk{u e{ekhu hk zkwt Y kkt hewkku{kt nkoe ke AkE E Au. {e {krne {ku wshk{kt wh, hkuzk, swkZ, y{hue, khe, {uwh, hksfkux, kutz h yksu {uhkyu kuke y{e hke ne. ktf khu ku ktf kzk MYu hk kkuo nkukk {k[kh {e hkk Au. wshkk {kuxk kk Mkkuyu k{ ku kihkk fuxkf Mkkuyu hkku eu hkWLz Y kku Au. hkk

  hku kufkuyu fkk h{e{kt hkn yke kkhu ww{k ke ewt nwt. kufkuyu hkwt Mk fhk nkkuok kku hku {kk {kxu he nkh efe k nk.

  zkuhk{kt wYkhu khu kkh{kt y[kf xku ykku nku yu kku kuhtkk nkt. u fu kuh hr{k zkuhk{kt h{h hk hMku nku. h{h hkkt yk{ke kufku hku{ktr[ e k nkt. nuhk fuxkf rMkhku{kt kufku hke { {kk {kxu hkuz h yke k nkt yu {uk ke{kt k nkt kk {kus{Me ke ne. u fu h{h hk{kt nuhk fuxkf r[kkk hkuz yu rMkhku{kt kkuzk { {kxu ke hkk nkt.

  hksfkux nuh{kt khu zfk-Akzkk r{ kkh uk {wt nwt khu kuh Ae kkh{kt y[kf xku ykk ktsk 4 ku uhkh kku ykfk{kt fkkzekt kku [ze ykk nk yu nuhk fuxkf rMkhku{kt esek fzkfk-zkfk kku hk hkwt [kwt kR wt Au. hke kku us ryu VqtfkR hkku Au. hk hkwt [kw kk hMkyku Wh ke nuk kk Au. nuhk fkkz hkuz, hufkuko, {uxkuzk rnk rMkhku{kt hk hk hMkyku Wh ke Vhe k Au. hkke kufku{kt yuf fkhe wee f uk {e hne Au.

  sqkZ ne Sk{kt 15 swk {kfukh {uhke yuLxe kR ne suu R Sk{kt {kuxk {k{kt kuh kwt nwt k yufkyuf {uhk k kR k nk 25 r k ktk ufu k yksu Vhe {uhke hk{e kR ne yu e{ekhu hk zkwt Y kk hewkku{kt nh {kku nku.

  yL Ske hk{eyu swkZ yu eh ku{kk Sk{kt sw {k{kt 5 $[ke R 15 $[ we hk zku nku suu R ekk AfkE k nk kku s uzwkuyu kuh fhe ewt nwt htw yk u rk hk k {uhk k kR k nk fkuE skyu hkk yutk ukk k nk uzqkuk [unhk h [kk kku AkE k nk yu kf {whkk kku nku. sw {k yku ykku fkuhku ku nku swkEk 10 r{kt hkk fkuE yutk ukk nk rhk{u kufku{kt [kk kku AkE k nk. y{hue Skk khe yu khfwtzk{kt yksu khku yuku hk ykku nku suk hewkku yktr kR k nk

  y{kk, k.1045 re {kue hfkhk

  kkt {tkeyu yksu fuLe sux hsq fwO. khu kufk [qtxe ykW ks khk [qtxe ZtZuhku nuh fhk{kt ykku khu yuf k Wzeu yktu e ne huL {kuewt wshk {kuzu. wshk {kuz ue e e kkue Vku uke y{ fhk kku fhk{kt ykku nku. su k yksu sux{kt uk {e ne. yY suxeyu fhue nuhkku{kt y{kke kh{e e hk rhhLx k usux rn wshkk yuf kusuxe f uk {e ne. o kusku uke kw fhke nuhk u yY suxeyu wshkk Yo {kuzue k fhe ne. wshk u{kt yuf{kk hk Au su u ezwt {kwt hku Au, u ez sux{kt uk {e. yke yuf wshku e kkuyu ykk sux{kt wshk {kuzuu fke ewt nwt. sux{kt [kuwt huL {kuewt r[k ukw t nwt. fuLe sux h yh fhkhe wshke kuskyku:- uxe[kku kusk, uz qk u {kxu k uE nukfkz o, y uVk u z u o nkW Mf{, {nk{k kte MAk yrk, kurk{ kusk, rhhLx kusux, uez.

  wshkw t Yo {k uz u:- y suxeyu wshkk Yo {kuzuu uh{kt ~k{kk {wSo Yo k uskk k{u kw kzke nuhk fhe Au khu ykhu yk wshkwt Yo {kuzu wt Au ? yuku k kk u Mkkrf Au. Yo yuxu Yh yo. yuxu fu yk{k k{ku yu wrkyku nuh sue nku. wshk hfkh khk kB rMkhku{kt ykwrf nuh sue zku ykk {kxu yk kusk kw fhkE Au. su{kt Yykk k{kt 82 kwfk yu 7 nhe we Me hkk 173 k{kuku {ku fhkku Au. yu kfek k{kuu kkh kusk{kt {ku fhku.

  Yo kuskk {w {wk:- -kB yu nuh [uwt yth qh fhk nuhe rMkh{kt uk {e huf {kkfe wrkyku k{{kt rfke

  -k{ {kt 82 kwfk {kfku yu 3 t fhu k{ku {e fw 85 k{ku{kt ytzhkWLz z u us w rk whe kzk w t ykkus

  -kn nkh, RLxh fuxeexe huf k{u yktrhf yuku[ hkuze Mkk whe kze, zuku, MxuLz

  -kk fuxeex-Sfk {kuxk nuh kku hMkwt uzk, -qo we xh xMkk

  uxe [kku kusk:- k o 2014-15k k{kL sux{kt kk{tke yY suxeyu uxe [kku, uxe Zkku kuske

  n uh k fhe ne y u yk kusk {kxu yk sux{kt Yrk 100 fhkuze Vke fhe ne. yk kusk wshke uxe [kku kusk hke urh Au. wshk{kt e {k (h yuf nh wYku Mkee tk) h{sf Mhu nkut[k hkk fkr {w{tke huL {kueyu yk kuskku kht fkuo nku. 1991{kt wshk{kt h yuf nh wk u Mkeyk ue tk 928 ne, su 2001{kt xeu 878yu nkut[e. yk rhMkru nkut[e k hkyu yufr kt ek. u{kt kike {nqo w t yuxu uxe [kk u w tu. 2005k ko{kt r {rnk ru hkk fkr {w{tke huLkE {k ueyu yk wtuku ykht fkuo. suLzh rhkuo uLxh yk wtu{kt r kekh e ht. suLzh EMwwt MkuSfh yu fkw t fko fhe suLzh rhkuo uLxh yusLe ykk te {wu {ksku efk u k{kt {ne qr{fk se hne Au, uke s yk wtu{kt uu kekh kk{kt yke. wshkk uxe [kku Whkt fLk fue suk fkuLuxu fuLe uxe [kku, uxe Zkku kusk{kt {ke uk{kt ykk Au.

  u x e [ k k u r k e wshkk {rnk-krfk rke {ne kuskyku:- khe-kih er - {rnkykuwt kih, e {kk, krfk {]r kusk, rfkuhe kusk- kuhMkk, yu ]r, Mtrk kusk- k[k yko{kt fh, rk nk yu ke{ kusk, hMe kk kusk, fwthkEwt {k{ut k usk, k Vuhk {wn, {rnk ]k{, r[htSe kusk, khe yk, e {tz kusk, f]rk ke{ kusk, {M Wku knrf kusk

  kh{e rhhLx kusux:- yY suxeyu sux{kt Yrk 100 fhkuzk [uo fukhkk, rne, nrhkh yu khkek kxkuu wth kke nuhk fhe ne. yk rhhLx kusux w s h k k y { k k k kh{e hk rhhLx kusuxke urh Au. Wur Au fu, sq {k{kt rnee trz rk wrxe yu kh hfkhk fuxkf yrfkheykuwt yuf zuru nk y{kkk ku ykw nwt. yu kh{e hk rhhLx kusuxku yk fku o nku. rnek zuruu kh{eu Vheke Se fhk {kxu hkue xufkukuS yu wshk{kt rsee {w~fue qh fhk kukh yuSo fue heu fk{ fhu Au uku yk fku o nku. kh{e rhhLx kusux kohe wkhk, k{krsf Wkk yu nuhe fkkf kusux k Au. yk

  kusuxku {w nuw kRux kuxeou fe {krfee keu yk e kku nuheskuk ttu w khe heu e hkkku Au. kh{e rhhLxku ykRrzk ku sqku Au, u{ Akt 1997{kt y{kk Bwrrk fkukuohu khk tqo {krfek k kn - kh{e rhh.

  k u r k { k u s k : - k k{ t k e yY s u x ey u k{zktyku{kt ese {kxu trz e k Wkk k{ kur kuske nuhk fhe Au yu yk kusk {kxu Yrk 500 fhkuze Vke fhk{kt yke Au. sue {ke k{ku{kt rVzo y fhke fk{ehe fhk{kt yku. fuLe yk kusk wshke kurk{ kusk h ykkrh Au.

  khh{kt yuf k{zwt yuwt ke suu 24 fkf esuk W ke nku htw kurk{ k usk nuX wshkk t k t s 18000 k{zktu 24 fkf 3 VuR eswhXku {e hnu Au. uku wshk hfkhku kku Au. suk rhk{u yksu k{zk t{k t rk, ykExe yu {{-kk fk Wkukuku rfk kku Au. yuf {u hfkhk yk kuu eu wshk Ruxexe kuzo 2500 fhkuz Yrke kux fhwt nwt yu yksu fhkuzku rkku Vku fhwt kE wt Au.

  kuE nuk fkzo kusk:- fuLe sux{kt kk{tke yY suxeyu uzqku {kxu kuE nuk fkzo {kxu Yrk 100 fhkuze ukE fhe Au. yk k usk {kuek wshk {kuzu h ykkrh Au.

  u{kt kuE nuk fkzoe k usk kw fhk wshk k{ hk Au. k uE nuk fkzoe {ke kuke s{ek ykhkue [fke {kxu huf uzq kuke s{ewt yuf uB rkkeykuu hek {kxu ykeu kuke s{e{kt hnukt ku yu yuk w ru e fu Au. yu ynuk {ws sYhe kh yu qhf ku khk s{eu w Vw ke s{ek w{o {wsku kf Eu kko {k{kt Qs {ue fu Au. nukt wshkku uzq ko{kt yuf s kf E fku nku htw nu fefk Wkuke yu s uzq ko{kt huhk k kf E fu Au, suk eu ee h heu yuk Vk{kt ke ]r kutkE E Au.

  {nk { k k t e MAk y r k : - k k { t k e y u 2019 we{kt uh{kt tqo MAkwt ktf nuh fwo Au. khu wshk hfkh yk quo s {nk{k kteSe 150{e sL{ stek ko 2019 we{kt MA wshk w t yk tk u r{ {kuz h [kkwt yuk fhe [qfe Au.

  wsh k{k t X u h X u h hke hk{e, k uf k u{k t n k k u o k

  uxe [kkuke kurk{ we: uk sux h wshk {kuzue yhku