11 07 2014 sunvilla samachar

Download 11 07 2014 sunvilla samachar

Post on 01-Apr-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sunvilla Samachar Leading Gujarati Daily Morning News Paper, Published from Ahmedabad, Date : 12-07-2014

TRANSCRIPT

 • Year : 02 Issue : 20Total Issue : 385 Price : Rs. 2.00Annual Subscription: Rs. 500/-Edition: Ahmedabad. Pages : 04

  ko: 02 > ytf: 20 > _ _385 > k]X Mktk: 4 > f{k: Yk. 2.00 11, \ - 2014

  ykuyuLkSMkeLkku 5-10 xfk rnMMkku u[e fu Au

  ONGCLkku rnMMkku u[e Mkhfkh 2500 fhkuzLkwt tzku {uu

  Lkkkrf ezLkku nk Mkk{Lkku fhe hnu fuL Mkhfkh kh{ktke tzku yufk fhkLke kikheyku{kt : Mkwk

  {wtkE, kk.10Lkkktfe ezLkku Mkk{Lkku

  fhe hn u f u L M khfkh ykkk{e Mk{{kt {kuxkkku tzk u yufrkk fhkLkk kMk{kt Au. kuLke Yykk ykuyuLkSMkeLkku rnMMkku u[e fhk{k t yku. Mkhfkh ykuyuLkSMke ftkLkeLkku kkt[ke 10 xfk rnMMkku u[eLku nkLkk kh k {ku Yrkk 25 nh fhkuzLkku tzku yufrkk fhkLke kusLkk hku Au. ykuyuLkSMkeLkku EMw yktfzku Mkk[ku kzu kku fku ELzkLkk 2010Lkk ykEkeykuLkk fLku ku xke su. ku ku Mkhfkhu ftkLkeLkku rnMMkku u[eLku Yrkk 15500 fhkuzLktw tzku yufrkk fwO nkwt. Mkhfkhe yrfkheykuLkk skk {wsk ykuyuLkSMkeLkk

  rnMMkkLkk u[k ytk u yktkh {tke{tze LkkU nuh fhkE Au. {kue Mkhfkh ykuVh Vkuh Mku khk ykuyuLkSMkeLkku rnMMkku u[kLke kusLkk hku Au. Wue Au fu, k o 2012{kt Mkhfkhu ykuyuLkSMkeLkku kkt[ xfk rnMMkku u[eLk u kk Yrkk 12

  nh fhkuzLkwt tzku yufkk fwO nkwt. ufu yk k u M khfkh y k u y u L k S M k e L k k u fuxkuf rnMMkku u[u ku ytku nkLkk Mk{u fkuE nuhkk fhkE Lkke. ykuyuLkSMkeLkk y u f y r f k h e y u skwt nkwt fu, {[oLx k UfMk o L k e rL k{q tf f h k L k e r k xq tf{k t s Y ku. L k kk t { t k kLk k

  rzMkELuMx{uLx rkku ykkf kkkkk uLke furkLk ux Mkr{rkLk u ykuyuLkSMkeLkku kkt[ xfk rnMMkku u[kLkwt Mkq[Lk fwO Au. WuLke A u f u , f u L Mkhfkh nk{k t ykuyuLkSMke{kt 68.94 xfkLkku rnMMkku hku Au.

  fw 676 rfku{exh hkuz kLkkkLke kusLkk

  kkt[ hkku{kt LkuLk nkEu rMkkhk fuLLke {tswhe {e

  kkt[ hkku{kt LkuLk nkEuLku VkuhuLk kkk rMkMkuLk kLkkk fw Yrkk 13987 fhkuzLkku stke [o fhku

  Lke rne, kk.10ykkf {k{kykuLke {tke

  { tz Mkr{rkyu Wkh u, rne, hksMkkLk, fuh yLku yktu{kt [kh yLku A {kkeo LkuLk nkEu kLkkkLke {tswhe ykke ee Au. su ytkkok yk kkt[ hkku{kt Yrkk 13987 fhkuzLkk [uo fw 676 rfku{exh ktkk LkuLk nkEu kLkkku.

  k kke {krnke {wsk, ykkf {tke {tz Mkr{rkyu fuh{kt LkuLk nkEu Lktkh-47 Wkh fnkfkux{-{wfkuk MkweLkku {kko Vkuh uLk fhkLke {tswhe ykke Au. 26.79 rfku{exhLke yk kuLkk{kt Yrkk 587.40 fhkuzLkku [kuo ku. nrhkkLkk Lk uLk nkEu Lk tkh-65 kh

  ytkkk-fik [uLkku 95.38 rfku{exh {kko VkuhuLk fhkLke {tswhe ykkE Au. suLke kkA Y r k k 1 1 7 6 . 4 8 f h k u z YrkkLkku [kuo fhku. yk s heku

  yktuLkk LkuLk nkEu Lktkh 163 Wkh kkehe-khtk [uLkku {kko VkuhuLk fhk{kt yku. 99.10 rfk u{exh ktkk yk {kkoLku VkuhuLk fhk 1487.95 fhkuzLkku stke [o

  fhk{kt yku. yk Wkhk tk WkhuLkk Lk uLk nkEu Lk tkh-56 Wkh Mk wkkLkk wh-khkMke [uLkk u 146.22 rfku{exh ktkku {kko VkuhuLk fhk Yrkk 1975.83 fhkuzLkku stke [o fhk{kt yku. khu hksMkkLk{ktke kMkkh kkk LkuLk nkEu Lktkh-15 kh rkfkLkuh-Vk u e [ u L k k u 159.30 rfku{exh ktkku {kko VkuhuLk fhk Yrkk 903.40 fhkuzLkku [o fhku. yk Wkhktk rne-{uhX yuMkuMk-u Wkh MkkEz hkuz kLkkk{kt yku. keS kksw LkuLk nkEu Lktkh-24,

  LkuLk nkEu Lktkh-58 yLku Lk uLk nkEu Lk tkh-235Lku rMkMkuLk fhk{kt yku. fw 150.14 rfk u{exhLke yk krhkusLkk kkA 7855.87 fhkuz YrkkLkku [o fhku.

  nkEu Lktkh Mk ytkh rf.{e [o (fhkuz{kt)47 fnkfkux{-{wfkuk 26.79 587.4065 ytkkk-fik 95.38 1176.48163 kkehe-khtk 99.10 1487.9556 MkwkkLkkwh-khkMke 146.22 1975.8315 rkfkLkuh-Vkue 159.30 903.40

  VkuhuLk nkEu kLkkk kkALkku [o...

  7060 fhkuz Yrkk 100 M{kxo nuhku {kxu s [kou

  kk{e rMkkhkuke zkke kufku nuh{kt ykk

  Lke rne,kk.10Mkhfkhu yksu u{kt 100

  M{kxo rMkxe rfrMkk fhk {kxu Lkkktfe ko{kt 7060 fhkuzLke VkeLke nuhkk fhe nke. ko 2014-15 {kxuLke ksux hsq fhke uk Lkkk {tke yY suxeyu fkwt nkw t fu, zkkLk 100 LkkLkk nuhk uLkk rfkMk {kxuLke qhkk hku Au. {kuxk nuhkuLkk MkuxukRx nuh khefu ykLk u kk{kt yku. k u{u fkwt nkwt fu, kk{e rMkkhku{ktke nuhku khV zkke kufku ykk yke hkk Au. yk Lkk nuhku kufkuLke kfeV qh kk ku {kxu Mkkrkk fhk{kt yku. ko{kLk

  nuhku xwtf Mk{{kt s wk Mktfwr[k kLke su. LkkLkk nuhkuLkk rfkMkLku k u MkknLk ykkk rkxyk yurhk yLku yuVzeykE {kxuLke {qze sYrhkkkuLku kLk{kt RLku kkk ukE hkk Au. rkxyk yurhk yLku yuVzeykE {kxu {qze MkrkLke sYrhkk {kxu rLk{ku kkk Au. ku{u yu{ k fkwt nkwt fu, fw kusux [o kife 30 xfk hf{ k usuxk uLk u kLk{k t Ru nu. kk{e RLkMx[hLku kuMkknLk ykkkLkk kkkLke kk fhkk ku{u fkwt nkwt fu, kk{e rse RLkMx[hLku kuMkknLk ykkk 500 fhkuz ykkk{kt yku. k k{e hk uz k usLkk

  {kxu 14389 fhkuzLke Vke fhku khu 8000 fhkuz Yrkk kk{e ykkMk Mfe{{kt hkufk{kt yku. 3600 fhkuz YrkkLkku Wkkuk kk{e kke kwhXk {kxu fhk{kt yku. Mkhfkh 2019 Mkwe k{k{ ykkMk{kt Mk tk qo Mk u rLkx uLke Mk w rk Wk fhku. 100 M{kxo nuhkuLke kkkk wk Wkkuke Au. ykLkkke Mkk{kL kufkuLku wk {kuxku Vkku ku. MA khk yrkLk k nkk hk{kt ykLkkh Au. MkurLkxuLkLkk xkk u oxLk u knk U[e k kMk ku. MA khk yrkLk {khVku {nk{k kkteLke 150{e sL{trkLke Wse fhku.

  Lke rne,kk. 10suLke WMkwfkkkqof uhLkk

  kufku, uhkh yu Wkukskk khk hkn uk{kt yke hne nke ku Mkk{kL ksux yksu Lkkk{tke yY suxeyu hsq fwO nkwt. ko 2014-15 {kxuLkwt ksux hsq fhkk suxeyu uek hknkku swk swk kukku {kxu nuh fhe nke su{kt f]rk, Wkuk, MkthkLkku Mk{ku kk Au. suxeyu kkkhkh ko {kxu k fuxef hknkku nuh fhe nke. suxeyu kkk fhk k kyk u L k u hknk ykkk ykfuhk {wkLku {kokLku ku kke kheLku 2.5 k fhe nke khu rMkrLkh rMkrxLkku {kxu yk {kok k k fhk{kt yke A u. x uMk h ux kkk hkk{kt ykk Au. Lkkk{tkeyu fhuhkLke Lk u w rMk ]k kLkke nke. MkMk xuMk {kxuLke Lkukurx keLke Mk{ekk fhk{kt yke Au. Vwzkufus {kxu yuMkkR zwxeLku xkzkLke nuhkk fhe nke. Vqxuh Wkh yuMkkR zwxeLku 12 xfkke xkzeLku A xfk fhk{kt yke nke. kekeyuVLke {kok 1.5 k fhk{kt yke Au. ykoktk{kt k[kLku kuMkknLk ykkkLkk n uk wMkh Lkkk{tke y suxeyu ku{Lkwt k{ ksux hsq fhkk {qzehkufkLke {kok f{ 80Mke nuX yuf kke kheLku 1.5 k fhe ee nke. {qzehkufke {kok{kt khku fhk{kt ykk kk Mkk{kL kufkuLku {kuxe hknk ku. nk{kt {qzehkufk yLku [oLkku yktfzku khu {w~fue Mksu o k uk u nkk u. suxeyu ksux hsq fhke uk f]rk kukLku kkr{fkk ykkkLke nuhkk fhe nke. suxeyu fkwt nkw t fu, f]rk kuk{kt Lkk k VqtfkLkk nukwMkh kkk uk{kt yke hkk Au. suxeyu kR MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhe nke suLkkke uzqkkuLku Vkku ku. yk Wkhktk f]rk kuk {kxu hkxe {kfu ox Mkkrkk fhkLkk kkk ukLke, Mk[kE Mfe{kuLke, Lke f]rk wrLkMkxe Mkkrkk fhkLke, uzqkku {kxu {kxe fkzo, kk{e RLxhLkux fLkuxexe MkrnkLkk uek kkkLke nuhkk fhe nke. uzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz Yrkk ykku. uzqkkuLku Mkkk xfkLkk ks Wkh kuLk Wk

  fhkk{kt yku. {kxe nukfkzo {kx u 100 fhk uzLke ukkE fhkE Au. LkuLk Yh RLxhLkux yu x ufLkk uk uS r{Lk {kx u 500 fhkuzLke Vke fhe Au. Lkkkkzo {khVku kkt[ k s{eLk khLkk uzqkkuLku Lkkk ykku. w{kt kr{Lkkzw, yktu, nrhkk{kt f]rk yLku nkuxf[h wrLkMkxeLku kuMkknLk ykku. ykLkk {kxu 200 fhkuz Yrkk Vkk{kt ykk Au. ykMkk{ yLku khtz{kt yukku xufLkkukuS RLMxxwxLke ukkR fhk{kt yke Au. f]rk{kt RLkMxf[hLku kuMkknLk ykkk Mkhfkh u{kt uhnkWMkkLke k{kkLku khk 5000 fhkuz Vku. uzqkkuLku k{k{ fkhLke hknk {u ku {kxu yk ko Mkwe rfMkkLk xurrLk Y fhku. hkuz yu nkEu rfrMkk fhkLke sYrhkk Wkh kh {wfeLku Lkkk{tke yY suxeyu ksux hsq fhke uk fkwt nkwt fu, hkuz rLk{ko kusLkk {kxu 37850 fhkuzLke Vke y{u fhe hkk Au. Mkhfkhu yksu u{kt 100 M{kxo rMkxe rfrMkk fhk {kxu Lkkktfe ko{kt 7060 fhkuzLke VkeLke nuhkk fhe nke. r{kt kkE hnuk kkoh [u MkwhkkLkk kuku fkuR kktAkuz Lkn fhkLkku Mkhfkhu rLko fkuo Au. MkuLkkLku ykwrLkf kLkkkLke rn[k Yku Mkhfkhu ksux{kt Mkthk {kxu 2.29 k fhkuzLke Vke fhe A u. ykfuhk rkk yuLVkuMko{uLx rzhuxkuhux khefu s fk{ fhu Lkn kfu yuf ku Mkknfkh khefuLke qr{fk su. nkWMkk kuLkLke AwxAkx 1.5 kke kheLku ku k fhkLke ku{u nuhkk fhe nke. swk swk kukku {kxuLke Vke khkLke nuhkk fhkE Au. Lk huLf Lk kuLLk Mf{ {kxu 1000 fhkuz YrkkLke ukkE fhkE Au. {rnkykuLke Mkwhkk {kxu 1.50 fhkuzLke Vke fhk{kt yke Au. LkkLkk kUfkuLkk kMkLMk {kxu khkuhku Mkh fhk{kt yku. Mk uLk u k w L k:MkSLk fhkLke nuhkk fhkE Au. Mkkk nuhku{kt ykikurkf M{kxorMkxe kLkkk{kt yk u . A w x u M kx kR Mxh {kxu 200 fhkuz YrkkLke Vke fhkE Au. y{kk yu Lkki{kt {uxku Mfe{ {kxu 100

  ksux hsq : xuMk hux kkk, {wk {kok{kt khku fhkkuLkkkt {tke yY suxe khk yLkuf ykukkykuLke [u ku{Lkw k{ ksux hsq : Lk huLf Lk kuLLk {kxu 1000 fhkuzLke Vke fhk{kt yke

  uzqkkuLku Mkkk xfk ks Wkh kuLk ykku : Vk{o kR MxurkkRuLk {kxu 500 fhkuz nuh : yukef[h RLkMx[h Vtz h[k 100 fhkuz

  ksux 2014 : f]rk kuk{kt Lkk k Vqtfk uek hknk nuhuzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz Yrkk ykkkLke nuhkk

  Lkerne, kk.10Lkkk{tke yY suxeyu

  ksux hsq fhke uk f]rk kukLku kkr{fkk ykkkLke nuhkk fhe

  nke. suxeyu fkwt nkwt fu, f]rk kuk{kt Lkk k VqtfkLkk nukwMkh kkk uk{kt yke hkk Au. suxeyu kR MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhe nke suLkkke uzqkkuLku Vkku ku. yk Wkhktk f]rk kuk {kxu hkxe {kfuox Mkkrkk fhkLkk kkk ukLke, Mk[kE Mfe{k uLke, Lke f ]rk wrLkMkxe Mkkrkk fhkLke, uzqkku {kxu {kxe fkzo, kk{e RLxhLkux fLkuxexe MkrnkLkk uek kkkLke nuhkk fhe

  nke. suxeyu fkwt nkwt fu, kkk [esMkwykue f{k{{kt khu Wkkkk [kksLkf Au suke Vk{o kR MxurkkRuLkLke nuhkk fhk{kt yke hne Au. ykLkk {kxu 500 fhkuz Yrkk nuh fhkk Au. ykuAk hMkkLke Mkrk{kt k f]rkLku fkuR kfeV Lk kzu ku {kxu kkkLke nuhkk fhk{kt yke Au. ykLkk {kxu hk MkhfkhkuLku f]rk {kfuoxkuLku kuMkknLk ykkk kkk uk uRyu. LkuLk {kfuox Mkkrkk

  fhk{kt yku. Mk hfkhu f]rk Mkk[uLk{kt {Mkeyku Mkk{u k ykt fhe Au. Mkkku Mkkku Mktknkuhku Mkk{u kkk ek Au. uzqk yLku rhxu fMx{h [u swk swk Mkhu kuhkskeheku k Lk u k u {kx u kkk ukk Au. Mkhfkhu yukef[h RLkMx[h Vtz h[k 100 fhk u z L k e V ke fhe A u .

  w{kt kr{Lkkzw, yktu, nrhkk{kt f]rk yLku nkuxf[h wrLkMkxeLku kuMkknLk ykku. ykLkk {kxu 200 fhkuz Yrkk Vkk{kt ykk Au. ykMkk{ yLku khtz{kt yukku xufLkkukuS RLMxxwxLke ukkR fhk{kt yke Au. f]rk{kt RLkMxf[hLku kuMkknLk ykkk Mkhfkh u{kt uhnkWMkkLke k{kkLku khk

  5000 fhkuz Vku. uzqkkuLku k{k{ fkhLke hknk {u ku {kxu yk ko Mkwe rfMkkLk xurrLk Y fhku. ykLkkke yrkykwrLkf f]rk Mkk ytku yLku nk{kLk ytku {krnke {u. kLku fkwt nkw t fu, LkuLk Yh RLxhLkux yu xufLkkukuS r{Lk {kxu 500 fhkuzLke Vke fhe Au. Lkkkkzo {khVku kkt[ k s{eLk khLkk

  uzqkkuLku Lkkk ykku. LkkkkzoLke yth ktkk kkk {kxu Yh urzx VtzLke h[Lkk fhk{kt yku. rfMkkLk xeeLku wk s {nkqo kk{kt yku Au. uzqkkuLku kuLk {kxu 800000 fhkuz Yrkk ykku. uzqkkuLku Mkkk xfkLkk ks Wkh kuLk Wk fhkk{kt yku. {kxe nukfkzo {kxu 100 fhkuzLke ukkE fhkE Au.

  fhkuz YrkkLke nuhkk fhkE Au. kekeke {kuZ {khVku {uxku hu kLkkk{kt yku. zuLx Mkwrk Mkkku 12 Lke {urzf fkuuu, [kh Lke yuBMkLke k nuhkk fhk{kt yke Au. ykEykEyu{ y u ykEykExe k L kk kLkkk{kt yku su{kt kk t[ Lkk ykEykEyu{ yLku kk t[ Lkk ykEykExeLkku Mk{ku kk Au. ykkW LkkkkLk yY suxe yksu Mk k{kL ks ux kufkuLke ykukkyku [u hsq fwO nkw t. suxeyu ksux{kt Mkthk , ykhku, f]rk, rk suk kukku {kxuLke Vke{kt khku fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. ko{kLk MkkeLku kLk{kt ukk suxe kkMku khu rfk Lkne nkuk Akkt Mkk{kL kufkuLku yAu rLk ykLkuku nu kuLkku yLkw

  fhkkk [kuMk kkk uk{kt ykk nkk. {kUkheke khukLk Mkk{kL kufku, rfkMkLke xke krk, {qzehkufkLke Mkrk, [e Lkkktfe k, rue fxkufxe suk krhkku [u yk ksux hsq fhk{kt ykw t nkw t.ykuAk hMkkLke Mkrk{k t uz qkk uLk u {w~fue{ktke knkh fkZk {kxu k kkkLke nuhkk fhk{kt yke nke. ksux{kt khk {ku s kEMk MxurkkRuLk VtzLke h[Lkk fhkLke nuhkk fhk{kt yke nke. rue {qzehkufk fkhku {kxu k fuxkf Lkk kkkLke nuhkk fhk{k t yke nke. k{k{ Mktktrk kukku khk kkuk kkukkLke {ktke Lkkkt {tkk Mk{k fhe uk{kt ykk kk ku{Lke fuxe {ktk kqo kk Au kuLkk kh k{k{Lke Lksh nke.

  ku w t Mw t kwt yu wt {kutw

  kkt{tke yY suxeyu fuxef Mwyku h yukR z qx e kh e u u e { k t xkzke fk urk fhe Au k u fuxef Mwyku h zqxe xkzeu ue {kt khkku hMku [kuku fkuo Au. ykku y{u eyu Aeyu fu ftR Mw yk sux{kt {kute kR Au, sukke ue hk xu yu ftR Mwyku Me kR Au. sukke ue {kt u.sux{kt wt Mwt kwt:- q yu qe kxkuuMz Vqzsqkk{ ykuR yu Vurx yurz hxeefkuBwxhk uheMxeRuxkur yu fBkuuLxT yu kih Wok kku{kukR Vku

  wt {kutwt:- hurz{uz fzktfkuM{urxf Mwykurkhuxk-{kfkuz z

 • ykkLkku yksLkku rMk . 11-07-2014{uk (y,,R) : {kLkrMkf [kk ne kLku. knLk-{fkLkLke hee kk. Mkw Wk{ {u. fwxwtk{kt w Mktk yku.]k (k,,W) : kherhf Mkw, Wk{, MktkkLkMkw Mkkhwt {u. kwr-rufke fko{kt MkVkk k fhe fku.r{kwLk (f,A,) : Lkkufhe{kt k, uh khke k kk, rkn-Lk Mktkte w Mk{. ykLkt-WMkkn{kt khku kk.ffo (z,n) : knLk-{fkLk Mkw Wk{, kku Wk{, Lkkuf-he-tk{kt krk kk. fwxwtrkf kkkh Mkw{u wo kLku.Mkn ({,x) : tkLkwt ykkusLk, MkV kLku. fwxwtk Mkw Wk{ rkn-Lk Mktkte w Mk{. s{eLk hee kE fu.fLk (k,X,) : fwxwtkLkku Mknfkh {u. rkn Lk Mktktr w Mk{, w Mk{k[kh {u. Mkk{krsf skkkhe{kt khku kk.kwk (h,k) : s{eLk-knLk-{fkLkLkku kuk. Lkkktfe Mkrk Wk{ kLku. ykhku Mkwkfkhe Wk{ hnu.]rf (Lk,) : k{f kkk-kMkLkku kuk, fwxwtk Mkw Wk{ {u. Lkkufhe{kt k kk. tkfe Lkwt hkufk kLku.Lk (,,V) : hkuskkheLke Lke kfku {u. {kLkrMkf [kk ne kLku. ykfM{f Lkk. knLk Mkw Wk{.{fh (,s) : tkLkwt ykkusLk MkV kLku. w Mk{k[kh {u. MktkkLkMkw Wk{ {u. Lkkktfe qh kk.fwt (k,,Mk) : fwxwtk Mkw{kt khku kk. w Mk{k[kh {u. Lkkufeh-tk{kt krk kyk. ykf{kt khku kk.{eLk (,[,,k) : fwxtwk khVke w Mk{k[kh {u. uhkhke k. rkn - Lk Mktkte Wk{ Mk{.

  ktkeu...

  ykkf {nkkk k khu xkk suku Vwkku yu rfr ukuwt ywfh!

  _ 2070, -14, . 11-07-2014

  zkk {kue kkS fk Xww kk nku yuku yAu re nkte Wzkku kxTy {uus uku khu kwt shku{kt qon yu rsh{kt fkuB k hkk ku-fkz knku krhfku khu {su? Vwkku eu uk ykotk h kR hnue nkrfkhf yhku yu wt Rfke xk Au? k-khk {ku u nku ku he w{ke {qq sYrhkku {ue ke fe yu hkk ykkf {kkte kxk{f yhku {{ ou k fhu Au yu wt h{re k Au? Vhux Rx... u Wk fhkt ykufwt kt[{wt , kuke fw rfkk 95% uxkur{ rfk fhwt, yuf {u y{urhfkwt {sq ykotk uuwyuk yksu ykkkuozku {fkhe k, ke r{fkue h h hfkh khk se fhkke Vwkke [h{e{kY 57.30% hu rzkR yMkk-yhksfke fkh h Au. kurf-k{f fhkhu fkhu {w ykf Mkku- u hkwt Rhk hfkhe eryku yu St ykotk {kxu kf- k kekukkuu eu 19.70% Vwkk kku e thu khu {teku k{ku fhu Au. fwhe {] yksuoLxek yuf e nukt rk kZ uku{ktwt yuf nkuk Akt, Auk 100 ko{kt ykkf fxkufxe, Vwkku eu yksu ke thwt nkRe RL^u uku{ktwt Au. kt hfkhkuyu Wkz h {kok ke ktku fke, ke kukkuku Vkku fhe ktku yuxu {qzekk yk{ k{u y{q kku ykotku {teku k{ku fhku zku. nwzku kk, w Auzkwt! 2002ke rzue ko{kt fukukt irf ykotk{kt khu kzu swt Au?

  2007 Ae ykkf fxkufxeu eu irf ykotk {ush {uxzkW hV sR ht Au. fkhku yu Au fu un{u ok Ae ukuk ykkf uzkku ktk { we xk; rV

 • 3 / . 11-07-2014, y{kk

  V L kt[kke hksLkku kkekkLke Vh{kLk{rnkLke Mkkku AuzAkzLkk kk{kt Mkkehk Mkkku huk

  hkt[e, kk.10khtzLkk kk ufkhk u LkSf

  k k u r{k rMk kh{k t [f[kh skkLkkh xLkk Mkk{u yke Au. su{k t kEyu frkk hek u yuf {rnk Mkkku kkfkhLkku Lk fkuo nkku. suLkk kk{kt kuLke 13 koLke Mkkeh knuLk Mkkku kkfkh fhkLkku yku kt[kku ykku Au. yk xLkkLke kkk kkueMku

  Mkkehk Mkkku kkfkh fhLkkh yLku MkkehkLkk kE kkuLke hkfz fhe Au. ufu nsw Mkwe kt[kkLkk { w rk Mkk{ u fk uE fk okne fhk{kt yke Lkke.

  k kke {krnke {wsk, khtzLkk fwehe rMkkh{kt hrkh hkku yuf MkkrLkf wfu LkkLke nkk{kt yuf {rnk Mkkku kkfkhLkk u Lk fku o nkk u.

  {rnkyu kw{ku kkzkk wf kke kku nkku. yk xLkkLku ELku Mkk u{khu kwkwrk Mk{ksLke kt[kk kkukkE n k e . s u{ k t k t [ k k L k k {wrkyu ykhkuke wfLke 13 koLke knuLk Mkkku kkfkh fhkLkku [wfkku ykku nkku. k t[kkLkk yk [wfkk kk AuzAkzLk k u rfkh kL k u {rnk ykhkukeLke knuLkLk u U[eLku kt[kk{kt ke nke yLku kuLkk krkLkk nku fhe ee nke. khkk {rnkLkk krkyu 13 koLke Mkkeh wke Mkkku kkfkh fkuo nkku. yk

  xLkk kk Mkkehk he knkU[e kku kuLkk {kkk-rkkkyu kku{ek kkueMk MxuLk{kt Vrhk LkkUke nke. hr{kLk kerzk {rnkyu k MkkehkLkk kE Mkk{u kkueMk Vrhk LkkUke Au. suLkk kku kkueMku kku wfkuLke hkfz fhe...